SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Izobraževalna debata kot metoda makro-didaktične komponente preverjanje z ocenjevanjem pri pouku KEMIJE in NARAVOSLOVJA v osnovni šoli
Davorin Horvat, 2013

Opis: Hiter napredek znanosti in informacijske tehnologije ter dostopnosti do informacij preko medmrežja silijo k drugačnemu, alternativnemu načinu poučevanja (Pisar, 2006). Učence je potrebno uvajati v interdisciplinarno povezovanje aktualnih predmetnih področij. Aktivno učenje s pomočjo različnih metod dela ima pri vzgojno–izobraževalnem procesu čedalje večji pomen. Z metodo izobraževalne debate pridobijo učenci nekatere veščine, potrebne za uspešno soočanje z izzivi današnjega časa. Ta metoda, uporabljena v makro – didaktični komponenti preverjanja z ocenjevanjem, vodi učence, ob dejavnem razvijanju široke palete kompetenc (od splošnih do predmetno – specifičnih), do najvišjih kognitivnih stopenj, kakor tudi prenekaterih stopenj njihovega psihomotoričnega in konativnega osebnostnega razvoja. Takšen pristop učenja je zanimiv tudi z učenčevih vidikov, saj se nekateri znajdejo tudi v t.i. vlogi ocenjevalcev, ko učitelj učencu dodeli »pravico« do ocenjevanja sošolca po vnaprej zapisanem, prirejenem evalvacijskem listu. Hkrati pa učinkovito učenčevo doseganje procesnih in vsebinskih ciljev, spretnosti ter stališč oz. kompetenc od učenca zahteva dobro načrtovanje, organizacijo (delitev dela) in konstruktivno izvedbo raziskovane metode dela. Ključna cilja opravljene empirične raziskave sta bila osredotočena na vidike vrednotenja kakovosti usvojenih splošnih ciljev/kompetenc (opredeljenih v veljavnih učnih načrtih) in motivacijske uporabe izobraževalne debate kot preverjalno – ocenjevalne metode na področju naravoslovnega izobraževanja. V raziskavi so sodelovali učenci šestih osnovnih šol tako urbanega kot ruralnega območja na Ptujskem (OE Maribor Zavoda RS za šolstvo). Predloženo diplomsko delo obsega, za potrebe učiteljev kemije in naravoslovja, skrbno izdelane evalvacijske liste (uporabne pri osnovnošolskih predmetih naravoslovje in kemija) kakor tudi izbor debatne vsebine z aktualnimi debatnimi temami.
Ključne besede: Aktivno učenje, cilji, izobraževalna debata, kemija, kompetence, naravoslovje, preverjanje in ocenjevanje, diplomsko delo.
Objavljeno: 08.01.2014; Ogledov: 1624; Prenosov: 129
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 689

2.
SPLETNI VMESNIK ZA UREJANJE PODATKOV O ČLANIH DRUŠTVA
Dušan Šubic, 2016

Opis: Ker ima vsako društvo, klub ali podobna združenja določeno število članov ali pripadnikov, sem se odločil, da izdelam spletno aplikacijo za register članov. Bistvo aplikacije je, da je struktura skoraj v celoti dinamična. Kar pomeni, da uporabnik (administrator v organizaciji) poljubno dodaja ustrezna polja v register, tvori sezname, ki jih potrebuje za vodenje evidence; na primer interesi članov, status člana v organizaciji idr. Celotna struktura baze temelji na skupaj vsaj osmih tabelah, od katerih se v štiri zapisuje struktura podatkov, v dodatno eno tabelo podatki o vlogah, to je dovoljenjih za prikaz podatkov na nivoju polj, v eno tabelo se shranjujejo podatki o zalogah vrednosti lastnosti, v eni je seznam tabel in najmanj ena tabela s podatki. Tabela s podatki je običajno tabela z registrom članov (Clan). Za dodajanje novih dodatnih tabel je dovolj osnovno poznavanje MySQL-a. Vse procedure za rudarjenje po podatkih so napisane za in se izvajajo v MySQL-u. Za klicanje procedur in tvorjenje dinamičnih prikazov je uporabljen PHP. Prikaz podatkov in izvajanje zahtev pa temelji na Javascript-u. Knjižnice, ki sem jih uporabil so jQuery in jqGrid. Za prijavo za pregledovanje oz. administriranje podatkov je predvsem zaradi tega, ker Društvo Mensa že ima Google Apps, sem uporabil Googla API PHP client za preverjanje identitete. Upam, da je v tem delu dobro prikazana možnost uporabe dinamične strukture za kreiranje po obsegu podatkov manjših registrov oz. seznamov. Ravno tako lahko idejo o dinamični strukturi lahko razvijalci uporabijo pri dodeljevanju dinamičnih lastnosti že obstoječim tabelam.
Ključne besede: Dinamični register članov ali predmetov, MySQL procedure, jqGrid tabele, Google Apps login
Objavljeno: 19.10.2016; Ogledov: 524; Prenosov: 23
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 177

3.
Oglaševanje na internetu : diplomsko delo
Nastja Mavsar, 2004

Objavljeno: 28.09.2007; Ogledov: 1779; Prenosov: 782
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 146

4.
Nadgradnja testne postaje z varnostnim krmilnikom SICK
Jure Vdovč, 2018

Opis: Diplomsko delo obsega nadgradnjo Testne postaje z varnostnim krmilnikom Flexi Soft proizvajalca SICK. V okviru zamenjave je predstavljen postopek načrtovanja varnosti strojev v skladu z Direktivo 2006/42/ES ter pripadajočimi standardi. Izvedena ja ocena tveganja ter načrtovanje varnosti z elektronskimi varnostnimi napravami.
Ključne besede: varnostni krmilnik, Direktiva 2006/42/ES, ocena tveganja, elektronske varnostne naprave.
Objavljeno: 11.12.2018; Ogledov: 93; Prenosov: 6
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 93

5.
RAZVOJ SPLETNEGA MESTA S PROGRAMOM DRUPAL
Željko Stanojević, 2012

Opis: Spletno oglaševanje oz. spletni marketing je danes najbolj učinkovit način promocije podjetij, dejavnosti, storitev. Spletno oglaševanje je cenovno najugodnejše glede na vsa ostala, kot je recimo po radiju, televiziji ali tisku. Z vsakim dnem, ko smo brez spletne strani, izgubljamo potencialne stranke. Naša spletna stran mora postati ogledalo našega podjetja, podoba, ki jo vidi obiskovalec, ga mora prepričati, da smo ravno mi najboljša izbira za nakup izdelka ali storitve, ki jo išče. Spletna stran Blejske e-konference je na pogled zastarela in ni ustrezna glede na podobo, ki bi jo kot vodilna konferenca na temo e-poslovanja v svetovnem merilu morala predstavljati. V diplomski nalogi smo obravnavali problem prenove spletne strani Blejske e-konference. Naročnik naloge je Falkulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Problema smo se lotili tako, da smo najprej analizirali obstoječe stranje, preučili sorodne spletne strani ter naredili načrt novega spletnega mesta. Pri tem smo upoštevali zahteve, ki jih je postavil naročnik ter smernice sodobnega oblikovanja spletnih strani. Prenove smo se lotili s pomočjo odprtokodnega sistema za urejanje spletnih vsebin CMS Drupal. Rezultat naloge je predlog nove spletne strani, implementirane v sistemu za urejanje vsebin Drupal.
Ključne besede: spletno oblikovanje, spletna stran, sistem za upravljanje s spletno vsebino, drupal, blejska e-konferenca
Objavljeno: 02.10.2012; Ogledov: 1105; Prenosov: 82
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 82

6.
BOŽIČNE PESMI ZA OTROKE: PRIREDBE ZA GLASOVE S SPREMLJAVO ORFFOVIH GLASBIL
Maša Uranjek, 2010

Opis: Diploma je sestavljena iz dveh delov. Prvi del se navezuje na cerkveno bogoslužje, cerkveno glasbo in božič, saj vsebina božičnih pesmi izhaja iz krščanstva. Drugi del obsega priredbe desetih izbranih božičnih skladb za Orffova glasbila. Prvi del bi lahko smiselno razdelili na več podpoglavij. Uvodoma so zapisane nekatere značilnosti in zakonitosti cerkvenega bogoslužja, nato beseda teče o pomenu cerkvene glasbe, njenem zgodovinskem razvoju in njenih zakonitostih. Opisana je vokalna, inštrumentalna in vokalno-inštrumentalna cerkvena glasba in cerkveno ljudsko petje. Pozornost je namenjena adventnemu in božičnemu času, šegam in navadam, ki so značilne za ta čas ter vsebini božičnih pesmi. Navedene so slovenske zbirke cerkvenih pesmi, kjer najdemo tudi pesmi, značilne za adventni in božični čas. Opisana je izbrana slovenska literatura za Orffova glasbila, ki vsebuje ljudske in umetne pesmi. V praktičnem delu diplomske naloge je deset priredb božičnih skladb za Orffova glasbila in petje. Skladbe so enostavne in zato primerne za osnovnošolske učence, saj so upoštevane njihove psihomotorične sposobnosti in stopnja razvitosti glasbenih sposobnosti.
Ključne besede: cerkvena glasba, cerkveno petje, božič, advent, priredbe, Orff
Objavljeno: 03.03.2010; Ogledov: 11171; Prenosov: 1399
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 66

7.
Številčnost stranskega ulova v različnih tipih feromonskih pasti za osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus)
Nastja Mencinger, 2018

Opis: Velikost populacije osmerozobega smrekovega lubadarja (I. typographus) (Coleoptera: Scolytinae) lahko ocenjujemo po različnih metodah. Ena od teh je uporaba feromonskih pasti. Z njihovo pomočjo lahko iz gozda odstranimo veliko število ciljnih osebkov (I. typographus). V pasti pa se ujamejo tudi neciljne žuželke – gre namreč za prestrezne pasti, v katere se po naključju zaletijo predvsem tiste žuželke, ki jih privlači vonj feromonov I. typographus in vonj po razkroju živali. Med njih spadajo plenilci in parazitoidi smrekovega lubadarja in drugi saproksilni hrošči, ki predstavljajo pomemben element gozdnih ekosistemov in vplivajo na dinamiko populacij podlubnika. Z masovnim lovom lubadarjev iz ekosistema odstranimo tudi njihove plenilce in parazitoide, kar lahko celo podaljša izbruh lubadarjev. V magistrski nalogi nas je zanimala številčnost stranskega ulova v različnih tipih feromonskih pasti. Raziskava je potekala leta 2016 na Hrvaškem, na območju Žitnik (občina Gospič). Uporabili smo tri tipe pasti - Theysohnova past, Lindgrenova večlijakasta past s 6 posodami in Lindgrenova večlijakasta past z 12 posodami, ki so bile opremljene s feromonom za vrsto I. typographus (Pheroprax®). Z vstavljanjem mrežic, z velikostjo odprtine 5 mm, nad zbirne posode v polovico feromonskih pasti smo skušali ugotoviti, ali takšna modifikacija pasti vpliva na zmanjšanje stranskega ulova. Za testiranje vpliva pasti in prisotnosti mreže nad zbirno posodo smo uporabili posplošen linearni mešan model (angl. Generalized linear mixed model – GLMM) na osnovi negativne binomske porazdelitve in izračunali indeks specifičnosti pasti (Specificity index). Ugotovili smo, da pasti, ki so modificirane z mrežo, ulovijo manjše število I. typographus, razen v primeru Theysohnove pasti, ki je ulovila enako število ciljnih osebkov. Pasti z mrežo ulovijo statistično značilno manj neciljnih osebkov velikosti nad 6 mm. Pri kategorijah velikosti pod 4 mm in med 4 in 6 mm je viden vpliv tipa pasti, medtem ko mreža ni imela vpliva na količino ulova.
Ključne besede: podlubniki, Ips typographus, kairomoni, feromonske pasti, Theysohnova past, Lindgrenova večlijakasta past, plenilci, parazitoidi
Objavljeno: 11.12.2018; Ogledov: 53; Prenosov: 1
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 53

8.
Radikalizacija mladih v Evropi
Tamara Marolt, 2017

Opis: Teroristični napadi v številnih evropskih državah v zadnjih nekaj letih so rezultati povečanega novačenja otrok in mladih v ekstremistična gibanja. Radikalizacija mladih, še posebej v zahodnih evropskih državah, postaja največja mednarodna teroristična grožnja v današnjem svetu. Radikalizacija je zapleten proces, sestavljen iz več faktorjev, in njena definicija ni natančno podana. Študije so pri iskanju pomena omenjenega pojma precej deljene. Najosnovnejša definicija bi bila, da je radikalizacija proces, s katerim posamezniki postanejo ekstremisti (Neumann, 2013). V diplomski nalogi smo pojasnili pojme radikalizacije ter se osredotočili na proces islamske radikalizacije in na pojme, ki so povezani s tem procesom. Zanimivo je, da so k islamski radikalizaciji podvrženi pretežno mlajši muslimani. Poiskali in pojasnili smo tako čustvene kot tudi družbene vzroke za radikalizacijo, preučili smo načine, na katere se posamezniki radikalizirajo, prav tako smo podrobneje razčlenili tudi faze radikalizacije. Vsaka faza je edinstvena in ima določene značilnosti, vsak posameznik, ki začne s procesom radikalizacije, ne gre nujno čez vse faze, tisti, ki pa zaključi s celotnim procesom, bo najverjetneje vključen v načrtovanje ali celo izvedbo terorističnega napada. Na koncu smo se posvetili načinom preprečevanja radikalizacije mladih in podrobneje opisali nekatere evropske programe, ki se ukvarjajo z njimi. Zelo je pomembno, da se radikalno usmerjeno mladino usmeri na pravo pot. V diplomski nalogi smo analizirali naslednje teze: »Procesom radikalizacije so bolj podvrženi mladi. Radikalizacija mladih je kompleksen proces, ki vodi v nasilje in ekstremistična dejanja. Radikalizacija je oblika pred-terorističnega dejanja, ki ga je treba zatreti z intenzivnim nadzorom v družbi.« Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili opisno oz. deskriptivno metodo, in sicer s študijo domače in tuje literature ter že opravljenih raziskav strokovnjakov s tega področja. Izvedli smo anketo med naključnimi posamezniki. Naš cilj pa je bil, da s pomočjo ankete ugotovimo seznanjenost ljudi s pojavom radikalizacije med mladimi in njihovo mnenje, ali lahko radikalizacija vodi v nasilna dejanja in kasneje tudi do ekstremizma.
Ključne besede: islam, ekstemizem, radikalizacija, terorizem, mladi, diplomske naloge
Objavljeno: 27.10.2017; Ogledov: 661; Prenosov: 134
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 53

9.
Business model optmization based on value management principles - the case of Krka d.d.
Gregor Gavranič, 2017

Opis: The subsequent bachelor’s thesis comprises an investment report with equity valuation of Krka, d.d. company, the largest Slovenian company and one of the leading generic pharmaceutical companies in region. Overall, the financial sector is coping with low interest rates and more and more investors are willing to enter the capital markets directly. The Slovenian equity markets was struggling to pick up the pace after the last major financial crisis, which was almost 10 years ago. The bull trend in other major and biggest markets in the world is on to set new records day by day. We try to find out if the company under scrutiny is attractive for investors and what upside potential it has in the future. The analysis is presented trough most appropriate, popular and renowned techniques that surround equity research and is followed by the creation of final recommendation. Those are Discounted Cash Flow (DCF), Economic Value Added (EVA), Dividend Discount Model (DDM), Relative Multiples Valuation (RMV). Additionally, the approaches like Porter’s five forces analysis, SWOT analysis, Sensitivity analysis, Altman Z-score, Piotroski F-score, Beneish M-score, and Monte Carlo Simulation (MSC) were made. Since equity markets provide a bigger risk for investors, we try to investigate how risky is a particular company and sector. The investment risks and Weighted Average Cost of Capital (WACC) will help us do that. Risks and the future business surrounding also include macroeconomic analysis, which is also performed and helps us understand the topic under discussion better.. The key part of the thesis presents the building of financial valuation model with many variables and weighting it accordingly. The final fair value price is set and commented. In the conclusion, we summarise all our findings. Furthermore, some relevant facts are exposed and projected into the forecasted period. At the end we can conclude that the Value-based Management (VBM) gives clear result and projects a path for future development. The company that was used for the research is a perfect example how VBM methods used for valuation can provide us with broader picture and inform investors about the company. On the other hand, the methods can also provide a large source of information that can be useful to the company’s management.
Ključne besede: Macroeconomic analysis, valuation methods, Monte Carlo simulation, intrinsic value, risk profile
Objavljeno: 30.11.2017; Ogledov: 905; Prenosov: 140
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 48

10.
POGODBA O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU Z ANALIZO AKTUALNE SODNE PRAKSE
Nika Martinič, 2014

Opis: Kljub obligacijskopravni naravi in ureditvi v obligacijskem zakoniku, ima pogodba o dosmrtnem preživljanju določen vpliv tudi na dedno pravo. Premoženje, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju ne spada v zapuščino preživljanca po njegovi smrti, nujni dediči pa lahko pogodbo o dosmrtnem preživljanju izpodbijajo zaradi prikrajšanja njihovega nujnega deleža, a le v primeru, da se ugotovi, da je pogodba vsaj delno neodplačna. Z pogodbo o dosmrtnem preživljanju se pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega pogodbenika ali koga drugega (preživljanca), drugi pogodbenik pa izjavi, da mu zapušča vse svoje premoženje ali del premoženja, katerega izročitev je odložena do smrti preživljanca. Pogodbe o dosmrtnem preživljanju se sklepajo z namenom, da si določena oseba (preživljanec) za čas, ko zaradi slabega zdravstvenega stanja ali starosti ne bo mogla skrbeti same zase, zagotovi dosmrtno preživljanje s strani drugih. Ker zakon ne določa sorodstvenega razmerja med strankama kot pogoja za sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju, lahko takšno pogodbo kot preživljanec sklene tudi oseba, ki nima sorodnikov. Z zakonsko ureditvijo pogodbe o dosmrtnem preživljanju je preživljanje ostarelih in bolnih, ki bi bilo sicer breme države, preneseno na zasebnopravno področje, kjer si takšne osebe prosto izberejo pogoje in način preživljanja, ter seveda osebo, ki jim bo takšno preživljanje nudila. Ker preživljalec svojo obveznost preživljanja izpolnjuje ves čas do preživljančeve smrti, slednji pa mu bo svoje premoženje izročil šele ob svoji smrti, je treba preživljalca zavarovati tako, da bo ob smrti preživljanca to premoženje tudi dejansko dobil. Določila pogodbe o dosmrtnem preživljanju pa varujejo tudi preživljanca, saj v primeru smrti preživljalca zakon predvideva nadaljevanje pogodbenega razmerja z preživljalčevimi dediči, vendar pod pogojem, da ti v takšno nadaljevanje pogodbe privolijo. V zvezi z pogodbo o dosmrtnem preživljanju je pomembna vloga notarja, saj je pogodba o dosmrtnem preživljanju veljavna le, če je sklenjena v obliki notarskega zapisa. Pomembna pa je tudi vloga sodišča, ki lahko v primeru podanosti razveznih razlogov (neznosnost skupnega življenja, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali spremenjene razmere) na zahtevo ene ali druge stranke pogodbo razveže. Zaradi težnje po ohranitvi pogodbenega razmerja v veljavi pa lahko sodišče ob nastopu spremenjenih okoliščin, na zahtevo ene ali druge stranke, pogodbo tudi spremeni. Zakon v slednjem primeru predvideva ureditev pogodbenega razmerja na novo v obliki spremembe preživljančeve pravice preživljanja v dosmrtno denarno rento. Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pa je bistvena značilnost njena aleatornost, ki ima kot sestavni del pogodbene kavze odločilno vlogo pri presoji ničnosti pogodbe, izključuje načelo enake vrednosti dajatev, zraven presoje odplačnosti in neodplačnosti pogodbe, pa je upoštevni kriterij pri odločanju o utemeljenosti zahtevka za uveljavljanju nujnega deleža. Ravno glede razveze in spremembe pogodbe, njene aleatorne narave in izpodbijanja pogodbe zaradi prikrajšanja nujnega deleža, je sodna praksa, vezana na pogodbo o dosmrtnem preživljanju, najbogatejša.
Ključne besede: pogodba o dosmrtnem preživljanju, preživljalec, preživljanec, preživljanje, aleatornost, prepoved razpolaganja v korist preživljalca, notarski zapis, dosmrtna denarna renta.
Objavljeno: 03.11.2014; Ogledov: 9658; Prenosov: 1325
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 48

Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici