| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Renato Vrenčur

Vseh ključnih besed je 669, ki se skupaj pojavijo 1099 krat.
156 ključnih besed (23.32 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 586 krat (53.32 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
38x6.48%lastninska pravica
26x4.44%zemljiška knjiga
13x2.22%služnost, nepremičnina
12x2.05%hipoteka, posest
10x1.71%stavbna pravica
9x1.54%sodna praksa, etažna lastnina
8x1.37%zastavna pravica, izbrisna tožba, priposestvovanje, razlastitev
7x1.19%omejitev lastninske pravice, dobra vera, javna korist, stvarna služnost, stvarno pravo
6x1.02%stečajni postopek, ločitvena pravica, prisilna hipoteka
5x0.85%izločitvena pravica, samopomoč, odškodnina, negatorna tožba, osebna služnost, imisije, sosedsko pravo, superficies solo cedit, načelo zaupanja v zemljiško knjigo, Zakon o zemljiški knjigi, služnost v javno korist, zemljiškoknjižno pravo, prenehanje hipoteke, terjatev
4x0.68%nepremičnine, izključitvena tožba, izvenknjižno priposestvovanje, maksimalna hipoteka, sodno varstvo posesti, meja, Stvarnopravni zakonik, gradnja čez mejo nepremičnine, zemljiškoknjižno dovolilo
3x0.51%lastninska pravica v pričakovanju, služnostni upravičenec, akcesornost, nastanek hipoteke, civilno pravo, zaznamba, ZTLR, temeljna načela zemljiškoknjižnega prava, neprava stvarna služnost, stečajna masa, zemljišče, zgradba, prijava terjatve, predkupna pravica, služnost stanovanja, javna dražba, sodna praksa., ODZ, izvršilni postopek, načela zemljiškoknjižnega prava, notarski zapis, prednostno načelo, načelo akcesornosti, nujna pot, najemnik, neposredna izvršljivost, insolventnost, aktivna legitimacija, upravnik
2x0.34%zemljiški kataster, preoblikovanje stavbne pravice v etažno lastnino, zastavna pravica na nepremičninah, novela ZZK-1C, kataster stavb, pogodba o medsebojnih razmerjih, neposredna posest, Superficies solo cedit, funkcionalno zemljišče, lastnina, Zastavna pravica, kmetijska zemljišča, posredna posest, davek, načelo povezanosti zemljišča in objekta, zaznamba izbrisne tožbe, priposestvovalna doba, užitek, zaznamba spora, povezanost zemljišča in objekta, zemljiškoknjižni predlog, služnosti v javno korist, etažni lastniki, Hipoteka, zaznamba izrednega pravnega sredstva, hipotekarno zavarovanje, poočitev, plomba, predznamba, Stvarno pravo, nastanek stavbne pravice, vknjižba, nepravdni postopek, soposest, zakonita predkupna pravica, komisorni dogovor, materialnopravno neveljavna vknjižba, ureditev meje, sodni postopek, urejena meja, hišni red, zastavitelj, varstvo posesti, Priposestvovanje, stvarna pravica, rezervni sklad, gospodujoča nepremičnina, posadna listina, motenje posesti, stanovanjski zakon, lastnik, najemna pogodba, pravica uporabe, odškodninska odgovornost, država, posestno varstvo, služeča nepremičnina, SPZ, solastnina, dejanska etažna lastnina, pričakovana pravica, fizična delitev, civilna delitev, ustavnopravne omejitve, pravno varstvo, zemljiškoknjižni postopek, lastninska tožba, dejanska razlastitev, Direktiva 2002/47/ES, insolvenčni postopki, stvarne pravice, odstop terjatve v zavarovanje, informatizirana zemljiška knjiga, javno dobro, prenos hipoteke, popularna tožba, javna infrastruktura, publicijanska tožba, pogodbena hipoteka, lastniška posest, neposestna zastavna pravica, zakonita hipoteka, hipotekarni upnik
1xdelitev stroškov, aktivna in pasivna procesna legitimacija, zastopanje, etažni lastnik, koncept prenosa lastninske pravice v notranjem in zunanjem razmerju, služnosti v javno korist., vrednostni papir, premoženjska pravica, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo., neprave stvarne služnosti, pridobitev lastninske pravice na nepremičnini, implementacija podzakonskih predpisov, razpolagalno upravičenje, neupravičen poziv za unovčitev., elektronska zemljiška knjiga / sodna praksa / kvalificirani uporabniki / prednosti in slabosti sistema elektronske zemljiške knjige, unovčitev bančne garancije, pogoji v bančni garanciji, izdajatelj bančne garancije, vrstni red pravic na nepremičnini, absolutni učinek stvarnih pravic, posledice prisilne prodaje nepremičnine na knjižne pravice, zastavni upnik, »rangiranje« pravic, osebne služnosti., materialnopravno upravičenje, izpodbijanje dolžnikovih pravdnih dejanj, množično vrednotenje nepremičnin, prednostni vrstni red, sprememba poplačilnega vrstnega reda, zaupanje v zemljiško knjigo, sprememba zavarovane terjatve, pravni viri, varstvo vrstnega reda., varovalne pravice, prenos zavarovane terjatve, prodaja nepremičnine v izvršilnem postopku, večstanovanjska stavba, načelo nedeljivosti hipotekarnega jamstva, pridobitev, skupno imetništvo hipoteke, zaznamba neposredne izvršljivosti, omejitve lastninske pravice, posebne okoliščine, kakovost sistema, evidence o nepremičninah, upravni postopek, neodvisna bančna garancija, izpodbijanje posplošene tržne vrednosti, zunajknjižno priposestvovanje., pravno varstvo., sporazum o zavarovanju, načela sosedskega prava, pridobitelj, sosedski odnosi, neposredno izvršljiv notarski zapis, pravna varnost, register nepremičnin, odškodninski zahtevek, izterjava sredstev rezervnega sklada., zahtevek za odstranitev škodne nevarnosti, tožba zaradi motenja posesti, nepravilni vpisi, ultima ratio ukrep, pomožni vpisi, glavni vpisi, stvarnopravni zakonik, pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, učinki zaznambe spora, stvarnopravni spori, vrste vpisov v zemljiško knjigo, legitimacija, Medsosedski odnosi, prednosti zemljiškega dolga, spor zaradi motenja posesti, zemljiški dolg kot obrambni mehanizem, zlorabe zemljiškega dolga, ukinitev zemljiškega dolga., medijski nemir, zemljiški dolg, izbrisna tožba., tridelni tožbeni zahtevek, začasne odredbe., odvzem posesti, Posest, pasivna legitimacija, zaznamba spora v hrvaškem pravu, kmetijsko zemljišče, nedopustnost izvršbe, formalno nepopolna listina, zastavna pravica na nevpisani nepremičnini, nevpisana nepremičnina, Direktiva 2009/44/ES, dogovor o pobotu zaradi predčasnega prenehanja, neusklajenost zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem, preoblikovanje družbene lastnine v klasično obliko lastnine, Zakon o evidentiranju nepremičnin, opomin, razlastitveni zavezanec, razlastitveni upravičenec, problem etažnolastninskih razmerij, notarska prodaja, pogodba o finančnem zavarovanju, prenosnik, vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, posplošena tržna vrednost, sprememba namembnosti , promet s kmetijskim zemljiščem, vzdrževanje podatkov, : elektronska zemljiška knjiga, ZZK-1C, spletni portal., finančno zavarovanje, e-sodstvo, Zakon o množičnem vrednotenju, Center za informatiko, bančna garancija, zaznamba vložitve tožbe za izpodbijanje vpisa, sporazum, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, idealni delež, delitev solastnine, pridobitev lastninske pravice, javna korist., obdavčitev posesti nepremičnin, neposredna pogodba, spodnja Sava, koncesija, zaznamba izvršbe, hidroelektrarne, energetska infrastruktura, prodaja nepremičnine v izvršbi, zavarovana terjatev., evidenca trga nepremičnin., Stavbna pravica, prenehanje prisilne hipoteke., pogodba o nepremičninskem posredovanju, nepremičninsko posredovanje, posredniška pogodba, provizija, posredniška pogodba Avstrija, Etažna lastnina, posledice prodaje nepremičnine v izvršbi, zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, najemno razmerje za poslovni prostor, premična stvar, stanovanjsko najemno razmerje, pridobitev zemljišč, pravni institut zaznambe, služnostni zavezanec, konfesorna tožba, poroštvo, davčna osnova, superficies, zemljiškoknjižno poslovanje po noveli ZZK-1C, tožba na ugotovitve obstoja služnosti, negativna ugotovitvena tožba, posebni zemljiškoknjižni postopki, fiduciarna cesija, publicianska tožba, mejni spor, tožba ne prenehanje, sodna praksa glede izbrisne tožbe, personalna zavarovanja, načelo kavzalnosti, poplačilo upnika, realizacija hipoteke, vknjižba pravice, vrste zaznamb, temeljna načela, davčni zavezanec, prenehanje stavbne pravice, nesorazmerni stroški, realna zavarovanja, zveza z javno cesto, redna raba, odločba sodišča, subsidiarna odgovornost, obratovalni stroški, Neposestna zastavna pravica, Zastavna pravica na terjatvah, Ročna zastavna pravica, Nadhipoteka, Maksimalna hipoteka, Skupna hipoteka, Pogodbena zastavna pravica, Prisilna zastavna pravica, Actio Pauliana, objektivni pogojo izpodbijanja, izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika, Stvarnopravno zavarovanje terjatev., nepremična stvar, Zakonita zastavna pravica, Notarska hipoteka, obveznost, davek na nepremičnine, zemljiškoknjižna načela, pravnomočna sodna odločba, sosedsko sožitje, upravljanje, dokončna upravna odločba, zavarovanje obveznosti, prenehanje pravic, lokalna skupnost, pogodba., javno dobro., prenos, izročitev, subjektivni pogoj izpodbijanja, nezakonito zmanjšanje dolžnikovega premoženja, varen način trgovanja z nepremičninami., prirast, zgradba., nuklearno odškodninsko pravo, Pariška konvencija, Dunajska konvencija, akcesija, povečanje vrednosti tuje nepremičnine, podstavbna pravica, stanovanje, Baurecht, stvarnopravno varstvo pred imisijami, Erbbaurecht, nuklearna škoda, uporabnik jedrske naprave, spor zaradi motenja posesti., rimsko pravo, omejitve lastninske pravica, načelo sorazmernosti, predpostavke izpodbijanja, izpodbijanje v stečajnem postopku, pravdni postopek, gradnja na tujem zemljišču, imisije., detencija, zlorabe in tveganja pri nepremičninskih transakcijah, kupci in prodajalci pri nepremičninskih transakcijah, obdavčitev nepremičnin, davčna stopnja, nevarna žival, gospodarska javna infrastruktura, premičnina, pritiklina, sosedska politika, prepoved odtujitve in obremenitve, odkupna pravica, pogodbena predkupna pravica, oprema, Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, osebne služnosti, pravica., lastninska pravica več oseb, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)., subjekti zasebnega prava, enotna identifikacijska številka premičnin, grajeno javno dobro, omejitve lastninske pravice v zasebnem interesu, prednostna pravica pri zakupu., načelo superficies solo cedit, služnost rabe, razlastitveni postopek, knjižna pravica, vlaganje v tujo nepremičnino, poplačilo hipoteke., nepremičninsko pravo, začasna pravica uporabe, vpis v zemljiško knjigo., gozd, kategorije prednostnih upravičencev, zakup, prenos lastninske pravice, nepremičnina., poseg v zasebno lastnino, skupna lastnina, skupno premoženje zakoncev, pravna narava pogodbe o finančnem leasingu, splošni pogoji pogodbe, pravice in obveznosti leasingodajalca in leasingojemalca, finančni leasing, pogodba o leasingu, stvarno premoženje, petitorna tožba, Konvencija UNCITRAL o mednarodnem finančnem leasingu, uveljavitev hipoteke, vknjižba lastninske pravice, nevknjiženi lastnik, vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba, ločitvene in izločitvene pravice, poplačilo hipoteke, hipotekarni dolžnik, razpolaganje s stvarnim premoženjem, lokalne samoupravne skupnosti, prodaja nepremičnin, javno zbiranje ponudb, razdelitvena masa, mejna znamenja, dediščinska skupnost, skupno premoženje zunajzakonskih partnerjev, skupno premoženje parnerjev v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, Factoring, odkup terjatev, UNCITRAL, FCI., UNIDROIT, mešana pogodba, financiranje, cesija, načela hipoteke, fiksna hipoteka, ločitveni upnik, prepovedana imisija, pravni standard, izločitveni upnik, stečaj, prenos lastninske pravice v zavarovanja, prenos finančnih instrumentov v zavarovanja, krajevno običajna mera, čezmerna škoda, javna cesta, kategorizacija javnih cest, občinske ceste, akcesorna pravica, vrstni red hipoteke, vzročna zveza, sredstvo zavarovanja, fiduciarna zavarovanja, notarska prodaja., nastanek, vsebina, prenehanje stvarnih pravic., načelo numerus clausus, stvarnopravna razmerja, nadomestilo, prenosljivost, dovoljena samopomoč, pogoji za samopomoč, Finančno zavarovanje, fiduciarni prenos, samopomoč leasingodajalca in leasingojemalca, posestnik, neupravičen poseg v posest, obrambno dejanje, motenjska tožba, vknjižena pravica, nepravdni postopek za delitev stvari, izvršitev sklepa o delitvi, postopek za cenitev in prodajo stvari, deljivost stavbe, delitev na etažno lastnino, prenehanje solastnine, sodna delitev, avstrijski in hrvaški pravni red, Zakon o urejanju prostora, nadhipoteka, skupna hipoteka, vrste hipotek, anticipirana fiduciarna cesija, globalna fiduciarna cesija, odstop terjatev v zavarovanje, rimski čas, razvoj, pridobitelj posameznega dela stavbe, pripadajoče zemljišče., Omejitev lastninske pravice, ZVEtL-1, uskladitev nepremičninskih evidenc, zemljiška knjiga., vzpostavitev etažne lastnine, javni interes, nedovoljena gradnja, Služnost, primerjava, legalizacija., ukrepi in druge sankcije gradbenega inšpektorja, Gradbeni zakon, inšpekcijski postopek, vpisovanje stvarnih pravic v zemljiško knjigo, vpisovanje obligacijskih pravic v zemljiško knjigo, pravica graditi, dokazilo o pravici graditi, posebna pravica uporabe javnega dobra, nadzor, varstvo, objektivna odgovornost, skrbnost, inženiring, svetovalni inženiring, cesija., Stavba, skupni deli stavbe, pogodba o faktoringu, faktoring, gradbena pogodba, projektantska pogodba, subjektivna odgovornost, imetnik, zmanjšanje premoženja., gospodujoče zemljišče, obremenjeno zemljišče, stečajni dolžnik, upnik, objektivni pogoj, dolžnik, nesorazmerni stroški., namembnost, domača žival, nenevarna žival, odškodnina za spremembo namembnosti, Zakon o kmetijskih zemljiščih, prostorski akti občine, sprememba namembnosti, pripadajoče zemljišče k stavbi, zemljišče za redno rabo stavbe, sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, pravica v pričakovanju., posredne imisije, sklep o domiku, prodaja z zavezujočim zbiranjem ponudb, prisilna hipoteka v postopku zavarovanja, prisilna prodaja nepremičnine v izvršbi, neposredne imisije, pravni standardi, načelo absolutnosti, Prepovedani dogovori, načelo omejenega kroga stvarnih pravic, načela stvarnega prava, actio negatoria, actio popularis, pridobitev lastninske pravice na podlagi sodne odločbe, ustavnoskladna razlaga predpisa., svetovni splet, osebnostne pravice, penalna odškodnina, problematika sodnega varstva, pravica do časti in dobrega imena, solastnina etažnih lastnikov na skupnih delih, upravljanje stavbe in skupnih delov, pravica do zasebnosti, sodba ESČP v zadevi Delfi AS proti Estoniji, ugasnitev hipoteke zaradi poteka časa, prepoved povratne veljave predpisov, raba, akcesijsko pravilo, sodba ESČP v zadevi K. U. proti Finski, sodna praksa (Facebook in Twitter)., subjektivni pogoj, neodplačni pravni posli, ZvetL, Nemčija, Avstrija, primerjalnopravna ureditev, načelo publicitete, odločba državnega organa, konstutivnost vpisa, Švica, publiciteta., prenehanje stavbne pravice., posebna razdelitvena masa, pravni posel, načelo pravnega prednika., Zemljiška knjiga, uskladitvena listina, pravnoposlovni prenos, služnostna pravica, prenos terjatve, informatizacija, zemljiškoknjižne zaznambe, rubež terjatve, sistem posredne pridobitve terjatve, Fiduciarna cesija, zastavna pravica na terjatvi, vrste in učinki zaznamb, promet z nepremičninami, nepremičnine na zavarovalnem območju, notar, nepremičnine z lastnostjo kulturne dediščine, vodna zemljišča, davki, gozdovi, zaznamba vrstnega reda, vrste glavnega vpisa, negatorna tožba., razpolagalni pravni posel, prenos pravic na nepremičninah, rei vindicatio, sodno varstvo, lastninska pravica., bonitarna lastnina, Zemljiškoknjižno dovolilo, pravni učinki, izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju, publiciteta lastninske pravice, fiduciarni prenos lastninske pravice v zavarovanje, notarska overitev, uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, družbena lastnina, pripadajoče zemljišče, dogovor o neto izravnavi, izvensodna prodaja, pridobitev lastninske pravice od razpolagalno nesposobne osebe, prisvojitev, finančni instrumenti, Zakon o zemljiški knjigi., finančna zavarovanja, dobrovernost, odplačnost, prepoved zlorabe pravice, konkretizacija načela, osnovni seznam preizkušenih terjatev., protipravno vznemirjanje, protipravna prilastitev, zaseg, dogovor o antihrezi
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici