| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darja Senčur Peček

Vseh ključnih besed je 424, ki se skupaj pojavijo 501 krat.
43 ključnih besed (10.14 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 120 krat (23.95 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x6.67%delovno razmerje, odpoved pogodbe o zaposlitvi
6x5%delavec
5x4.17%socialna varnost, pogodba o zaposlitvi
4x3.33%delodajalec, sodna praksa, kolektivni odpust
3x2.5%samozaposleni, delovnopravno varstvo, delovno pravo, delovni čas, elementi delovnega razmerja, sprememba delodajalca
2x1.67%minimalna plača, delavski predstavniki, stavka, sindikat, samostojni podjetnik, varnost in zdravje pri delu, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, prikrito delovno razmerje, otroški dodatek, pokojninski sistem, outsourcing, ZDR-1, odškodnina, zaposlovanje, prenehanje delovnega razmerja., prepoved diskriminacije, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, delovni invalid, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, odpoved, invalidnost, Republika Slovenija, kriteriji za določitev presežnih delavcev, odpravnina, odmera pokojnine, voljeni delavski predstavniki, kolektivna pogodba, diskriminacija, presežni delavci
1xnačrtovanje, inšpekcija dela, psihosocialni dejavniki, spremljanje, pričakovan učinek, potencialni ukrep, finančno vrednotenje, promocija zdravja na delovnem mestu, izvajanje, načelo preventive, oskrba v domačem okolju, kmetija, invalidna oseba, socialno varstvo, kmet, pravica do zasebnosti, sodno varstvo, posebnosti postopka, individualni delovni spor, institucionalno varstvo., kolektivni delovni spor, mirno reševanje sporov, brezposelnost mladih, pripravništvo v državah članicah EU, volontersko pripravništvo, pripravništvo, ekonomsko odvisne osebe, sklad, sistem odpravninskih skladov, čilska ureditev odpravnin, avstrijska ureditev odpravnin, slovenski pravni sistem, obveznosti, pravice, mednarodno delovno pravo, udeleženci, posebnosti postopka pred sodiščem, družinski pomočnik, navidezna samozaposlitev, MOD, strokovni delavec, učitelj, izvozno predelovalne cone, prisilno delo, delovno in socialno sodišče, navidezni samozaposleni, disciplinska odgovornost, kandidat, delo, obdelava, disciplinski postopek, disciplinske kršitve, obveščanje in posvetovanje s predstavniki delavcev, podjetje/obrat, pravno varstvo delavca, disciplinske sankcije, dostop, podatki o zdravstvenem stanju, bolniški stalež, začasna zadržanost z dela zaradi bolezni, zmanjšana zmožnost za delo, izvajalec medicine dela, postopek ugotavljanja zmožnosti za delo, nezmožnost za delo, delovno dovoljenje, zasebnost, državljani tretje države, enotno dovoljenje., obveščanje pristojnega organa javne oblasti, Evropska unija, delo upokojencev, začasno in občasno delo, delodajalec prevzemnik, delodajalec prenosnik, študentsko delo, pogodba o zaposlitvi za določen čas, socialne pravice., prikrita delovna razmerja, avtorska pogodba, pogodba o delu, ohranitev identitete, prenos storitev, pogodbena kazen, pogodbena prepoved konkurenčne dejavnosti, Konkurenčna klavzula, izračun števila zaposlenih delavcev, Republika Hrvaška, pravna ureditev, Direktiva 2001/23/ES, zaposlovanje na kmetiji, zaposlovanje družinskih članov, nove oblike opravljanja dela, jamstveni sklad, Etika, ohranitev pogodbe o zaposlitvi., fizična oseba, dedovanje podjetniškega premoženja, vest, ugovor vesti, pravica zdravstvenega osebja, objektivizacija morale, pravica do letnega dopusta, moralna pravica, pravni položaj delavca, Smrt delodajalca – fizične osebe, omejitev dedovanja, vrstni red uveljavljanja pravic, enotna vloga, subvencija malice in kosila, prepoved obremenitve in odtujitve nepremičnine., Odškodninska odgovornost delodajalca, denarno povračilo., pavšalna odškodnina, škoda, nepogodbena odškodninska odgovornost, nadomestilo za nego otroka, zdravstveni poseg., enoosebna družba, družbenik poslovodna oseba, analiza, kolektivna pogodba dejavnosti, socialna zavarovanja, zavarovalna osnova, manjši delodajalec, individualni odpust, starševsko varstvo, višina prispevkov, derogacija, in peius, nadomestilo, neutemeljeni razlogi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu – razlog nezmožnosti - Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi., družinski prejemki, primerjava z mednarodnimi pravnimi viri, in favorem, razmerje, Zakon o delovnih razmerjih, znižano plačilo vrtca, regres za letni dopust, starševstvo, Zakon o delovnih razmerjih-1, pravice in obveznosti, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca, posledice, študentje, zdravstveno varstvo, Socialna varnost, zmožnost za delo, študent, institut izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pokojninski načrt, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, beneficirana delovna doba, družina, poslovni razlog, poklicno zavarovanje, poklicna pokojnina, enkratno izplačilo sredstev, prispevki, seznam delovnih mest, zavarovanci, predhodni postopek, zdravstveno zavarovanje, dopolnilno delo, sobotno leto, zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti, posredna in neposredna pedagoška obveznost, nadomestilo za neizrabljen letni dopust, državna štipendija, varstveni dodatek, izraba letnega dopusta, prenos neizrabljenega letnega dopusta, denarna socialna pomoč, avtonomija univerze, izvolitev v naziv, odpovedni rok, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, nujno zdravljenje., obvezno zdravstveno zavarovanje, obveznosti pred odpovedjo, posebno varstvo pred odpovedjo, visokošolski učitelj, javni sektor, javni uslužbenec, sistem varčevalnih računov, razkritje nepravilnosti, Upravno sodišče Republike Slovenije, upravni spor, ukrep delovnega inšpektorja, inšpekcijski nadzor, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, delovni inšpektor, upravno-sodno varstvo., osebna podrejenost, omejitev avtonomije volje, načelo prednosti dejstev, domneva obstoja delovnega razmerja, evidence., indirektna pravna sredstva, delovnopravni status, samozaposlena oseba, ekonomsko odvisna oseba, ekonomija deljenja, Zaščita pravic delavcev, kršitve delodajalcev, kazenska odgovornost delodajalca, odgovornost delodajalca za prekrške, odškodninska odgovornost delodajalca, sankcije, Priporočilo MOD št. 198, samozaposleni., ureditev načina izvrševanja pravice do stavke, različne oblike stavk, pravica do stavke, pravno varstvo pravice do plačila., omejitve pravice do stavke, suspenz pravice do stavke, pokojninska reforma, pogoji upokojitve, varstvo predstavnikov delavcev, dualni sistem, enako plačilo delavcev in delavk za enako delo in delo enake vrednosti, kolektivne pogodbe, Sodišče Evropske unije, načelo enake obravnave, prosto gibanje delavcev, delovno pravo EU, javna dela, aktivna politika zaposlovanja, Plačilo za delo, javna dela na Irskem, udeleženci javnih del, financiranje javnih del, Uber, nove oblike kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, poskusno delo, poskusni delavec, tahograf, letter-box podjetja, socialni dumping, postopek odpovedi, ocenjevalni organ, pojem odpusta, pojem večjega števila delavcev, ocena poskusnega dela., komisija, mobilni delavec, cestni transport, ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov, pooblaščena oseba za varstvo podatkov, privolitev delavca, pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, kršitev varstva osebnih podatkov, diskriminacija na podlagi rase in narodnosti, transport, rasa in narodnost, diskriminacija na področju dela, boj proti diskriminaciji na podlagi rase in narodnosti, pojem delavca, pojem podjetja in obrata, vročanje pisanj, obračun plače, elektronska pošta, obveščanje delavca, fikcija vročitve, vrnitev v prejšnje stanje, zasebnost na delovnem mestu, digitalizacija, avstrijsko pravo., nemško pravo, obveznosti delodajalca, začasno opravljanje dela v tujini, Center za socialno delo, štipendist, štipendija, kolektivni odpusti na Hrvaškem, upravni postopek, pravice iz javnih sredstev, postopek napotitve, napoteni delavci, kršitve delovnopravnih pravic, Čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci, primerjava med ZPIZ-1 ter ZPIZ-2, pravni vidiki pokojnine, delovnopravno varstvo delavskih predstavnikov, imuniteta delavskih predstavnikov, sindikalni delavski predstavniki, dogovor o napotitvi., tristrano pogodbeno razmerje, efektivni delovni čas, razporejanje delovnega časa, fleksibilne oblike dela, računi delovnega časa, neenakomerno razporejen delovni čas, letne sheme delovnega časa, kvote agencijskih delavcev, uporabnik, disciplinski ukrepi, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, pogodba o zaposlitvi – delavec – delodajalec – odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlog nesposobnosti – sodna praksa, varovani delavci, odškodninska odgovornost delavca, obveščanje, agencijski delavec, Zaposlitvena agencija, notifikacijska dolžnost, dolžnost obveščanja, Krajši delovni čas, krajši delovni čas zaradi starševstva, invalidsko zavarovanje, varstvo pogodbenih pravic, sprememba pogodbe o zaposlitvi, prenos podjetja, zavarovanec, pravice iz invalidskega zavarovanja, sodelovanje delavcev pri upravljanju, Delavski direktor, poklicna rehabilitacija., nadomestila iz invalidskega zavarovanja, zaščita, povračilni ukrepi, vodilni delavci, posebni ukrepi kot pozitivna diskriminacija, delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, načelo sorazmernosti, delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, pravni položaj, korupcija, Osebni podatek, whistleblowing, žvižgač, starejši delavci, delavci pred upokojitvijo, Slovenska vojska, vojaške osebe, Republika Češka, razlike v ureditvi, javni uslužbenci, prepoved stavke, neenaka obravnava, načelo enakopravnosti, mednarodne pogodbe, Ustava Republike Slovenije, ureditev delovnega časa, Ustavno sodišče Republike Slovenije, pokojnina, status upokojencev., pokojninska doba brez dokupa, pokojninska doba, pravica do pokojnine, pokojnina kot ustavna pravica, ZPIZ-2, socialne pravice, ustavnost, ustavne človekove pravice, delovnopravna zakonodaja, prost pretok delavcev, kitajsko delovno pravo, Ljudska republika Kitajska, e-delo, kraj opravljanja dela, reševanje nesporazumov o zaposlitvi, socialna varnost na kitajskem, varstvo delavcev pred upokojitvijo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pravice invalidov, Invalid, atipična pogodba o zaposlitvi, fleksibilnost, zlorabe, zaposlovanje tujcev, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), Zakon o zaposlovanju, obrat/podjetje, prenehanje dejavnosti podjetja, delo na domu, pooblastilih in opravljanju straže pomorščakov (STCW) - pogodba o zaposlitvi pomorščakov, pomorsko pravo - zaposlovanje pomorščakov - socialne pravice pomorščakov - Mednarodna organizacija dela (MOD) – Mednarodna pomorska organizacija (IMO) - Konvencija o delovnih standardih v pomorstvu (MLC) - Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, program razreševanja presežnih delavcev, predstavniki delavcev v organih družbe
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici