| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Franc Koletnik

Vseh ključnih besed je 445, ki se skupaj pojavijo 946 krat.
157 ključnih besed (35.28 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 658 krat (69.56 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
23x3.5%Slovenija
18x2.74%revizija
16x2.43%računovodstvo
14x2.13%računovodski izkazi
13x1.98%notranja kontrola, kontrola
12x1.82%ocenjevanje
11x1.67%financiranje, organiziranost
10x1.52%revizor, tveganje, finančna sredstva, metode
9x1.37%finančno poslovanje, podjetje, panoge dejavnosti, računovodske informacije
8x1.22%notranja revizija, izvršba, finančna poročila, knjigovodstvo, obračuni
7x1.06%delovanje, zakonodaja
6x0.91%bilance stanja, modeli, dejavnost, finančni instrumenti, stroški
5x0.76%poslovni rezultati, javne finance, podpora, vrednotenje, praksa, finančna analiza, organizacijske strukture, obveznosti, regulacija, storitve, finančno računovodstvo, metodologija, denarni tokovi, meritve, uspešnost poslovanja
4x0.61%odhodek, merila, učinkovitost, pravna oseba, povezanost, družbe, analiza poslovanja, pravna ureditev, strokovne službe, davki, obdavčenje, mednarodne primerjave, gospodarske družbe, sistemi
3x0.46%poslovni proces, javne službe, poslovodenje, davčni sistemi, cilj, vrednost, aktivnosti, neprofitne organizacije, primeri, indikatorji, kazalniki, zavarovalnice, upravljanje, rešitve, finančno upravljanje, kapital, finančno odločanje, poslovanje, normativi, značilnosti, strategija, bilance, predpisi, poslovne finance, kmetijstvo, informacije, proračuni, poslovno okolje, javni zavodi, case study, odgovornost, javni sektor, cene, oblikovanje cene, ZDA, zavarovalstvo, računovodski standardi, teorija
2x0.3%usklajevanje, opcije, terjatve, dimenzioniranje, prevozništvo, rizični kapital, bolnišnice, vrednotenje nepremičnin, zdravstveni zavodi, zdravstvena služba, davek na dodano vrednost, sposobnosti, poslovna poročila, premoženje, nepremičnine, uporabniki, država, sodišča, poslovni sistemi, vodstveno računovodstvo, orodja, tržna struktura, plačilna sposobnost, bilance uspeha, reševanje problemov, denar, finančne ustanove, prihodek, zasebno podjetje, davek od dohodka, osnove, občine, Evropska unija, standardi, spremembe, tehnika, letna poročila, plačila, kalkulacije, trgovinsko podjetje, mesna industrija, prednost, podatki, predelava, trg, mednarodni standardi, strokovnjaki, controlling, svetovanje, struktura, notranje revidiranje, poslovodni delavci, analiza, dohodnina, organizacijski sistemi, tveganje prevar, stroškovno računovodstvo, poslovodstvo, notranji revizor, gradbeništvo, tržna vrednost
1xdolgovi, državna intervencija, evalvacija, finančna funkcija, razvojna strategija, poslovanje podjetja, vzdrževanje, procesiranje, zavarovanje, analiza stroškov, obvladovanje tveganj, revizijska komisija, obdelava podatkov, zadovoljstvo, dokumenti, prilagajanje, finančno planiranje, operativni plani, programi, zagotavljanje kvalitete, revidiranci, fiskalna politika, finančna politika, državna uprava, poslovne knjige, listinjenje, zaposlenost, uporaba računalnika, javna uprava, stroji, strokovno delo, finančno pravo, gospodarsko pravo, obratna sredstva, amortizacija, poslovne odločitve, zaloge, investicije, ekonomske kategorije, empirične raziskave, zaščita, kriminal, lokacija, preventiva, logistika, prenosni sistemi, kooperacija, ekonomsko sodelovanje, Francija, farmacevtska dejavnost, kodeks strokovnih načel, tržna analiza, oblikovanje, mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, strojništvo, likvidnost, strojna industrija, kupci, energetski sistemi, elektrogospodarstvo, električna energija, poslovni rezu, podajanje zagotovil, trženje, marketing, kodeks poklicnoetičnih načel, tržni mehanizem, solventnost, donos, konsolidacija, predračunska kalkulacija, lastna cena, delnice, delničarstvo, jeklene konstrukcije, gradbene konstrukcije, borzništvo, ponudbena cena, cena, mednarodni sporazumi, mednarodne organizacije, finančni kapital, lesene konstrukcije, gradbene obtežbe, ocenjevanje vrednosti podjetij, statična analiza, jeklena hala, mostni žerjav, avtoceste, akustični valovod, stoječe valovanje, zemeljska dela, izkopi, ploskovni in masni profil, nasipi, mikrokrmilniki, merilniki, rekonstrukcija, upravičenost investicije, investicija, regionalne ceste, vrednotenje neprmičnin, akustična resonanca, senzorji, bančništvo, poslovne banke, javne storitvene dejavnosti, prodajna cena, recikliranje, politika cen, javno podjetje, korporacije, sistem notranjih kontrol, komunala, čiščenje, odpadki, ekonomičnost, gospodarnost, špedicija, transport, računovodja, živilska industrija, uprava, korupcija, dodana vrednost, javna naročila, stanovanjska obnova, uspešnost projekta, planiranje, banke, strateško upravljanje, bančno poslovanje, učinkovitost projekta, ekonomski vidik projekta, DCF-metoda, EU, vloga notranje revizije, ekonomika, revitalizacija objekta, investicijski program, upravičenost objekta, kontni plan, gospodarski kriminal, Ključne besede: notranje revidiranje, služba notranje revizije, obvladovanje, organizacija dela, delovna organizacija, management, organizacija, pravila, poslovna etika, vedenje, planiranje kadrov, kadri, izobraževanje, davčni inšpekcijski nadzor, obvladovanje kreditnega tveganja, znanje, kreditno tveganje v banki, živinoreja, poljedelstvo, kvalitativna analiza, državno revidiranje, elektronsko poslovanje, kvantitativna analiza, odločanje, ekonomisti, ekonomski modeli, internet, ceste, projekti, agrarna ekonomika, vodenje projektov, trošarine, projektna organizacija, gradbena industrija, agrarna proizvodnja, metodika, kadrovska politika, finančni management, dejanski dohodek, normirani odhodek, katastrski dohodek, osnovna dejavnost, računovodenje, knjigovodenje, izboljšave, vinogradništvo, potniški promet, letalski promet, zračni promet, metode ocenjevanja vrednosti, nepremičninski trg, zemljišče, pozicioniranje, SRS 39, celovita kontrola kvalitete, preudarnost davčnega inšpekcijskega nadzora v Republiki Sloveniji, čas, izvršilni postopek, zadovoljstvo uporabnikov davčnih inšpekcijskih storitev, uspešnost, elektrarne, varčnost, gibljiva sredstva, kratkoročne obveznosti, speče poslovodstvo, davčno knjigovodstvo, MRS 41, latentna kriza, računovodski kazalniki, gospodarjenje, računovodska podpora, gospodarska kriza, ekonomske teorije, harmonizacija, informacijski sistemi, informatika, dividende, Zadruga, poraba sredstev, poslovne funkcije, Vodnik za nacionalne agencije., OECD, nerazdeljiv zadružni klapital, zadružno premoženje., Nemčija, kontroling, zadružna lastnina, inštituti, zadružna načela, davčna politika, pogoji gospodarjenja, vseživljenjsko učenje, ponudba, pranje denarja, indeksi, prosta cona, svet, skladiščenje, transakcije, proizvodnja, projekt, ustvarjanje računalniških rešitev., Zunanje opravljanje notranje revizije, transformacija, predračunavanje, življenski cikel projekta, stečaj, likvidacija podjetja, na tržnih podlagah zasnovani načini ocenjevanja vrednosti nepremičnin, množično vrednotenje, lesna industrija, predelovalna industrija, gostinstvo, državni revizor, privatni sektor, strateški kontroling, operativni kontroling, prodaja na debelo, gospodarska prevara, zunanji revizor, družbe za upravljanje, zunanje revidiranje, vprašalniki, prevarant, metodika preiskovanja, pooblaščeni preiskovalec prevar, davčne olajšave, davek od dobička, načrtovanje, presojanje poslovanja, presojanje odmikov, poraba, zdraviliški turizem, ocenjevanje vrednosti nepremičnin, kontroler, porazdelitve, vrste, ukrepi, nadzor, usmerjanje, statistične metode, vzorčenje, statistično raziskovanje, matematična ekonomija, kazniva dejanja
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici