| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Darja Senčur Peček

Vseh ključnih besed je 424, ki se skupaj pojavijo 547 krat.
67 ključnih besed (15.8 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 190 krat (34.73 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x7.37%delovno pravo
8x4.21%delavec
7x3.68%delovno razmerje
6x3.16%odpoved pogodbe o zaposlitvi
5x2.63%pravica do stavke, delovni čas, diplomska dela, diskriminacija
4x2.11%elementi delovnega razmerja, stavka, pogodba o zaposlitvi, odškodnina
3x1.58%nosečnost, pogoji za zakonitost, prepoved diskriminacije, varstvo osebnih podatkov, kolektivna pogodba, stečaj, zakonodaja, sodna praksa, nadzor
2x1.05%prenehanje pogodbe o zaposlitvi, Evropska unija, omejitve pravice do stavke, Delo s krajšim delovnim časom, osebni podatek, pravne posledice stavke, pravni viri, fleksibilnost, kolektivni delovni spor, zaposlovanje, delo, zakonitost stavke, zasebnost, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, starševstvo, Delovno pravo, delodajalec, ekonomsko odvisne osebe, agencijsko delo, socialna varnost, varovana kategorija, ukrepi, sodna razveza pogodbe o zaposlitvi, uporabnik, mediacija, nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi, nadomestilo plače, bolniški stalež, brezposelnost, potek stavke, avtonomija kolektivnega pogajanja, kolektivne pogodbe, sodelovanje delavcev pri upravljanju, pravno varstvo, ugotovitev trajanja delovnega razmerja, pogodba o izobraževanju, izobraževanje, starejši delavci, sodna praksa., delavci, začasno čakanje na delo, enako obravnavanje, prenehanje delovnega razmerja, poslovni razlog, fleksibilne oblike zaposlitve, starševski dopust
1xpovzročitelj, žrtev, trpinčenje na delovnem mestu, odškodninska odgovornost, civilnopravna pogodba, obveznosti delavcev, Zakon o delovnih razmerjih, kaznivo dejanje., doječa mati, nosečnica, informacijska pooblaščenka, zaposlovanje invalidov - pojem invalida/delovnega invalida – kvotni sistem zaposlovanja invalidov – posebno pravno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi invalidu – Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi., Pravica do enakosti, plačilo za delo, starševsko varstvo, evidence na področju dela in socialne varnosti, varstvo pred odpovedjo, Priporočilo MOD, enake možnosti, izobraževanje., prepoved konurence, starši, zloraba bolniškega staleža, absentizem, sodno varstvo, aktivna politika zaposlovanja, insolventnost, Ključne besede: kolektivni delovni spor, poslovna skrivnost, opravljanje dela, Zakon o radu, temeljne človekove pravice, navodila delodajalca, ponudba za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, evropska strategija zaposlovanja, obveščanje delodajalca, nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, istospolna usmerjenost, sindikalna svoboda, sklepanje kolektivnih pogodb, položaj na trgu dela, načela disciplinskega postopka, disciplinske sankcije, socialni partnerji, disciplinski postopek, reprezentativnost, disciplinska odgovornost policista, sodni postopek, faze zaposlovanja, mednarodna ureditev, odločanje ne glede na predlog delavca., odškodnina namesto vrnitve na delo, omejitve, Ključne besede: Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi, nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, samozaposleni, ekonomsko odvisne osebe., nevladne organizacije., delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, vodilni delavci, otroško varstvo, homofobija, Ključne besede: trg dela, pravni položaj., javna dela, preprečevanje., Disciplinska odgovornosti, siva ekonomija, mirne metode reševanja sporov, delo na črno, udeleženci, vzroki za naraščanje, zaposlovanje na črno, mobbing, noseča ženska, konvencija MOD št. 175, direktive ES, subvencioniranje polnega delovnega časa, ukrepi države, gospodarska kriza, načelo sorazmernosti, deljive in nedeljive pravice, krajši delovni čas v Evropski Uniji., krajši delovni čas v posebnih primerih, dopolnilno delo, part-time zaposlitve pri več delodajalcih, KLJUČNE BESEDE: delovno pravo – pogodba o zaposlitvi – redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – utemeljeni razlogi – razlog nesposobnosti – postopek ugotavljanja nesposobnosti – odpovedni roki – odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, varstvo terjatev delavca., delodajalci, objektivni razlogi, pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, pravice delavcev pri zaposlovanju za določen čas, Športnik, šport, postopki zaradi insolventnosti, Evropska unija., posebnosti športa, športni klub, konkurenčna klavzula, denarno nadomestilo, delovna razmerja, diskriminacije, osebni podatki, osebnostne pravice, nezakonita odpoved delodajalca., letni dopusti, minimalni dopust, kršitve delovnega razmerja, izredne odpovedi, pogodbe o zaposlitvi, regresi, konvencija MOD št. 158, tožbeni zahtevek, strokovna usposobljenost, uradnik, državna uprava, zaposlitev, kadrovski načrt, sistemizacija delovnih mest, odločanje brez predloga, sodna razveza, Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča, omejevanje zaposlitve., Pogodba o zaposlitvi za določen čas, fleksibilne oblike zaposlovanja v Zvezni republiki Nemčiji, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, delavka ki doji, delavka mati, odgovornost delodajalca, obveščanje delavskih predstavnikov, pojem delovnega razmerja, delovno razmerje zdravnika – posebnosti, ugovor vesti, licenca, specializacija, pripravništvo, odklonitev prehoda, poslabšanje pravic delavcev, alternativno reševanje sporov, individualni delovni spori, pravice delavcev, varstvo terjatev delavcev, arbitraža, delovna sodišča, ohranitev identitete, prenos podjetja, sprememba delodajalca, sodni zaostanki, letni dopust, vrednotenje zdravniške službe, atipične oblike zaposlitve, fleksibilne oblike zaposlovanja, delovni spor., mediator, prožna varnost, zaposlitev za določen čas, delo na daljavo, delo na domu, zaposlitev s krajšim delovnim časom, zaposlitev preko agencij za zagotavljanje dela, alternativne oblike reševanja sporov, izpopolnjevanje delavcev, poklicna rehabilitacija, utemeljeni razlogi, dodatno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi invalidu, ipd..., ustrezno delovno mesto, Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, usposabljanje, pravica do izobraževanja, temeljne svoboščine, človekove pravice, prisilna poravnava, psihično nasilje, denarno povračilo, reintegracija, poslovna uspešnost., industrijska demokracija, inšpekcijski nadzor, inšpekcija za delo, pristojnosti inšpekcije za delo, odločba v hitrem prekrškovnem postopku, ureditvena odločba, varstvo pravic delavca, Svet delavcev, uspešno življenje posameznika., delovno mesto, invalidnost., veroizpoved, starost, uporaba interneta., zbirka osebnih podatkov, poklicno in družinsko življenje, občutljivi osebni podatki, prometni podatki, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, druge oblike opravljanja dela, elementi ekonomsko odvisnega dela, delovnopravno varstvo, sankcioniranje neupravičene odsotnosti z dela, izbirna merila, kadri, zdravniške odločitve, varovanje osebnih podatkov., osebnost, psihološki testi, neupravičena odsotnost z dela, upravičena odsotnost z dela, reintegracija delavca, varstvo delavcev, sprememba delodajalca., trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu, nočno delo, nočni delavec, Zakon o delovnih razmerjih., direktive EU, konvencije MOD, spol, enakopravnost, Informacijski pooblaščenec, zasebnost delavca, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), nadzor na delovnem mestu, komunikacijska zasebnost, Uredba 2016/679 (GDPR), prekarno delo, odsotnost iz dela, pravna ureditev, Barbulescu proti Romuniji., temeljne pravice, Delovno razmerje, učinek steklenega stropa, pokojninska vrzel, neprilagojena plačna vrzel, plačna diskriminacija, Pravni položaj delavca, interventni zakon, shema za krajši delovni čas, odreditev drugega dela, COVID-19, nestandardne oblike dela, sindikati, študentsko delo, gradbeništvo, napotitev v Italijo, oblike napotitve, napotnica, študent, Diskriminacija, izkušnje, zlorabe, dijak, napoteni delavci, opravljanje čezmejnih storitev, dostojno delo, mednarodno delovno pravo, mednarodni standardi dela, Mednarodna organizacija dela, prihodnost dela., Varnost in zdravje pri delu, regresni zahtevek., deljena odgovornost, odškodninska odgovornost delodajalca, pravna sredstva, zloraba, kršitve dela preko polnega delovnega časa, evidence o izrabi delovnega časa, nadurno delo, polni delovni čas, pogodba o zaposlitvi za določen čas, transformacija, Načelo enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti, spremembe zakonodaje., razlogi za sklenitev, delež sklenjenih pogodb za določen čas, odškodninska odgovornost., omejitev pravice do stavke nekaterim kategorijam delavcev, pogoji za »zakonito stavko«, omejenost stavke, Stavka, odgovornost delodajalca., državni organi, javne službe, industrijske akcije, Ključne besede: pravni viri kolektivnega delovnega prava, javni sektor., spolno nadlegovanje, fizično nasilje, socialni dialog, kolektivna delavska predstavništva, pristojnosti sveta delavcev, pristojnosti sindikata, obvezno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, obvezna upokojitev, tristransko zaposlovanje, agencija za zagotavljanje začasnega dela, Zakon o uravnoteženju javnih financ., diskriminacija na podlagi starosti, dualni sistem, svet delavcev, spor o zakonitosti stavke, pravne posledice nezakonite stavke, pogoji za zakonito stavko, okvirni sporazum, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, individualni odpusti, sindikat, nemško pravo, kolektivni odpusti, obveznosti delodajalca, pravice in dolžnosti delavca, drugi predlogi., ukrepi za zmanjševanje in odpravljanje brezposelnosti pri mladih, vstop mladih na trg dela, pravna ureditev brezposelnosti, noseča delavka, doječa delavka, samomor z zdravnikovo pomočjo, metoda z dvojnim učinkom, aktivna in pasivna evtanazija, evtanazija, Ključne besede: teoretični vidiki brezposelnosti, pravice delavca, Invalid, bolezen, zdravstveno zavarovanje, nezmožnost za delo, invalidsko podjetje, kvotni sistem, nov Zakon o delovnih razmerjih, Republika Slovenija, finančne vzpodbuje, pravno stališče, Cerkev, vpliv gospodarske krize, vloga inšpekcije, zaščita delavcev, financiranje socialne varnosti, sprememba zakonodaje, agencija za posredovanje dela, poškodba pri delu, Ključne besede: nesreča pri delu, napoteni delavec, zagotavljanje dela delavcev drugim uporabnikom, socialna država, socialna politika, države v razvoju, globalizacija, pravica do življenja, legalizacija, razvite države, izkoriščanje delavcev, socialno varstvo, socialna zavarovanja, kriza, prekarnost
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici