| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Marko Ravljen: Navidezni in zaobideni posel v nemškem in slovenskem davčnem pravu
 2. Miha Šlamberger: Dogovor o finančnem zavarovanju v luči stvarno pravnih zavarovanj

Magistrska dela (34)

 1. Ana Kac: Pomen načela omejenega kroga stvarnih pravic za razumevanje stvarnopravnih razmerij
 2. Špela Podobnik: Priposestvovanje služnosti v javno korist
 3. Ana Pušnik: Samopomoč z analizo aktualne sodne prakse
 4. Maja Platnjak: Fiduciarna razmerja v stečaju
 5. Urša Kasnik: Prepovedane imisije v slovenskem in avstrijskem pravu s pregledom aktualne sodne prakse
 6. Majda Karajković: Sodna delitev solastnine (primerjalni vidik z avstrijskim in hrvaškim pravnim redom)
 7. Sara Sotlar: Hipoteka kot sredstvo zavarovanja kreditov fizičnih oseb
 8. Klara Boršič: Omejitve lastninske pravice s poudarkom na razlastitvi ter civilnopravno varstvo v zvezi z gradnjo javne infrastrukture
 9. Maja Drnovšek: PROBLEMATIKA NEUREJENOSTI LASTNINSKIH RAZMERIJ PRI KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST, KI POTEKAJO PO ZEMLJIŠČIH V ZASEBNI LASTI
 10. Nuša Štampalija: Vzpostavitev etažne lastnine na podlagi ZVEtL-1
 11. Nastja Tuš: Varstvo lastninske pravice s pregledom aktualne sodne prakse
 12. Mitja Jamšek: Maksimalna hipoteka - primerjava ureditve v slovenskem in avstrijskem pravu
 13. Špela Rokavec: Oblikovanje etažne lastnine na stavbni pravici v teoriji in praksi
 14. David Borlinič Gačnik: Primerjava prednostnih pravic pri prodaji ali zakupu kmetijskih zemljišč in gozdov z analizo sodne prakse sodišč v Republiki Sloveniji
 15. Nastja Dolamič: Zemljiškoknjižni vpisi v zvezi z razlastitvenimi postopki s pregledom sodne prakse
 16. Jan Glavica: Grajeno javno dobro na nepremičninah v zasebni lasti
 17. Klara Tršan: Registrska neposestna zastavna pravica na komunikacijskem omrežju kot sredstvo zavarovanja plačil
 18. Maja Mlinar: Prodaja nepremičnin v stečajnem postopku
 19. Aleksandar Kokerić: Ekonomski in pravni vidiki factoringa s sodno prakso sodišč Republike Slovenije
 20. Tea Lešnik: Uveljavitev hipoteke
 21. Nikita Zatler: Fiduciarna cesija in izvršba
 22. Vanessa Maksimovič: Prenos lastninske pravice na nepremičninah s pregledom aktualne sodne prakse
 23. Katarina Vukelić: Varstvo imetnika lastninske pravice na nepremičnini v pričakovanju v razmerju do imetnika prisilne hipoteke
 24. Jan Šömen: Pomen dobre vere pri protiknjižnem priposestvovanju v Sloveniji ob primerjavi z ureditvijo v Avstriji, Nemčiji in Švici
 25. Diana Viher: Razlika med posadno listino in uskladitveno listino
 26. Valerija Gotvajn: Razlastitev - meje dopustnih prisilnih utesnitev lastninske pravice
 27. Nataša Počkaj: Pravna problematika zavarovanja terjatev bank s pogodbeno hipoteko
 28. Maja Vesenjak: PRAVICE IN OBVEZNOSTI BANK PRI UNOVČENJU IN IZDAJI BANČNIH GARANCIJ
 29. Janja Pavšič: Ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti
 30. Tina Humar: PRAVNA VARNOST LASTNIKA NEPREMIČNINE PRI DOLOČANJU VREDNOSTI NEPREMIČNINE V SISTEMU MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
 31. Mateja Smrtnik: Razvrščanje (rangiranje) pravic na nepremičninah - pravna analiza prednostnega načela v stvarnem pravu
 32. Martina Koser Dolenc: Pravna razmerja pri pogodbi o nepremičninskem posredovanju (primerjalno pravna ureditev po slovenskem in avstrijskem pravu)
 33. Lucija Čas: IZPODBIJANJE DEJANJ (STEČAJNEGA) DOLŽNIKA IN UVELJAVLJANJE IZPODBOJNIH ZAHTEVKOV Z IZBRISNO TOŽBO
 34. Nina Kroflič: PRENOVLJENA UREDITEV IZBRISNE TOŽBE S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE

Diplomska dela (114)

 1. Patricija Jazbec: Pravna ureditev stavbne pravice v slovenskem pravnem redu
 2. Valentina Gorjanc: Pravna analiza finančnih zavarovanj s pregledom sodne prakse
 3. Sabina Škarja: Omejitev lastninske pravice zaradi nedovoljene gradnje
 4. Urška Cmok: Globalni odstop terjatev v zavarovanje
 5. Maja Makari: Razvoj in primerjava služnosti v rimskem in modernem času
 6. Patrik Velički: Vrste hipotek v slovenskem pravu
 7. Mateja Cigut: Ureditev hipoteke v slovenskem pravu
 8. Valentin Justin Tratnik: Primerjava institutov priposestvovanja, gradnje čez mejo nepremičnine in vlaganja v tujo nepremičnino v slovenskem in nemškem pravnem redu
 9. Darinka Perko: Osebna služnost užitka v novejši sodni praksi
 10. Ana Krajtner: Omejitve lastninske pravice v zasebnem interesu
 11. Nina Prošek: Lastninska pravica na nepremičnini in dosmrtna služnostna pravica stanovanja
 12. Urška Kenda: Skupna lastnina s pregledom sodne prakse
 13. Hermina Ocvirk: Razpolaganje s stvarnim premoženjem države in občin
 14. Klemen Fekonja: Posestno varstvo v zvezi z izvrševanjem služnosti s pregledom sodne prakse
 15. Denis Gorjup: Pravne značilnosti pogodbe o finančnem leasingu
 16. Staša Gjerek: Vpisovanje pravic v zemljiško knjigo
 17. Jerneja Požar: Uveljavljanje zahtevkov v zvezi z nepremičninami v stečaju s pregledom aktualne sodne prakse
 18. Blaž Fuks: Zemljiškoknjižne zaznambe
 19. Tina Ločniškar: Hipoteka in njena neposredna izvršljivost
 20. Mateja Majal: Stavbna pravica v slovenskem in avstrijskem pravu
 21. Maja Natlačen Ivanković: Prijava, preizkus in uveljavitev terjatev, zavarovanih s hipoteko, v stečajnem postopku
 22. Marja Zidarič: Zastavna pravica na terjatvah, vrednostnih papirjih in drugih premoženjskih pravicah
 23. Jani Slapnik: KONCEPT UČINKOVANJA LASTNINSKE PRAVICE V NOTRANJEM IN ZUNANJEM RAZMERJU
 24. Tamara Farazin: Zaznamba vrstnega reda s pregledom sodne prakse
 25. Mario Niderl: Uporaba 64. člena Stvarnopravnega zakonika v sodni praksi
 26. Eva Kaštrun: ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI JO POVZROČI DOMAČA ŽIVAL S PREGLEDOM SODNE PRAKSE
 27. Gregor Premrl: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA V STAVBNO ZEMLJIŠČE
 28. Tine Janžek: PRAVNI UČINKI ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA DOVOLILA
 29. Mateja Lazar Gerbus: Pomen zemljiškoknjižnega dovolila
 30. Urban Pristovnik: PRAVNE ZNAČILNOSTI FAKTORINGA
 31. Špela Rokavec: USKLADITEV ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA Z DEJANSKIM, KI TEMELJI NA KONKRETNEM PRIMERU
 32. Marjan Volf: FIDUCIARNI PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA PREMIČNINAH V ZAVAROVANJE V PRIMERJAVI Z NEPOSESTNO ZASTAVNO PRAVICO
 33. Martina Žunkovič: POSREDNO MOTENJE POSESTI TER VZNEMIRJANJE LASTNIKA NEPREMIČNINE
 34. Lora Leskovar: Temeljna načela stvarnega prava skozi sodno prakso
 35. Debora Fajdiga: DOLOČITEV PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA PO ZVEtL - TEORIJA IN PRAKSA
 36. Filip Slovša: POSTOPEK VZPOSTAVITVE ZEMLJIŠKOKNJIŽNE LISTINE S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 37. Tanja Praprotnik: HIPOTEKA IN LOČITVENA PRAVICA V STEČAJNEM POSTOPKU
 38. Andreja Kidrič: RAZLIKOVANJE MED POSREDNIMI IN NEPOSREDNIMI IMISIJAMI S PREGLEDOM SODNE PRAKSE
 39. Neža Suhodolčan: NUJNA POT V NAJNOVEJŠI SODNI PRAKSI
 40. Liliana Grosar: RAZMERJE MED LASTNINSKIM IN BONITARNIM VARSTVOM S PREGLEDOM SODNE PRAKSE
 41. Alenka Šinkovec: PRIPOSESTVOVANJE KOT PRAVNI TEMELJ PRIDOBITVE STVARNIH PRAVIC
 42. Luka Šabeder: Konkretizacija pravnega načela prepovedi zlorabe v civilnem pravu
 43. Romana Sevčnikar: Izpodbijanje neodplačnih pravnih dejanj v stečaju in zunaj njega
 44. Tina Večko: PRAVNI TEMELJ NASTANKA IN PRENEHANJA HIPOTEKE S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 45. Maja Miklič: Uporaba (prednosti in slabosti) elektronske zemljiške knjige v praksi
 46. Alan Žiberna: POSTOPKI DRŽAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI ZA PRIDOBITEV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA PRI IZGRADNJI JAVNE INFRASTRUKTURE
 47. Uroš Pečanac: PROMET IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA
 48. Alen Mom: MOTENJE POSESTI V NAJNOVEJŠI SODNI PRAKSI
 49. Simona Ščavničar: ZASTAVNA PRAVICA NA NEVPISANIH NEPREMIČNINAH Z AKTUALNO SODNO PRAKSO
 50. Katja Piršič: Izključitvena tožba - razmerje do drugih podobnih tožb
 51. Ana Pušnik: Varstvo posesti
 52. Tina Petovar: Publiciranje stvarnopravnih sporov v zemljiški knjigi s pregledom aktualne sodne prakse
 53. Marko Vidic: PRIPOSESTVOVANJE LASTNINSKE PRAVICE S PREGLEDOM NAJNOVEJŠE SODNE PRAKSE
 54. Nataša Oliverović: USKLAJENOST ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH STANJ S PREGLEDOM SODNE PRAKSE
 55. Leon Rogan: UREDITEV INSTITUTA RAZLASTITVE V SLOVENSKEM PRAVNEM SISTEMU
 56. Janja Kerec: PRAVNE ZNAČILNOSTI FINANČNIH ZAVAROVANJ TER VPLIV INSOLVENČNIH POSTOPKOV NA FINANČNA ZAVAROVANJA
 57. Rene Toplak: PREPOVEDANI DOGOVORI PRI HIPOTEKI
 58. Nina Šadl: OSEBNOSTNE PRAVICE V SVETOVNEM SPLETU
 59. Hermina Metličar: STAVBNA PRAVICA S PRIMERJAVO AKTUALNE SODNE PRAKSE
 60. Maja Škof Podobnik: Določitev pripadajočega zemljišča k stavbi po ZVEtL z vlogo upravnika
 61. Klavdija Rep: Pravni temelji nastanka in prenehanja osebne služnosti s pregledom najnovejše sodne prakse
 62. Tanja Grlj: Načelo akcesornosti v slovenskem hipotekarnem pravu s poudarkom na ugasnitvi hipoteke
 63. Tomaž Blažeka: Izkazovanje dokazil o pravici graditi
 64. Tanja Ernst: PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA NEPREMIČNINI V OKVIRU PRISILNE PRODAJE V IZVRŠBI S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 65. Aljoša Hribar: Akcesijsko pravilo stvarnega prava v sodni praksi
 66. Tanja Tomšič: IZKLJUČITVENA TOŽBA
 67. Beno Lapajne: AKTUALNA VPRAŠANJA HIPOTEKARNIH ZAVAROVANJ POSLOVNIH IN FINANČNIH TERJATEV S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 68. Meta Rus: ELEKTRONSKA ZEMLJIŠKA KNJIGA IN AKTUALNA SODNA PRAKSA
 69. Gregor Franulič: IZBRANA PROBLEMATIKA UPRAVLJANJA VEČSTANOVANJSKIH STAVB S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 70. Maja Kržan: PRAVNE POSLEDICE ZAČETKA STEČAJA NA PRAVICE NA NEPREMIČNINAH
 71. Davorin Lorenčič: POJAVNE OBLIKE ZASTAVNE PRAVICE S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 72. Eva Vesel: VARSTVO LASTNINSKE PRAVICE PRED IMISIJAMI
 73. Karin Kenda: SODNO UREJANJE MEJE S PREGLEDOM SODNE PRAKSE
 74. Vesna Slaviček: LASTNIŠKO - NAJEMNIŠKO RAZMERJE
 75. Diana Šraj: Vertikalna in horizontalna prirast v luči gradnje čez mejo nepremičnine in povečanja vrednosti tuje nepremičnine
 76. Urban Bolarič: TVEGANJE PRI NAKUPU IN PRODAJI NEPREMIČNIN
 77. Alenka Unetič: Stvarnopravni status energetske infrastrukture
 78. Klara Boršič: Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s priposestvovanjem v povezavi s sodno prakso
 79. Tajda Reberšek: POJEM ETAŽNE LASTNINE S POUDARKOM NA NAJEMNIH RAZMERJIH
 80. Tina Bizjak: DELITEV SOLASTNINE S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 81. Mojca Kos: Analiza najnovejše sodne prakse glede služnosti v javno korist
 82. Matej Kraner: Primerjava realnih in personalnih zavarovanj plačil
 83. Jan Glavica: Posebni zemljiškoknjižni postopki s pregledom sodne prakse
 84. Sara Knez: Nujna pot s poudarkom na aktualni sodni praksi
 85. Nikita Zatler: Pravna problematika obdavčitve nepremičnin: primerjava nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nepremičninskega davka
 86. Neža Peternelj: Izročitev premične stvari v posest z namenom prenosa lastninske pravice
 87. Maja Mlinar: STVARNOPRAVNI ZAHTEVKI V STEČAJU - UVELJAVLJANJE LOČITVENIH IN IZLOČITVENIH PRAVIC
 88. Mitja Jamšek: UREDITEV PODSTAVBNE PRAVICE V SLOVENSKEM, AVSTRIJSKEM IN NEMŠKEM PRAVU
 89. Tamara Horvat: ZEMLJIŠKOKNJIŽNE ZAZNAMBE S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 90. Ana Gašparič: IZBRISNA TOŽBA - MATERIALNOPRAVNI IN PROCESNOPRAVNI VIDIK S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 91. Sabina Žibret: HIPOTEKARNA ZAVAROVANJA V SODNI PRAKSI
 92. Romana Grajfoner: SODNO VARSTVO SLUŽNOSTNE PRAVICE Z ANALIZO AKTUALNE SODNE PRAKSE
 93. Vesna Horvat: Varstvo lastninske pravice s pregledom aktualne sodne prakse
 94. Ajša Petrovič: STAVBNA PRAVICA PRIMERJAVA SLOVENSKE IN HRVAŠKE ZAKONODAJE
 95. Patricija Podgoršek: Zaznamba izvršbe in nastanek prisilne hipoteke s pregledom sodne prakse
 96. Valentina Gorjanc: PRAVOVARSTVENI ZAHTEVKI STVARNEGA PRAVA
 97. Zala Kordelc: ANALIZA NUKLEARNEGA ODŠKODNINSKEGA PRAVA BIVŠE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN REPUBLIKE SLOVENIJE
 98. Ana Strmšnik: UPOŠTEVANJE NAČELA SUPERFICIES SOLO CEDIT PRI INSTITUTU GRADNJE NA TUJEM ZEMLJIŠČU SKOZI ČAS
 99. Mitja Pasutto: VARSTVO POSESTI S PREGLEDOM NAJNOVEJŠE SODNE PRAKSE
 100. Nastja Podlesek: PRIPOSESTVOVANJE SLUŽNOSTI S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 101. Tamara Lunežnik: JAVNOPRAVNE OMEJITVE LASTNINSKE PRAVICE
 102. Aljaž Šajn: ZAZNAMBA PRAVNEGA DEJSTVA POTEKA SPORA S PREGLEDOM AKTUALNE SODNE PRAKSE
 103. Nuša Štrekelj: USTANOVITEV SLUŽNOSTI PROTI VOLJI LASTNIKA SLUŽEČE NEPREMIČNINE V TEORIJI IN PRAKSI
 104. Petra Miklič: UKINITEV ZEMLJIŠKEGA DOLGA
 105. Lea Zalesnik: PRAVNA UREDITEV MEJNEGA SPORA S POUDARKOM NA SODNI PRAKSI
 106. Florjana Sušec: PRIPOSESTVOVANJE LASTNINSKE PRAVICE V SODNI PRAKSI
 107. Klavdija Lorber: PRIKAZ NAJNOVEJŠE SODNE PRAKSE V ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH ZADEVAH
 108. Maruša Zevnik: OMEJITEV LASTNINSKE PRAVICE S CILJEM MIRNEGA SOSEDSTVA
 109. Domen Boškovič: PRAVILNIK O UPRAVLJANJU VEČSTANOVANJSKIH STAVB IN PRAVNA RAZMERJA MED ETAŽNIMI LASTNIKI
 110. Nataša Tomažin: PRAVNA UREDITEV REGISTRA NEPREMIČNIN
 111. Polona Rožec: VRSTE VPISOV V ZEMLJIŠKO KNJIGO
 112. Monika Klemenčič: PRIPOSESTVOVANJE KOT PRAVNI TEMELJ PRIDOBITVE STVARNIH PRAVIC-PRIPOSESTVOVANJE LASTNINSKE PRAVICE IN SLUŽNOSTI S PREGLEDOM SODNE PRAKSE
 113. Nastja Vizjak: OMEJITEV LASTNINSKE PRAVICE S SODNO PRAKSO
 114. Urša Dragovan: VPIS PRAVIC V ZEMLJIŠKO KNJIGO S POUDARKOM NA VPISU SLUŽNOSTNE PRAVICE
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici