| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Duško Uršič

Together there are 2296 keywords, that are appearing 6780 times.
620 of them (27 % of all) appear more than once, together appearing 5104 times (75.28 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
143x2.8%management
115x2.25%podjetje
95x1.86%Slovenija
94x1.84%vodenje
90x1.76%organizacija
76x1.49%uspešnost poslovanja
73x1.43%organiziranost
72x1.41%poslovni proces, modeli
62x1.21%organizacijske strukture
58x1.14%manager
52x1.02%strategija
51x1%metode
45x0.88%predstava, cilj
43x0.84%spremembe
42x0.82%zaposlenost
41x0.8%razvoj
40x0.78%poslovodni delavci
39x0.76%organizacijska kultura
38x0.74%učinkovitost
37x0.72%kvaliteta
36x0.71%povezanost
35x0.69%zagotavljanje kvalitete, panoge dejavnosti, storitve, motiviranje
34x0.67%delovna organizacija, analiza poslovanja
33x0.65%poslovno okolje, izboljšave
32x0.63%poslovne funkcije
31x0.61%komuniciranje
30x0.59%aktivnosti, upravljanje, kakovost, kadri
29x0.57%sposobnosti
28x0.55%delovanje
27x0.53%orodja, ocenjevanje
26x0.51%medosebni odnosi, vrednotenje, praksa, reševanje problemov
24x0.47%sistemi, dejavnost, odločanje
23x0.45%organizacijska struktura, naloge, celovita kvaliteta, podpora, krizni management, gradbeništvo
22x0.43%motivacija, struktura, projekti, organizacijski sistemi
21x0.41%zadovoljstvo, zaposleni, nagrajevanje
20x0.39%planiranje
19x0.37%prednost, reorganizacija
18x0.35%TQM, poslovanje, stilistika, teamsko delo, oblikovanje
17x0.33%lastnosti
16x0.31%organizacija podjetja, uspešnost, poslovanje podjetja, stroški, ISO, sodobnost, interakcije, mednarodni standardi
15x0.29%značilnosti, delovno mesto, proizvodnja, delovna uspešnost
14x0.27%prenova, uporaba človeških zmogljivosti, trženje, integracijski procesi
13x0.25%konkurenčnost, znanje, potrebe, geodezija, rešitve
12x0.24%marketing, psihologija osebnosti, tehnika, podjetništvo, programi, informacijska tehnologija, delovne skupine, poslovna psihologija, teorija, politika podjetja, kadrovska politika, zaposlovanje
11x0.22%javna uprava, aplikacija, motivacijske teorije, reinženiring, SWOT analiza, razlike, izobraževanje, poslovno sodelovanje, osebnost, strateški management, meritve, organizacijska klima, kriza, delo, standardi
10x0.2%trgovinsko podjetje, definicija, organiziranje, reševanje konfliktov, kariera, analiza, razvojna strategija, strateško planiranje, konflikti, strateško upravljanje, kontrola, izdelki, financiranje, projektna organizacija, elektronsko poslovanje
9x0.18%strokovnjaki, nabava, zdravstvo, trendi, planiranje poslovanja, vrednostna analiza, prodaja, uporabniki, informacijski sistemi, človeški kapital
8x0.16%krize, kultura podjetja, javne službe, podjetnik, lokalna samouprava, državna uprava, uporaba računalnika, človeški potencial, certifikati, prilagajanje, komunikacija, trgovske družbe, kovinska industrija, šport, vodenje projektov, informacije, regulacija, družbe, inovativnost, učenje, procesi
7x0.14%združitve podjetij, proizvodi, kultura, poslovni razgovori, človeški viri, prestrukturiranje, bolnišnice, poslovne odločitve, merila, varstvo okolja, izvršba, poslovni sistemi, benchmarking, zdravstveni zavodi, zadovoljstvo zaposlenih, Management, operativni plani, metodologija
6x0.12%kontrola kvalitete, management kakovosti, vrednote, projekt, poslovno komuniciranje, občine, ponudba, upravna dejavnost, zagotavljanje kakovosti, perspektive, kazalniki, motivacijski dejavniki, inovativno poslovanje, standardizacija, odličnost, lokalna uprava, banke, delavci, plače, planiranje kadrov, strategija trženja, kriza podjetja, individualizem, posledice konfliktov
5x0.1%bančno poslovanje, prevzemi podjetij, inovacije, modeliranje, managerji, konflikt, potrošnik, predvidevanje, proizvodni proces, poklicna uspešnost, prehrambena industrija, odjemalec, informatika, procesna informatika, družinsko podjetje, problematika, ženske, konfekcija, funkcije, živila, zavarovalnice, internet, marketing mix, karakteristike, vedenje, Evropska unija, turizem, indikatorji, aluminij, vodja, poslovna etika, marketinški splet, priložnosti, finančno poslovanje, komercialno poslovanje
4x0.08%analiza stroškov, investicije, pripojitve podjetij, računovodstvo, organizacija poslovanja, etika, tržne raziskave, ISO standardi, sistem vodenja kakovosti, ideje, ekonomija, CAD, motiviranje zaposlenih, tržna analiza, tveganje, trg, poslovni rezultati, državni organi, prodajna politika, Kriza, ankete, konstruiranje, morala, finančna analiza, finančne ustanove, inovacijska dejavnost, GNSS, politika izdelka, špedicija, spol, usklajevanje, sociologija kulture, komunikacije, pretok informacij, organizacija proizvodnje, društva, poslovna odličnost, ustanavljanje, učeča se organizacija, avtomobilska industrija, računalništvo, družbena odgovornost, strategije, organizacijske spremembe, Motivacija, poslovna politika, preprečevanje krize, načrtovanje, ISO 14001, poslovni načrt, družina, kadrovska dejavnost, živilska industrija, kriteriji, organizacija., dobava, delovno okolje, konkurenca
3x0.06%prevzem, biomasa, pogovori, samostojni podjetnik, ISO 9001, management človeških virov, sistemizacija, preprečevanje konfliktov, finančna sredstva, zdravje, zdravstveno varstvo, plačila, vrste kriz, prodajna funkcija, delovna sila, družba z omejeno odgovornostjo, sinergija, projektno vodenje, primeri, prehrana, skladiščenje, poslovne finance, reklamacije, javni zavodi, računalniške mreže, case study, električna energija, proizvodni sistemi, optimizacija poslovanja, intelektualni kapital, Evropa, vodenje podjetja, prenova poslovnih procesov, poslovni procesi, usposabljanje, produktivnost, mednarodno poslovanje, članstvo, pospeševanje prodaje, mobbing, cilji, invencije, uspešnost., banka, gospodarske družbe, interno komuniciranje, vzdrževanje, timsko delo, dolžniški kapital, zadovoljstvo pri delu, lastniški kapital, tržne poti, moški, zadovoljstvo odjemalcev, gostinstvo, logistika, odnosi z javnostjo, medkulturna komunikacija, delovni pogoji, žensko vprašanje, trgovina, managerski odkup, selekcija, projektni management, ekonomska analiza, življenjski uspehi, Manager, združenja, prevzem z zadolžitvijo, ekonomičnost, samoocenjevanje, raziskovanje, čustvena inteligenca, poslovne banke, CAM, moč, preoblikovanje, zakonodaja, oblačilna industrija, sponzorstvo, nenehno izboljševanje, mreže, odgovornost, segmentacija, organizacija dela, vrste organizacijskih struktur, konkurenčna prednost, partnerstvo, mednarodne primerjave, jeklene konstrukcije, hotelirstvo, odkup, kadrovanje, tipologija, osebni dohodek, vlada, vizija, ekonomika podjetja, kooperacija, raziskava, združevanje, obratovalne karakteristike
2x0.04%teorija racionalnih pričakovanj, tekstil, policija, kontroliranje, uspešnost podjetja, obvladovanje krize podjetja, arhitekturne ovire, postopki, obračuni, standard, empirične raziskave, izvršilni postopek, teorija upravljanja, dinamični modeli, regionalna ekonomika, koristnost, prihodnost, proračuni, sestavine, vitka organizacija, skupinsko delo, Organizacija, rekreacija, portfolio, moda, gospodinjski aparati, invalidi, ekonomika, medosebne komunikacije, uravnotežen razvoj, elektrogospodarstvo, človek, energetski sistemi, Management kakovosti, temeljna načela odličnosti, Kakovost, Organizacijska kultura, ekonomski modeli, dokumentacija, plačilni instrumenti, plačilni promet, proizvodni programi, prenosni sistemi, projektiranje, Ključne besede: organizacija, operatorji, zelena streha, investicija, sodelavci, ravnatelj, sodelovanje, prihodek, kontrola proizvodnje, sistem nagrajevanja, informacijski viri, denarni tokovi, JIT, just-in-time, zaloge, tržna struktura, prezračevanje, turistični objekti, podatki, poslovodenje, analiza stroškov., čas, zavarovalstvo, vitka proizvodnja, turbočrpalke, zdravljenje, zdravstveno zavarovanje, varstvo pri delu, etični kodeks, zdravstvena služba, managementski koncept, pravna ureditev, terminski plan, nesreče, vzroki za krizo, športni management, javni zavod, laser, LBO, MBO, globalizacija, managerski prevzem, 3D modeliranje, kontrolne meritve, vizija podjetja, dimenzioniranje, dimenzije organizacijske klime, Organizacijska klima, skladišče, merjenje organizacijske klime, letni razgovor, prenova podjetja, rast, Reorganizacija, zaupanje, finančni instrumenti, razvoj izdelka, inovacijski proces, razvojni projekti, management nabave, iskanje dobaviteljev, cilji podjetja, analiza trga, stroški kakovosti, mala podjetja, gradbena industrija, pohištvena industrija, vertikalni pomiki, premoženje, lastnina, menedžment, storitev, vodovodni sistem, procesna organizacija, delniške družbe, poslovna pogajanja, tehnologija grajenja, delovni proces, model odličnosti EFQM, MIS, vplivi na okolje, nadzor procesa, obremenilni preizkus, geodetski monitoring, primerjalna analiza, niveliranje, Organizacija podjetja, Ključne besede: konflikt, varnost, poslovni odnosi, industrijski odpadki, primerjave, GLONASS, GPS, valorizacija, okoljski standardi, menedžer, dejavniki zadovoljstva pri delu, medsebojni odnosi, ..., mehanska obdelava, stroškovna analiza, Menedžment, infrastruktura, čiščenje, vloga managementa pri preprečevanju krize., motivacija zaposlenih, obvladovanje krize, finančna funkcija, obvladovanje konfliktov, poslanstvo, ekologija, lesna biomasa, ogrevanje, coach, zavarovanje, montaža, malo podjetje, trajnostni razvoj, planiranje proizvodnje, bančništvo, outsourcing, transport, prevozništvo, podatkovne strukture, zakonodaja., oblike prevzema, razvoj podjetja, reorganizacija podjetja, blagovne znamke, nagrajevanje zaposlenih, srednja podjetja, fleksibilnost, Ključne besede: management, kogeneracija, tekstilna industrija, tehnološki procesi, telekomunikacije, programska oprema, vrste prevzema, vprašalniki, znanja, recikliranje, jeklo, turistična industrija, vzroki, notranji in zunanji vzroki krize, controlling, kmetijske zadruge, zgodovina, strokovne službe, delovna razmerja, strojna industrija, medorganizacijsko trženje, energija, ukrepi, privatizacija, Managerski odkup v Sloveniji, orodjarstvo, nagrade, gospodarska kriza, ceste, materialno poslovanje, telefon, stres, neprofitne organizacije, strokovno izobraževanje, bioplinarna, livarstvo, gospodarstvo, rentabilnost, izobraževanje., cevovodna karakteristika, simptomi krize, kanalizacija
1xagrarna politika, socialna varnost, elektronsko bančništvo, stroji, velika podjetja, kmetijstvo, agencije, obramba, železarstvo, agrarna ekonomika, podeželje, institucije, skladišča, pristojnost, medorganizacijski sistemi, javni sektor, opazovanje, software, medčloveški odnosi, KLJUČNE BESEDE: zaposleni, merila modela, Evropska fundacija za razvoj kakovosti, bolezni, škoda, življenjsko okolje, Unior d.d., KLJUČNE BESEDE: vrednote in vrline, značilnosti organizacijske kulture, norme, vodja in sodelavci., letni razvojni pogovor, uspešna organizacija, podp, six sigma, uspešnost in učinkovitost organizacije, cene, model organizacijske zrelosti, profil organizacijske zrelosti podjetja, servisi, procesno vodenje, sodobno vodenje, ISO/TS 16949, teorija podjetja, tržno komuniciranje, stili vodenja, stališča, tipični obraci vedenja, aluminijeva zlitina Al91Mn3Be3Cu3, kvazikristali, informiranost., konflikti med skupinami, konflikti v skupini, litje, mikroskopija, pridobivanje, ohranjanje, bančne storitve, komitent, toplotna obdelava, podjetje X., vodenje in motivacija, krizni plan, team kriznega managementa, strategija., močna kultura, modeli spreminjanja, deležniki, proaktivni krizni management, motivacijska teorija, motivacijski dejavnik, motivi, reaktivni krizni management, korelacije, radialne črpalke., skladišcenje, skladišcni sistemi, Logistika, investiranje, sončne celice, centralno skladišce, avtomatizirano visokoregalno skladišce, blok skladišce, regalno skaldišce., dopolnilni program, dokupni progam, skladišce trgovskega blaga, zaposleni., Sistem kakovosti poslovanja, pridobitve za zaposlene, • manger, pridobitve za uporabnike, komunikacija s strankami, Odbor za kakovost, naloge • vodenje, modeli • zadovoljstvo, e-prod, spremljanje proizvodnje, proces, črtna koda, izvedbeni management, Ključne besede: menedžment, modeliranje poslovnih procesov., poslovna ideja, upravljanje poslovnih procesov, reševanje konfliktov., Ključne besede: konflikti, poslovna priložnost, zračni tunel, termografija, termografska kamera, kavitacija, temperatura, manager inovator in manager razvijalec., ustvarjalni manager, občani, vidiki organizacijske z, občinska uprava, občinski organi, občina oz. lokalna skupnost, dolgoročni cilji, sodobna informacijska tehnologija, managament v povezavi s špediterstvom, managerske strategije, mednarodna špedicija, družbena odgovornost management zaposleni poslovanje strategija uspešnost učinkovitost ugled konkurenčna prednost delovanje koristi okolje javnost spoštovanje dialog, Probanka, Pomen kakovosti, razvojne strukture, poslovni izid, poslovne strategije, temeljne strategije, splošne strategije, bilanca stanja., Ključne besede: Outsourcing, kriteriji presoje., klima, delovne naloge, organizacijska enota, zaposlitev, temeljni cilji podjetja, smotri podjetja, prevzete družbe…, podjetniška ideja, sovražni prevzem, krizni tim., ciljno podjetje., dejavniki uspešnosti, etika podjetja, poslanstvo podjetja, možnosti in nevarnosti, prednosti in slabosti, ustanovitvene aktivnosti, delovni odnosi, delovna klima, zaposlitvena podjetja., teorija organizacije, zunanje najemanje (izvajanje), planiranje človeških virov, upravljanje s človeškimi viri, dialektična teorija sistemov, meta-analiza, promocija, zabava, dinamični sistemi, gasilstvo, inovativna družba, kadrovski oddelek, obvladovanje konfliktov., management zalog, Sap, proučevanje nabavnih trgov, Zaloge, motiviranje., vrednotenje dobaviteljev., Gradbeništvo, osebne značilnosti vodenja, vodenje in vodja, hladnovaljani profili, jeklena hala, motivi prevzema, oblike prevzemov, tveganje., Zadovoljstvo pri delu, krizna situacija, vzroki kriz, vedenje udeležencev, orodje izboljšav, Six Sigma, študija variant, prometna analiza, poslovna uspešnost in učinkovitost., zmanjševanje stroškov, dokumentiranost procesov, svetovna kriza, Podjetje Kriza podjetja Krizni management Organizacija Zaposleni Konkurenca Team, Vodenje/ stili vodenja/ naloge vodenja/ tehnike vodenja/ management/ ravni managementa/ manager, Pivovarna Laško d.d., Delo zaposlenih, Kakovost storitev, Človeški viri, Radenska d.d., učinki prevzemov., proces reševanja škod, organizacijski proces, vizija in cilji., management vodenja, kurikulum, prenova izobraževalnih programov, ovire za managerke, vrste in vloga v teamu, ravni stili vodenja, lastnosti vodij in njihove napake, problem, tehnologija in sistemi za skupinsko delo, pojem prevzema, prijazni in sovražni prevzemi, spojitve, pripojitve, združitve, alternativa, • Inovacije • Invencija • Tehnike ustvarjalnega mišljenja • Intelektualna lastnina, vertikalni konflikt, horizontalni konflikti, organizacijski konflikt, izobraževalni sistem, učitelj, ravnanje s konflikti, pozitivni učinki konfliktov, Ključne besede: uspešnost, posledice mobinga, mobing, negativni učinki konfliktov, regije, Češka, BAT tehnologije, emisije v zraku, direktiva IPPC, ekonomska izbira obnove, tehniška izbira obnove, mrežna tehnika, odpraševalne naprave, vrečasti filtri, izobraževanje odraslih, reforme, vrednost, eko sklad, standard ISO 14001, predstavitev možnosti obnove, prikaz obstoječega stanja, kakovost izdelkov, CE znak, programiranje, storitveni sistemi, Petrol, razvoj izdelkov, skladnost izdelkov, Sirlingov motor, mala hidroelektrarna, soproizvodnja postrojenja, proizvodnja električne energije, proizvodnja toplotne energije, javne dobrine, kapacitete, signalna zaloga, naročanje, minimalna zaloga, zaloga, ABC analiza, materialno gospodarjenje, premostitveni objekti, izkoristki, LCC analiza, izgube, poraba, menedžment zalog, neposredni material, organiziranost vodenja sistema vzdrževanja, koncipiranje, snovanje, raziskovanje trga, brusilnik, kupci, računalniško podprto konstruiranje, preoblikovanje pločevine, preračun redukcij, vplivni faktorji valjanja, brama, toplo valjanje, orodja za preoblikovanje, Plinko, menegement, proizvodni menedžment, tržna pozicija, tržno dodana vrednost, ekonomska dodana vrednost, uravnoteženi sistem kazalnikov, menedžment kakovosti, usposobljenost, metoda 20 ključev, plačilne kartice, nakup, elektronska pošta, poslovna strategija, vakuumske črpalke, merjenje poslovne uspešnosti, celovito proizvodno vzdrževanje, senčila, stekleni parapeti, procesno orientirana organizacija, izbira stekel, izolacijsko steklo, gradbena fizika, toplotne izgube, frekvenčni pretvorniki, symPowerSystems, asinhronski motorji, zakon o graditvi objektov, toplotni dobitki, informacijska družba, varstvo podatkov, rezkanje prototipov, informacijski sistem, več osno rezkanje, Edgecam, 5D modeliranje, izdelava orodja, viabilni sistem, cenovna analiza opažnih sistemov, računalniško podprti opažni sistemi, dimenzioniranje opažev, opažni sistemi, opaž aeracijskega bazena, spremembe v organizaciji podjetij, fraktalna proizvodnja, lokalna skupnost, optimiranje zalog, tehnološki razvoj, identiteta, socialna psihologija, obnova dvigala, dvigala, bionska proizvodnja, holonska proizvodnja, inteligentni stroji, umetna inteligenca, sanacija, pregled malih hidroelektrarn, projektna opredelitev bodoče MHE, invalidski vozički, infalift, nezgode, bivalni prostori, inženiring, bivalno okolje, odpadki, bolnišnični odpadki, autoCAD, visual lisp, postprocesorji, CNC, deponiranje, Dravske elektrarne, managerski pristopi, izdelava, SCADA, evropske smernice, varnostna anliza, okoljski vidiki, SYSMAC-SCS, grafični objekti, hidroelektrarne, turbinski postroj, analiza elementov, grafično kreiranje procesa, podatkovne baze, VBA, orodjarne, solarni sistemi, energetska analiza, alternativni viri energije, upravljanje kakovosti, vedenje zaposlenih, razžveplanje, razžveplalne naprave, jedrske elektrarne, radioaktivni odpadki, varstvo zraka, katalizator, žveplova kislina, management sprememb, les, dokumentacija kakovosti, kakovost poslovanja, ISO 9002, navidezna podjetja, integrirani sistem, termostatski ventili, CAD/CAM, kurilne naprave, okoljski vplivi, zemeljski plin, trženje izdelka, organizacija izdelka, okoljska politika, vodenje podjetij, avtomobilske gume, računalniško podprto oblikovanje, zračna blazina, tekočina, pnevmatika, NC stroji, programska orodja, cenovna primerjava, organizacija varstva okolja, stroškovna primerjava, membranske batne črpalke, ekonomičnost investicije, karoserija, visokofrekvenčni separator, montažne hiše, analiza cene, sklepi, ekonomski izračun, predstavitev optimalne izbire, tržna strategija, načrtovanje investicij, predelava avtomobilov, demontaža, razpršilni sušilnik, upraševanje, optimizacija proizvodnje, ekološki menedžment, terminsko planiranje, dimenziniranje boba, volumsko modeliranje, bob, minimiranje odpadkov, prednostni načini ravnanja z odpadki, površinsko modeliranje, izdelava boba, obvladovanje kakovosti, prodajno servisni centri, postavitev proizvodne linije, transport materiala, razvoj novega izdelka, transportno-skladiščni sistem, logistični sistemi, odpadki avtomobilsko-servisne dejavnosti, monitoring odpadkov, gospodarjenje z odpadki, radiološka zaščita, meritve radioaktivnosti, Avto Celje, koncept ravnanja z odpadki, računalniško integrirana proizvodnja, manaegment podjetja, orodja za brizganje plastike, umetne mase, Unigraphics, steklena fasada, logistika transportnega sistema, zmogljivost, javna dela, psihologija dela, vzgojnoizobraževalni proces, horizontalna organizacija, komunala, javne storitvene dejavnosti, cikli, rehabilitacija, dobavitelji, odhodek, nogomet, procesiranje, plačilna sposobnost, stečaj, verige, mednarodna kooperacija, oskrba, mednarodni trg, multinacionalne družbe, mednarodno ekonomsko, sistematika, duševno zdravje, proizvodna politika, duševna higiena, izdatki, politika kakovosti v Upravnem centru Mozirje, upravljanje proizvodnje, bela tehnika, zelenjava, kmetijski pridelki, ekonomska politika, mednarodni ekonomski odnosi, Danska, mišljenje, zavodi, pravila, matrike, merjenje procesnih dosežkov, trgovinska predstavništva, mehka logika, distribucija, modernizacija, pomiki, deformacije, gasilska vozila, metoda končnih elementov, nadgradnja vozila, dokumenti, računovodski izkazi, transakcije, denar, osebje, javne finance, rezultati, mednarodno podjetje, internacionalizacija, enotni trg, EMU, centralne banke, bančni sistemi, prepoznavanje oblik, CAM-programiranje, denarne unije, valuta, mednarodni plačilni promet, inoviranje, evro, mednarodne finance, denarni sistemi, NC-programiranje, samodejno programiranje, zasebno podjetje, entropija, Francija, vzorci, vzorčenje, nadzorni svet, korporacije, integracija, hierarhija, harmonizacija, korporativno pravo, pravo družb, sestanki, socialni položaj, notranja revizija, stanovanja, interesne skupine, kemična industrija, javno podjetje, nepremičnine, psihologija potrošnika, ekološke nesreče, gospodarnost, Nemčija, Italija, telemarketing, otroci, starši, železnice, železniški transport, pozitivizem, delnice, karakterologija, zadruge, sodišča, pogajanje, zaznavanje, naftni derivati, World Wide Web, WWW, svetovanje, poklici, metrika, poslovna morala, Intranet, Hrvatska, predelovalna industrija, jeklarska industrija, franchising, pravo, projektna dokumentacija, ekonomika investicije, komanditne družbe, sestavljeno podjetje, pravni vidik, mesna industrija, knjigovodstvo, pozicioniranje, mlečni izdelki, liberalizacija, celovita kontrola kvalitete, novi proizvodi, mlekarstvo, trgovanje, svetovna trgovina, vodstveno računovodstvo, svet, blago, trgovec, vodni tobogani, rekreacijski objekti, poslovnik kakovosti, proizvodni procesi, merilni protokol, traktrix, upogib, priprava proizvodnje, povračilno obdobje, avtomatizacija proizvodnje, krmiljenje proizvodnje, proizvodna linija, trasportna linija, combinex ocenjevanje, kombinirano orodje, stroški rezanja, energetika, učinkovita raba energije, elementi klima sistemov, čisti prostori, operacijske sobe, ekonomska upravičenost, preoblikovanje procesa, izboljševanje procesa, orodje za fino rezanje, fino rezanje, primerjava postopkov rezanja, rezanje pločevine, pošta, uprava, proizvodni management, napoved prodaje, surovine, nabavna politika, obdelava podatkov, teorija sistemov, poslovnost kakovosti, specialna vozila, dvig produktivnosti, Medicop, sistem vzdrževanja, letalska organizacija, AOP, pisarniško poslovanje, dežele, poročila, regionalna politika, regionalni razvoj, poklicna etika, tržni mehanizem, papirna industrija, tovarne, olja, prosti čas, ekonomika turizma, planiranje projektov, metode dela, kombinacijske ključavnice, NGVA3, NG603, preiskave materialov, armiranobetonske konstrukcije, sanancija, vgradne pečice, vgradni štedilniki, OVE, bioplinarna Nemščak, fermentor, bioplin, samostojni štedilniki, patenti, toaletni pokrovi, primerjava stroškov, Koloklep sistem, varnostne ključavnice, prototipi, številčne ključavnice, varnostni sistemi, varovanje premoženja, tehnološke značilnosti, ponudbeni postopki, nederministične metode, genetsko programiranje, inteligentni sistemi, organizacijski razvoj, plačni sistem, sodobna teorija organizacije, voditeljstvo, Doba nove ekonomije, Učeče se organizacije, Pozitivna organizacijska identiteta, Socialni kapital, raziskovalni model, podjetje-organizacija, dostopnost, javni objekti, funkcionalno ovirani ljudje, grajene ovire, strategije podjetja, planiranje razvoja, zunanje izvajanje, stroškovna učinkovitost, dejavniki konkurenčnosti, vloga zaposlenih, rešitve za menedžerke, ovire pri napredovanju, ženske v menedžmentu, ženski in moški stil vodenja, sistemi nagrajevanja., - managament, dinamičnost, enostavnost, - sodobno vodenje in - teamsko delo., - vodenje podetja, - manager, ocena, predlogi rešitev, parcelacija, zakoličba, geodetski načrt, geodetske storitve, streha nad bazenom, Geodetska dejavnost, vpis v uradne evidence, vrste konflikta, Maslowa teorija, Herzbergova motivacijska teorija, menedžerji, demotivacija zaposlenih, konflikti v podjetjih, konflikti v družinskih podjetjih, razvoj organizacijske kulture., analiza organizacijske kulture, slovensko zdravstvo, standard., podjetniška praksa, računovodski servis, motiviranje človeških virov, vodje, management konfliktov, obvladovanje konflikta, spreminjanje organizacijske kulture, tipologije organizacijske kulture, Ključne besede: organizacijska kultura, model managementa konfliktov., metode in načini reševanja konfliktov, dobra distribucijska praksa, reklamacija, managerske lastnosti, managerske značilnosti, managerska znanja, KLJUČNE BESEDE: slovenski managerji, meritve geometrijskih odstopanj, tolerance., managerska orodja., Pomen analize in organizacije v podjetju, metode projektiranja, svetovna kriza in slovensko gospodarstvo, proces projektiranja organizacije, opredelitev organizacije, vrste in namen analize, projektiranje organizacije, preverjanje in ocenjevanje dobaviteljev, Vhodna kakovost, management., poslovna analiza podjetja, proces in model komuniciranja, vrste, podjetniška cona, Konflikt, finančna analiza podjetja, ključni finančni kazalniki, učinkovito vodenje podjetja, uspešni udeleženci na trgu, sanacija kriznega stanja, neučinkovito vodenje podjetja, funkcija vodenja, pomen analize za mala in mikro podjetja, kriza v storitveni dejavnosti in sposobnost reorganizacije, podjetje Oglaševanje PRO-DEGUSTACIJE Mojca Verk s.p., učinkovitost in uspešnost, samozaposlitev, ustanovitev podjetja, košarkarski turnir, manager prireditev, učinkovitost in uspešnost iz finančnega vidika, merjene in presojanje učinkovitosti in uspešnosti, proces skladiščenja, proces prodaje, proces nabave, izkaz denarnih tokov, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, športni dogodek, management prireditev, kalcijev oksid, lastna proizvodnja, absorber, tabletirka, vakuumsko-izolacijski panel, tabletiranje, kalkulacija, upravljanje konfliktov, model poslovne odličnosti EFQM, odnosi s kupci, celovito obvladovanje kakovosti – TQM, posledice konfliktov, intrapersonalni konflikt, ekonomska teorija motivacije, načrtovanje kadrovskih virov, povezave, timi, oddelek, nadzor, višji nivo., dejavniki, vodstvo, znaki krize, zdravljenje krize., Vezenine Bled d.o.o., ukrepi za odpravo krize, simptomi in povodi krize, obvladovanje in preprečevanje krize, faze krize, specifična uporaba, tehnologija, KMN Slovenske gorice., osnovna šola, sponzoriranje, športni managment, podjetje Almont., Ključne besede: športni klub, • vodenje, • naloge, Jeklo za turbinske lopatice, metalurški postopki, • manager, • management, stili in modeli vodenja, Boni d.o.o., osnove podjetništva., Ustvarjalnost, ustvarjalna klima., e-uprava, zaposlovanje v javni upravi, javni uslužbenec, organizacija javne uprave, prevzem podjetja, odkup podjetja, vzroki konfliktov v vzgojno izobraževalnem zavodu, strokovni delavci, vzgojno izobraževalni zavod, Sava Hotels & Resorts., učinki prevzemov, Coaching, življenjski cikel., okoljska odgovornost, VSM model, interoperabilnost, dejavniki vpliva na zadovoljstvo, uspešnost in učinkovitost, javni uslužbenci, proračun, Okolju prijazno ''zeleno'' poslovanje, okoljska ozaveščenost, hibridna vozila, energetsko učinkovito, okoljski benchmarking, brezpapirno, eko, energetska učinkovitost, klimatizacijski sistem, Mariborska livarna Maribor, Horus, Nigrad d.d., logika RADAR, kakovost storitev, Model odličnosti EFQM, IRDO, Lotrič d.o.o., vodenje neprofitnih organizacij, odločanje managementa, vloga managementa, Ključne besede: neprofitne organizacije, Mariborski vodovod d.d., BTC d.d., managament kakovosti storitev, terme, razlogi za reorganizacijo, cilj reorganizacije, spodbujanje in nagrajevanje zaposlenih., zaposlitveni portali, strategija načrtovanja kadrovskih virov, zaposlitvena agencija, učinki reorganizacije., top management, vprašalnik multifaktorskega vodenja (MLQ), vodenje in spol, celostni model vodenja (FRLM), transformacijsko vodenje, transakcijsko vodenje, psihično nasilje, žrtve, - Management-definicija - Funkcije managementa - Management in izobraževanje - Razvoj vodstvenih kadrov - Moško in žensko vodenje - Uspešne ženske v slovenskem gospodarstvu, tipologija kultur, KLI Logatec d.d., lesnopredelovalna indutrija, ukrepi in strategije za odpravo podjetniške krize, globalna gospodarska kriza, spremembe in razvoj, OCAI, prednosti in slabosti timskega dela, klimatizacija, struktura tima, slogi in stili vodenja, delo in naloge managerjev, proces učenja vodstvenih veščin, podjetniška kriza, vloga managementa pri motiviranju zaposlenih., občina Lenart, • Kakovost, občinski razvoj, Certifikat »Družini prijazno podjetje«., OHSAS 18001, ISO 50001, • Management kakovosti, • Odgovornost management, materialno in nematerialno nagrajevanje, managementski vidiki motivacije, upravna enota, analiza., • TQM – management celovite kakovosti • Človeški viri, poslovno obrtna cona Cerkvenjak, Občina Cerkvenjak, posledice stresa, premagovanje, vzroki stresa, ohišje menjalnika, Ključne besede: NC in CNC tehnologija, CNC obdelovalni center, razlike med spoloma., DINAMIČNO POSLOVODENJE, cilji., korozija, nogometni klub, mobilna tehnologija, PROJEKTNA DRUŽBA, ERP rešitve, GNSS metoda, pitna voda, design, osebno trenerstvo, Service design, športna in rekreacijska društva, funkcija planiranja, nepridobitne organizacije, oblikovalsko razmišljanje, stičišče, hidroenergija, razbremenilnik, obnovljivi viri energije, izkušnje, porabnik, požar, protikorozijska zaščita, atletika., vodovodni sistemi, sponzorska pogodba, športni klubi, vodenje strojev, referenčna postaja, cevovod, črpalke, funkcija mednarodnih človeških virov, izseljeni manager, instrumenti, primerjava, frekvenčna regulacija, konfiguracije, Galileo, COMPASS, upravičenost investicije, doba vračanja, stroški gradnje, opis investicije, protipožarna zaščita, jeklena konstrukcija, gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo, nivelir, oprema, tahimeter, mala komunalna čistilna naprava, rastlinska čistilna naprava, koeficient propustnosti tal, povratna doba padavin, beton, betonska konstrukcija, ISO TS 16949, optimizacija skladiščnega poslovanja, skladiščni procesi, skladiščni informacijski sistem, poškodbe, zaščita, kompaundiranje, ekstrudiranje, plastične mase, polietilen, zaščitni premazi, rotoliv, Industrija 4.0, sončna elektrarna, mešan in ločen kanalizacijski sistem, odpadne vode, kanalizacijski sistemi, merjenje geometrijskih značilnosti., kakovost procesov, zanesljivost, hidravlični izračun, stroškovni vidik, energetska oskrba, toplotna črpalka, energetska samozadostnost, projektna naloga, Plešivec, termoplasti, polimeri, delniška družba in družba v državni lasti, organi delniške družbe, lokalni materiali, hiša iz zbite zemljine, svetovni inovacijski indeks, trajnostna gradnja, upravljanje družb v državni lasti, izbira kadrov, ponikovalni sistemi, dimenzioniranje ponikovalnih sistemov, ponikovanje, padavinske vode, Luka Koper, d. d., inovacijski ekosistem, inovacijski modeli, nizkoenergijska gradnja, montažna gradnja, finančna in ekonomska analiza, mikrosimulacijski model, izpusti vozil, krožno križišče, viri financiranja., gradbeni projekt, znak SQ – Slovenska kakovost, inovacijski management, promocija kakovosti, javna naročila, ponudbena dokumentacija, globalni manager, usposabljanje managerjev., energy conservation, energy consumption, energy efficiency, energy management, metode motiviranja, motivacijski modeli, energy accounting and auditing, energy manager, vrste konfliktov, poplave, konflikti v organizaciji, cost efficiency, International Standards Organization (ISO), energy management system EnMS, komercialna služba, organiziranost podjetja, cena provizije položnice, plačilni promet SEPA, organiziranost slovenskih bank, trajnostno poročanje, učinkovitost poslovanja, tržni deleži., simptomi krize, krizni management, predanaliza stroškov, glavna analiza cen, podizvajalci, gradbeni trg, prepoznavanje krize, Mura, geografski informacijski sistem, podjetje Blaj s.p., sistem 20 ključev, managementski koncepti, javna podjetja in druge neprofitne organizacije. Javni skladi - ustanavljajo jih država in lokalne skupnosti za zbiranje sredstev za določen namen in za gospodarjenje s temi sredstvi., lokalna samouprava in nosilci javnih pooblastil). Javni sektor je širši pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še javni zavodi, končno stanje po vpeljavi managementskega koncepta 20 ključev, gradbena ekonomika, spoštovanje, sodelovanje  , okolje, neto sedanja vrednost, gradbeni dejavniki, fotonapetostni sistemi, ki opravljajo javne zadeve oz. dejavnosti upravljanja v javnih zadevah (državna uprava, Javna uprava so organi in organizacije, geodetske meritve, oblak točk, 3D lasersko skeniranje, Lidar, digitalni model terena, tehnologija LIDAR, analiza organizacije, geodetska mreža, RM VUK, d. o. o., metode in tehnike za organizacijo dela, delitev dela, razvoj organizacijske teorije, organizacijska sprememba, komunikacija., slogi, stalne izboljšave, avtentičen, KLJUČNE BESEDE: avtentično vodenje, inovativnost., spremembe., managementski model poslovanja, finančni kriteriji, značilnosti organizacijske strukture, organi gasilskih organizacij, prostovoljno gasilsko društvo, gasilska organizacija, PGD Dravograd, gasilci, strateg, vizionar, Ključne besede: Management, karierna rast, ukrepi za reševanje krize, kriza v podjetju, Big Bang, lojalnostni program, etika in morala, Huntova in Vitellova teorija etike, Jonesov model etike, karizmatičnost, Trevinin, Greshamov, Farelov, Gasilska zveza Slovenije, organizacijski model, jeklen okvir, PROJEKT, jeklena gradnja, ekonomska primerjava, vijačenje, statična analiza, ESOTECH, PROCES, procesni pristop, potreba, SIST ISO 9001:2008, MANAGEMENT, INŽENIRING, varjenje, Kotterjev in Cohenov model, standard ISO 9001:2008, učinki standarda, obnovljivi viri električne energije, fotonapetostni sistem, sodobna organiziranost, fotovoltaika, ocenjevanje dobaviteljev, primerjava dobaviteljev, uvajanje organizacijskih sprememb, Kurt Lewinov model, poslovni partnerji, nagrajevanje managementa, diferencial, Prevzem, Delniška družba, poslovni sestanek, uspešno komuniciranje, vodja skupine, Delovna skupina, NAGRAJEVANJE, MANAGEMENT., ocenjevanje zaposlenih, MBO v Angliji, vzroki za nastanek krize, ukrepi za rešitev krize., krizni vodja, Ključne besede: kriza, MBO v Nemčiji, MBO v Združenih državah Amerik, MOTIVACIJA, teoretik, verodostojnost, temeljne vrednote, svetovna gospodarska kriza 2008, krizni manager, premagovanje stresa, KLJUČNE BESEDE: Konflikt, filozofija., šest sigma, vitka šest sigma, razvoj v Sloveniji., DMAIC, meja tolerance, standardna deviacija, Ključne besede: turizem, igralništvo, delovna motivacija, motivacijski proces, spodbujanje., delovni tok., e-poslovanje, upravljanje dokumentov, cilji motivacije, motivacija posameznika, model 6 sigma, Pareto diagram…, PDCA krog, orodja za obvladovanje kakovosti, Ključne besede: kakovost, celovito obvladovanje kakovosti, e-dokument, proces likvidacije škod, dialog in komunikacija, koordinatna merilna tehnika, d.d., Hit Šentilj, management v igralništvu, destinacijski management, poglavitna orodja vodenja, nedenarna nagrajevanja, analitska orodja, neotipljivi viri., pristopi, managerski modeli, managerska orodja, stres v organizacijah, stres na delovnem mestu, javni razpisi, …, celovit pristop k usposabljanju, ugotavljanje potreb, strešne konstrukcije, Ključne besede: izobraževanje, Ženske, Neenakopravnost, razvoj in rast družinskega podjetja, življenjski cikel podjetja, vizija in poslanstvo podjetja, Ključne besede: družina, Kariera, Družina, paličje, mehanika, upravljanje prireditev, ustvarjalni sektor, postmodernizacija, načrtovana prireditev, vrednotenje dela, festival, projekt EPK, management model prireditve, Wal-Mart, kaizen, obvladovanje sprememb, organizacijska teorija, PEST analiza, model razvoja družinskega podjetja, razvojni management., - vodenje, - organizacija, - management, računovodenje, prednosti, slabosti, - okolje., občina Ormož, uspešnost prevzema, stresorji, sinergijski učinki, prevzem bančnih institucij, obnovljivi viri, bančni sektor, zunaji izvajalec, zunaje izvajanje dejavnosti, prodajalec, zadovoljstvo strank, kupec, finančni načrt, raziskava trga, načrt trženja in prodaje, prireditev, organizacija koncerta, 5 Goldblattonove w-jev, swot analiza, SAZAS, zakon o koncertih, oglaševanje, ustvarjalno razmišljanje, inovativno razmišljanje, Priložnosti, Nevarnosti., Pomanjkljivosti, SWOT - Prednosti, Preveri, Ukrepaj, Kadrovanje, kadrovska funkcija, ribiška stava, rečni režim, turbina, kaplanova turbina, teorije osebnosti človeka, hidroelektrarna, Izvedi, PDCA krog - Planiraj, optimizacija zalog, »Just in time«, varnostne zaloge, točka ponovnega naročanja, tesnila za vodovodne pipe, osnovni EOQ (ekonomska količina naročila) model, KLJUČNE BESEDE: zadovoljstvo pri delu, Ključne besede: Naloge managementa, EN ISO 14001 - Sistemi ravnanja z okoljem, EN ISO 9001 - Sistem vodenja kakovosti, SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo, ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo, delo v timu, matrične turbine, teorija laserja, stroškovna kalkulacija, tim, preoblikovalni stroji, vez za listnato vzmet, spreminjajoči se vzorci dela, presojanje, umetnostna obrt, domača obrt, organizacija v javni upravi, kakovost v javni upravi, Upravni center Mozirje, poslovna darila, rokodelstvo, spominki, trendi v zaposlovanju, primanjkljaj načrtovanja človeških virov, določevanje tehnologije., uspešnost malih podjetij, postopek programiranja, optične meritve, lasersko rezanje, vrste laserjev, okoljske in kontekstualne spremembe, strateški management človeških virov, naloge in vloge managerjev, trendi in izzivi managerjev, ovire pri načrtovanju človeških virov, ravni managementa, načrtovanje človeških virov, zadovoljstvo odjemalcev., procesi oziroma procesni pristop, oskrbni dom, institucionalno varstvo, temeljni dejavniki pri izbiri, izbira statusne oblike, reforme podjetij, Samostojni podjetnik, starejši občani., tranzicija, invencija, inovacija, tehnični termoplasti, Ključne besede: nabava, socializem, tržno gospodarstvo, mentorstvo, diskriminacija, strateška usmerjenost, strategija podjetja, tehnike prisilnih povezav, metoda delfi, metode in tehnike za spodbujanje ustvarjalnosti, viharjenje možganov, organizacijsko okolje, organizacijska odličnost, stekleni strop, stereoptipi, ovire, ženske v managementu, reorganizacija., inovativno podjetje, življenjski cikel inovacije, stroški izobraževanja, financiranje izobraževanja, vodenje šolskega sistema, KLJUČNE BESEDE: organizacija šolskega sistema, razum, Goleman, izračun vrednosti izobraževanja, ekonomski učinki izobraževanja., AJM (okna-vrata-senčila) d.o.o., osredotočenost na odjemalce, izdelki oziroma storitve, ISO standard 9001, Sistem kakovosti, čustva, model, nogometni klub Maribor, visokošolske knjižnice, financiranje športnih klubov, ljudje v športnem managementu, Henkel Slovenija, etični odnosi, samoevalvacija, Univerzitetna knjižnica Maribor, izgradnja knjižničnih zbirk, obdelava, akcesija, merjenje, model nabave, ugodnosti, nefinančne nagrade, brezposelnost, Ključne besede: Hotel, družba, BDP, likvidacijski upravitelj, recesija, kategorizacija, verige hotelov, modeli izboljšanja kakovosti, management znanja, UMTS, Six Sigma model, stil vodenja, problematika zaposlenih, likvidacija, Medosebni odnosi, kataster gospodarske javne infrastrukture, stroški…, evidentiranje, tahimetrija, ukrepi za prenovo organizacije, Steklarna Luminos, vmesni dolg, financiranje prevzemov, obvladovanje in reševanje konfliktov., timsko delo., vzroki za nastanek konfliktov, vrsti konfliktov, izvedba prevzemov, prenos znanja, uprava in konkurenčnost., odločitev, etična dilema, etično odločanje, Ključne besede: etika, sporazum, norme in navade., etični kodeksi, ., gospodarske spremembe, zadovoljstvo na delovnem mestu, upravljanje človeških virov, Primat d.d., sistemi vodenja kakovosti, priznanje RS za poslovno odličnost, jezik, religija, trženje likovne umetnosti, organizacija mednarodne likovne razstave., management likovne umetnosti, likovna umetnina, likovna umetnost, likovni umetnik, vedenje udeležencev v krizi, vzroki krize., tujci, pogajalec, poslovni partner, stopnje v procesu pogajanj, modeli za odločanje, State-Gate proces, TRIZ, slabosti preoblikovanja, Toptap, prednosti preoblikovanja, KLJUČNE BESEDE: Družba z omejeno odgovornostjo, sistemizacija delovnih mest, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pravna oblika podjetja., Učeča se organizacija, opolnomočenje zaposlenih, prenos kompetenc, osebnostni razvoj, sodobni management, model implementacije, FUTURE-O, vprašalnik SIOK, status invalidskega podjetja, velikost, sestava, Delovne skupine, Financiranje, Trg, Viator & Vektor, povezanost skupine in komunikacija v delovni skupini, podjetje Unior, ustanovitev invalidskega podjetje, vloga za ustanovitev, invalidsko podjetje, invalidnost, invalidne osebe, motiviranost., Banka, Ključne besede: strategija, ustanovitveni postopek, plača, Ključne besede: - absentizem - bolezenska odsotnost - oblike - vzroki - ukrepi, Krizni management, toyota, razvoj., soočanje z krizo, odprti-zaprti inovacijski pristopi, implementacija idej, tehnike ustvarjalnega razmišljanja, inovacijski portfelj, VIPOLL d.o.o., : inovacija, Podjetje, nanogradnja, tipi organizacijskih struktur, vpliv situacijskih spremenljivk, Banka Slovenije, centralna banka, uvedba evra, projektna skupina, analiza stanja, predlogi izboljšav., nanotehnologija, n2m koncept, kontroling, restavracija, gostinski obrat, sprememba organizacijske strukture, metoda Rollsroyce, KLJUČNE BESEDE: Celovito obvladovanje kakovosti, Slovenski inštitut za standardizacijo, tipi organizacijske klime, Oticon., nasledstvene možnosti., prenova organizacije, evropska organizacija za standardizacijo, Sistem ravnanja z okoljem, digitalizacija, državna uprava., dokumentarno gradivo, arhivsko gradivo, Poslovnik kakovosti, Arhiviranje, nasledstvo, družinski odnosi, Energa d.o.o., Poslovnik vodenja, ISO 9001:2000, UJP, poslovni procesi vodenje podjetij, potencial, Zaposleni, denarne nagrade, analiza motivacije in nagrajevanja v podjetju Silva Bračko s.p., ustanovitelj, nezadovoljstvo zaposlenih, motiv, nedenarne nagrade, metode kapitalizacije donosov, zavarovanje terjatev, sodobno organizacijsko okolje, timski in procesni pristop, načrt upravljanja poslovnih sprememb, Ključne besede: spremembe, audit, vodenje dokumentacije, davčni načrt Fiscal Blueprints., hidravlično modeliranje, ukrepi reševanja krize, finančne nagrade, hidravlična analiza, Epanet, hidravlične simulacije, stroški izgradnje, kakovost v proizvodnji, ISO 9000 ter ISO 9001, vključenost, Ključne besede: management človeških virov, filozofija, koeficient obračanja zalog, hipoteka., tlačni ulitki, organizacijsko vedenje, nagrajevanje., lesna industrija, sistem kakovosti, grozdenje, problemi, žensko delo, Pošta Slovenije d.o.o., ByBox, Skriti kupec, Pošta Slovenije., ESOMAR kodeks, navidezno nakupovanje, managerka, nadzor kakovosti, Ključne besede: splet 2.0, družbeni mediji, navzkrižje interesov, miselni vzorci, Vrste konfliktov, Safe Invest Mreža., zavarovalniški produkti, Fan stran, etičnost, podjetje., Organiziranje računovodstva, Ključne besede: prireditev, Organizacijske strukture, vodenje teama, uvajanje zaposlenih, KLJUČNE BESEDE: team, vrste prireditev, projektni manager, izbira dobavitelja, materiali, dobavitelj, poslovna učinkovitost, kontrola., sprejemanje konflikta, reševanje konflikta, spodbudno delovno okolje in prostor, celovita kakovost organizacije, spodbude, zadovoljstvo vodij, tvegani kapital, poslovni angeli., managemet celovite kakovosti, model poslovne odličnosti, vplivanje zaposlenih, ekipa, usmerjanje zaposlenih, spreminjanje, strateški marketinški načrt., nastajajoče podjetje, financiranje podjetja, zdravstveni delavci, nabavni proces, uporabniki zdravstvenih storitev, zdravstvene storitve, zdravstvena dejavnost, javni zdravstveni zavod, ocenjevanje dobavitelja, bolnišnica, inovativni prodajni proces, podjetje Akvonij, prodajno področje, Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kakovost v zdravstvu, Lizbonska strategija za javno upravo
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica