| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Darja Senčur Peček

Together there are 405 keywords, that are appearing 526 times.
66 of them (16.3 % of all) appear more than once, together appearing 187 times (35.55 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
14x7.49%delovno pravo
8x4.28%delavec
7x3.74%delovno razmerje
6x3.21%odpoved pogodbe o zaposlitvi
5x2.67%diplomska dela, pravica do stavke, delovni čas, diskriminacija
4x2.14%elementi delovnega razmerja, pogodba o zaposlitvi, stavka, odškodnina
3x1.6%nadzor, kolektivna pogodba, sodna praksa, pogoji za zakonitost, prepoved diskriminacije, stečaj, nosečnost, zakonodaja
2x1.07%uporabnik, Evropska unija, pravne posledice stavke, izobraževanje, potek stavke, ukrepi, zasebnost, poslovni razlog, omejitve pravice do stavke, agencijsko delo, starševstvo, pravno varstvo, nadomestilo plače, bolniški stalež, sodna razveza pogodbe o zaposlitvi, ekonomsko odvisne osebe, varstvo osebnih podatkov, nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi, Delo s krajšim delovnim časom, osebni podatek, fleksibilnost, delavci, sodelovanje delavcev pri upravljanju, sodna praksa., socialna varnost, delo, avtonomija kolektivnega pogajanja, kolektivne pogodbe, mediacija, zakonitost stavke, pogodba o izobraževanju, varovana kategorija, enako obravnavanje, starejši delavci, Delovno pravo, starševski dopust, ugotovitev trajanja delovnega razmerja, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravni viri, zaposlovanje, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, delodajalec, fleksibilne oblike zaposlitve, brezposelnost, prenehanje delovnega razmerja, kolektivni delovni spor
1xpovzročitelj, doječa mati, žrtev, trpinčenje na delovnem mestu, zaposlovanje invalidov - pojem invalida/delovnega invalida – kvotni sistem zaposlovanja invalidov – posebno pravno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi invalidu – Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi., starševsko varstvo, varstvo pred odpovedjo, nosečnica, poslovna skrivnost, prisilna poravnava, insolventnost, izobraževanje., varstvo terjatev delavcev, pravice delavcev, arbitraža, alternativno reševanje sporov, individualni delovni spori, prepoved konurence, temeljne človekove pravice, obveznosti delavcev, Zakon o delovnih razmerjih, kaznivo dejanje., Zakon o radu, opravljanje dela, obveščanje delodajalca, navodila delodajalca, odškodninska odgovornost, položaj na trgu dela, otroško varstvo, odločanje ne glede na predlog delavca., odškodnina namesto vrnitve na delo, nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, evropska strategija zaposlovanja, aktivna politika zaposlovanja, Ključne besede: kolektivni delovni spor, zloraba bolniškega staleža, absentizem, javna dela, Ključne besede: Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi, disciplinska odgovornost policista, homofobija, istospolna usmerjenost, Pravica do enakosti, informacijska pooblaščenka, nevladne organizacije., Disciplinska odgovornosti, načela disciplinskega postopka, disciplinske sankcije, disciplinski postopek, udeleženci, mirne metode reševanja sporov, zaposlovanje na črno, delo na črno, siva ekonomija, ekonomsko odvisne osebe., vzroki za naraščanje, preprečevanje., pravni položaj., delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, vodilni delavci, samozaposleni, socialni partnerji, Ključne besede: trg dela, mednarodna ureditev, omejitve, sodni postopek, faze zaposlovanja, delovna sodišča, reprezentativnost, sindikalna svoboda, sklepanje kolektivnih pogodb, mobbing, licenca, deljive in nedeljive pravice, načelo sorazmernosti, direktive ES, konvencija MOD št. 175, part-time zaposlitve pri več delodajalcih, dopolnilno delo, denarno nadomestilo, konkurenčna klavzula, krajši delovni čas v Evropski Uniji., krajši delovni čas v posebnih primerih, subvencioniranje polnega delovnega časa, začasno čakanje na delo, posebnosti športa, športni klub, šport, Športnik, Evropska unija., postopki zaradi insolventnosti, ukrepi države, gospodarska kriza, KLJUČNE BESEDE: delovno pravo – pogodba o zaposlitvi – redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – utemeljeni razlogi – razlog nesposobnosti – postopek ugotavljanja nesposobnosti – odpovedni roki – odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, varstvo terjatev delavca., zaposlitev, državna uprava, diskriminacije, delovna razmerja, osebni podatki, osebnostne pravice, letni dopusti, minimalni dopust, kršitve delovnega razmerja, izredne odpovedi, pogodbe o zaposlitvi, regresi, nezakonita odpoved delodajalca., konvencija MOD št. 158, sistemizacija delovnih mest, kadrovski načrt, strokovna usposobljenost, uradnik, omejevanje zaposlitve., Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča, tožbeni zahtevek, odločanje brez predloga, sodna razveza, delodajalci, objektivni razlogi, plačilo za delo, specializacija, pripravništvo, delovno razmerje zdravnika – posebnosti, ugovor vesti, letni dopust, utemeljeni razlogi, dodatno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi invalidu, ipd..., vrednotenje zdravniške službe, pojem delovnega razmerja, delavka ki doji, poslabšanje pravic delavcev, ohranitev identitete, prenos podjetja, sprememba delodajalca, odklonitev prehoda, obveščanje delavskih predstavnikov, noseča ženska, delavka mati, odgovornost delodajalca, poklicna rehabilitacija, ustrezno delovno mesto, zaposlitev s krajšim delovnim časom, zaposlitev preko agencij za zagotavljanje dela, zaposlitev za določen čas, prožna varnost, delo na domu, delo na daljavo, pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, pravice delavcev pri zaposlovanju za določen čas, Pogodba o zaposlitvi za določen čas, fleksibilne oblike zaposlovanja v Zvezni republiki Nemčiji, atipične oblike zaposlitve, fleksibilne oblike zaposlovanja, pravica do izobraževanja, temeljne svoboščine, človekove pravice, Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, usposabljanje, izpopolnjevanje delavcev, delovni spor., mediator, alternativne oblike reševanja sporov, sodni zaostanki, individualni odpusti, konvencije MOD, nočni delavec, nočno delo, reintegracija delavca, direktive EU, Zakon o delovnih razmerjih., sankcioniranje neupravičene odsotnosti z dela, neupravičena odsotnost z dela, upravičena odsotnost z dela, varstvo delavcev, sprememba delodajalca., ureditvena odločba, varstvo pravic delavca, inšpekcija za delo, inšpekcijski nadzor, odločba v hitrem prekrškovnem postopku, pristojnosti inšpekcije za delo, trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu, omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), delovnopravno varstvo, elementi ekonomsko odvisnega dela, kvotni sistem, invalidsko podjetje, Invalid, bolezen, finančne vzpodbuje, Republika Slovenija, Ključne besede: teoretični vidiki brezposelnosti, pravice delavca, nov Zakon o delovnih razmerjih, zdravstveno zavarovanje, nezmožnost za delo, psihološki testi, kadri, izbirna merila, druge oblike opravljanja dela, osebnost, varovanje osebnih podatkov., zloraba, pravna sredstva, zdravniške odločitve, denarno povračilo, reintegracija, opravljanje čezmejnih storitev, regresni zahtevek., deljena odgovornost, odškodninska odgovornost delodajalca, napoteni delavci, oblike napotitve, študentsko delo, gradbeništvo, napotitev v Italijo, Varnost in zdravje pri delu, prihodnost dela., nestandardne oblike dela, prekarno delo, odsotnost iz dela, pravna ureditev, sindikati, Mednarodna organizacija dela, dostojno delo, mednarodno delovno pravo, mednarodni standardi dela, napotnica, študent, občutljivi osebni podatki, prometni podatki, zbirka osebnih podatkov, uporaba interneta., poklicno in družinsko življenje, uspešno življenje posameznika., poslovna uspešnost., industrijska demokracija, Svet delavcev, delovno mesto, invalidnost., izkušnje, zlorabe, dijak, Diskriminacija, enakopravnost, veroizpoved, starost, spol, pravna ureditev brezposelnosti, vstop mladih na trg dela, pogoji za zakonito stavko, okvirni sporazum, fizično nasilje, spolno nadlegovanje, pravne posledice nezakonite stavke, spor o zakonitosti stavke, nemško pravo, kolektivni odpusti, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, psihično nasilje, spremembe zakonodaje., evidence o izrabi delovnega časa, nadurno delo, polni delovni čas, odškodninska odgovornost., kršitve dela preko polnega delovnega časa, pogodba o zaposlitvi za določen čas, razlogi za sklenitev, delež sklenjenih pogodb za določen čas, transformacija, sindikat, svet delavcev, nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ponudba za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, prekarnost, sodno varstvo, starši, civilnopravna pogodba, Priporočilo MOD, enake možnosti, tristransko zaposlovanje, agencija za zagotavljanje začasnega dela, kolektivna delavska predstavništva, pristojnosti sveta delavcev, pristojnosti sindikata, dualni sistem, socialni dialog, obvezno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, Zakon o uravnoteženju javnih financ., diskriminacija na podlagi starosti, obvezna upokojitev, omejitev pravice do stavke nekaterim kategorijam delavcev, industrijske akcije, razvite države, države v razvoju, globalizacija, pravica do življenja, izkoriščanje delavcev, kriza, socialna politika, socialno varstvo, socialna zavarovanja, legalizacija, Cerkev, doječa delavka, noseča delavka, drugi predlogi., ukrepi za zmanjševanje in odpravljanje brezposelnosti pri mladih, evtanazija, aktivna in pasivna evtanazija, pravno stališče, samomor z zdravnikovo pomočjo, metoda z dvojnim učinkom, socialna država, financiranje socialne varnosti, omejenost stavke, Stavka, odgovornost delodajalca., obveznosti delodajalca, pogoji za »zakonito stavko«, državni organi, Ključne besede: pravni viri kolektivnega delovnega prava, javni sektor., javne službe, pravice in dolžnosti delavca, poškodba pri delu, vpliv gospodarske krize, vloga inšpekcije, zaščita delavcev, sprememba zakonodaje, agencija za posredovanje dela, Ključne besede: nesreča pri delu, napoteni delavec, zagotavljanje dela delavcev drugim uporabnikom, evidence na področju dela in socialne varnosti
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica