| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Marko Peršič: OBLIKOVANJE POZITIVNE ORGANIZACIJSKE IDENTITETE PRI UMESTITVI SOCIALNEGA KAPITALA V UČEČO SE ORGANIZACIJO
 2. Nataša Šuman: Priprava in gradnja objektov v gradbenih podjetjih s poudarkom na konceptu reinženiringa : doktorska disertacija

MSc theses (84)

 1. Boštjan Verdnik: Zagotavljanje kakovosti proizvodnih procesov z uporabo trikoordinatne merilne tehnike
 2. Aleš Kelher: Nadgradnja sistema vodenja kakovosti v proizvodnem podjetju v skladu z zahtevami tehnične specifikacije ISO TS 16949:2009
 3. Aleksandar Mitrović: ANALIZA IZGRADNJE ODSEKA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V OBČINI LITIJA IN STROŠKOVNI VIDIK ALTERNATIVNIH SISTEMOV
 4. Vesna Čep: OPTIMALNO KRIŽIŠČE S STALIŠČA VPLIVOV NA OKOLJE IN EKONOMSKA UČINKOVITOST
 5. Gal Černe: Analiza znaka SQ - Slovenska kakovost s predlogom dodatnih metod in postopkov
 6. Darko Kranjc: PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVO NA JAVNO NAROČILO GRADBENEGA PROJEKTA
 7. Tomaž Šoštarič: TEHNOLOŠKI IN EKONOMSKI VIDIK GRADNJE PANELNE MONTAŽNE NIZKOENERGIJSKE HIŠE
 8. Lojz Pečoler: Ekosistemi v inovacijskem managementu
 9. Milovanka Šilec: MANAGERSKI VIDIKI KADROVANJA V LUKI KOPER D. D.
 10. Tjaša Havnik: PLANIRANJE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH - PRIMER DRUŠTVA ZA ŠPORT IN REKREACIJO
 11. Matej Lešnik: DINAMIČNO POSLOVODENJE POSLOVNIH PROCESOV V PROJEKTNI DRUŽBI
 12. Brigita Rataj: IZHODIŠČA ZA SPREMINJANJE ORGANIZACIJE V PROIZVODNEM PODJETJU
 13. Adrijana Molan: STRES V MANAGEMENTU - RAZLIKE MED SPOLOMA
 14. Sebastijan Jurkošek: Oblikovanje celovite storitve in zagon podjetja za osebno trenerstvo
 15. Siniša Kovač: REINŽENIRING POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJSKA UČINKOVITOST
 16. Matej Levstek: UPORABA RAZBREMENILNIKA V VODOVODNEM SISTEMU ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 17. Marko Žižek: PRIMERJAVA RAZLIČNIH METOD IZMER VERTIKALNIH POMIKOV PRI OBREMENILNEM PREIZKUSU
 18. Ilija Gavrić: PRIMERJAVA IN EKONOMSKA ANALIZA VODOVODNEGA SISTEMA Z IN BREZ FREKVENČNE REGULACIJE ČRPALK
 19. Marko Balant: MANAGEMENTSKI KONCEPTI V PODJETJU BIO HOLZHANDELS- UND TROCKNUNGS GMBH
 20. Janja Korošec: ELITA MANAGEMENTA PO FORBES-U
 21. Saša Podkrajšek: AVTENTIČNO VODENJE V ORGANIZACIJAH
 22. Petra Langbauer: SODOBNA ORGANIZIRANOST PGD DRAVOGRAD
 23. Gregor Rus: VPLIV MANAGERJEV NA POSLOVANJE PODJETJA
 24. Kaja Černjavič: ENERGY MANAGEMENT AS A TOOL FOR ENERGY EFFICIENCY IN THE COMPANY KOPUN SIMTO Ltd.
 25. Bogdan Špegel: OPERATIVNA PROCESNA ORGANIZIRANOST POSLOVANJA INŽENIRING PODJETJA PO KRITERIJIH MANAGEMENTSKEGA KONCEPTA TRETJE GENERACIJE
 26. Aljaž Purg: STATIČNA IN EKONOMSKA PRIMERJAVA VIJAČENE IN VARJENE TEHNOLOGIJE IZVEDBE JEKLENEGA SKLADIŠČA
 27. Nejc Pipenbaher: VLOGA MANAGEMENTA PRI REŠEVANJU KRIZE V PODJETJU
 28. Gregor Štusej: OZAVEŠČENOST PREBIVALCEV SLOVENIJE O KONCEPTIH TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
 29. Urška Lesjak: MANAGEMENTSKI VIDIKI KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI X
 30. Suzana Prelec Bračko: REORGANIZACIJA VELIKEGA POSLOVNEGA SISTEMA
 31. Nuša Horvat: VPLIV MANAGEMENTSKEGA VIDIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI NA POSLOVANJE PERUTNINE PTUJ D.D.
 32. Ksenija Kosem: NEUČINKOVITO VODENJE PODJETJA KOT KLJUČNI NOTRANJI VZROK KRIZE
 33. Katja Mikolič: SLOVENSKI MANAGERJI IN VODENJE PODJETJA V ČASU GOSPODARSKE KRIZE
 34. Tomaž Hodnik: Preverjanje dobaviteljev in kakovosti materialov v podjetju Arcont
 35. Dušanka Jurenec: PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV Z VIDIKA REŠEVANJA REKLAMACIJ V PODJETJU X
 36. Maja Toplak: REORGANIZACIJA PODJETJA IN VLOGA ZAPOSLENIH
 37. Tamara Frešer: ŽENSKE V MENEDŽMENTU IN OVIRE PRI NAPREDOVANJU
 38. Janez Mravljak: UVAJANJE MODELA VSM (VIABLE SYSTEM MODEL) ZA ZAGOTAVLJANJE BOLJŠE INTEROPERABILNOSTI
 39. Polona Majarič: KAKOVOST V PODJETJU H.B.C. D.O.O.
 40. Natalija Zorman: TRANSFORMACIJSKO IN TRANSAKCIJSKO VODENJES S STRANI TOP MANAGEMENTA: PRIMER MEDNARODNE DRUŽBE X
 41. Tadeja Bobnič: OBVLADOVANJE KRIZE S POMOČJO STRATEŠKEGA MANAGEMENTA, NA PRIMERU PODJETJA CINKARNA CELJE D.D.
 42. Aljoša Ilešič: ARHITEKTURNE OVIRE PRI JAVNIH GRADNJAH Analiza stavb fakultet Univerze v Mariboru
 43. Ksenija Šekoranja: USPEŠNE ŽENSKE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU
 44. Anja Ribič: MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU "IT"
 45. Stanislav Najžar: MODEL MANAGEMENTA KONFLIKTOV V JAVNEM ZAVODU
 46. Katja Kostrevc: VLOGA MANAGEMENTA V OSNOVNIH ŠOLAH
 47. Jure Kolarič: SPREMEMBA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE IN IZBOLJŠANJE POSLOVANJA DRUŽBE »X«
 48. Mateja Ajdič: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH KOT DEL CELOVITEGA OBVLADOVANJA KAKOVOSTI V MAJHNIH PODJETJIH V SLOVENIJI
 49. Leon Murn: Prenova in celovit model organiziranosti podjetja : magistrsko delo
 50. Danijela Štumberger: Celovit model managementskih vidikov obvladovanja kakovosti v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije : magistrsko delo
 51. Darija Žeks Rudolf: Mehki managementski kriteriji notranje konkurenčnosti poslovanja podjetja : magistrsko delo
 52. Mihelca Lakner: Model celovitega managerskega pristopa obvladovanja sistema vodenja kakovosti v upravnih enotah : magistrsko delo
 53. Vasja Rebec: Management slovenskih bolnišnic v spreminjajočih se pogojih poslovanja : magistrsko delo
 54. Karmen Jošt: Sistem vodenja kakovosti po ISO 9001 kot dejavnik tržnega uspeha : magistrsko delo
 55. Matej Borko: Uvajanje sodobnega managementskega koncepta CRM za uspešno upravljanje telekomunikacijskega podjetja : magistrsko delo
 56. Aleš Osrajnik: Model uvajanja procesne strukture organiziranosti z reinženiringom : magistrsko delo
 57. Goran Trebec: Model procesne organizacije dobaviteljev v avtomobilski industriji : magistrsko delo
 58. Sandi Bačar: Pomen korelacije poslovnih procesov, infrastrukture ter strukture in uspešnosti poslovanja : magistrsko delo
 59. Saša Fux: Managementski vidiki konkurenčnih prednosti in trženja strokovnih storitev : magistrsko delo
 60. Tina Vidovič: Uvajanje certifikata Družini prijazno podjetje na področju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja v slovenskih podjetjih : magistrsko delo
 61. Jasmina Kadilnik: Managerke v slovenskih podjetjih : magistrsko delo
 62. Magda Starič: Analiza prednosti koncepta grozdenja : magistrsko delo
 63. Valerija Drev: Sodobna organizacija kot metasistem : magistrsko delo
 64. Domen Golob: Organizacijski vidiki uvajanja novega modela gasilske organizacije v Sloveniji : magistrsko delo
 65. Martina Semič: Managementski vidiki združitev in prevzemov - primer prevzema NGR d.d. s strani družbe CPM d.d. : magistrsko delo
 66. Klavdij Kovačič: Organizacijski model izvajanja projektov nizkih gradenj : magistrsko delo
 67. Marina Brumen: Management človeških virov v zdravstveni negi v splošni bolnišnici : magistrsko delo
 68. Jani Bezjak: ZELENO POSLOVANJE PODJETIJ S POUDARKOM NA STORITVENIH ORGANIZACIJAH
 69. Milena Mojzeš: MANAGERJI-COACHI SVOJIM ZAPOSLENIM
 70. Marjan Adamič: PROCESNA ORGANIZACIJA, SODOBNO VODENJE IN MODEL ORGANIZACIJSKE ZRELOSTI
 71. Reni Hedžet: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU
 72. Astrid Bah: ANALIZA ABSENTIZMA V PROIZVODNEM PODJETJU "X"
 73. Janez Pohleven: SISTEMI VODENJA KAKOVOSTI IN POSLOVNA ODLIČNOST
 74. Marinka Čančar: VODENJE USPEŠNIH PROJEKTOV
 75. Urška Kos: INTERDISCIPLINARNA OBRAVNAVA VODENJA - ŠTUDIJA PRIMERA IZ PRAKSE
 76. Boštjan Jarkovič: ANALIZA E - DOKUMENTARNEGA SISTEMA V DRŽAVNI UPRAVI
 77. Davorin Murko: ORGANIZACIJSKO UČENJE IN RAZVOJ V PODJETJU CROSS D.O.O.
 78. Rok Gričnik: Managerski odkupi po svetu in v Sloveniji
 79. Aleksandra Šeško: DEJAVNIKI VERODOSTOJNOSTI V KOVINSKO PREDELOVALNEM PODJETJU
 80. Mateja Funtek: ŽENSKE V MANAGEMENTU
 81. Timea Gönc: KONTROLNE TOČKE ORGANIZIRANOSTI IN ZAGON POSLOVANJA PODJETJA
 82. Jasmina Sapač: NAČRTOVANJE ČLOVEŠKIH VIROV KOT DEJAVNIK USPEHA MALIH PODJETIJ
 83. Renata Močnik: MODEL PRENOVE PROCESA NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR
 84. Leon Didič: VPLIV MANAGEMENTSKEGA KONCEPTA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI NA POSLOVANJE PODJETJA - PRIMER SLOVENSKIH ŽELEZNIC

BSc theses (566)

 1. Tadej Vidovič: ENERGETSKA SAMOZADOSTNOST TRISTANOVANJSKE HIŠE
 2. Rok Kovačič: Planiranje GNSS izmere z odprtokodnimi programi
 3. Tjaša Oderlap: Vloga geodezije pri projektiranju in izgradnji kanalizacijskega voda Plešivec
 4. Ivan Režonja: Uvedba skladiščnega informacijskega sistema v proizvodno podjetje
 5. Goran Rajnar: Posodobitev linije za pripravo materiala za tehnološki proces ROTOLIV v podjetju ROTO d.o.o.
 6. Matej Rajšp: Vrste poškodb in zaščite otrdelega betona
 7. Tamara Arcet: Primerjava in analiza geodetskih instrumentov za izvedbo obremenilnega preizkusa
 8. Irena Grkinić: TRAJNOSTNA GRADNJA - HIŠA IZ ZBITE ZEMLJINE
 9. Matic Gregorn: PRIMERJAVA METODE TAHIMETRIJE IN NIVELIRANJA PRI MERJENJU VERTIKALNIH POMIKOV NA NADVOZU PEKEL
 10. Marko Fesel: ODVAJANJE PADAVINSKE VODE V PODZEMNE PONIKOVALNE SISTEME, PRIMERJAVA SISTEMOV IN PONUDNIKOV TER STROŠKOVNA ANALIZA TEH SISTEMOV PO RAZLIČNIH KRAJIH V SLOVENIJI
 11. Jure Kukovič: ORGANIZACIJA IN VODENJE PROJEKTOV V PODJETJU RM PLUS D.O.O.
 12. Tina Kalič: MANAGER IN VODENJE PODJETJA TINKAL D.O.O.
 13. David Kurečič: Tehnološka in ekonomska analiza CNC proizvodnega sistema
 14. Tadej Repnik: MANAGEMENT V JAVNEM ZAVODU
 15. Klemen Lipnik: SODOBNA TEHNOLOGIJA V ORGANIZACIJI
 16. Aljaž Hrovatič: MENEDŽMENT V ŠPORTNIH KLUBIH
 17. Marko Božnik: KRIZNI MANAGEMENT IN PRILAGAJANJE PODJETJA NA KRIZO
 18. David Koprivc: Uporaba orodja 3DVIA Composer pri vzdrževanju v podjetju TAJFUN Planina d.o.o.
 19. Kristina Virant: UPRAVLJANJE IZSELJENIH MANAGERJEV
 20. Nastja Stegne: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA ALMONT
 21. Klemen Podkrajšek: TEHNIČNI IN EKONOMSKI VIDIK GRADNJE HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE
 22. Mojca Edšidt: PROTIKOROZIJSKA IN PROTIPOŽARNA ZAŠČITA ZA JEKLENO KONSTRUKCIJO
 23. Alenka Pogačar: POTREBNA DOVOLJENJA ZA POSTAVITEV MALE RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE IN VREDNOSTNA ANALIZA
 24. Nastja Irgolič: NAJNOVEJŠI GEODETSKI INSTRUMENTI IN VALORIZACIJA OPREME GLEDE NA KVALITETO
 25. Jure Lorenc: VODENJE GRADBENIH STROJEV S POMOČJO GNSS OPREME IN VALORIZACIJA
 26. Darjan Janžekovič: MANAGEMENTSKI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE FINANČNIH REZULTATOV POSLOVANJA NA PRIMERU PODJETJA X
 27. Andrej Makovec: IDENTIFIKACIJA POTENCIALOV ZA DVIG UČINKOVITOSTI KAKOVOSTI V PODJETJU UNIOR SINTER
 28. Filip Isaković: MANAGEMENTSKI VIDIKI PROCESA NABAVE V PODJETJU LEGO D.O.O. BREŽICE
 29. David Anžel: ANALIZA UČINKOV SISTEMA KAKOVOSTI STANDARDA ISO 9001 V IZBRANEM PODJETJU
 30. Aljaž Vervega: ANALIZA UPORABNOSTI SODOBNIH GEODETSKIH INSTRUMENTOV
 31. Mojca Kovač Fajs: ZAPOSLOVANJE V PODJETJU ELEKTROINŠTALACIJE FAJS S.P.
 32. Gizela Makše: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 33. Gregor Oblak: Prihodnost fotovoltaike
 34. Matjaž Stemelak: Nadzor kakovosti procesa izdelave pokrova diferenciala
 35. Tanja Mohr Salkič: ANALIZA ORGANIZACIJE PODJETJA TELEKOM D.D.
 36. Klavdija Unterlehner: ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA V PODJETJU X
 37. Jure Selar: VLOGA ISO STANDARDA 9001:2008 V PODJETJU COMTRON D.O.O.
 38. Nataša Deutsch: VPLIV KULTURE PODJETJA NA MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V ČASU GOSPODARSKE KRIZE
 39. Sabina Benkič: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI
 40. Mateja Vurcer: ORGANIZIRANJE JAVNE UPRAVE
 41. Mateja Puklavec: ORGANIZACIJSKI VIDIK PLAČEVANJA POLOŽNIC V BANKAH
 42. Mojca Jerič: MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH IN UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA V PODJETJU SANOLABOR D.D.
 43. Denis Žuran: RAČUNSKA ANALIZA NOSILNOSTI IN IZDELAVNIH STROŠKOV JEKLENEGA OKVIRJA TRANSPORTNEGA TRAKU PODJETJA OCADO V ANGLIJI
 44. Marko Kralj: KRIZA IN KRIZNI MANAGEMENT
 45. Anton Kuhar - Bombek: ORGANIZACIJA DELA GLEDE NA ORGANIZACIJSKO STRUKTURO V PODJETJU RM VUK D.O.O.
 46. Anita Goropevšek: VPLIV MANAGEMENTSKEGA KONCEPTA NA POSLOVANJE PODJETJA BLAJ S.P.
 47. Jan Mihael Nič: MANAGEMENT ŠPORTNIH DOGODKOV IN ORGANIZACIJA ŠPORTNEGA DOGODKA ZA MLADE
 48. Aleš Lupše: KAKOVOST KOT KLJUČ DO UČINKOVITEGA IN USPEŠNEGA PODJETJA
 49. Nina Šmigoc: VODENJE PODJETJA
 50. Timotej Krajnc: USTANOVITVENI DINAMIČNI KONCEPT KAKOVOSTI - PRIMER Z NAVIDEZNIM PODJETJEM
 51. Damjan Žmavc: POMEN POSLOVNO OBRTNE CONE IN STRUKTURA MANJŠIH PODJETIJ ZA RAZVOJ LOKALNEGA GOSPODARSTVA OBČINE CERKVENJAK
 52. Živa Berk: ANALIZA IN PROJEKTIRANJE ORGANIZACIJE IGOR BERK S.P. - TELSIM
 53. Martin Polajžer: POSTOPEK IN ORGANIZIRANOST PRIPRAVE PONUDBE ZA GRADNJO OBJEKTA NAROČNIKA KS LAPORJE
 54. Famany Conde: EKONOMSKI VIDIKI UPORABE GNSS TEHNOLOGIJE OD IDEJE DO GEODETSKEGA NAČRTA
 55. Katja Ježovnik: LIDAR tehnologija pri planiranju, projektiranju, vzdrževanju in upravljanju v gradbeništvu ter ekonomska upravičenost
 56. Miha Nassif: Izmera in obdelava testne GNSS mreže s pomočjo programa TOPCON TOOLS
 57. Aljaž Petrič: Vrednotenje in primerjava geodetskih merskih tehnologij Lidar in 3D laserskega skeniranja
 58. Nuša Vrečič: VPLIV GRADBENIH DEJAVNIKOV NA EKONOMIKO FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV
 59. Martina Trabos: KRITERIJI UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI MANAGEMENTA
 60. Mojca Verk: USTANOVITEV PODJETJA V ČASU KRIZE
 61. Tadej Rodošek: ORGANIZIRANJE PODJETJA
 62. Tanja Dečar: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 63. Darko Rožman: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V PODJETJU
 64. Sašo Fluher: Uvedba proizvodnega procesa tabletiranja v podjetju Turno d.o.o.
 65. Sabina Veršič: VLOGA MANAGEMENTA V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH
 66. Aleš Zamuda: ANALIZA MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU "X"
 67. Nina Roškar: MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU X
 68. Vladka Predikaka: KONFLIKTI V PODJETJU IN KAKO JIH REŠITI
 69. Petra Barun: MANAGEMENT KAKOVOSTI V PODJETJU NIGRAD D.D.
 70. Mitja Mesarič: VLOGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU OBČINE LENART
 71. Maja Bezenšek: MANAGEMENT KAKOVOSTI STORITEV V TERMAH ZREČE
 72. Mojca Sagadin: DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ
 73. Marina Crljić: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI
 74. Gregor Mohorko: IZVAJANJE STANDARDOV KAKOVOSTI V SLOVENIJI
 75. Ana Ročnik: ETIKA IN ODLOČANJE
 76. Alen Hajnrih: SISTEM KAKOVOSTI V SLOVENSKEM ZDRAVSTVU
 77. Žana Miša: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA HARVEY NORMAN D.O.O. CELJE
 78. Jernej Makuc: KRIZNI MANAGEMENT PODJETJA V OBDOBJU GLOBALNE GOSPODARSKE KRIZE NA PRIMERU PODJETJA KLI LOGATEC
 79. David Santro: PROBLEMATIKA PRIDOBIVANJA NOVIH SODELAVCEV V ČISTILNEM SERVISU
 80. David Kranjc: MANAGEMENTSKI VIDIKI MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V PROIZVODNEM PODJETJU
 81. Melita Lazar: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 82. Polona Šumah: ORGANIZACIJSKA KULTURA: PRIMER PODJETJA DURAL D.O.O.
 83. Rok Vodušek: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 84. Mateja Adam: ORGANIZIRANOST UPRAVNE ENOTE GORNJA RADGONA
 85. Mateja Kocmut: REORGANIZACIJA STORITVENEGA PODJETJA X
 86. Barbara Domunkoš: MOBBING IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI
 87. Andrej Pavkovič: ORGANIZIRANJE PODJETJA - MLM LIVARNA MARIBOR
 88. Matic Raušl: Vpliv posodobitve klimatskega sistema na energetsko učinkovitost objektov
 89. Matic Močenik: USTANOVITEV INVALIDSKEGA PODJETJA V PODJETJU UNIOR D.D.
 90. Nina Vorina: ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU JAGER D.O.O.
 91. David Predovnik: MANAGERSKI VIDIKI PREVZEMOV PODJETIJ
 92. Ines Ferenčak: MANAGER IN VODENJE PODJETJA X
 93. Igor Banfi: REORGANIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV V PODJETJU X
 94. Jasna Pirš Sitar: ORGANIZIRANJE IN VODENJE SODELAVCEV V RAČUNOVODSKEM SERVISU IN MOTIVACIJA
 95. Matjaž Župan: MODEL RAZVOJA ORTOPEDSKEGA PRIPOMOČKA Z UPORABO NAPREDNIH TEHNOLOGIJ
 96. Janja Resnik: ORGANIZIRANJE IN MOTIVACIJA ČLOVEŠKIH VIROV V DRUŽINSKEM PODJETJU RM D.O.O.
 97. Tomaž Sekolovnik: IDEJNI NAČRT ZA IZVEDBO ZELENE STREHE NAD OLIMPIJSKIM BAZENOM BONIFIKA - KOPER
 98. Eva Ilešič: Delež geodezije pri gradnji objektov
 99. Valentina Pernat: ORGANIZACIJSKA KULTURA NA PRIMERU PODJETJA SG AUTOMOTIVE
 100. Maja Jodl: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 101. Matej Zupanič: OBVLADOVANJE IN PREPREČEVANJE KRIZE V PODJETJU
 102. Gregor Habjanič: UČEČA SE ORGANIZACIJA V FUNKCIJI USTVARJANJA KONKURENČNE PREDNOSTI
 103. Nina Grgić: OBLIKOVANJE USTVARJALNE KLIME V IZBRANI ORGANIZACIJI KONSTRUKTOR D.O.O.
 104. Miha Pipenbaher: MANAGEMENT IN PREVZEM PODJETJA
 105. Jernej Luketič: NADZOR KAKOVOSTI Z METODO NAVIDEZNEGA NAKUPOVANJA NA PRIMERU POŠTE SLOVENIJE
 106. Marinko Nikolić: VLOGA KRIZNEGA MANAGEMENTA PRI REŠEVANJU KRIZE V PODJETJU
 107. Blanka Oprešnik: PROJEKTNI PRISTOP POSLOVANJA IN ORGANIZACIJSKI VIDIKI IZDELAVE JEKLA PT929 ZA TURBINSKE LOPATICE
 108. Dejan Grah: IZPOSTAVA UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOT DEL ORGANIZACIJSKE STRUKTURE ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
 109. Alojz Hribernik: Organizacijski vidiki pri prodaji podjetjem v podjetju Merkur d.d. : diplomsko delo
 110. Mateja Brancelj: ORGANIZACIJA JAVNE UPRAVE
 111. Natalija Gruškovnjak: ORGANIZIRANJE JAVNE UPRAVE
 112. Martina Dernulc: Kriza in reorganizacija podjetja : diplomsko delo
 113. Matej Sevčnikar: Načrtovanje v managementu : diplomska naloga
 114. Renata Hlastec: Načrtovanje organizacije sistema za elektronsko upravljanje z dokumenti v podjetju Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. : diplomsko delo
 115. Igor Jug: Komunikacija in vodenje v Upravni enoti Ruše : diplomsko delo
 116. Mojca Furman: Snovanje učinkovite delovne skupine v organizaciji : diplomsko delo
 117. Ksenija Ljubičić: Strategije ravnanja s človeškimi viri v Novi ljubljanski banki, d.d., Ljubljana : diplomsko delo
 118. Urška Kos: Organiziranje Uprave za javna plačila in motivacija : diplomsko delo
 119. Karmen Poplas: Razvijanje strategije rasti in razvoja za podjetje Dolce Vita d.o.o. : diplomsko delo
 120. Janja Korošec: Nekateri vidiki primerjave med slovenskim in danskim managementom : diplomsko delo
 121. Sabina Žugman: Razvojne usmeritve Nove KBM d.d. : diplomsko delo
 122. Blanka Kračun: Pomen organizacijske kulture za podjetje : diplomsko delo
 123. Renata Vincelj: Obvladovanje in preprečevanje krize v podjetju : diplomsko delo
 124. Valentina Borovšak: Reorganizacija podjetja Zelenjadarska zadruga Grede z.o.o. : diplomsko delo
 125. Denise Stepišnik: Prenova poslovnih procesov s poudarkom na modelu kriterijev za reorganizacijo transportnega podjetja : specialistično delo
 126. Biljana Tepej: Model kriterijev za upravljanje in nenehno izboljševanje poslovnih procesov : specialistično delo
 127. Robert Zelko: Uvajanje managementskega koncepta SEPA v podjetniško prakso : diplomsko delo
 128. Izidor Krebs: Prenova poslovnih procesov z metodo TQM : diplomsko delo
 129. Boštjan Zver: Obvladovanje krize v poslovanju podjetja : diplomsko delo
 130. Katja Kostrevc: Manager in vodenje podjetja : diplomsko delo
 131. Jasmina Draganović Brčkalić: Ženske v managementu : diplomsko delo
 132. Jasmina Zidar: Managementski vidiki prevzemov podjetij : diplomsko delo
 133. Srečko Stabus: Konflikti v podjetjih : diplomsko delo
 134. Leon Didič: Obvladovanje organizacijskih sprememb v podjetju : diplomsko delo
 135. Suzana Janžekovič: Manager in vodenje podjetja : diplomsko delo
 136. Suzana Simenčič: Organizacijska energija v podjetju : diplomsko delo
 137. Tamara Prašnikar: Organizacijski vidik delovanja sodišč : diplomsko delo
 138. Melita Vrhovšek: Managementski vidiki kakovosti in reklamacij : diplomsko delo
 139. Gordana Šolaja: Managementski vidiki internega komuniciranja v podjetju EOC, d.o.o. : diplomsko delo
 140. Maja Furek: Organizacijski procesi v smučarskem klubu : diplomsko delo
 141. Marjan Nabernik: Uspešen manager in vodenje podjetja : diplomsko delo
 142. Marko Melik: Učeča se organizacija : diplomsko delo
 143. Mateja Vodopivec: Ugotavljanje potreb po znanjih v organizacijah : diplomsko delo
 144. Miha Šteharnik: Oblikovanje organizacijske strukture - primer Upravne enote Slovenj Gradec : diplomsko delo
 145. Maja Gabrovec: Vodenje in motivacija kot temelj uspešnega poslovanja : diplomsko delo
 146. Marko Ramšak: Sistemizacija delovnih mest v proizvodnem podjetju : diplomsko delo
 147. Jure Rošker: Obvladovanje organizacijskih sprememb v Novi KBM d.d. : diplomsko delo
 148. Mojca Meglič: Zasnova in uvedba organizacijskega modela za povečanje konkurenčnosti storitvega podjetja : specialistično delo
 149. Tanja Kušar: Celovito upravljanje nepremičnin : diplomsko delo
 150. Andrej Teraž: Organizacijski vidik tržnih poti : diplomsko delo
 151. Patricija Presker: Benchmarking v podjetju Impol d.d. : diplomsko delo
 152. Ines Kozarič: Vpliv globalizacije na poslovanje podjetij : diplomsko delo
 153. Marijana Zeković: Izboljševanje kakovosti v Splošni bolnišnici Maribor : diplomsko delo
 154. Mateja Majcen: Managementski vidiki financiranja razvoja znanja v podjetju : diplomsko delo
 155. Rok Založnik: Manager : diplomsko delo
 156. Julija Bukovinsky: Organizacija proizvodnega podjetja : diplomsko delo
 157. Marija Tenšek: Vloga in ukrepi kriznega managementa pri obvladovanju krize podjetja : diplomsko delo
 158. Katka Muhič: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju : diplomsko delo
 159. Marko Škrabl: Snovanje projektne organizacije projekta JD 2007 : diplomsko delo
 160. Milovanka Šilec: Motivacija zaposlenih na Policijski postaji Jelšane : diplomsko delo
 161. Saška Čerčnik: Organiziranost poslovanja gradbenega podjetja : diplomsko delo
 162. Valerija Perša: Obvladovanje konfliktov v organizaciji : diplomsko delo
 163. Boštjan Žerdin: Futsal na pragu sprememb : diplomsko delo
 164. Jasmina Kadilnik: Uvedba koncepta TQM v gostinsko-turistično podjetje : specialistično delo
 165. Jurij Švajger: Managementski vidiki uvajanja sistema vodenja kakovosti v Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo : specialistično delo
 166. Martin Horvat: Model vodenja v trgovskem podjetju : specialistično delo
 167. Polonca Ernst: Politika kakovosti v podjetju Gorenje, d.d. : diplomsko delo
 168. Luka Lah: Načrtovanje in pridobivanje človeških virov : delo diplomskega seminarja
 169. Denis Rebernik: Obvladovanje krize v poslovanju podjetja : delo diplomskega seminarja
 170. Saša Podkrajšek: Nagrajevanje in motiviranje zaposlenih v podjetju Thermana Laško : delo diplomskega seminarja
 171. Tadej Krajšek: Manager in vodenje podjetja : delo diplomskega seminarja
 172. Tina Črepnjak: Manager in vodenje podjetja : delo diplomskega saminarja
 173. Daniela Bejo: (Obravnava absentizma na primeru proizvodnega podjetja) : delo diplomskega seminarja
 174. Matej Lešnik: Dinamično poslovodenje poslovnih procesov v projektni družbi : Specialistično delo
 175. Petra Rangus: Sistem vodenja kakovosti - izhodišče za uspeh podjetja Mikrografija, d.o.o. : diplomsko delo
 176. Maja Jahn: Organizacijska kultura : diplomsko delo
 177. Aleš Petrič: Reorganizacije podjetja Reckitt Benckiser Adriatic d.o.o. : diplomsko delo
 178. Danjela Mihalič: Organizacijske spremembe v podjetju Zavarovalnica Triglav, d.d. : diplomsko delo
 179. Ksenija Šekoranja: Kakovost managementa : diplomsko delo
 180. Vesna Horvat: Organizacijska klima v Abanki Vipa d.d. : diplomsko delo
 181. Aleksandra Šeško: Organizacijska kultura : diplomsko delo
 182. Jasmina Florjančič: Management internega komuniciranja v podjetju Unior, d.d. : diplomsko delo
 183. Ermina Jadadič: Planiranje v managementu : diplomsko delo
 184. Monika Pušnik: Management inovacij : diplomsko delo
 185. Davorin Murko: Iskanje in zaposlovanje kadra podjetja Cross d.o.o. za Zabaviščni park Megalaxia na Hajdini : diplomsko delo
 186. Matjaž Vrtič: Zagotavljanje kakovosti v upravni enoti Slovenj Gradec : diplomsko delo
 187. Polonca Smodej: Managementski vidiki zaposlovanja : diplomsko delo
 188. Nevenka Vogrinec: Sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu OHSAS 18001 v slovenskem gospodarstvu : diplomsko delo
 189. Dana Zavadlav: Projektiranje mikroorganizacije : diplomsko delo
 190. Brigita Bertok: Preoblikovanje organizacijske strukture in uvedba celovite informacijske rešitve v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije : diplomsko delo
 191. Marijan Hribernik: Organizacijski vidik prenove tkalskih strojev v podjetju Comet d.o.o. : diplomsko delo
 192. Cvetka Furlan: Reorganizacija sektorja Trženje v Livar d.d. : diplomsko delo
 193. Ksenija Blaznik: Notranja organizacija Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja : diplomsko delo
 194. Aleksandra Kamnik: Učinki uvedbe sistema kakovosti v podjetje Serpa d.o.o. po zahtevah standarda ISO 9001:2000 : specialistično delo
 195. Jasmina Vujanović: Reorganizacija in upravljanje človeških virov v storitvenem podjetju : specialistično delo
 196. Irena Medič: Uporaba sodobnih metod vodenja v elektronskem poslovanju : diplomsko delo
 197. Vesna Veljkovič: Možnost organizacije novih poti trženja v podjetju Sportina : diplomsko delo
 198. Smiljan Veber: Vodenje in management podjetja : diplomsko delo
 199. Maja Gnamuš: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji "X" : diplomsko delo
 200. Andreja Novak: Management kakovosti v podjetju F.A. MAIK d.o.o. : diplomsko delo
 201. Mojca Bedenik: Model EFQM v poslovni praksi Mariborske livarne Maribor : diplomsko delo
 202. Alen Dimitrušev: Organizacijski učinki prevzema SKB banke d.d. s strani družbe Societe Generale Group : diplomsko delo
 203. Tanja Čretnik: Organizacija Občine Vojnik v vsakdanjih in kriznih situacijah : diplomsko delo
 204. Mitja Omerzu: Organiziranost modela storitvenega podjetja CRP : diplomsko delo
 205. Alojzija Hlupić: Management v hotelirstvu : diplomsko delo
 206. Dejan Sodin: Nadzorni svet in sistem upravljanja v Sloveniji : diplomsko delo
 207. Mirjana Gavrilovič: Uvajanje sistema 20 ključev za izboljšanje kakovosti poslovanja v podjetju : diplomsko delo
 208. David Šerdoner: Managementski model pridobivanja kadrov v podjetju Požarni sistemi d.o.o. : diplomsko delo
 209. Karmen Kerenčič: Pridobitev standarda kakovosti ISO 9001:2000 v storitveno podjetje : diplomska naloga
 210. Polonca Vovk Fink: Družinsko podjetje - konflikti med družinskimi člani ter njihov vpliv na vodenje podjetja : diplomsko delo
 211. Viktorija Potisk: Od ideje do uspešnega podjetja : diplomsko delo
 212. Mihael Pogačar: Organizacijska struktura zavarovalnic in prehod na elektronsko sklepanje zavarovalnih polic : diplomska naloga
 213. Aleksander Platovšek: Razlikovanje med vlogo podjetnika in vlogo managerja v podjetju : diplomsko delo
 214. Duško Supić: Športni management s poudarkom na košarki : diplomsko delo
 215. Jernej Damiš: ORGANIZACIJSKO MANAGEMENTSKI VIDIKI DELOVANJA ŠPORTNIH KLUBOV
 216. Vesna Mesarec: ANALIZA POSLOVANJA IN OBVLADOVANJE KRIZE V PODJETJU X
 217. Kaja Božičević: SNOVANJE DELOVNIH SKUPIN V ORGANIZACIJI
 218. Marko Jarc: VZPODBUJANJE MOTIVACIJE IN PREPREČEVANJE MOBBINGA V ORGANIZACIJI KOT NALOGA MANAGEMENTA
 219. Gašper Gregorič: PREOBLIKOVANJE SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO NA PRIMERU PODJETJA TOPTAP GREGORIČ IRENA S.P.
 220. Maša Dežman: ORGANIZACIJSKI VIDIK IZVEDBE ZAHTEVNEGA PROJEKTA-PRIMER BANKE
 221. Tina Mesarec: UDEJANJANJE UČEČE SE ORGANIZACIJE - MODEL FUTURE-O
 222. Nika Kager: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA X
 223. Gregor Plohl: VODENJE GOSTINSKIH OBRATOV
 224. Ivan Žaberl: MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V PROCESNI PROIZVODNJI
 225. Nejc Pipenbaher: VLOGA MANAGEMENTA IN PRENOVA PODJETJA V KRIZI
 226. Ines Pišek: VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME NA USPEŠNOST ORGANIZACIJE
 227. Jaka Tomažič: LIKVIDACIJA GOSPODARSKE DRUŽBE KOT POSLEDICA RECESIJE
 228. Vanja Voršič: REORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V STORITVENEM PODJETJU
 229. Boško Stojanović: STRATEGIJA USTANOVITVE IN RAZVOJA PODJETJA V SRBIJI
 230. Romana Hrašovec: VPLIV MEDOSEBNIH ODNOSOV NA KAKOVOST DELA V PODJETJU
 231. Matej Krmelj: VODENJE HOTELA
 232. Melita Novačan: MANAGERSKI VIDIKI ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU TUŠ D.O.O.
 233. Mateja Zadravec: CELOVITA KAKOVOST ORGANIZACIJE
 234. Toni Čuš: VODENJE PODJETIJ V PODRAVSKI REGIJI
 235. Mateja Florindo: OBVLADOVANJE KRIZE V POSLOVANJU PODJETJA
 236. Polona Očko: ORGANIZIRANJE PODJETJA
 237. Mitja Krepek: MANAGEMENT KAKOVOSTI PODJETJA TOYOTA MOTOR CORPORATION
 238. Blaž Orač: TRŽNO USMERJENA MEDNARODNA LIKOVNA RAZSTAVA SKOZI MANAGEMENT LIKOVNE UMETNOSTI
 239. Mihaela Polanec: MANAGEMENTSKI VIDIKI PREVZEMOV PODJETIJ
 240. Romina Vrzel: POSLOVNA POGAJANJA V MEDKULTURNEM OKOLJU
 241. Tomislav Grozaj: INTEGRACIJA INOVACIJSKEGA PROCESA TER UPRAVLJANJE INOVACIJSKEGA PORTFELJA
 242. Alen Hasanović: SNOVANJE DELOVNIH SKUPIN V ORGANIZACIJI
 243. Simon Sobočan: KRIZNI MANAGEMENT IN SOOČANJE S KRIZO V SLOVENSKEM PODJETJU
 244. Tamara Baniček: IZBOLJŠANJE STORITEV MOBILNIH OMREŽIJ TRETJE GENERACIJE Z METODO ŠEST SIGMA
 245. Ines Špingler: KRIZNI MANAGEMENT IN REŠEVANJE KRIZE V PODJETJU
 246. Sabina Jerenko: MANAGEMENT ZNANJ V NOVI KREDITNI BANKI MARIBOR
 247. Manuela Breznik: KRIZNI MANAGEMENT
 248. Melita Merlak: ETIČNO ODLOČANJE MANAGERJEV
 249. Rok Lebreht: ORGANIZACIJSKI VIDIKI FINANCIRANJA NOVONASTALEGA PODJETJA
 250. Tadej Švarc: MODELI ZA OBVLADOVANJE KAKOVOSTI V PODJETJU
 251. David Špendal: KRITERIJI PRESOJANJA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI MANAGEMENTA
 252. Diana Pernek: ŽENSKE V MANAGEMENTU-S KATERIMI OVIRAMI SE SREČUJEJO?
 253. Matej Pfifer: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 254. Tina Marguč: ORGANIZACIJA PRIREDITVE "JANEZOVA NEDELJA" V ŽIČKI KARTUZIJI
 255. Katja Kopinšek: IZBIRA DOBAVITELJEV V DRUŽBI UNIOR D.D.
 256. Roberta Benčić: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V PROCESU NABAVE PODJETJA ISKRA SISTEMI
 257. Darja Drolc Kraljič: MANAGEMENT V JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH
 258. Janja Hrastnik: ETIKA IN MORALA V PODJETNIŠTVU
 259. Darko Kranjc: NANOTEHNOLOGIJA V GRADBENIŠTVU - NANOGRADNJA
 260. Nikola Nassif: ANALIZA LISTIN V OKVIRU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE
 261. Matej Levstek: VZPOSTAVITEV IN VREDNOTENJE KATASTRA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
 262. Marko Žižek: GEODETSKE MERITVE IN ČASOVNO PLANIRANJE MONITORINGA PRI GRADNJI GARAŽNE HIŠE
 263. Domen Zavec: IZDELAVA FACEBOOK FAN STRANI ZA PODJETJE SAFE INVEST- MREŽA D.O.O.
 264. Kaja Gojtan: SNOVANJE IN VODENJE UČINKOVITE DELOVNE SKUPINE
 265. Simon Čretnik: ORGANIZACIJA IN KAKOVOST V JAVNEM ZAVODU PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
 266. Blaž Karner: INOVIRANJE PODJETJA NA PRODAJNEM PODROČJU
 267. Martina Fekonja: UGOTAVLJANJE OSEBNIH SKUPINSKIH IN ORGANIZACIJSKIH POTREB V PODJETJU
 268. Miha Jarc: MANAGEMENTSKI VIDIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI V PODJETJU
 269. Marina Viher: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI
 270. Katja Širec: ORGANIZACIJSKA KULTURA PODJETJA
 271. Tina Jakopina Janič: UVAJANJE SISTEMA KAKOVOSTI POSLOVANJA PO STANDARDU ISO 9001:2000 V PODJETJU ENERGA D.O.O.
 272. Luka Šmigoc: KAKOVOST V PODJETJU ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
 273. Doroteja Klobučar: SISTEM NAGRAJEVANJA V MALEM PODJETJU
 274. Violeta Novoselnik: REORGANIZACIJA PODJETJA Z VIDIKA KORISTI ZA MANAGEMENT V PODJETJU XY
 275. Nina Valtl: ODNOSI, KONFLIKTI IN NASLEDSTVA V DRUŽINSKIH PODJETJIH
 276. Matic Batagelj: KRIZNI MANAGEMENT IN PRENOVA ORGANIZACIJE
 277. Barbara Srebnik: ORGANIZACIJSKA KLIMA
 278. Boris Črep: UVAJANJE ISO STANDARDA 9001/2008 V ENOTO GORENJE VAROVANJE
 279. Peter Rener: KAKOVOST V PROIZVODNJI PODJETJA PALOMA PREVALJE D.D. S POUDARKOM NA SISTEMU KAKOVOSTI ISO 9001:2000
 280. Bogdana Rifelj: PROCESNI IN TIMSKI PRISTOP IZVAJANJA NALOG V JAVNEM SEKTORJU
 281. Sandra Koletnik: MANAGERSKI POGLEDI NA ZAVAROVANJE NALOŽB Z NEPREMIČNINAMI
 282. Sašo Stanojević: PLANIRANJE PROIZVODNJE MEHANSKE OBDELAVE TLAČNIH ULITKOV
 283. Mojca Habjanič: KAKO DO USPEŠNE ORGANIZACIJE - ŠTUDIJA PRIMERA S PRAKSE
 284. Anja Bizjak: KRIZNI MANAGEMENT IN OBVLADOVANJE KRIZE V PODJETJU
 285. Urška Tepeš: ORGANIZACIJA KONCERTA NA PRIMERU ŠENTROCKA
 286. Stanko Golob: NAČRTOVANJE USTANOVITVE PODJETJA AFTERBUM D.O.O.
 287. Maja Koražija: PREDNOSTI IN SLABOSTI OUTSOURCINGA MALEGA PODJETJA
 288. Nina Vališer: UČINKOVITOST IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH
 289. Sara Petrovčič: RAST IN RAZVOJ DRUŽINSKEGA PODJETJA: PRIMER PODJETJA AVTOHIŠA PETROVČIČ
 290. Mateja Fištravec: MANAGEMENT MEDNARODNEGA FESTIVALA DOKUMENTARNEGA FILMA DOKMA
 291. Tina Ferk: MOTIVIRANJE IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH
 292. Tim Lubaj: PREMAGOVANJE STRESA V ORGANIZACIJAH
 293. Sara Mravlje: MOTIVACIJA IN VPLIV MANAGERJEV NA ZAPOSLENE
 294. Matej Ferk: SNOVANJE DELOVNIH SKUPIN V ORGANIZACIJI
 295. Maja Alja Križman: IGRALNIŠTVO IN MANAGEMENT V IGRALNIŠTVU NA PRIMERU HIT ŠENTILJ, D.D.
 296. Tamara Šmelc: KRITERIJI PRESOJANJA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI MANAGEMENTA
 297. Marjan Žitnik: VPLIV MOTIVACIJE NA DELOVNEM MESTU
 298. Anja Sever: MANAGEMENT IN VODENJE ORGANIZACIJE
 299. Natalija Zorman: VPLIV ČUSTVENE INTELIGENCE MANAGERJEV NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
 300. Gorazd Kozic: PRIMERJAVA NEKONVENCIONALNIH TERMIČNIH OBDELOVALNIH POSTOPKOV
 301. Ines Satler: METODE IN TEHNIKE SPODBUJANJA USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI
 302. Gregor Štusej: VLOGA SODOBNEGA MANAGEMENTA V TRANZICIJI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
 303. Sabina Klajnšek: ORGANIZACIJA PROCESA NABAVE
 304. Mitja Horvat: UČINKOVITOST NAGRAJEVANJA Z NAMENOM MOTIVACIJE MANAGEMENTA V PODJETJU MLINOPEK D.D.
 305. Tanja Cebek: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA X
 306. Karmina Černetič: LETNI RAZGOVORI MANAGERJA V BANKI X
 307. Alenka Flisar: USTANOVITEV MALEGA PODJETJA "X"
 308. Marko Balant: INOVACIJE PODJETJA HENKEL SLOVENIJA D.O.O.
 309. Suzana Drame: FINANCIRANJE IN ORGANIZIRANJE IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA V SLOVENIJI
 310. Domen Vodopivec: MOTIVIRANJE ZA DELO V ZAVAROVALNICI "X"
 311. Nataša Vujisić: KRIZNI MANAGEMENT IN UKREPI PRI REŠEVANJU GRADBENEGA PODJETJA V KRIZI
 312. Matjaž Veršič: PREHOD IZ SIX SIGMA V LEAN SIX SIGMA
 313. Rok Jamnikar: HIDRAVLIČNA ANALIZA VODOVODNEGA SISTEMA REČICA
 314. Dejan Šmigoc: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 315. Andreja Zorec: MANAGEMENTSKI VIDIKI ZADOVOLJSTVA KUPCEV
 316. Karla Grašič: REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
 317. Sabina Videc: ZGODOVINSKA EVOLUCIJA MANAGEMENTA
 318. Jernej Mikov: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA NOGOMETNEGA KLUBA MARIBOR
 319. Urška Treer: ETIČNI ODNOSI TER MOBBING ZNOTRAJ PODJETJA
 320. Marko Kašan: POMEN UPORABE MANAGERSKIH ORODIJ V OBDOBJU KRIZE S PRIMEROM DOBRE PRAKSE
 321. Nina Krajnc: KRIZA PODJETJA IN GOSPODARSKA KRIZA 2008
 322. Boštjan Knehtl: PROIZVODNO PODJETJE IN UČINEK STANDARDA ISO 9001
 323. Žiga Žibret: DODANA VREDNOST ISO 14001 IN ISO 9001 STANDARDA V PODJETJU MONTANA D.O.O.
 324. Amadeja Pušnik: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 325. Mihaela Breznik: MANAGEMENTSKI VIDIKI ZAPOSLOVANJA
 326. Gregor Rus: KRITERIJI PRESOJANJA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI MANAGEMENTA
 327. Rebeka Zorec: PRIMERJAVA JEKLENIH PALIČNIH STREŠNIH KONSTRUKCIJ
 328. Maja Toplak: MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV IN INFORMATIZACIJA ŠKODNEGA PROCESA V ZAVAROVALNICI
 329. Špela Vlahušič: POVEZOVANJE BANČNIH INSTITUCIJ: OCENA USPEŠNOSTI PREVZEMA BANKE SKB S STRANI DRUŽBE SOCIETE GENERALE GROUP Z MANAGEMENTSKEGA VIDIKA
 330. Aljoša Ilešič: STROŠKOVNA ANALIZA ZELENE STREHE
 331. Rok Pišek: PROJEKT AVTOMATIZACIJE EKSTRUDIRNE LINIJE PVC-ja Z VSTAVITVIJO MAGNETNIH TRAKOV
 332. Jernej Ferjanc: OPTIMIRANJE ENERGETSKIH INSTALACIJ V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE
 333. Matej Ozim: POSLOVNI NAČRT POSTAVITVE BIOPLINARNE NA OBMOČJU ORMOŠKE OBČINE
 334. Nejc Kamnik: IZDELAVA ORODJA ZA BRIZGANJE UMETNIH MAS ZA IZDELEK SIFON
 335. Matjaž Levičnik: PODJETJE IN USPEŠNOST VODENJA
 336. Bernarda Vodlak: SODELOVANJE DRŽAVNIH ORGANOV, JAVNIH ZAVODOV IN LOKALNE SKUPNOSTI V UPRAVNEM CENTRU MOZIRJE
 337. Mitja Markoja: VPLIV ZALOG NA FINANČNO GOSPODARJENJE PODJETJA
 338. Vesna Barborič: MANAGEMENT IN PODJETNIŠTVO
 339. Sandra Ososlija: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 340. Aleš Cobl: ZRAČNI TUNEL KOT POSLOVNA PRILOŽNOST V SLOVENSKEM ZABAVIŠČNEM TURIZMU
 341. Peter Balažic: ŠPEDITER V VLOGI MANAGERJA V MEDNARODNEM POSLOVANJU
 342. Simon Zorin: NALOŽBA V SODOBNO OPREMO ZA PRIDOBIVANJE SOLARNE ENERGIJE
 343. Franjo Mihalič: UČINKOVITOST IZVEDBENEGA MANAGEMENTA V MALEM PODJETJU
 344. Jozo Lukenda: RAZVOJ LOGISTIČNEGA CENTRA V DRUŽBI GORENJE D.D.
 345. Valerija Ščap: VPLIV ORGANIZACIJSKE KULTURE NA USPEŠNOST ORGANIZACIJE
 346. Mojca Guzej: MOŽNOST UPORABE MENEDŽERSKIH METOD NA RAVNI LOKALNE UPRAVE
 347. Marko Mergeduš: POVEČANJE UČINKOVITOSTI PODJETJA Z UVEDBO POSLOVNIH PROCESOV
 348. Branka Kragelj: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V ORGANIZACIJI
 349. Mitja Hertiš: VODENJE PODJETJA IN POSLOVNA ODLIČNOST PODJETJA
 350. Anže Brumen: VLOGA KRIZNEGA MANAGEMENTA
 351. Valnea Bucaj: VPLIV VODIJ NA ZAPOSLENE IN S TEM POVEZANA USPEŠNOST ORGANIZACIJE
 352. Nataša Brglez: MODEL POSLOVNE ODLIČNOSTI V PODJETJU UNIOR D.D.
 353. Luka Jordan: ORGANIZACIJSKI CILJI PRIDOBIVANJA KOMITENTOV V PROBANKI D.D.
 354. Jaka Grilanc: PREGLED MOŽNIH VRST HIDROELEKTRARN NA REKI MURI
 355. Zoran Tišma: POSTOPEK PROGRAMIRANJA IN ANALIZA LASERSKEGA IZREZA PLOČEVIN
 356. Maja Ošlaj: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN PROCES REŠEVANJA ŠKOD IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ V ZAVAROVALNICI TRIGLAV D.D.
 357. Melita Marič: MANAGEMENTSKI VIDIK PREVZEMA PODJETJA
 358. Tomi Držaj: KAKOVOST V PODJETJU ISKRATELING D.O.O.
 359. Franjo Skuber: OSNOVNI PRERAČUN VETRNE TURBINE Z OCENO EKONOMSKIH KAZALCEV
 360. Damjan Kovač: OCENA PRIMERNOSTI KAPLANOVE ALI MATRIČNE TURBINE PRI ENERGETSKI IZRABI REKE MURE
 361. Samo Grobelnik: PRIPRAVA PROIZVODNJE NOVEGA TIPA VEZI ZA LISTNATO VZMET
 362. Srečko Muhvič: DELNA REORGANIZACIJA PROIZVODNEGA PODJETJA
 363. Manuela Roudi: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU X
 364. Luka Kolarič: VODENJE PODJETJA Z VIDIKA MANAGERJA
 365. Nataša Kerčmar: POJAV IN REŠEVANJE KONFLIKTA V ORGANIZACIJI
 366. Andrej Čolig: IZGRADNJA SISTEMA ZA SPREMLJANJE PROIZVODNJE OKEN V PODJETJU ARCONT IP D.O.O.
 367. Tatjana Brumat: ORGANIZACIJSKI VIDIKI PREOBLIKOVANJA S.P. V D.O.O.
 368. Bernarda Brus: ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA V PODJETJU TERME MARIBOR D.D.
 369. Maja Hren: UGOTAVLJANJE OSEBNIH, SKUPINSKIH IN ORGANIZACIJSKIH POTREB V PODJETJU PIKAPOKA D.O.O.
 370. Nika Juhart: SVETOVNA KRIZA, SLOVENCI IN REŠEVANJE KRIZ V PODJETJIH
 371. Marko Grušovnik: EKSPERIMENTALNA IN NUMERIČNA ANALIZA PREHODNEGA KAVITACIJSKEGA OBRATOVALNEGA REŽIMA V RADIALNI VODNI ČRPALKI
 372. Tamara Frešer: MANAGER IN VODENJE PODJETJA
 373. Andreja Kocjan: INOVIRANJE PODJETJA
 374. Jure Kolarič: KRIZA PODJETJA X
 375. Reni Hedžet: MANAGERSKI VIDIKI ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU DEPORTIVO D.O.O.
 376. Boštjan Belšak: PREISKAVA AI LIVNE ZLITINE Al91 Mn3 Be3 Cu3 IN ANALIZA STROŠKOV IZDELAVE
 377. Miha Stergar: ANALIZA DRUŽBENO-EKONOMSKIH KRITERIJEV PRI VREDNOTENJU PROJEKTOV CESTNE INFRASTRUKTURE - PRIMER OBVOZNICE RUŠE
 378. Uroš Lemajić: REORGANIZACIJA POSLOVANJA Z METODO SIX SIGMA
 379. Aleksander Mlakar: OPTIMIZACIJA CENTRIFUGALNE DEHIDRACIJE AEROBNO STABILIZIRANEGA BLATA BIOLOŠKIH ČISTILNIH NAPRAV
 380. Mladen Simić: DIMENZIONIRANJE JEKLENE HALE 70X45 M IZDELANE IZ HLADNOVALJANIH PROFILOV
 381. Romana Prevec: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA V PODJETJU SONCE D.O.O. (DEJAVNOST KADROVSKEGA OUTSOURCINGA)
 382. Jernej Žajdela: PROJEKTIRANJE ORGANIZACIJE ˝INŽENIRKO, D. O. O.˝
 383. Rok Gričnik: MANAGERSKI ODKUPI V SLOVENIJI
 384. Boštjan Petučnik: PRENOVA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV NA ŠOLSKEM CENTRU PTUJ (EKONOMSKI ŠOLI) IN NJEN VPLIV NA KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA V ORGANIZACIJI
 385. Marija Miškulin: KONFLIKTI - NEGATIVNI UČINKI V ORGANIZACIJI
 386. Melita Pavlič: KRITERIJI PRESOJANJA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI MANAGEMENTA
 387. Mojca Kolednik: OBVLADOVANJE KRIZE V POSLOVANJU PODJETJA
 388. Gregor Kutnjak: MANAGERSKI PREVZEM PODJETJA MERKUR, D.D.
 389. Igor Peter: MANAGEMENTSKI VIDIKI PREVZEMOV PODJETIJ
 390. Jasna Halilović: NAČRTOVANJE IN ODLOČANJE V MANAGEMENTU
 391. Rok Zupanc: KADROVSKI ODDELEK IN NJEGOVE MOŽNOSTI ZA OUTSOURCING
 392. Maja Bombek: OBVLADOVANJE KONFLIKTOV V PODJETJIH
 393. Jure Čepin: MANAGEMENT NABAVE IN ZALOG V PODJETJU ETOL D.D.
 394. Janko Verbek: Analiza proizvodnega procesa izdelave glavnega vodila horizontalne žage : diplomsko delo
 395. Peter Zupanc: Samodejno programiranje NC-rezkalnih strojev : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 396. Miran Jerenec: Inovativnost - konkurenčna prednost Zavarovalnice Maribor d.d. : diplomsko delo
 397. Valerija Jamer: Snovanje delovnih timov v organizaciji : diplomsko delo
 398. Boštjan Kunej: Krizno ravnanje in prenova poslovanja v organizaciji : diplomsko delo
 399. Marjan Gorenc: Športni trener v funkciji vodenja : diplomsko delo
 400. Damijana Juvan: Organizacijska struktura podjetja Blues d.o.o. : diplomsko delo
 401. Dušica Jenko: Državni organ Upravna enota Murska Sobota : diplomsko delo
 402. Nina Demšar: Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih : diplomsko delo
 403. Andrej Petek: Svetovalec v občini kot poklic managerja : diplomsko delo
 404. Mitja Farič: Organizacija regionalnega razvoja Podravske regije in vloga managementa : diplomsko delo
 405. Nevenka Kopinšek: Uspešno obvladovanje organizacijskih sprememb : diplomsko delo
 406. Rok Virant: Motivacija zaposlenih v podjetju Zlata nitka - Svet mode d.o.o. : diplomsko delo
 407. Benjamin Bilalović: Vloga managerja v športu in njegova prihodnost na svetovnih trgih : diplomsko delo
 408. Sadet Salihović: Pomen standarda ISO 9001:2000 za podjetje Cetis, d.d. : diplomsko delo
 409. Maša Marko: Krizni management in reševanje podjetja iz krize : diplomsko delo
 410. Davor Coter: Vloga in pomen managerja v poslovnem komuniciranju : diplomsko delo
 411. Irena Moličnik: Organizacija poslovanja Mountain Bike hotela : diplomsko delo
 412. Sandra Turnšek Čeh: Otvoritev parka za rolanje - SK5 : diplomsko delo
 413. Sašo Jug: Oblike združitev in prevzemov : diplomsko delo
 414. Sandi Pažek: Uvedba nove proizvodne linije v podjetje CNC Pušnik : diplomsko delo
 415. Mirko Pivar: Management v policiji : diplomsko delo
 416. Matjaž Merhar: Vodenje zdravstvenih javnih zavodov : diplomsko delo
 417. Frančiška Fink: Načrtovanje razvoja in izgradnje bolnišnične organizacije : diplomsko delo
 418. Lidija Kumin: Položaj žensk v sodobnem managementu : diplomsko delo
 419. Magda Starič: Manager in vodenje podjetja : diplomsko delo
 420. Gordana Žvajker: Kriteriji presojanja učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih v Pošti Slovenije, d.o.o. : diplomsko delo
 421. Andreja Sotlar: Filozofija vodenja kakovosti procesov v podjetju EMAIL [i.e. EMAL] d.d. : diplomsko delo
 422. Alenka Paradiž: Kako do uspešnega vodenja podjetja? : diplomsko delo
 423. Mateja Ogorevc: Pripravljenost Ljubljanskih mlekarn na liberalizacijo trga : diplomsko delo
 424. Sašo Seljak: Poslovna sinergija pri povezovanju dveh podjetij iz tekstilne panoge v Sloveniji : diplomsko delo
 425. Sergej Brilej: Management znanja v podjetju : diplomsko delo
 426. Brigita Šiško: Reorganizacija računovodstva v podjetju "X" : diplomsko delo
 427. Petra Arnež: Organizacijska kultura v podjetju Semes d.d. : diplomsko delo
 428. Metka Klopčič: Manager v procesu vodenja podjetja : diplomsko delo
 429. Andreja Kocet: Vpliv spola na vodenje : diplomsko delo
 430. Boštjan Cmok: Uporaba standarda SIST ISO 9001:2000 v izbranem podjetju : diplomsko delo
 431. Avrelija Vogrin: Analiza uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti - balanced scorecard : diplomsko delo
 432. Vesna Kašnik: Organizacijsko spreminjanje podjetja Beroha, d.o.o. : diplomsko delo
 433. Alen Jerič: Načrtovanje razvoja in implementacije kadrovskega informacijskega sistema v intranet okolju : diplomsko delo
 434. Darin Geržina: Učinki uvajanja in pomen ISO standarda 9001 v podjetju Mikro + Polo. d.o.o. : diplomsko delo
 435. Borut Slavič: Koncept managementa nastajajočega turističnega grozda : diplomsko delo
 436. Petra Valenti: S kakovostjo do odličnosti poslovanja na primeru Zavarovalnice Maribor d.d. : diplomsko delo
 437. Majda Plantan: Do uspeha s strategijo "Six Sigma" : diplomsko delo
 438. Simona Cvetko: Vodenje in management podjetja : diplomsko delo
 439. Rok Kadilnik: Vzpostavljanje ISO standardov v podjetju Klima Celje d.d. : diplomsko delo
 440. Sandra Belej: Kritična presoja krogotoka dokumentacije v povezavi z ISO standardom na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah : diplomsko delo
 441. Marjeta Kristofić: Poslovni procesi in management : diplomsko delo
 442. Marjeta Grušovnik: Vloga voditeljstva pri razvoju organizacije : diplomsko delo
 443. Matej Divjak: Management neprofitne organizacije : diplomsko delo
 444. Nataša Vidmajer: Pomen človeških virov pri obvladovanju konkurence v Termah Ptuj d.o.o. : diplomsko delo
 445. Sergej Hari: Management in odločanje : diplomsko delo
 446. Patricija Simonič: Reinženiring poslovanja kot posledica sprememb v okolju : diplomsko delo
 447. Maja Petek: Managementski vidiki konkurenčnosti podjetja X : diplomsko delo
 448. Manja Štorman: Pomen informacij v managementu : diplomsko delo
 449. Matej Strelec: Politika kakovosti v Novi kreditni banki Maribor : diplomsko delo
 450. Katja Nose Sabljak: Managementski vidiki uvajanja avtomobilskega standarda ISO-TS 16949:2002 v podjetje : diplomsko delo
 451. Metka Baskera: Management in konkurenčnost slovenskih podjetij : diplomsko delo
 452. Mojca Kosmajer: Vloga svetovalca v managementu : diplomsko delo
 453. Marjeta Garantini: Vpliv organizacijske kulture na stil vodenja podjetja : diplomsko delo
 454. Andreja Toth: Vloga managementa pri regionalnem razvoju Pomurja : diplomsko delo
 455. Mojca Podbregar: Managementski ukrepi motiviranja zaposlenih v podjetju "XY" : diplomsko delo
 456. Sonja Sakelšek: Reorganizacija Slovenskih železnic : diplomsko delo
 457. Dušan Markoli: Vodenje zasebne zobozdravstvene ordinacije : diplomsko delo
 458. Vesna Cehtl: Vloga vodij pri izboljševanju poslovanja : diplomsko delo
 459. Dejan Žiško: Proces nastajanja podjetja M SHOP d.o.o. : diplomsko delo
 460. Marta Brdnik: Management in reševanje reklamacij v podjetju : diplomsko delo
 461. Darja Otorepec: Motiviranje managerjev : diplomsko delo
 462. Simona Vidovič: Management znanja in konkurenčnost podjetja : diplomsko delo
 463. Anita Kosi: Vpliv prestrukturiranja podjetja Mura d.d. na človeške vire : diplomsko delo
 464. Matevž Čuček: Management športnih klubov : diplomsko delo
 465. Jasmina Vujanović: Reorganizacija in sistemizacija dela v podjetju Bass, d.o.o. : diplomsko delo
 466. Miran Pšeničnik: Preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika v gospodarsko družbo : diplomsko delo
 467. Andrej Kocet: Management in proces odločanja : diplomsko delo
 468. Jasmina Kadilnik: Managementski ukrepi za motivacijo v podjetju Unior d.d. : diplomsko delo
 469. Mojca Meglič: Management usposabljanja in motiviranja zaposlenih v vzgojno-varstveni organizaciji Radenci : diplomsko delo
 470. Aleš Ciringer: Management v neprofitnih institucijah : diplomsko delo
 471. Helena Kolarič: Kakovost poslovanja v banki : diplomsko delo
 472. Lidija Ciglar: Managementski vidiki izboljšave dela v procesu nabave v podjetju ABC d.d. : diplomsko delo
 473. Ana Fatur Seizović: Proces uvajanja nenehnih izboljšav v podjetje : diplomsko delo
 474. Aleš Walland: Odločanje managementa v finančnih organizacijah : diplomsko delo
 475. Jasmina Vidosavljevič: Uvajanje organizacijskih sprememb v podjetje : diplomsko delo
 476. Dražen Cingesar: Politika kakovosti v podjetju Mariborska livarna Maribor : diplomsko delo
 477. Aleš Dobrajc: Poslovna odličnost na servisu medicine v podjetju Mollier d.o.o. Celje : diplomsko delo
 478. Boštjan Mesarič: Reinženiring poslovanja : diplomsko delo
 479. Marjetka Karba: Organiziranje "Internet trgovine Mercator" : diplomsko delo
 480. Kristina Majc: Organizacijski vidiki združitev in prevzemov podjetij : diplomsko delo
 481. Bojan Vertuš: Management in organizacijska kultura : diplomsko delo
 482. Darko Serec: Medpodjetniško povezovanje in organiziranje koncepta grozda : diplomsko delo
 483. Damjan Grušovnik: Konkurenčnost in inovativno poslovanje podjetja : diplomsko delo
 484. Marjeta Vaupot: Managementski vidiki načrtovanja kariere zaposlenih v marketinško usmerjeni organizaciji : diplomsko delo
 485. Marija Žogan: Reforma državne uprave na primeru Upravne enote Šmarje pri Jelšah : diplomska naloga
 486. Jožefa Kocet: Izzivi in pasti managementa v malih podjetjih : diplomsko delo
 487. Milena Grahovac: Reorganizacija nabavnega oddelka v podjetju Etol d.d. : diplomsko delo
 488. Marko Nemšak: Reorganizacija vodenja - primer podjetja Meso izdelki Žerak : diplomsko delo
 489. Anton Galer: Konstruiranje nadgradnje gasilskega vozila : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 490. Dejan Turk: Vpliv jedrske elektrarne na okolico, radioaktivni odpadki in ukrepi za preprečitev ekoloških nesreč : diplomska naloga [visokošolskega] študijskega programa
 491. Maksimiljan Šuman: Primerjava uporabe različnih tehnik terminskega planiranja za premostitvene objekte : diplomska naloga [visokošolskega] študijskega programa
 492. Radoslav Grujič: Model sodobne organizacije in managementa v računalniško integriranih proizvodnih sistemih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 493. Robert Fiala: Analiza enodružinske hiše in vpliv na okolje : diplomska naloga [visokošolskega] študijskega programa
 494. Miran Kenda: Tehnološko-ekonomski vidiki razžveplanja odpadnih plinov iz industrijskih virov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 495. Tone Lerher: Prilagodljivi obdelovalni sistemi in management podjetja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 496. Damjan Zalokar: Inženiring projektni proces v podjetju Alpos : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 497. Andrej Cestar: Odprava arhitekturnih ovir v stanovanjih za telesno prizadete osebe ali kako se je življenje spremenilo le za bistveno malenkost : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 498. Aleš Hudernik: Postopki ravnanja z bolnišničnimi odpadki : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 499. Samo Čretnik: CNC poprocesiranje in management podjetja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 500. Primož Praper: Informacijska podpora gradbenim projektom : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 501. Saša Kojić: Sodobna organizacija orodjarstva v malih in srednje velikih podjetjih : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 502. Mitja Selič: Kakovost poslovanja profitnega centra Iveco v podjetju Avto Celje d.d. : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 503. Roman Virt: Razvoj radiatorskega termostatskega ventila s priključki za bakrene dovodne cevi : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 504. Uroš Drobne: Ekonomska in okoljska primerjava procesov zgorevanja biomase in zemeljskega plina : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 505. Rajko Miklavc: Enegetska uporabnost lesne biomase ter njen vpliv na okolje : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 506. Jure Perme: Analiza učinkovitosti in uspešnosti delovanja pooblaščenih prodajnih in servisnih mest vozil Peugeot v SLO : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 507. Sašo Pukšič: Management sprememb v sistemu upravljanja kakovosti : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 508. Uroš Dežman: Pogoji in učinki uvajanja ISO 14001 v srednje velikem podjetju : diplomsko delo
 509. Davorin Deželak: Varnost strojev in naprav ter prosto trgovanje s stroji : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 510. Dominik Jurina: Načrtovanje nadzora vodenja pekarne : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 511. Matej Pahor: Analiza elementov sistema kakovosti v STO d.o.o. Ravne na Koroškem : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 512. Aleš Pulko: Ocena obratovalnih karakteristik HE Mariborski otok pred in po posodobitvi, sprememba kadrovanja ter organizacijsko managerskih pristopov : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 513. Simon Suhadolnik: Uvajanje programskega orodja Autodesk Mechanical Desktop 6 v proizvodnjo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 514. Janja Košenina: Kakovost poslovanja podjetja Oder d.o.o. : diplomsko delo
 515. Gregor Drobne: Primerjalna analiza med turbočrpalko in membransko batno črpalko pri prečrpavanju sadre v termoelektrarni Šoštanj : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 516. Aleš Horvat: Koncept ravnanja z odpadnimi snovmi v podjetju z avtomobilsko-servisno dejavnostjo : diplomsko delo
 517. Simon Törnar: Uvajanje CAD/CAM sistemov za izdelavo orodij za brizganje umetnih mas : diplomska naloga univerzitetnega študija
 518. Sebastjan Kovačič: Računalniško integrirana proizvodnja in management podjetja : diplomsko delo
 519. Robert Gönc: Reorganizacija transportno-skladiščnega sistema kovinsko predelovalnega podjetja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 520. Tomaž Šilec: Celovit koncept ravnanja z odpadki v kovaški industriji : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 521. Davorin Rižnar: Načrtovanje boba : diplomsko delo
 522. Aljoša Ogrinc: Razvoj in konstruiranje brusilnika : diplomsko delo
 523. Konrad Niderl: Računalniško integrirano projektiranje in izdelava orodij za preoblikovanje pločevine v podjetju Var : diplomsko delo
 524. Tomaž Štolfa: Razvoj novega izdelka in postavitev proizvodne linije v podjetju Dino d.o.o. : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 525. Janko Grm: Optimiranje toplega valjanja brame in organizacija vzdrževanja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 526. Denis Onuk: Gospodarjenje z neposrednim materialom v podjetju Stroj d.o.o. : diplomska naloga
 527. Aljoša Zlatolas: Postavitev mejnih ocen pri izbiri ustrezne črpalke z ekonomskega in tehničnega vidika : diplomsko delo
 528. Tomaž Tekauc: Projekt majhne hidroelektrarne - MHE Velunje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 529. Milica Grujić: Ekonomski in tehnični vidiki masivne montažne hiše tip Stavbar : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo
 530. Jure Kosaber: Uvajanje novega proizvodnega sistema na področju upraševanja v podjetju Etol Celje d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 531. Borut Sičanović: Reciklaža izrabljenih avtomobilov in organiziranost podjetja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 532. Uroš Uršič: Sistem optimalnega načrtovanja zalog v družbi Kolektor : diplomsko delo univerzitetnega študija
 533. Zoran Šnuderl: Projekt obnove dvigala za razsuti tovor KŽ II : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 534. Simon Kotnik: Sodobni koncepti inteligentnih tehnoloških sistemov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 535. Matjaž Pavlinjek: Uporaba CAD/CAM programa Edgecam za 3 in več osno rezkanje prototipov in uvajanje CAD/CAM programskih paketov v proizvodnjo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 536. Peter Kerš: Povečanje konkurenčne sposobnosti v procesu izdelave orodij : diplomska naloga univerzitetneg študijskega programa
 537. Andrej Pajk: Racionalnost uporabe opažnega sistema Noe pri izgradnji aeracijskega bazena : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 538. Tomaž Kostanjevec: Vpeljava nove storitvene dejavnosti v podjetju Plinko d.o.o. : diplomsko delo univerzitetneg študijskega programa
 539. Dominik Ošlaj: Zagotavljanje skladnosti proizvodov z zahtevami evropskega trga in evropske zakonodaje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 540. Marko Seršen: Stanje in razvoj tržišča na področju mikro soproizvodnje električne in toplotne energije : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 541. Tomaž Štefanič: Obnova male hidroelektrarne s stroškovnim vidikom : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 542. Jurij Verbič: Zasnova in okoljsko ekonomski vidiki sistema čiščenja plinov elektroobločne peči v jeklarni : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 543. Primož Vrešnjak: Razvoj in projekt izdelave rekreacijskega objekta : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 544. Simon Rukše: Prisilno prezračevanje operacijske sobe : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 545. Mitja Oštir: Lesna biomasa: način uporabe in utemeljenost za ogrevanje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 546. Tadej Tasič: Konkurenčnost tehnologije finega rezanja pri razrezu pločevin : diplomsko delo univerzitetnega študija
 547. Niko Motaln: Analiza in reorganizacija srednje velikega proizvodnega sistema : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 548. Silvester Bonifarti: Tehnološka zasnova preoblikovalnega orodja in priprava poslovnika kakovosti : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 549. Boštjan Pinter: Optimizacija postopkov sestave s pozicionirno pripravo : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 550. Roman Sobočan: Prostorsko prilagodljiva transportna veriga v proizvodni liniji : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 551. Bojan Bahč: Vpliv velikosti in kvalitete steklenih površin na toplotne izgube in dobitke : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 552. Boštjan Verdel: Skalarno frekvenčno vodenje vrtljajev štirih vzporedno napajanih asinhronskih motorjev v aplikaciji zračnega klasiranja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 553. Boštjan Čertalič: Merjenje uspešnosti proizvodnega podjetja z metodo uravnoteženih kazalnikov : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 554. Mirko Vedlin: Izboljšave strukture usposobljenosti zaposlenih po metodi 20 ključev : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 555. Jože Pavlinjek: Povezava proizvodnih sistemov z organizacijo trženja v podjetju Inoks : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 556. Aleš Tomažič: Izbira optimalne vakuumske črpalke za komorni vakuumski sušilnik : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 557. Zlatko Tibaot: Integracija celovitega obvladovanja kakovosti v sisteme vodenja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 558. Miroslav Debeljak: Vpliv sistema kakovosti in organizacije na varnost letalstva z vidika vzdrževanja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 559. Janez Cigut: Notranja reorganizacija podjetja Medicop d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 560. Tomo Folnovič: Hitra izdelava prototipa kombinacijske ključavnice : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 561. Lovro Grilanc: Določitev vrednosti orodja s pomočjo genetskih metod ter vpliv ponudbe na pridobivanje posla : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 562. Nataša Kurbus: Modifikacija toaletnega pokrova : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 563. Marko Davorin Kokol: Ekonomski in tehnološki vidik sanacije armirano-betonskega bloka 5 Termoelektrarne Šosšštanj : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 564. Peter Grobelnik: Nova generacija vgradnih pečic/štedilnikov in samostojnih štedilnikov širine 60 cm : diplomsko delo
 565. Teo Vida: Možnosti pridobivanja in uporabe bioplina na ruralnem področju : diplomsko delo
 566. Tjaša Paradižnik: Terminska opredelitev kontrolnih meritev v gradbeništvu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa

Other documents (6)

 1. Damjan Grušovnik, Alenka Kavkler, Duško Uršič: Dimensions of decision-making process quality and company performance
 2. Marko Peršič, Duško Uršič, Draško Veselinovič: The impact of the implementation of a learning organization on the formation of a positive organizational identity
 3. Duško Uršič, Matjaž Mulej, Boštjan Telič: The steps towards successful reengineering in Slovenian companies
 4. Duško Uršič, Samo Lubej: Organising aspects of the levels added organisation (LAO)
 5. Duško Uršič, Marjan Pivka: Management concepts transformation in Slovenia
 6. Ludger Deitmer, Lars Heinemann, Dirk Stieglitz, Margaret Eastcott, Eric Davoine, Duško Uršič, Henrik Florén, Fred Manske: Improving the European knowledge base through formative and participative evaluation of science-industry liaisons : final report for the COVOSECO thematic network project within the STRATA programme
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica