SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM


Največkrat prenešene datoteke tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Primerjava dohodninskih ureditev v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji, v luči načela davčne pravičnosti
Boris Petre, 2015

Opis: Magistrsko delo se ukvarja z vprašanjem pravičnosti veljavnih dohodninskih zakonodaj v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. S pomočjo davkov izvaja država vertikalno in horizontalno porazdelitev in prerazdelitev dohodka in s tem zagotavlja svojo socialno naravnanost. Država naj bi s pomočjo javnih financ in politične ekonomije poskrbela za ekonomsko blaginjo vseh državljanov. Jedro magistrskega dela je namenjeno proučevanju maksimalnega neto družinskega prihodka v vseh treh državah, ki ga določajo dohodninske olajšave in socialni transferji. Na podlagi analiz se delo zaključi z ugotovitvijo, da slovenska dohodninska zakonodaja zaradi izpolnjevanja zahteve po administrativni enostavnosti odstopa od načela pravičnosti. Zaradi neprimerne porazdelitve dohodninskih razredov so namreč močno obremenjeni tudi zavezanci s povsem povprečnimi dohodki.
Ključne besede: dohodnina, družinska dohodnina, dohodninske olajšave, maksimiranje družinskega prihodka.
Objavljeno: 25.03.2016; Ogledov: 664; Prenosov: 211
.pdf Celotno besedilo (689,43 KB)
Prenosov v tednu: 32

2.
Razvoj motoričnih sposobnosti otrok v prvem starostnem obdobju
Francka Kunavar, 2016

Opis: V diplomskem delu z naslovom Razvoj motoričnih sposobnosti otrok v prvem starostnem obdobju smo v teoretičnem delu predstavili potek gibalnega razvoja otrok v prvem starostnem obdobju, gibalne sposobnosti in gibalne dejavnosti ter pomen in uporabo elementarnih iger v tem obdobju. V empiričnem delu smo predstavili ugotovitve rezultatov raziskave, pridobljenih s pomočjo pedagoškega eksperimenta, ki je zajemal neslučajnostni vzorec iz konkretne populacije, sestavljen iz eksperimentalne in kontrolne skupine otrok starih dve do tri leta. V obeh skupinah je bilo po 14 otrok. V eksperimentalni skupini smo v času med prvim testiranjem, ki je potekal oktobra 2015, in tretjim testiranjem, ki smo ga opravili maja 2016, tedensko izvajali načrtovano in strokovno vodeno gibalno dejavnost z namenom, da bi ugotovili, ali načrtovane gibalne dejavnosti vplivajo na motorični razvoj otrok v prvem starostnem obdobju. Uporabili smo kvantitativno tehniko zbiranja podatkov. V obeh skupinah smo izvedli tri testiranja motoričnih sposobnosti, pri čemer so otroci opravili šest testov, ki so zajemali ravnotežje, eksplozivno moč ter koordinacijo in hitrost. Pri postopku obdelave podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko in multivariatno analizo, in sicer t-test za neodvisne vzorce, katerega izid nam je pokazal, da razlika med eksperimentalno in kontrolno skupino na inicialnem testiranju ni statistično značilna (p=0,434), razlika med skupinama na finalnem testiranju pa je statistično značilna (p=0,000). Zaključujemo, da z organizirano, načrtovano, strokovno vodeno in redno izvajano gibalno dejavnostjo vplivamo na motorični razvoj otrok v prvi starostni skupini.
Ključne besede: prvo starostno obdobje, gibalni razvoj, motorične sposobnosti, gibalne dejavnosti, naravne oblike gibanja, elementarne igre
Objavljeno: 21.09.2016; Ogledov: 1398; Prenosov: 289
.pdf Celotno besedilo (886,83 KB)
Prenosov v tednu: 20

3.
Merjenje signala EKG
Tilen Benčina, 2019

Opis: Diplomska naloga obravnava načrtovanje vezja s katerim je možno meriti EKG signale srca. Podana je zgodovina, ki je privedla do raziskav v zvezi s srcem in kasneje zavedanja pomembnosti obravnave srca in posledično razvoja opreme za analizo srca. V sklopu diplomske naloge je narejen simulacijski program v programskem paketu Multisim, ki je bil podlaga za izdelavo vezja. Skladno s simulacijo je bilo narejeno elektronsko vezje z uporabo instrumentacijskega ojačevalnika. Na koncu diplomske smo s pomočjo vezja naredili več meritev signalov ponovljivih gibov
Ključne besede: Ojačevalnik, EKG, elektroda, Altium Designer
Objavljeno: 21.05.2019; Ogledov: 60; Prenosov: 20
.pdf Celotno besedilo (3,48 MB)
Prenosov v tednu: 20

4.
MINIMIZACIJA TRANSPORTNIH STROŠKOV Z IZBIRO OPTIMALNE LOKACIJE
Petra Vacac, 2013

Opis: Delo diplomskega seminarja je razdeljeno na teoretični del in praktični del. Teoretični del diplomskega seminarja je razdeljen na tri poglavja. V prvem poglavju smo se posvetili razlaganju, kaj so transportni stroški, delitvi transportnih stroškov, vidikov transportnih stroškov, dejavnikov, ki vplivajo na transportne stroške, dinamiki transportih stroškov glede na prevoženo razdaljo. V drugem poglavju smo predstavili vrste skladišč, dejavnike, ki vplivajo na izbiro lokacije skladišč ter postopek izbire skladišč. V nadaljevanju pa smo tretje poglavje namenili podrobnejši predstaviti transportnega problema. Največ pozornosti smo namenili praktičnemu delu, kjer smo določili lokacijo hladilnic in trgovskih centrov, določili smo transportne stroške na posameznih relacijah; nato smo se s pomočjo računalniškega programa LINGO, lotili računanja skupnih minimalnih transportnih stroškov za posamezne transportne probleme. Ti izračuni so nam pokazali, katera lokacija je z vidika transportnih stroškov optimalna.
Ključne besede: transportni stroški, transportni problem, optimizacija transportnih stroškov, izbor optimalne lokacije glede na transportne stroške, program LINGO
Objavljeno: 29.10.2013; Ogledov: 915; Prenosov: 129
.pdf Celotno besedilo (1,16 MB)
Prenosov v tednu: 19

5.
Migracije v Evropi - vzroki in posledice : diplomsko delo
Jure Mertük, 2009

Ključne besede: migracije, migranti, Evropa, diplomske naloge
Objavljeno: 16.09.2009; Ogledov: 7832; Prenosov: 2950
.pdf Celotno besedilo (309,06 KB)
Prenosov v tednu: 18

6.
Matematika 1
Tina Sovič, Simon Špacapan, 2018

Opis: Skripta Matematika 1 zajema osnovna znanja matematike, ki ga potrebujejo študentje visokošolskih programov Fakultete za gradbeništvo,prometno inženirstvo in arhitekturo. V prvem delu skripte so predstavljena poglavja iz področja analize, v drugem delu pa poglavja iz področja algebre. Natančneje, začnemo z zaporedji, kjer opredelimo osnovne pojme, kot so omejenost, monotonost in konvergenca zaporedja. Sledi poglavje, ki na kratko predstavi kompleksna števila in operacije med njimi. Nato so opisane osnovne elementarne funkcije ter predstavljena pojma limita funkcije in zveznost. Definiramo odvod funkcije in pokažemo njegovo uporabo pri določanju lokalnih ekstremov. Odvodu sledi definicija integrala skupaj z njegovo uporabo. Prvi del skripte zaključuje poglavje o funkcijah dveh spremenljivk. V drugem delu predstavimo geometrijske vektorje in operacije med njimi. V nadaljevanju obravnavamo premice in ravnine v prostoru. Skripto zaključimo s poglavjem o matrikah, kjer opišemo osnovne matrične operacije, sisteme enačb in matriko linearne preslikave.
Ključne besede: zaporedja, funkcije, odvod, integral, vektorji, sistemi enačb, matrike
Objavljeno: 17.04.2018; Ogledov: 571; Prenosov: 115
.pdf Celotno besedilo (2,44 MB)
Prenosov v tednu: 18

7.
POZITIVNI IN NEGATIVNI VPLIVI GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ SVETOVNEGA GOSPODARSTVA
Ivanka Hriberšek, 2012

Opis: Globalizacija je skupek sprememb v družbi, politiki in ekonomskem sistemu, ki so posledica razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav na globalni ravni. V specifično ekonomskem kontekstu se nanaša na posledice trgovanja, še zlasti liberalizacije in proste trgovine. V zadnjem delu 20. stoletja je prišlo do okoliščin, ki so omogočile drugačne – globalne pogoje gospodarjenja. Tehnološki razvoj, razvoj logistike, liberalizacija in razvoj telekomunikacij ter interneta je pripomogel k temu, da je svet postajal čedalje manjši – pretok informacij, resursov, kapitala in blaga pa neoviran in hiter. Razvite države v globalizaciji vidijo priložnost, da po sprejemljivih cenah kupujejo ali proizvajajo proizvode na stroškovno najbolj ugodnih trgih. Nerazvite države in države v razvoju pa poskušajo iz procesa globalizacije potegniti kar največ – gospodarski in kulturni razvoj, zmanjšanje revščine in demokratizacija. Razmaha globalizacije ni več mogoče ustaviti, vsi udeleženci procesa pa so dolžni prevzeti nase odgovornost za svoj planet za njegovo demokratizacijo, ekologijo, zdravje, enakopravnost kultur in sožitje ljudi.
Ključne besede: globalizacija, neposredne tuje investicije, razvoj gospodarstva, demokratizacija
Objavljeno: 20.08.2012; Ogledov: 5743; Prenosov: 2079
.pdf Celotno besedilo (6,62 MB)
Prenosov v tednu: 17

8.
SISTEMI VODENJA KAKOVOSTI IN POSLOVNA ODLIČNOST
Janez Pohleven, 2011

Opis: Sistemi vodenja kakovosti dandanes močno vplivajo na kakovost poslovnega procesa, ki je zelo pomemben element za vsako podjetje, ki hoče biti in ostati med uspešnimi v svoji panogi. S kakovostnim poslovanjem podjetja izpolnjujejo zahteve in potrebe deležnikov – predvsem odjemalcev, lastnikov, partnerjev, zaposlenih in družbe kot celote. V ta proces morajo biti vključeni vsi zaposleni v podjetju. Podjetja si pridobivajo konkurenčno prednost s certificiranimi standardi sistemov vodenja kakovosti, nekatera pa nadgradijo te certifikate še z različnimi modeli. Eden izmed modelov, ki zagotavlja celoten pregled poslovanja, je tudi Model poslovne odličnosti EFQM, ki temelji na devetih merilih, od katerih je pet dejavnikov in štirje rezultati. V podjetju Primat d.d. so se leta 2011 odločili za kandidaturo za nagrado-Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). Izvedli so samoocenjevanje z ocenjevalnim in vodstvenim orodjem RADAR, ki se uporablja pri ocenjevanju vlog za nagrado za odličnost EFQM. Predvsem zaradi posledic finančne in gospodarske krize je bilo v novo verzijo evropskega modela odličnosti – EFQM 2010 vgrajenih nekaj konceptualnih sprememb, predvsem v smislu povečane odgovornosti voditeljstva za sprejete odločitve, integritete in etičnosti poslovanja, spodbujanja ustvarjalnosti, učenja in inovativnosti ter uravnoteženja posameznih meril. Rezultati vrste znanstvenih raziskav so potrdili pozitivne učinke uporabe modelov odličnosti.
Ključne besede: sistemi vodenja kakovosti, kakovost, poslovna odličnost, model odličnosti EFQM, priznanje RS za poslovno odličnost, samoocenjevanje, Primat d.d.
Objavljeno: 27.10.2011; Ogledov: 2715; Prenosov: 586
.pdf Celotno besedilo (1,93 MB)
Prenosov v tednu: 17

9.
ZNAČILNOSTI JAVNEGA DOLGA V SLOVENIJI
Mitja Kozelj, 2011

Opis: Javni dolg je prisoten v vseh razvitih državah EU, kot tudi širom po svetu. V teoretičnem delu smo predstavili razne delitve javnega dolga, nekoliko podrobneje pa smo si ogledali sam nastanek in razvoj javnega dolga. Slovenija je tako po osamosvojitvi leta 1991, prevzela del dolgov nekdanje SFRJ. Nato je dolg naraščal zaradi pomoči bankam in nekaterim drugim subjektom, zaradi česar je Republika Slovenija javni dolg še nekoliko povečala. Javni dolg, tako ni nastal kot kopičenje fiskalnih primanjkljajev, temveč se za našim dolgom skriva veliko več. Zaradi različnih delitev javnega dolga, različnih zajemanj javnega dolga smo se osredotočili tudi na to in poskušali pokazati točno katere kategorije spadajo v javni dolg, ter kako na sam javni dolg glede EU. Ugotovili smo, da se država lahko zadolžuje na različnih trgih in pri različnih institucijah. Prav tako za zadolževanje uporablja različne instrumente in metode. Poleg samega zadolževanje pa da daje tudi poroštva in jamstva. V poglavju o opravljanju z javnim dolgom smo poudarili, kako zelo pomembno je uspešno upravljanje javnega dolga in kako se s tem sooča RS. Različne države imajo namreč različne strategije, zelo pomembno pa je, da z dolgom upravljajo tako, da imamo najnižje možne stroške upravljanja in nizko izpostavljenost raznim tveganjem. Po končanem teoretičnem delu pa smo prešli in si pogledali aktualne podatke o samem upravljanju in stanju javnega dolga v RS in ga primerjali z drugimi evropskimi državami. Na tem mestu smo ugotovili, da je Republika Slovenija ena izmed manj zadolženih držav, da pa se javni dolg hitro povečuje. Še smo pod pragom 60 % BDP-ja, ki ga določa EU, vendar po nekaterih ocenah lahko ta prag hitro presežemo. Če upoštevamo vse analize naj bi ga celo že. Slovenija je v letih 2000-2008 konstantno zniževala javni dolg. V letu 2000 je znašal 26,8 % v letu 2008 pa le še 22,5 % BDP. Končna napoved za leto 2010 je 37,9 % BDP. Skok smo pripisali predvsem predfinanciranju dolga in finančni krizi, ki ni prizanesla nikomur. Upamo, da se bo napovedi glede naraščanja javnega dolga ne bodo uresničile in bo država še naprej sposobna kontrolirati javni dolg. Menimo, da ima država še kar nekaj rezerv pri zmanjševanju javnega dolga in upamo, da jih bo uspešno izkoristila.
Ključne besede: javni dolg, javne finance, proračunski primanjkljaj, Eurostat, zadolženost.
Objavljeno: 02.08.2011; Ogledov: 3656; Prenosov: 480
.pdf Celotno besedilo (14,28 MB)
Prenosov v tednu: 15

10.
GRADNJA Z ILOVICO IN NARAVNIMI MATERIALI
Tjaša Leben, 2016

Opis: V uvodnem delu diplomskega dela je predstavljena gradnja z ilovico in z njo povezanimi naravnimi materiali, kot so glina, les in slama. Opisana je zgodovino gradnje z ilovico, tehnike grajenja v zgodovini, sledi poglavje o sodobni gradnji z ilovico, v katerem so opisane butana gradnja, gradnja z ilovnatimi zidaki ter kombinacija lesa, slame in ilovnatih materialov. V naslednjih poglavjih diplomskega dela so prikazane osnovne preiskave ilovice, podane so prednosti in slabosti obravnavanega gradiva. V eksperimentalnem delu naloge sledi izračun toplotnih karakteristik ilovice v primerjavi z drugimi tradicionalnimi gradbenimi materiali.
Ključne besede: Ilovica, naravni materiali, tehnike grajenja, toplotna prehodnost.
Objavljeno: 25.08.2016; Ogledov: 671; Prenosov: 154
.pdf Celotno besedilo (3,52 MB)
Prenosov v tednu: 15

Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici