SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM


Največkrat prenešene datoteke meseca (zadnjih 30 dni).

1.
Novi nanomateriali za adsorpcijo redkozemeljskih elementov iz vodnih raztopin
Tina Kegl, 2018

Opis: Zaradi naraščajočega povpraševanja po redkozemeljskih elementih je celoten svet vedno bolj odvisen od Kitajske, kjer so rezerve teh elementov največje. Za zmanjšanje te odvisnosti se uporabljajo različni načini recikliranja redkozemeljskih elementov. Med temi načini je za pridobivanje redkozemeljskih elementov iz vodnih raztopin z nizko koncentracijo le teh primerna tudi adsorpcija, ki velja za najučinkovitejšo ter energetsko in ekonomsko ustrezno metodo. Magistrsko delo zajema temeljit pregled dosedanjih raziskav na področju nanomaterialov kot adsorbentov za adsorpcijo redkozemeljskih elementov iz vodnih raztopin. V okviru magistrskega dela so sintetizirani novi γ Fe2O3 NH4OH@SiO2(APTMS) nanodelci za adsorpcijo Tb3+ in Dy3+ iz vodnih raztopin. Novo sintetizirani nanodelci so analizirani glede na strukturo, termogravimetrijo, morfologijo, sestavo, površino in magnetne lastnosti z uporabo Fourierjeve transformirane infrardeče spektroskopije, rentgenske praškovne difrakcije, termogravimetrične analize, presevne elektronske mikroskopije, energijske disperzivne rentgenske spektroskopije, potenciometrične titracije, Brunauer, Emmett in Teller tehnike, dinamičnega sipanja svetlobe in magnetometrije z vibrirajočim vzorcem. Za določevanje adsorpcijskih karakteristik in desorpcije z možnostjo ponovne uporabe nanodelcev ter recikliranja redkozemeljskih elementov je uporabljena fluorescenčna spektroskopija. Dobljeni rezultati so analizirani in primerjani z rezultati iz razpoložljive literature. Maksimalna adsorpcijska kapaciteta γ Fe2O3 NH4OH@SiO2(APTMS) nanodelcev znaša 46,5 mg/g za Tb3+ in 23,2 mg/g za Dy3+ pri optimalnih eksperimentalnih pogojih. Adsorpcija Tb3+ in Dy3+ sledi kinetičnemu modelu psevdo drugega reda in ustreza Temkinovi adsorpcijski izotermi. Glede na analizo rezultatov karakterizacije in adsorpcije lahko zaključimo, da so novo sintetizirani γ Fe2O3 NH4OH@SiO2(APTMS) nanodelci učinkovit adsorbent za adsorpcijo Tb3+ in Dy3+ iz vodnih raztopin.
Ključne besede: redkozemeljski elementi, nanodelci, sinteza, karakterizacija, adsorpcija
Objavljeno: 10.09.2018; Ogledov: 1047; Prenosov: 1001
.pdf Celotno besedilo (6,49 MB)
Prenosov v mesecu: 103

2.
Portal mesta Maribor: Idejna zasnova nebotičnika
Jure Sakelšek, 2019

Opis: Magistrsko delo obravnava prostorsko problematiko območja ob bivši kaznilnici KPD in nakupovalnem središču Europark. Z ozirom na teoretska izhodišča, kvalitativne analize in sodobne arhitekturne pristope stremi k revitalizaciji območja. Nebotičnik, ki ga kot intervenčni element umeščamo v novo zasnovanem območju KPD, bo ob najvitalnejši prometni vpadnici Titovi cesti v povezavi z obstoječimi objekti, generiral nov portal mesta Maribor in ponudil reprezentativno dominanto prostora.
Ključne besede: nebotičnik, dominanta, portal, območje KPD, Maribor
Objavljeno: 27.03.2019; Ogledov: 101; Prenosov: 106
.pdf Celotno besedilo (80,09 MB)
Prenosov v mesecu: 81

3.
Migracije v Evropi - vzroki in posledice : diplomsko delo
Jure Mertük, 2009

Ključne besede: migracije, migranti, Evropa, diplomske naloge
Objavljeno: 16.09.2009; Ogledov: 7808; Prenosov: 2930
.pdf Celotno besedilo (309,06 KB)
Prenosov v mesecu: 69

4.
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA V STAVBNO ZEMLJIŠČE
Gregor Premrl, 2016

Opis: Namembnost zemljišča nam pove, ali je gradnja na zadevajoči površini dovoljena ali ne. Veliko ljudi vidimo graditi hiše, vendar pa vsi tega ne morejo storiti, saj jih pri tem ovira prav namembnost zemljišča, ki je določena v prostorskih aktih občine. V kolikor parcela oziroma zemljišče ni gradbeno, moramo za gradnjo pridobiti gradbeno dovoljenje, še pred tem pa moramo na občino vložiti vlogo za spremembo namembnosti zemljišča. V postopku obravnave zadevne vloge občina le-to preuči in v primeru odobritve sledi sprememba prostorskih planov in območij stavbnih zemljišč. Po opravljenem postopku je potrebno plačati odškodnino, ki pa se je od spremembe ZKZ-ja (Zakona o kmetijskih zemljiščih) v letu 2012 drastično zmanjšala. Cilj diplomskega dela je, opisati, kako iz nezazidljivega oziroma kmetijskega zemljišča spremeniti namembnost v zazidljivo oziroma stavbno zemljišče. Predstavil bom tudi postopek spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče, ki zajema, na kaj mora biti vlagatelj pred oddajo vloge pozoren, kje lahko pridobi potrebne informacije in katera dovoljenja potrebuje. Obravnavana bo tudi enačba za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti in druge pomembne stvari za zadevno spremembo.
Ključne besede: namembnost, prostorski akti občine, sprememba namembnosti, Zakon o kmetijskih zemljiščih, odškodnina za spremembo namembnosti
Objavljeno: 02.12.2016; Ogledov: 6358; Prenosov: 1054
.pdf Celotno besedilo (3,06 MB)
Prenosov v mesecu: 61

5.
VPOGLED V NAČRTOVANJE VZGOJITELJIC
Juta Leskovec, 2014

Opis: Empirično diplomsko delo z naslovom Vpogled v načrtovanje vzgojiteljic obravnava načrtovanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v povezavi s kakovostjo vrtcev. V teoretičnem delu smo opredelili pomen in vlogo načrtovanja v vrtcih ter se osredotočili na kurikularna načela in cilje, ki vzgojiteljem narekujejo uporabo raznolikih metod in oblik dela v vrtcu. Predstavili smo kakovost v vrtcih ter vlogo zagotavljanja le-te preko treh ravni s pripadajočimi področji in kazalci kakovosti. V empiričnem delu smo analizirali elemente priprav vzgojiteljic ter ugotavljali, kako se uporaba le-teh spreminja glede na njihovo delovno dobo. V raziskavo smo zajeli 372 dnevnih in tedenskih priprav 14 vzgojiteljic iz vrtca Dobrovnik ter vrtca Miklavž na Dravskem polju. Vzgojiteljice smo glede na razpršenost podatkov razdelili v skupini s krajšo in daljšo delovno dobo. Ugotovili smo, da vzgojiteljice v več kot polovici priprav navajajo temo, cilje, področje dejavnosti ter vlogo otrok. Navedbo enote, predvidenih materialov oz. didaktičnih sredstev, vloge odraslih, metod in oblik dela smo zabeležili v manj kot polovici priprav. Vzgojiteljice s krajšo delovno dobo se v večji meri poslužujejo tedenskega zapisa priprave, sicer pa med skupinama vzgojiteljic ne prihaja do večjih razlik. Navajanje analiziranih elementov priprav vzgojiteljicam omogoča kvalitetno delo in evalvacijo, ki predstavlja podlago za nadaljnje načrtovanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v vrtcu.
Ključne besede: predšolska vzgoja, načrtovanje vzgojiteljic, dnevna priprava, kakovost, delovna doba
Objavljeno: 19.06.2014; Ogledov: 2968; Prenosov: 1363
.pdf Celotno besedilo (997,61 KB)
Prenosov v mesecu: 59

6.
POMEN NARAVNIH OBLIK GIBANJA ZA GIBALNI RAZVOJ OTROKA
Jasna Furman, 2016

Opis: V teoretičnem delu diplomskega dela z naslovom Pomen naravnih oblik gibanja za gibalni razvoj otroka so opisani gibalni razvoj otroka, načela in faze gibalnega razvoja otroka ter razvojne stopnje gibalnih sposobnosti. V nadaljevanju so opisani posamezne naravne oblike gibanja in pomen elementarnih iger. Prav tako so v tem delu diplomske naloge opisani gibalne sposobnosti in pomen gibalnih dejavnosti otrok tako v družini kot tudi v vrtcu. Empirični del diplomskega dela temelji na uporabi kavzalno neeksperimentalne metode. Podatki so bili zbrani s kvantitativno metodo – analizo dokumentov Poročila terenskih vaj študentov študijskega programa Predšolska vzgoja. Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, ali je v vrtcu posvečenega dovolj časa gibalno/športni aktivnosti otrok in ali so v zadostni meri izvajane posamezne naravne oblike gibanja. Ugotovljeno je bilo, da je le v manj kot polovici opazovanih vadbenih enot povprečni čas trajanja gibalnih/športnih dejavnosti znašal več kot 30 minut. Ugotovljeno je bilo tudi, da so v vseh vadbenih enotah pri posameznih vadbenih skupinah otrok prisotne vse naravne oblike gibanja: plazenja, lazenja, hoja, teki, padci, plezanja, skoki v višino, skoki v daljino, skoki v globino, potiskanja, vlečenja, dviganja, nošenja ter meti in lovljenja.
Ključne besede: naravne oblike gibanja, gibalni razvoj otroka, gibalne sposobnosti, gibalne dejavnosti v vrtcih, motorika predšolskega otroka
Objavljeno: 24.10.2016; Ogledov: 2674; Prenosov: 890
.pdf Celotno besedilo (935,99 KB)
Prenosov v mesecu: 56

7.
SOCIALNA INTERAKCIJA OTROK - VZGOJITELJ
Daniela Košalin, 2010

Opis: V diplomski nalogi smo želeli izpostaviti problem socialne interakcije med vzgojiteljem in otroki. S tem so mišljeni predvsem odnosi, ki so prisotni med samim bivanjem v vrtcu. Diplomska naloga temelji na podlagi opazovanja in ocenjevanja socialne interakcije med vzgojiteljem in otroki. Za potrebe opazovanja so bili pripravljeni ustrezni vprašalniki. Vprašalniki, ki so bili uporabljeni za oceno interakcij med odraslimi in otroki, so bili pripravljeni na osnovi trditev za merjenje interakcij. Opazovalke so pri vsakem opazovanju ocenjevale, koliko držijo posamezne trditve, ki se nanašajo na različne interakcije med vzgojiteljem in otroki. Cilj je bil s pomočjo znanstvene literature pobliže spoznati pojem socialna interakcija ter ugotoviti, ali vzgojitelj pravilno pristopa k otrokovim načinom vedenja in koliko časa nameni socialni interakciji. V teoretičnem delu je podrobneje opisana kakovost predšolske vzgoje, socialna interakcija, otrokov razvoj v interakcijah v vrtcu, komunikacija ter vpliv spodbudnega ozračja. V empiričnem delu ugotavljamo visoko raven pozitivnih odnosov med odraslimi in otroki v vrtcu. Težišče je na poudarjanju ubogljivosti otrok. Vzgojiteljice pri delu nimajo permisivnega odnosa, saj neprimerno vedenje grajajo ter so do otrok stroge, kadar je to potrebno. Prisoten je pretiran nadzor nad otroki ter tudi od otrok se pričakuje pretiran samonadzor. Vzgojiteljice večinoma prilagajajo interakcije starosti otrok.
Ključne besede: vrtci, predšolska vzgoja, interakcije, kakovost, raziskave
Objavljeno: 18.05.2010; Ogledov: 7010; Prenosov: 1207
.pdf Celotno besedilo (705,10 KB)
Prenosov v mesecu: 55

8.
Primerjava osebnih in stvarnih služnosti po slovenskem ter hrvaškem pravu
Maja Dukarić, 2018

Opis: Magistrsko delo z naslovom Primerjava osebnih in stvarnih služnosti po slovenskem ter hrvaškem pravu zajema opredelitev služnosti tako po slovenskem kot tudi po hrvaškem pravu in primerjavo le-teh. Služnosti predstavljajo klasični institut stvarnega prava, tako v slovenskem kot tudi v hrvaškem pravu. Pravnemu subjektu služnosti zagotavljajo določeno oblast na stvari, ki je sicer v lastništvu drugega subjekta. Lastnika stvari služnost omejuje, zaradi česar pa le-ta ne more obstajati na lastni stvari. V hrvaškem in tudi v slovenskem stvarnem pravu poznano dve osnovni kategoriji služnosti, to sta stvarna ter osebna služnost. V slovenskem pravu so služnosti urejene v Stvarnopravnem zakoniku in sicer v členih od 210 do 248, v hrvaškem pravu pa so urejene v Zakonu o vlastništvu i drugim stvarnim pravima, v členih med 174 in 245. Pomembno je dejstvo, da se osebne in stvarne služnosti medsebojno pomembno razlikujejo, tako v slovenskem kot tudi v hrvaškem pravu. Končna ugotovitev magistrskega dela pa je, da po slovenski kakor tudi po hrvaški zakonodaji, bistvenih razlik med služnostmi praktično ni.
Ključne besede: služnosti, osebne služnosti, stvarne služnosti, služnosti v hrvaškem pravu, služnosti v slovenskem pravu
Objavljeno: 09.02.2018; Ogledov: 309; Prenosov: 526
.pdf Celotno besedilo (669,49 KB)
Prenosov v mesecu: 54

9.
Uporaba prehranskih dopolnil pri starejših ljudeh
Melisa Časar, 2019

Opis: Teoretična izhodišča: Pravilna prehrana starostnika je zelo pomembna za delovanje organizma, kajti vsako nepravilno prehranjevanje lahko vpliva na zdravje ljudi. Prehranska dopolnila so pomemben del v starosti, saj dopolnjujejo prehrano in jih starostniki še toliko bolj potrebujejo zaradi večjega primanjkljaja določenih hranil. Pomembno je zavedanje ljudi, da prehranska dopolnila ne nadomeščajo običajne prehrane. Metodologija raziskovanja: V zaključnem delu smo uporabili kvantitativno in deskriptivno metodo dela. Uporabili smo anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz 17 vprašanj in je bil anonimen. V raziskavi je sodelovalo 30 starejših oseb moškega in ženskega spola. Pridobljene rezultate smo obdelali s pomočjo programa Excel in jih prikazali z grafikoni. Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da starostniki bolj slabo poznajo prehranska dopolnila. Bistvene razlike med prehranskimi dopolnili in zdravili ne poznajo. Večina jih definira kot dopolnilo, ki zadošča za uravnoteženo prehrano. Starostniki najpogosteje posegajo po koencimu q10, vitaminih in mineralih ter čebeljih izdelkih. Sklep: Pomembno je, da ugotovimo slabšo prehranjenost starostnika in s tem posledično pomanjkanje določenih hranil, ki so pomembni za organizem posameznika, ter da pričnemo dopolnjevati prehrano z prehranskimi dopolnili in dodatki. Pomembno je tudi, da so starostniki ozaveščeni o pomenu in uporabi prehranskih dopolnil in dodatkov in da ločijo razlike med prehranskimi dopolnili in zdravili.
Ključne besede: prehranski dodatki, starostnik, vitamini, minerali, hranila
Objavljeno: 28.03.2019; Ogledov: 160; Prenosov: 101
.pdf Celotno besedilo (848,30 KB)
Prenosov v mesecu: 50

10.
Blockchain tehnologija in vpliv kriptovalut na bančništvo
Luka Golc, 2018

Opis: V magistrskem delu je opisano delovanje tehnologije blockchain in so predstavljene možnosti njene uporabe v finančnem in nefinančnem sektorju. Osredotočamo se tudi na njeno varnost, ovire in prednosti uporabe. Prav tako je narejena primerjava med bitcoinom in fiat valutami. Od kriptovalut je v magistrskem delu poudarek na bitcoinu. Primerjava se prvenstveno dotika vprašanja, ali je bitcoin lahko prepoznan kot prava valuta in sredstvo za izmenjavo. Opisan je trenutno prevladujoč bančni sistem, njegove prednosti in pomanjkljivosti, opisano je, kako bi lahko kriptovalute nadomestile papirnat denar. Tehnologija blockchain predstavlja revolucijo tako v bančništvu kot na drugih področjih. Kriptovalute imajo potencial spremeniti obstoječi bančni sistem.
Ključne besede: bitcoin, blockchain, kriptovalute, bančni sistem, zlati standard, altcoin, centralna banka
Objavljeno: 19.10.2018; Ogledov: 255; Prenosov: 130
.pdf Celotno besedilo (1,79 MB)
Prenosov v mesecu: 46

Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici