| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM


Največkrat prenešene datoteke meseca (zadnjih 30 dni).

1.
Paliativna oskrba in pomen komunikacije s hudo bolnimi bolniki in njihovimi svojci
Natalija Mravljak, 2011

Opis: Paliativna oskrba je sestavni del zdravstvene obravnave bolnikov ob napredovali neozdravljivi bolezni in nudi najboljšo kakovost življenja bolnikom in njegovim svojcem, z upoštevanjem psihosocialnih in duhovnih potreb. Le te se z napredovanjem bolezni stopnjujejo in narekujejo organizirano vključevanje različnih strokovnjakov, zato moramo stremeti k zagotavljanju čim višje kakovosti paliativne oskrbe, kjer bo le ta organizirana na vseh ravneh, koordinirana in kontinuirana, če je le mogoče tam, kjer bolnik želi. Eden izmed temeljev dobre oskrbe hudo bolnih bolnikov in njihovih svojcev pa je dobra komunikacija. Diplomsko delo Paliativna oskrba in pomen komunikacije s hudo bolnimi bolniki in njihovimi svojci je sestavljeno iz dveh delov. V prvem (teoretičnem) delu je predstavljena neozdravljiva bolezen – rak, opredelitev paliativne oskrbe in paliativne zdravstvene nege, komunikacija s hudo bolnimi bolniki in njihovimi svojci in celostna oskrba svojcev umirajočega. V drugem (empiričnem) delu diplomske naloge so predstavljeni izsledki raziskave, s katero smo želeli ugotoviti načine komunikacij, ravnanja in odnos zaposlenih v zdravstveni negi bolnišnice Topolšica, pri delu s hudo bolnimi bolniki in njihovimi svojci. Rezultati raziskave so pokazali, da zaposleni uporabljajo pri svojem delu verbalno in neverbalno komunikacijo, ravnanje in odnos zaposlenih s hudo bolnimi bolniki in njihovimi svojci je spoštljiv, partnerski, strokoven, glavno vodilo pa je kvalitetno opravljeno delo, uspešno sodelovanje, strokovna prijaznost ter zadovoljstvo pri opravljenem delu.
Ključne besede: paliativna oskrba, paliativna zdravstvena nega, neozdravljiva bolezen, komunikacija, medicinska sestra, umiranje.
Objavljeno: 19.09.2011; Ogledov: 4923; Prenosov: 1656
.pdf Celotno besedilo (1,82 MB)
Prenosov v mesecu: 72

2.
STRATEGIJE ZA ODŠTEVANJE V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Dušanka Škamlec, 2015

Opis: V osrednjem delu magistrske naloge so predstavljene strategije za odštevanje in didaktični pripomoček 10-okvir, s katerim učenci vizualizirajo števila –vizualizacija jim namreč omogoča učinkovito miselno računanje. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati evalvacije metodične poti, katere namen je bil preveriti, ali strategije odvzemi skozi 10, dvojčki in dodaj skozi 10 ter pripomoček 10-okvir pomembno učinkujejo na uspešnost odštevanja. Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v uspešnosti odštevanja glede na predstavljene strategije. Raziskava je potekala na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učencev 2. razreda, ki so bili razdeljeni v eksperimentalno in kontrolno skupino. Podatki so bili zbrani s preizkusom znanja, ki je bil sestavljen iz nalog objektivnega tipa z enim kratkim odgovorom (računom). Zbrani podatki so bili obdelani z deskriptivno in inferenčno statistiko. Izkazalo se je, da miselne strategije in 10-okvir statistično pomembno vplivajo na krajši čas priklica temeljnih dejstev odštevanja, pri čemer se njihov vpliv na število napak ne kaže. Učenci eksperimentalne skupine so končni preizkus znanja reševali krajši čas kot začetni preizkus, prav tako pa so preizkus rešili hitreje od učencev kontrolne skupine. Pri končnem preizkusu med učenci ni bilo razlik v številu napak. Učenci eksperimentalne skupine so končne napake sicer zmanjšali, vendar ne statistično značilno. Glede na preizkus razlik v uspešnosti strategij se je pokazalo, da le-teh ni, se pa kaže tendenca večje uspešnosti pri izrazih, kjer uporabljamo strategijo odvzemi skozi 10. Očiten je tudi napredek pri izrazih, kjer uporabljamo strategijo dvojčki, kar raziskovalci pripisujejo konkretni reprezentaciji strategije.
Ključne besede: didaktika matematike, razredna stopnja, računske operacije, poučevanje strategij
Objavljeno: 13.10.2015; Ogledov: 682; Prenosov: 170
.pdf Celotno besedilo (1,83 MB)
Prenosov v mesecu: 60

3.
UČINEK POPULARNE GLASBE PRI POUČEVANJU UČNE VSEBINE DELI CELOTE V 5. RAZREDU
Anže Zavrl, 2015

Opis: V diplomskem delu smo se posvetili predvsem vplivu popularne glasbe na učenje in pomnjenje učne vsebine pri matematičnih učnih procesih. Medijsko opremljene učilnice nam dajejo možnost izkoriščanja različne IKT-tehnologije in prav to možnost smo izkoristili za predvajanje popularne glasbe med učnim procesom. Osvetlili smo pojem učinek glasbe med učnim procesom in predstavili učno vsebino Deli celote, pri čemer smo prikazali, kako je ta vsebina zajeta v učnem načrtu. V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki je potekala kot pedagoški eksperiment. V raziskavi smo izvajali učni proces v dveh petih razredih. Raziskava je vključevala eksperimentalni razred, v katerem smo uporabljali predvajanje popularne glasbe, in kontrolni razred. Pedagoški eksperiment je trajal dva tedna, pri čemer je pouk v eksperimentalni skupini potekal z glasbenim ozadjem med uvodno motivacijo in utrjevanjem, v kontrolni skupini pa je pouk potekal brez glasbenega ozadja, a ob uporabi enakega učbenika kot v eksperimentalni skupini. Preverjali smo znanje učencev obeh razredov po izvajanem eksperimentu in ga primerjali s predznanjem učencev. Rezultati so pokazali, da je znanje eksperimentalne skupine boljše od znanja učencev kontrolne skupine, vendar razlike niso statistično značilne. Večji del udeležencev eksperimentalne skupine se je strinjal s pozitivnim učinkom glasbe med izvajanimi učnimi urami.
Ključne besede: glasba med poukom, deli celote, pedagoški eksperiment
Objavljeno: 01.12.2015; Ogledov: 664; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (62,28 MB)
Prenosov v mesecu: 58

4.
PREDSTAVE UČENCEV O MATEMATIKIH
Rajko Černela, 2014

Opis: Osnovna šola je lahko za marsikaterega učenca zelo stresna, lahko pa je zabavna, lahko je izziv in nekaj, kar učenca veseli. Kaj in kako učenec sprejema učenje in šolo, je odvisno od stereotipov, katerim je bil izpostavljen že kot majhen otrok, neposredno in posredno, preko medijev, družbe, prijateljev in staršev. Da so v osnovni šoli nekateri predmeti bolj priljubljeni kot ostali, je jasno vsem, učencem in učiteljem. Matematika verjetno spada med tiste manj priljubljene predmete na urniku. Ali je ta trditev pravilna in zakaj je tako, smo raziskovali v diplomski nalogi. Na vzorcu 164 otrok iz treh različnih osnovnih šol smo naredili raziskavo, da bi ugotovili, kakšen pogled imajo učenci na matematiko, ali je ta negativen ali pozitiven, kaj pravzaprav razumejo pod pojmom matematika, ali vedo, da je matematik lahko tudi nekdo, ki ni učitelj, in kateri so tisti stereotipi, ki najbolj izstopajo. V teoretičnem delu smo predstavili raziskave, ki so že bile opravljene na to temo, najbolj pa smo se posvetili raziskavi Susan H. Picker in Johna S. Berryja (2000), ki nam je pozneje bila tudi podlaga in izhodišče za empirični del diplomske naloge. V teoretičnem delu smo tako predstavili stereotipe učencev o matematikih, vzroke za nastanke teh stereotipov in dodala nekaj nasvetov, kako ravnati, da do teh predsodkov sploh nebi prišlo. V empiričnem delu diplomske naloge analiza raziskave pokazala, da obstajajo stereotipi o matematikih, ki se pojavljajo pogosto, eden izmed teh stereotipov je, da učenci vidijo poklic matematika kot pretežno moški poklic. Na vseh treh osnovnih šolah pa hipoteza, kaj učenci mislijo, da matematik počne oziroma s čim se matematik ukvarja, ni dala rezultatov, ki bi bili povsod enaki. Na podeželski šoli, je na primer, več učencev menilo, da je matematik lahko samo učitelj, na ostalih dveh osnovnih šolah pa so risbe pokazale nagnjenost učencev k ideji, da matematik lahko dela tudi kaj drugega, kot samo uči. Primerjali smo tudi, kakšna je razlika v predstavnosti učencev 4. in 8. razreda o matematikih.
Ključne besede: znanstvenik matematik, matematik, stereotipi, učitelj, učenec
Objavljeno: 27.01.2015; Ogledov: 722; Prenosov: 123
.pdf Celotno besedilo (5,08 MB)
Prenosov v mesecu: 49

5.
Slovensko slovaropisje in kritika
Majda Merše, 2015

Opis: Vzporedni pojav slovenskega slovaropisja je njegova kritika. Na raznovrstne slovarske opise slovenskega jezika se opazneje in odmevneje odziva zadnji dve stoletji. Večjega kritičnega odziva so bili deležni zlasti slovarski priročniki splošnega značaja, kakršna sta Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970–1991) in Slovenski pravopis (2001). V prispevku bo predstavljen obseg kritike slovarjev, njena tipologija in vpliv, ob vzorčnih primerih pa tudi glavni kritični poudarki.
Ključne besede: slovenščina, slovaropisje, slovarska tipologija, kritika
Objavljeno: 19.02.2018; Ogledov: 123; Prenosov: 130
.pdf Celotno besedilo (3,90 MB)
Prenosov v mesecu: 45

6.
How does networking impact the SMEs growth
Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, 2009

Opis: Today's market conditions are forcing companies to adapt to changes in order to survive, grow and be competitive. Such changes include inter-company cooperation and networks, which allow for competition and innovation in a dynamic environment. Today, almost all industries are affected by the evolution of networking relationships within and between firms; however, previous studies have revealed that companies differ in their competitive strategies, strategic and technological orientation, and methods of networking. Most of these studies have linked networking with performance, with less empirical evidence on linking networking in SMEs with company growth. Previous research has also shown that entrepreneurial potential in Slovenia is not fully utilized. For this reason, the presented paper investigates a networking in SMEs and its contribution to the companies' growth.
Ključne besede: mreženje, podjetje, podjetništvo, mala podjetja, srednja podjetja, razvoj podjetja,
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 255; Prenosov: 118
.pdf Celotno besedilo (358,70 KB)
Prenosov v mesecu: 43

7.
An overview of models for assessment of organization virtuality
Peter Veber, 2009

Opis: A virtual organization is a network of legally independent organizations and/or individuals that produce products and/or services based on a common business understanding. This new organization structure is posited as radical departure from the traditional, hierarchic, bureaucratic and co-located mode of organizing that dominated the twentieth century. In contrast, the characteristics of the new, virtual organization forms are seen to be dynamic, networked, distributed, digital, flexible, collaborative and innovative. The challenge, however, is to determine which organization as a subject employs virtual form and which not. The answer to this question is decidedly complex as most organizations have forms that are somewhere in between; therefore, it is usually only possible to determine how virtual one organization is on certain aspects. In the other words: what is the level of its virtuality? Several models for the assessment of organization virtuality have been developed by many different authors. The purpose of this paper is to investigate and present all the published models of virtual organization that are publicly available in the world literature. The strengths and weaknesses of all models found are presented, together with their mutual relations.
Ključne besede: virtual organization assessment, virtual organization models, organization virtuality, virtuality assessment
Objavljeno: 28.11.2017; Ogledov: 214; Prenosov: 191
.pdf Celotno besedilo (814,79 KB)
Prenosov v mesecu: 43

8.
The relationship between the intellectual capital disclosure and cost of debt capital
Neca Stropnik, Bojana Korošec, Polona Tominc, 2017

Opis: The existing empirical research into the association between intellectual capital disclosures by organisations and the cost of debt is scarce or is based solely on the samples of the (large) listed organisations. Since agency issues between management/owners and lenders exist also in (large) private organisations whose financing is greatly dependent on loans and whose audited annual reports can be a source of additional information for external users, we performed an empirical research to find the answer to the question whether the level of intellectual capital disclosure (as a whole and of its sub-categories) of organisations is associated with the cost of their debt capital. Our study was performed on a sample of private Slovenian organisations with audited annual reports. The results of our research did not reveal that lenders would take into account intellectual capital disclosures by Slovenian private audited organisations as the information about the potential for their future cash flows when deciding on the cost of debt issued to these organisations.
Ključne besede: intellectual capital, intellectual capital disclosure, intellectual capital disclosure level, cost of debt, private organisations, content analysis
Objavljeno: 03.05.2018; Ogledov: 138; Prenosov: 55
.pdf Celotno besedilo (859,66 KB)
Prenosov v mesecu: 42

9.
Splošna leksika in večpodročni termini v govoru turizma
Vesna Mikolič, 2015

Opis: V prispevku na primeru Turističnega terminološkega slovarja TURS predstavljamo specifike turistične leksike, ki se kažejo kot zelo intenzivni terminologizacijski in determinologizacijski procesi oz. sovplivanje splošne leksike in terminologije različnih strok v okviru turističnega področja. V slovarskem sestavku v TURS se področje, s katerega prihaja termin, kaže v oznaki za vrsto turizma in področni oznaki, definiciji in ponazarjalnem gradivu. Definiranje turističnega (pod)področja se kaže kot posebej pomembno pri večpodročnih terminih, kjer se pomeni oziroma njihove pojmovne vsebine na različnih področjih različno prepletajo.
Ključne besede: terminologija, terminologizacija, turizem, večpomenskost, transdisciplinarnost
Objavljeno: 19.02.2018; Ogledov: 143; Prenosov: 147
.pdf Celotno besedilo (2,70 MB)
Prenosov v mesecu: 42

10.
Detection of planar points for building extraction from LiDAR data based on differential morphological and attribute profiles
Domen Mongus, Niko Lukač, Denis Obrul, Borut Žalik, 2013

Opis: This paper considers a new method for building-extraction from LiDAR data. This method uses multi-scale levelling schema or MSLS-segmentation based on differential morphological profiles for removing non-building points from LiDAR data during the data denoising step. A new morphological algorithm is proposed for the detection of flat regions and obtaining a set of building-candidates. This binarisation step is made by using differential attribute profiles based on the sum of the second-order morphological gradients. Any distinction between flat and rough surfaces is achieved by area-opening, as applied within each attribute-zone. Thus, the detection of the flat regions is essentially based on the average gradient contained withina region, whilst avoiding subtractive filtering rule. Finally, the shapes of the flat-regions are considered during the building-recognition step. A binary shape-compactness attribute opening is used for this purpose. The efficiency of the proposed method was demonstrated on three test LiDAR datasets containing buildings of different sizes, shapes, and structures. As shown by the experiments, the average quality of the buildings-extraction was more than 95%, with 96%correctness, and 98%completeness. In terms of quality, this method is comparable with TerraScan R , but both methods significantly differ when comparing correctness and completeness of the results.
Ključne besede: LiDAR, mathematical morphology, segmentation, DAP, DMP, building extraction
Objavljeno: 10.07.2015; Ogledov: 561; Prenosov: 192
.pdf Celotno besedilo (2,85 MB)
Prenosov v mesecu: 42

Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici