| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojana Korošec

Vseh ključnih besed je 638, ki se skupaj pojavijo 1652 krat.
227 ključnih besed (35.58 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1241 krat (75.12 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
39x3.14%računovodstvo
34x2.74%Slovenija
30x2.42%računovodski izkazi
28x2.26%podjetje
26x2.1%uspešnost poslovanja
25x2.01%finančno poslovanje
21x1.69%finančna sredstva, finančna analiza
19x1.53%delovanje
18x1.45%računovodske informacije, finančna poročila
17x1.37%finančno računovodstvo, bilance stanja, finančni instrumenti
16x1.29%kazalniki, poslovne finance, poslovni rezultati
15x1.21%strategija, indikatorji
14x1.13%mednarodne primerjave
13x1.05%vrednotenje, financiranje, analiza poslovanja
12x0.97%poslovanje podjetja, modeli, organiziranost
11x0.89%meritve
10x0.81%stroški, metode, panoge dejavnosti, računovodski standardi
9x0.73%praksa, letna poročila
8x0.64%obračuni, odgovornost, poslovna poročila, učinkovitost, Nemčija, knjigovodstvo, struktura, informacije, denarni tokovi, zakonodaja
7x0.56%organizacijske strukture, podpora, standardi, mednarodni standardi, ocenjevanje, ZDA, sistemi, vodstveno računovodstvo, izboljšave
6x0.48%regulacija, rešitve, cilj, poslovanje, bilance, tveganje, računovodski delavci, revizija, storitve, neprofitne organizacije, primeri
5x0.4%zaposlenost, metodologija, odhodek, poslovodenje, poslovno okolje, uporabniki, bilance uspeha, merila, etika, primerjave, poslovni proces, kalkulacije, spremembe
4x0.32%normativi, reševanje problemov, kvaliteta, zagotavljanje kvalitete, planiranje, predračuni, delovna organizacija, pravila, donos, dejavnost, kontrola, konkurenčnost, investicije, družbe, vrednost, finančno upravljanje, poročila, vodenje, povezanost, gospodarjenje, revizor, uravnotežen razvoj, ekonomičnost, analiza, prihodek, razvojna strategija, proizvodi, ekonomski modeli, značilnosti
3x0.24%Skandinavija, bilanciranje, finance, zavarovalstvo, Evropa, pravna ureditev, stres, premoženje, javne finance, gospodarnost, Velika Britanija, zavarovalnice, Avstralija, plačilna sposobnost, poslovodni delavci, cene, javni sektor, javne službe, izdelki, stroškovno računovodstvo, institucionalizem, pogoji gospodarjenja, uspešnost, javna uprava, opazovanje, predstava, delovno mesto, človeški kapital, občine, kapital, intelektualni kapital, poslovna učinkovitost, poslovna uspešnost, tehnika, velika podjetja, odjemalec, proračuni, likvidnost, organizacija, javni zavodi, živila
2x0.16%prodajna cena, strokovnjaki, trajnostni razvoj, ženske, manager, mednarodni sporazumi, usklajevanje, empirične raziskave, podatki, izvršba, lokalna uprava, finančni management, strokovno delo, infrastruktura, družbena odgovornost, poklicna etika, lokalna samouprava, priložnosti, odločanje, škoda, finančno odločanje, opcije, prehrana, strokovne službe, računovodenje, SWOT analiza, zavarovanje, poslovne knjige, univerze, svet, mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), kolektivne pogodbe, pokojninski sistemi, projekti, proizvodnja, zavarovalne premije, pokojnine, potrošnik, plačila, ponudba, socialni položaj, socialna varnost, boniteta, pokojninsko zavarovanje, gradbeništvo, kritika, trgovinsko podjetje, prestrukturiranje, predračunavanje, bolnišnice, interesne skupine, razvoj, gradbena industrija, konkurenca, evalvacija, finančni trg, case study, poslovna politika, upravljanje, srednja podjetja, Kanada, zasebno podjetje, budžetiranje, zdravstvo, zdravstveni zavodi, obveznosti, finančne ustanove, prisilna poravnava, mala podjetja, ocenjevanje vrednosti, predpisi, Severna Amerika, benchmarking, Francija, arabske dežele, definicija, kovinska industrija, finančno planiranje, oblikovanje, uporaba človeških zmogljivosti, koristnost
1xstrategija trženja, združitve podjetij, ustvarjalnost, komuniciranje, prehrambena industrija, napake, kontejnerji, znanje, javno podjetje, finančni kapital, kreativnost, ekonomika, poslovni sistemi, strateško upravljanje, trg, voda, predelava, vodno gospodarstvo, prevzemi podjetij, dolgovi, reorganizacija, živilska industrija, prilagajanje, re, delnice, notranja revizija, uporaba računalnika, poslovne funkcije, dokumentacija, elektronsko poslovanje, zahodna Evropa, skladi, fond, upravna dejavnost, individualizem, okolje, politika okolja, ekologija, certifikati, življenjsko zavarovanje, standardizacija, kolektivizem, kemična industrija, postopki, državni dolgovi, poslovna strategija, aplikacija, planiranje poslovanja, politika podjetja, trgovanje, zadolženost, primanjkljaj, obratna sredstva, fiskalna politika, revščina, dežele v razvoju, ekonomska pomoč, rezerve, sanacija, Filipini, Afrika, Kitajska, Azija, Rusija, Latinska Amerika, ISO, cikli, Švedska, duševna higiena, mednarodni finančni trg, Evropska unija, celovita kvaliteta, integracija, društva, raziskave, solventnost, potrebe, stečaj, poravnava, ekološko ravnotežje, varstvo okolja, upokojenci, javni izdatki, servisi, povpraševanje, poslovni odnosi, fakultete, finančna funkcija, dohodek, osnovna sredstva, amortizacija, participacija, agencije, gospodarske pogodbe, inštituti, OZN, sposobnosti, prednost, kultura podjetja, poslovna etika, mesta, dobiček, pozavarovanje, rizični kapital, motiviranje, metodolog, dežele, notranja kontrola, naloge, razvojni projekti, lokalna skupnost, ekonomski vidik, uprava, klasifikacija, problematika, tovarne, zmogljivost, mednarodno podjetje, plačilni promet, tekstil, tekstilna industrija, Italija, čiščenje, privatni sektor, ankete, konsolidacija, tržne raziskave, zdravila, kupci, zadovoljstvo, poklici, psihologija dela, delovna sila, programi, psihotehnike, psihologija osebnosti, čustva, delovno okolje, socialna politika, teorija podjetja, oblikovanje cene, analiza stroškov, marketing, trženje, korporacije, korupcija, gospodarske dejavnosti, negospodarske dejavnosti, zdraviliški turizem, hotelirstvo, zdravilišča, Japonska, Irska, Tajska, surovine, predvidevanje, Kapital, Borzno posredniška družba, Obveznosti, Sredstva, Izkaz poslovnega izida, Bilančna vsota Čisti poslovni izid, zunanje poročanje, posebnosti v letnih poročilih, obvladovanje tveganj, poročanje, priloga k izkazu poslovnega izida, poravnalno poslovanje, razkritja v poslovnem poročilu, posredniško poslovanje, Izkaz finanančnega položaja, Konsolidirani računovodski izkazi, družinsko podjetje, majhno podjetje, primerjalna analiza sredstev, analiziranje finančnih naložb, analiziranje opredmetenih sredstev, analiziranje neopredmetenih sredstev, družina, nadziranje, Avtonomno spreminjanje računovodskih usmeritev, Mednarodni standardi računovodskega poročanja Družbe, Računovodske usmeritve, Obratovalni zastoj Obratovalni zastoj iz naslova požara Obratovalni zastoj iz naslova strojeloma Zavarovanje obratovalnega zastoja Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma Šomaž Franšiza Jamčevalna doba Časovna franšiza Zavarovalna premija Zavarovanje finančnih izgub Dobiček iz poslovanja Neizogibni stroški, analiziranje, računovodske informacije., nefinančna podjetja, velikost podjetja, Računovodske informacije, upravljanje s prihodki, nabavnovrednostni način., način kapitalizacije donosa, trg nepremičnin, način primerljivih prodaj, maksimizacija prihodkov, omejene kapacitete, odstopljena sredstva, osebna varovalna oprema, invalidsko podjetje, Poslovni načrt, cenovna segmentacija, oportunitetni stroški., tržna vrednost, nepremičnine, Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanja in poklicne pokojnine CEIOPS, evropski nadzorni organ EIOPA, direktiva Solventnost II, Nov solventnostni režim za zavarovalnice, analiza premoženjsko-finančnega položaja, denarna uspešnost., Lamfalussyjev proces, kvantitativna študija QIS, strategije, računovodski kazalniki., primerjalna analiza poslovanja, energetska družba, mednarodni računovodski standardi MSRP, implementirala., analiziranje računovodskih izkazov, ekscepcionisti, pojasnila, izkaz poslovnega izida, računovodenje ustavljenega poslovanja, prenehanje poslovanja, spremljanje polnih stroškovnih cen, ustavljeno poslovanje, Premoženjsko-finančni položaj podjetja, denarna uspešnost podjetja, dejavniki izgorevanja, potek izgorevanja, izgorevanje, gospodarska kriza, poslovna uspešnost podjetja, računovodski kazalniki, ABC metoda, računovodski kazalniki., kontingenčni model, načelo nastanka poslovnega dogodka, občina, računovodski sistem, prevare, načini in metode ocenjevanja vrednosti pravic na nepremičninah, načelo denarnega toka, insolventnost, ocena poplačila terjatev upnikov, trgovska družba, mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, slovenski poslovnofinančni standard, načrt finančnega prestrukturiranja, ukrepi finančnega prestrukturiranja, posledice izgorevanja, izgorevanje računovodskih strokovnjakov, študentje računovodstva in revizije, morala, etično odzivanje, Etična naravnanost, MSRP, MRS 36, Kohlbergov model stopenj osebnega moralnega razvoja, Restov štiristopenjski model etičnega odločanja, subjektivisti, absolutisti, situacionisti, idealizem, Forsythova konceptualizacija etične ideologije, relativizem, testiranje za slabitev, diskrecija, trg umetniških del, vlaganje v umetniška dela, mednarodne organizacije, kakovost, preobremenjenost, sistemi zdravstvenega varstva, umetniška vrednost, ekonomska vrednost, oslabitev, oportunizem, dobro ime, Nikoli vojne, načini ocenjevanja vrednosti, zavarovanje umetniških del, pranje delovnih oblačil, ekonomska dodana vrednost (EVA), kritična točka gospodarnosti, varnostna razlika do kritične točke gospodarnosti, izkustvena metoda, ocenjevanje gibanja stroškov, avtomobilska industrija, Poslovni izid, prožnost poslovnega izida, analiza občutljivosti poslovnega izida, stres na delovnem mestu, primerjalna analiza, obvladovanje stresa, stres v računovodski dejavnosti, računovodske informacije o dodatnih zaposlencih., stresor, poslovni odsek, področni odsek, okoljski kazalniki, snovanje sistema okoljskega računovodstva, sistem okoljskega računovodstva, sistem ravnanja z okoljem, odbor za finančno – računovodske standarde., Trajnostni razvoj, okoljski stroški, predelava odpadkov, vodilna oseba za sprejemanje poslovnih odločitev (CODM), območni odsek, ameriški splošno sprejeti standardi (US GAAP), razkritja o odsekih podjetja in z njimi povezanih informacij (SFAS 131), poročanje po poslovnih odsekih (MSRP 8), poročanje po odsekih (MRS 14), kmetijske zadruge, operativni plani, spremenljivke, proizvodni programi, negotovost, teorija odločitev, delovni odnosi, moč, razlike, vrtnarstvo, sistemizacija, osnovno šolstvo, blagovne znamke, alternative, rastline, poslovne odločitve, zaposleni, gospodarske družbe, banke, bančništvo, poslovne banke, Avstrija, orodja, faktorska analiza, bančno poslovanje, aktivnosti, profitne organizacije, metodika, računovodja, bančni sistemi, kreditiranje, kreditna sposobnost, odbor za mednarodne računovodske izkaze, ameriški finančno – računovodski standardi, metoda ABC, revidiranje., Mednarodni standardi računovodskega poročanja, Zakon o računovodstvu, Finska, Zakon o gospodarskih družbah, kodeksi poklicne etike, etičnost delovanja revizorjev, neodvisnost revizorjev, javni vzgojno izobraževalni zavod, nadzor nad revizijsko stroko, MSR, IFAC, ISQC 1, računovodske in neračunovodske informacije, obvezna in prostovoljna razkritja, Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB), ameriški Svet za standarde finančnega poročanja (FASB), projekt konvergiranja, ameriško splošno sprejeta načela računovodenja (GAAP), uspešnost poslovanja podjetja, tradicionalna merila uspešnosti poslovanja., poslovne kombinacije, visoko kakovostni standardi, zainteresirane javnosti, institucionalni in strokovni okviri letnega poročanja, letno poslovno poročilo, letno računovodsko poročilo, zavarovalnica, letno poročilo, predšolska vzgoja, obvladovanje stroškov, žensko delo, statistični podatki, spol, delitev dela, kodeksi, neodvisnost, enakopravnost, diskriminacija, Mednarodni računovodski standardi, pravilo poštene vrednosti, panoge dejavnos, borzništvo, vedenje, zgodovinski pregledi, poslanstvo, vizija, IES 4, IEPS 1, kodeks poklicne etike, globalizacija, Investicijski skladi, računovodsko poročanje, etično izobraževanje, nepridobitne organizacije, vidik notranjih procesov, vidik učenja in rasti, finančni vidik, vidik poslovanja z odjemalci - uporabniki, uravnoteţeni sistem kazalnikov, merjenje učinkovitosti, institucije
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici