| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Borut Holcman

Vseh ključnih besed je 207, ki se skupaj pojavijo 223 krat.
11 ključnih besed (5.31 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 27 krat (12.11 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x11.11%srednji vek, fevdalizem, običajno pravo, prva svetovna vojna, dedno pravo
2x7.41%zgodovina, kanonsko pravo, dedovanje, Zakon o odvetništvu, odvetništvo, Ustava Republike Slovenije
1xdelovno razmerje, 57. številka Nove revije, zaposlitev, Afera JBTZ, javni uslužbenci, Temeljna listina Slovenije, gradbeni inšpektorji, Majniška deklaracija 1989, delovnopravni instituti, Normani, vojni zakoni, sodobna zakonodaja, razmerje med zakonodajo v času prve svetovne vojne in aktualno zakonodajo, uradni list, common law., vazalstvo, Anglosasi, Atene., Viljem Osvajalec, centralizem, delovno pravo, Ženske, okupacija, okupatorji, raznarodovanje, priključitev, druga svetovna vojna, Odvetniški sodni red, nujni delež, Kanada, habsburška monarhija, mobilizacija, Haaški pravilnik o vojskovanju na kopnem 1907, mir, antična Grčija, status, politični in ekonomski položaj, razveza, zakrament, Zakonik cerkvenega prava, civilno pravo, ZZZDR, Šparta, državni zakonik, Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), Zakon o zemljiških knjigah iz leta 1930, elektronska zemljiška knjiga., Aarhuška konvencija, Zakon o varstvu okolja, Obči zemljeknjižni zakon iz leta 1871, Zemljiška knjiga, Constitutio Criminalis Theresiana, cesarica Marija Terezija, Cesar Jožef II., Cesare Beccaria, udeležba javnosti, presoja vplivov na okolje, družinsko življenje, družina, ZCP, ODZ, KC, zakonska zveza, odločanje o posebnih dejavnostih, Direktiva PVO, Direktiva IPPC, okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje, Constitutio Criminalis Carolina, tortura, Odvetniški red, odvetnik, odvetniška zbornica, načelo neodvisnosti, Privilegij, pravne panoge, aktualna zakonodaja, pravne panoge., nujno dedovanje, ukazi, zakonodaja v času prve svetovne vojne, privilegijska listina, lokalna samouprava v 16. stoletju, ustavno pravo, Deklaracija o pravicah človeka in državljana, Ustava Velike Britanije, Ustava Združenih držav Amerike, Krvno sodstvo, The Bill of Rights, velika listina svoboščin, župani, Beneška vojna, Boj za staro pravdo, Magna Charta Libertatum, ukaz, razglasitev Jonasa Lauretza za izginulega, ustanovna listina, Žička kartuzija, shizma, Magna Charta, Velika listina svoboščin, papeške listine, kartuzijanski red, papež, cerkveno pravo, mednarodno pravo, Sveti sedež., Habeas Corpus Act, stečaj, montirani politični procesi, dachauski procesi, povojno pravo, brezpravje, sodna rehabilitacija, kazniva dejanja v zvezi s stečajem, Konkurzni (stečajni) zakon 1929, prisilna poravnava, upnik, dolžnik, Konkurzni red 1868, država mesta Vatikan, Katoliška cerkev, ženske pravice, žensko vprašanje, pravo, terminologija, križniki, antika, OZN, srednjeveški testamenti, Človekove pravice, Splošna deklaracija o človekovih pravicah, temeljne pravice, redovna knjiga, komenda, gorske pravde, gorski gospod, sogorniki, Lateranski sporazumi, gorske bukve, vinogradniško pravo, urbar, zajem, gora, gornina, politična rehabilitacija, Vidovdanska ustava, pravo v času fevdalizma, notar, doba pravnega absolutizma, doba kapitalizma, najdenček, huba, zemljiški gospodje, zbirka običajnega prava, plemstvo, Štajerska, testament, najdenišnica v Ljubljani, rejništvo, očetomor, statut, ostro časovno ozračje v času velike gospodarske krize v Švici, religioznost v družini Lauretz, nasilje v družini Lauretz, 2. polovica 18. stoletja, zlorabe, nadzorniki, nezakonski otroci, pravna zaščita otrok, Kraljevina Madžarska, István Werbőczy, Madžarska, revizija, Prekmurje, nacionalizem, samoodločba, Trianonska mirovna pogodba, delavsko gibanje – zgodovinski razvoj – delavec – organizacije – sindikati – Slovenija - izzivi, Oktroirana ustava, Šestojanuarska diktatura, Kraljevina Jugoslavija, kralj, asimilacijska politika, odnosi med Madžarsko in Slovenijo, zakonodaja, enakost, ločenost države in Cerkve., Tripartit, posameznik, Vera, človekove pravice, pozitivna diskriminacija, negativna diskriminacija, neenakost, Kazenski zakonik Švice.
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici