| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojan Škof

Vseh ključnih besed je 693, ki se skupaj pojavijo 832 krat.
80 ključnih besed (11.54 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 219 krat (26.32 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x5.48%dohodnina
11x5.02%davek
9x4.11%davčni zavezanec
7x3.2%davčni postopek
6x2.74%DDV, obdavčitev
5x2.28%davek na dodano vrednost, davčno pravo
4x1.83%davčna nevtralnost, davčne olajšave, davki
3x1.37%trošarina, stalna poslovna enota, človekove pravice, davčne utaje, davčna osnova, davčna utaja, davčni vrtiljak, načelo sorazmernosti
2x0.91%notranji trg, pokojnina, alkohol, Evropska unija, davčne spodbude, davčna olajšava, davčna morala, Davek, davčno kaznivo dejanje, davčna načela, davčni sistem, Nemčija, Avstrija, davčna politika, država, odlog plačila davka, FURS, oprostitve, davčne oaze, samostojni podjetnik, prenos premoženja, dvojno obdavčenje, proračun, prihodki, stroški, zdravstveno zavarovanje, visoko šolstvo, harmonizacija, davčni odtegljaj, davčni prekršek, CRS, neodvisno tržno načelo, dodatno pokojninsko zavarovanje, pokojninski sistem, izvršba, obresti, dividende, davčni učinki, davčne blagajne, FATCA, Slovenija, načelo namembne države, načelo države porekla, Sodišče EU, socialna varnost, davčna zatajitev, Zakon o dohodnini, transferne cene, privilegij zoper samoobtožbo, storitve, nepremičnina, zavarovalništvo, premija, davčna izvršba, prispevki za socialno varnost, davčni organ, dohodek iz dejavnosti, dohodek, neplačujoči gospodarski subjekt, obdavčitev fizičnih oseb, nepremičnine
1xpremoženjske pravice, vračilo davka, mednarodne pogodbe, valutne zamenjave, znižanje ali oprostitev, direktive, globa, delež družbenika, davčni obračun, povezane družbe, nerezident, zamenjava obrestnih mer, davčno nevtralni prenos., terminske pogodbe, odmera davka od nenapovedanih dohodkov, odvzem premoženjske koristi, višina premoženjske koristi, načela Zakona o splošnem upravnem postopku, konfiskacija, odvzem nezakonito pridobljenega premoženja, trošarinske stopnje, finančne opcije, test, kaznovalna narava., izvedeni finančni instrumenti, načelo nevtralnosti, Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, čezmejni prenos sedeža, evropska delniška družba, Direktiva o DDV, povezane z nepremičninami, ustanovitev SE, brez "Ključne besede:", davek od dohodkov pravnih oseb, Evropska unija., davčno rezidentstvo, tanka kapitalizacija, olajšave za raziskave in razvoj, dobave nepremičnin, obdavčitev izvedenih finančnih instrumento, finančna uprava, dedovanje, osebne družbe, podjetje, nevtralnost, harmonizacija davkov., preprečevanje davčnih utaj, čezmejno upoštevanje izgub, uredba EMIR, siva ekonomija, sodelovanje delavcev, zaščita strank, pravni položaj Rimokatoliške cerkve, Direktiva Sveta 77/388/EGS − Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih, Direktiva Sveta 2006/112/ES - Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, ZDDV-1 - Zakon o davku na dodano vrednost, Pravilnik o izvajanju ZDDV-1 -Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, IBFD - The International Bureau of Fiscal Documentation - Mednarodni urad za fiskalno dokumentacijo, EU – Evropska Unija, RVC – razlika v ceni, B2B - vrsta poslovnega sodelovanja med podjetji, B2C - vrsta poslovnega sodelovanja med podjetjem in končnim uporabnikom, ECTA - Evropsko združenje turističnih agencij in organizatorjev potovanj, GEBTA – Evropsko cehovsko združenje potovalnih agencij za poslovna potovanja, Zvezna Dežela Koroška., pokojninske pravice, zavarovanci, spodnjeposavska regija, razvojni cilji, regionalna politika, poslovne cone, finančni učinki, TOMS, FURS – Finančna uprava Republike Slovenije, izvoz, evropsko tržišče., transfer, uvoz, dobava blaga, obrnjeno davčno breme, identifikacijska številka za DDV, pridobitev blaga, cene, dodana, smernice, DDV – davek na dodano vrednost, DURS – Davčna uprava Republike Slovenije, dodatek, standardni, vrednost, osnova, dejanski, pokojninski steber, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, Rimokatoliška cerkev v Nemčiji, Rimokatoliška cerkev v Italiji, Rimokatoliška cerkev v Avstriji, opcijska obdavčitev, financiranje in obdavčitev Rimokatoliške cerkve, ločitev cerkve in države, okolijski davki, državne pomoči, stroški kaznivega dejanja, pravica do odbitka vstopnega davka, nepravočasna predložitev izjave, davčni zavezanec - fizična oseba, davek po 68. a členu ZDavP-2G, prekomerna obdavčitev, Davčni nadzor, načelo davčne nevtralnosti, transakcije z nepremičninami, trenutek dobave, diskrecijska pravica (pravica do proste presoje), CNG, alternativna goriva, sodna praksa, pravičnost, družinski dohodki, EET davčni sistem, Irska, dodatna pokojninska zavarovanja, pokojninske sheme, Velika Britanija, davčne olajšave za otroke, otroški dodatki., obrazec vloge, neizterljivost davka., finančne spodbude, socialna ogroženost, enkratni odpis ogroženost preživljanja, odpis davka, delni odpis davka, obročno plačilo davka, načelo pravne države, Društva, čezmejni delavci, izogibanje dvojnega obdavčevanja, pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja, Komentar Vzorčne konvencije OECD, dohodek iz zaposlitve, vir dohodka, člani nadzornih organov., mednarodno obdavčenje, načelo obdavčitve po viru dohodka, Vzorčna konvencija OECD, družinska dohodnina, harmonizacija neposrednih davkov, davčna konkurenca, temeljne svoboščine, gostinstvo., gradbeništvo, dohodninske olajšave, maksimiranje družinskega prihodka., inšpekcijski nadzor, poslovodne osebe, davčna določnost, poenostavitev postopka pobiranja davka, razlike v optimalnem davčnem sistemu, terciarno izobraževanje, višje šolstvo, vprašanje zaupanja v pravo države, pravna novelacija, davek na dediščine in darila, proračunski učinki, stroški pobiranja davka, sistem plač v javnem sektorju., Dohodek, ZDDDČPNO, pravna država, retroaktivnost, presoja ustavnosti, varstvo ustavnosti, fiksno plačilo, variabilno plačilo, nagrada, mednarodno davčno načrtovanje, pravo EU, analiza tveganja, sistem sporočanja sumljivih transakcij, diskriminatorne norme, carine, skrbni pregled stranke, sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, kaznivo dejanje pranja denarja, predhodno kaznivo dejanje, sistemske utaje davka na dodano vrednost, uvozne kvote, protekcionizem, zavarovalne storitve, davek na finančne storitve, opcija za obdavčitev, finančne storitve, mir, liberalizem, blaginja, vojna, mednarodna izterjava davščin, mednarodno sodelovanje, posebna davčna olajšava, Civilna iniciativa Apače, rezident, obdavčitev dohodkov fizičnih oseb., dnevni čezmejni migranti, dvojna obdavčitev, pravna in ekonomska dvojna obdavčitev, konvencije o izogibu dvojni obdavčitvi, CCCTB direktiva., delo, zaposlitev, reklamacije, riziko, prevozniška odgovornost, domači kargo, transportno zavarovanje, obdavčljiv dohodek, davčna stopnja, oljašave, revizija, pravna sradstva, osnovna kmetijska iz gozdarska dejavnost, davčni obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti, davčna kultura, združitev, normirani odhodki, ugotavljanje davčne osnove, tretji sektor, humanitarne organizacije, pridobitna in nepridobitna dejavnost, delitev, zamenjava kapitalskih deležev, davčno inšpekcijski nadzor, poslovno preoblikovanje, poslovni model, gotovinsko poslovanje, evropsko pravo, odlog obdavčitve, kapitalske družbe, korporacijsko pravo, neprofitne organizacije, nevladne organizacije, načelo davčne pravičnosti, enotni trg, enotna davčna stopnja, davek na potrošnjo, zmanjšanje davčne osnove, plačilo davka, ZOPNI, obdavčitev nenapovedanih dohodkov, ekonomske posledice kaznivega dejanja, prehodna ureditev., okoljski davki, zasebne fundacije, davek na dodano vrednost (DDV), društva v javnem interesu, splošnokoristne fundacije, fundacije, okolju škodljive subvencije in njihovi učinki, ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja, zelena javnofinančna reforma, proizvajalec, distributer, pripravljalna ali pomožna narava, poslovni dobiček, mednarodna družba, dvojno ne-obdavčenje, stalno mesto poslovanja, avtomatična izmenjava, administrativno sodelovanje, implementacija, izmenjava informacij, zmanjševanje davčnih osnov in prenašanje dobičkov, upravni spor, pravila postopka, materialna resnica, sodba sodišča, odločanje v davčnih zadevah, tožba v upravnem spor, davčna zadeva, sodno varstvo, organizacija sodišč, Obrestna direktiva, CBCR, preiskovanje in omejevanje gospodarske kriminalitete, davčno utajevanje, preiskava v davčnem postopku, finančni kriminal, gospodarska kriminaliteta, komisionar, neopredmetena sredstva, finančna policija, finančna preiskava, nacionalni preiskovalni urad, OECD, EU, BEPS, davčna transparentnost, davčna samoprijava., davčna amnestija, kazenski postopek, vzporedni postopek, davek od dohodka pravnih oseb, forenzično računovodstvo, primerna poraba, viri financiranja, finančna izravnava, financiranje občin, občina, zavarovanje, transport, odgovornost, davčna evazija, davča utaja, mehanizem obrnjene davčne obveznosti., offshore center, nizki davki, identifikacijska številka za namene DDV, kraj obdavčitve, evazija na področju DDV, davčna utaja davka na dodano vrednost, Davek na dodano vrednost, tovor, okoljska dajatev., globalizacija, avtomatična izmenjava informacij, enoten standard poročanja, dejanski prihodki in odhodki, katastrski dohodek, Evropska konvencija o varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravna sredstva, kmetijska dejavnost, OECD model, sodelovanje, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, financiranje, embalažnina, izvajalci gospodaskih javnih služb, družbe za ravnanje z odpadno embalažo, odpadna embalaža, ministrstvo za okolje, Švica, Kajmanski otoki, triangulacija, pridobitev, dobava, tristranski posli, davčna stopnja., spodbude, davek od dobička iz kapitala, fizične osebe, verižni posli, samoobdavčitev, Direktiva Sveta št. 2006/112/ES, odvetnik, pravnoorganizacijska oblika, Direktiva Sveta št. 77/388/EGS, goljufija, ID številka, rekapitulacijsko poročilo, missing trader, delovni pogoji, donos, izvršilni postopek, nepremično premoženje., okoljska politika, izterjava dolga, davčni dolg, Apple, zavezanec za davek/davčni zavezanec, predmet davčne izvršbe, varovanje okolja, okoljske dajatve, družba, delovno mesto, naložba, delojemalec, delodajalec, finančni instrumenti, promocija zdravja, Zakon o davčnem postopku, Evropsko sodišče za človekove pravice, ICO, digitalno gospodarstvo, internetne platforme, kriptovalute, Davek na robote, obdavčitev d.o.o., obdavčitev Ltd., davčna stopnja in olajšave, airbnb., dohodki fizičnih oseb, splošni upravni postopek, posebni instituti davčnega postopka, zavezujoča informacija, predlog zakona, ki vsebujejo sladkor, dohodki iz kapitala, obresti kot dohodek fizične osebe, brezalkoholne pijače, DDV ., provizija, zavarovalniške goljufije, cestna vozila, davčna izvršba na dolžnikove denarne prejemke, zavarovalna pogodba, kasko zavarovanja cestnih vozil, pogodba, stranka., obvezna zavarovanja v cestnem prometu, Finančna uprava Republike Slovenije, obvezna zavarovanja v prometu, Bitcoin, regulacija, menjava valut, virtualne valute, Kriptovalute, dodatna zavarovanja transportnih sredstev, škodni primer, samoprijava, odpis, izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov, hujša gospodarska škoda, transparentno obdavčevanje, trajnejša nelikvidnost, obročno plačevanje davka, mali proizvajalci žganja, načelo nevtralnosti., poslovni subjekt, dvonivojsko obdavčevanje, conduit družba, tuja odvisna družba, kršitve človekovih pravic, Ustavno sodišče Republike Slovenije, davčni odbitek, davčni dogovor, base družba, hibridno neskladje, preusmeritev dolga, mali proizvajalci vina, mali proizvajalci piva, etika obdavčitve, davčna zloraba, Plačilna nedisciplina, davčna pravičnost, enakost, odlog in obročno plačevanje davkov za fizične osebe., Davčno pravo, davčna samoprijava, davčna plačilna nedisciplina, davčni dolžniki, Finančna uprava RS, načela inšpiciranja, davčni postopek., finančni nadzor, javna objava in poseg v človekove pravice., javna objava davčnih dolžnikov, ukrepi proti plačilni nedisciplini, odhodki, zavezanec, dodatne pokojninske sheme, naložbeni pokojninski skladi, skladi življenjskih ciklov, stebri pokojninskega sistema, pokojninska reforma, popolna obdavčitev, sistem povračil., Socialna varnost, naložbena politika, zajamčeni donos, splošno pravilo, posebno pravilo, poslovanje davčnih zavezancev., kraj obdavčitve storitev, Zakon o davku na dodano vrednost, starostno varčevanje, režimi obdavčitve, obdavčitev pokojninskega sistema, delovanje kot organ oblasti, izkrivljanje konkurence, obdavčitev bitcoina, FINTEK, decentraliziranost, obdavčitev poslovanja z virtualnimi denarnimi valutami, obdavčitev digitalne ekonomije, Virtualne denarne valute, bitcoin, digitalna ekonomija, glavna knjiga, blockchain, obračun DDV, statusno preoblikovanje podjetnika, osebe javnega prava, obdavčitev dohodka iz dejavnosti, pokoj, zapiranje s.p., obdavčitev nepremičnin, gospodarski kriminal, prevara, Danska, Nizozemska, pravno varstvo po mednarodnem davčnem pravu, zeleni davki, davčna reforma, neenakopravna obdavčitev rabljenih vozil., obnovljivi viri električne energije, trajnostni razvoj, mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja, postopek skupnega dogovora, napotitev, zaposlitev v več državah, tristranski posli oziroma verižne transakcije, čezmejno opravljanje dela, zavarovanje za starševsko varstvo, uveljavitev doseženega dogovora po Zakonu o davčnem postopku, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, postopek registracije vozil, lastništvo vozila, Zavarovalništvo, forenzično preiskovanje, obdavčitev posameznikov, kreativno računovodstvo, sodni izvedenec, davčne zatajitve, davčna preiskava, predkazenski postopek, neodvisno razmerje, odvisno razmerje, Davek na motorna vozila, davek na lastništvo, davek na onesnaževanje, samozaposleni, delavec, dohodki iz zaposlitve, delovno razmerje, pokrivanje plač, delovna obremenitev, ustavno načelo, socialno zavarovanje, financiranje socialne varnosti obvezni prispevki za socialno varnost, nepremično premoženje, pravo, popravek odbitka DDV, neplačane transakcije, stečajni postopek., dohodki iz delovnega razmerja, davčni nadzor., stečajno pravo, kolizije, davčni upnik, davčna zatajitev., vedel ali moral vedeti, sistemske utaje DDV, kanalska družba, mehanizmi za preprečevanje sistemskih utaj, popravek obračunanega DDV, Popravek davčne osnove, davčne obveznosti, razpolaganje z nepremičninami, kapitalski dobiček, test sorazmernosti, načelo enakosti, nezakonit dohodek, nenapovedan dohodek, davek od nenapovedanih dohodkov, obdavčitev kapitalskega dobička, prispevek za promocijo, razkritje podatkov, seznam davčnih neplačnikov, davčna tajnost, osebni podatek, prost pretok blaga, Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, notranji trg EU, ustavnopravne povezave, čezmejni migranti, upravno sodelovanje, sistem VIES, mreža Eurofisc, carinska unija, oprostitev DDV, obresti kot davčno priznan odhodek., sprostitev v prosti promet, utaja DDV, socialna država, socialna pravičnost, avtonomnost univerze, javni sektor, plača akademskega osebja, obračun dohodka, pogodba o zaposlitvi, pokojninsko zavarovanje, prispevki, podjemna pogodba, obdavčitev pravnih oseb, odbitna obrestna mera, avtomatična izmenjava podatkov, trošarine, splošni režim o trošarinah, življenjska zavarovanja, čezmejne davčne utaje, napoteni delavci, dvojno obdavčevanje, zavarovalni posli, harmonizacija trošarin, trošarinska utaja, gospodarska kriza, lastniško in dolžniško financiranje, odbitek za lastniško financiranje, gospodarska družba, dobiček, metode in ukrepi za preprečevanje trošarinske utaje, Davčna neenakost, davčna obveznost
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici