| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andreja Lutar Skerbinjek

Vseh ključnih besed je 314, ki se skupaj pojavijo 363 krat.
32 ključnih besed (10.19 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 81 krat (22.31 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x6.17%informacijski sistem, elektronsko poslovanje
4x4.94%stroški, revizija
3x3.7%obvladovanje tveganj, revizor, kalkulacija, računovodske informacije, revidiranje, javni zavod, računovodstvo
2x2.47%okoljski standardi, uspešnost, dokumentacijski sistem, kazalniki, notranje kontrole, računsko sodišče, SAP, finančni kazalniki, storitve, računovodska poročila, lokalna samouprava, državna revizija, zaposleni, COSO, učinkovitost, trajnostno poročanje, e-hramba, e-računovodstvo, obratni kapital, občina, računovodenje
1xelektronsko arhiviranje, postopki čiščenja, načelo plačila javnih storitev »onesnaževalec plača«, vrste stroškov obratovanja čistilnih naprav, dokumentarno gradivo., čistilna naprava za čiščenje odpadnih komunalnih vod, SAOP eRegistrator, Okvirna vodna direktiva Evropske unije, javna uprava, primarna, oblikovanje cen javnih storitev za čiščenje odpadnih komunalnih vod, varna hramba, populacijski ekvivalent, klasično arhiviranje, kalkulacije, določanje prodajnih cen, elektronsko potrjevanje prejetih računov, e-plače, kadrovski sistem., brezpapirno poslovanje, stroškovna cena, proračunski uporabniki, intranet, gasilske organizacije, mulj, internet, e-račun, spletna aplikacija UJPnet, Občina Dobje, sekundarna in terciarna faza čiščenja, dokumentni sistem, plačilna nedisciplina v Evropi., instrumenti zavarovanja plačil, COSO metoda, Informacijski sistem, Zavod sv. Cirila in Metoda, prenova informacijskega sistema, strošek dela, potni nalogi., sodobni koncepti, tradicionalni pristopi, gradbena dejavnost, spremljanje in analiza stroškov., plačilna nedisciplina, načini izterjave terjatev, Vasco., socialno varstveni zavod, zadružništvo, uvedba ERP sistema, Slovenski računovodski standardi, socialno podjetništvo, elektronski sistem za upravljanje z dokumenti (EDMS), zniževanje in obvladovanje stroškov, ERP sistem, poslovanje, zadruga kot socialno podjetje in evropska zadruga, Notranje kontrole, pravnostatusne oblike, popis osnovnih sredstev, računovodski informacijski sistem, model merjenja uspešnosti in učinkovitosti, elektronski podpis, revidiranje notranjih računovodskih kontrol, stroškovno mesto, nefinančni kazalniki., izobraževanje, stroškovni nosilec, lastna cena, ciljni stroški, ABC metoda, tradicionalne metode kalkuliranja, institucionalni okviri, nepridobitne organizacije, notranje kontrole., sodelovanje revizorjev, banka, Trgovski potnik, osebna prodaja, javne univerze, podjetje, računovodski nadzor, kontroliranje, zaključni račun, analiziranje, proračun, knjigovodenje, spletno računovodsko poročanje, model, pričakovanja uporabnikov, indeks IFR, financiranje občine, sestavine računovodstva, elektronski arhiv, CoCo, informacije, klasični arhiv, mikrofilmski arhiv, lastno izvajanje elektronskega arhiviranja, zunanje izvajanje elektronskega arhiviranja, zunanji revizor, Notranji revizor, klasično upravljanje dokumentov, obveznosti do dobaviteljev, terjatve do kupcev, elektronsko upravljanje dokumentov, SWOT analiza, hibridna izvedba, lastna izvedba, zunanja izvedba, arhiviranje, revizorjevo tveganje, metoda vrednotenja zalog po zoženi lastni ceni, primanjkljaj, presežek, metoda vrednotenja zalog po proizvajalnih stroških, metoda vrednotenja zalog po spremenljivih proizvajalnih stroških, notranja kontrola, stroški., ocenjevanje vrednosti nepremičnin, podjetij ter strojev in opreme, varnost elektronskega poslovanja, prednosti in slabosti e-računovodstva, posredni stroški, arhiviranje., predkalkulacija, cene., metode kalkuliranja, zunanje izvajanje storitev klicnega centra, projekt, mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti, sodelovanje, ocenjevalec vrednosti, Zakon o revidiranju, Kodeks etičnih načel za ocenjevalce vrednosti, klicni center, metoda spremljanja stroškov po procesih, osnovna sredstva, vrednotenje proizvodnje, prihodnost revidiranja, revizija poslovanja, priporočila pri zadolževanju, informacijska tehnologija, izobraževanje revizorjev, uporabniki informacij, proces odločanja, poslovno odločanje, nepravilnosti pri zadolževanju, zadolževanje, trajnostno poročanje., Trajnostni razvoj, blagajniško poslovanje, okoljsko poročanje, slovenska podjetja, gospodarska revizija, letna poročila, računalniški informacijski sistem, program MAOP, stanje in razširjenost uporabe, poznavanje, mala in mikro podjetja, razlogi za uporabo, spol, okoljska zavest, okoljska skrb, prostovoljno zunanje revidiranje, visokošolske ustanove., UKC Maribor, računovodska kontrola, interni program MEDIS, moduli., Računovodstvo, primerjava, študijski programi, banke, okoljski stroški, dobičkonosnost podjetja., kazalniki obvladovanja obratnega kapitala, krogotok denarja, Revizija, postopki preizkušanja podatkov, prevara, analitični postopki., optimizacija obratnega kapitala, organiziranost, okoljski vidik, družbena odgovornost, trajnosti razvoj, socialni vidik, proračunski uporabnik, delovni procesi, računovodstvo javnega zavoda, kriminal, forenzični računovodja, varnost informacijskega sistema, podjetje Gorenje., revizor informacijskih sistemov, standardi ISO, hierarhija pravil, ekonomsko vrednotenje, okoljsko računovodstvo, strateška tveganja, vrednost informacije, prihodki, rezervacije, raziskava., sredstva, aluminijska industrija, GRI., smernice poročanja, okoljska problematika, revizijsko poročilo, prispevki za socialno varnost, obdavčenje plače, obračun plače, Švedska, tveganje, sistem notranjih kontrol, davek na dodano vrednost, plača, javni sektor, centralna zbirka dokumentov, dokument, ABC, sistem za upravljanje dokumentov, javne osnovne šole, plačni sistem, računovodstvo osnovnih šol, Pravne oblike poslovanja, kamnoseštvo, računalniški program, trgovinsko poslovanje, trgovina, računovodstvo v trgovinski dejavnosti, javno-zasebno partnerstvo, koncesija, državne pomoči, vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol, materialno skladiščno poslovanje, primerjalni izračuni., slabosti, prednosti, analiza računovodenja, razporejanje stroškov, material, MS Navision, ERP, obvladovanje stroškov, javna služba, regulacija, upravičeni stroški, tržna dejavnost, srednješolski javni zavod na področju vzgoje in izobraževanja, predračunavanje, model kalkuliranja., omrežnina, zemeljski plin, dolžina, čas priprave, revizijska hiša, zunanja revizija, notranja revizija, operater distribucijskega sistema, Slovenski inštitut za revizijo, proizvajalni stroški, izcedna odpadna voda, kartica ugodnosti, zadovoljstvo, zvestoba, programi zvestobe., analiza stroškov, stroškovni nosilci, stroškovna mesta, računovodsko analiziranje, instrumenti zavarovanja., informacijski sistemi, poslovni proces, čistilne tehnologije, računovodski informacijski sistemi, celovite poslovne rešitve, likvidnost, potni nalogi, plačilna sposobnost
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici