| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tanja Markovič Hribernik

Together there are 262 keywords, that are appearing 296 times.
20 of them (7.63 % of all) appear more than once, together appearing 54 times (18.24 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x11.11%Slovenija
5x9.26%finančna kriza, staranje prebivalstva
4x7.41%Evropska unija, financiranje
2x3.7%pokojninski sistem, razdolževanje, banke, demografske spremembe, javni izdatki, zadolževanje, EU, inovacije, MSP, finančni kazalniki, dolgotrajna oskrba, davčne blagajne, davčne utaje, preventiva., finančne inovacije
1xponudniki transportnih storitev, tržne donosnosti državnih obveznic, optimizacija transportnih stroškov, obrestnih mer, črpanje EU sredstev, financiranje kulturne dediščine, sodelovanje pri pridobivanju EU sredstev., denarna politika, kulturna dediščina, ničelna spodnja meja, ključna obrestna mera, Španija, brezposelnost, programi Aktivne politike zaposlovanja, Usposabljanje na delovnem mestu, demografski dejavniki., Evropski socialni sklad – ESS, občina, Italija, transportni stroški, predšolska vzgoja, programi financiranja, Nemčija, vloga države, opazovalna lista, spremljava, opozorilni signal, sistem zgodnjega opozarjanja, diverzifikacija poslovnih dejavnosti, zadolženost podjetij, finančna uspešnost poslovanja, anomalija, kreditiranje, podatkovne osnove, preglednost finančnih odnosov, model spremljanja podatkov, poročanje, domače banke, tuje banke, analiza variance (ANOVA), Zdravstveno zavarovanje, regulativa, domovi za starejše, poslovanje domov za starejše, dohodki fizičnih oseb, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz zaposlitve, skrb za starejše, kohezijska politika, pravice zavarovancev do medicinskih pripomočkov, Obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje., potniški promet, okoljski vplivi, mestni avtobusni promet, davčna reforma, bančništvo v senci, plačilna disciplina, tveganost podjetij, insolventnost, kazalniki poslovanja, boniteta, modeli za presojanje tveganosti podjetij, bančno zavarovalništvo, zavarovalnice, davek od dohodka pravnih oseb, globalizacija, financiranje bolnišnic, zdravstveno zavarovanje, finančna in gospodarska kriza, poslovanje bolnišnic, računovodski izkazi, globalno segrevanje, analiza panelnih podatkov, javna naročila, preprečevanje davčnih utaj, bančni sistem, slaba banka, načini reševanja bančnega sistema, bančni sistem., družbena odgovornost, Montrealski protokol, fluorirani toplogredni plini, Kjotski protokol, tržni mehanizmi, socialno bančništvo, regulativa Evropske Unije, škodljiva davčna konkurenca, davčna konkurenca, inflacija, BDP, gospodinjstva, podjetniški sektor., Uredba EMIR, poslovne banke, likvidnost, Slovaška, finančno premoženje države, finančna liberalizacija, Basel III, Baselski odbor, finančne institucije, kreditna aktivnost, izvedeni finančni instrumenti, poslovanje podjetij, metodologije merjenja proračunske in fiskalne transparentnosti, proračunska transparentnost, zunaj bilančne aktivnosti, BCBS, globalna finančna kriza., Basel Ш, fiskalna transparentnost, Ciper, finančni sistem, ovire pri poslovanju, bančni sektor, zavarovalniški sektor, borza, deregulacija, zapadle neplačane terjatve, regulacija, ekonomski balon, Trg plačilnih kartic, Slovenia, Visa, Estonija, Bitcoin, kriptovaluta, analiza SWOT., analiza panoge, financiranje javnega zdravstva, izdatki v javnem zdravstvu, vpliv demografskih sprememb na izdatke v zdravstvu., problemi na področju javnega zdravstva, Diners club, davčni izdatki, bančni sektorji Srednje in Vzhodne Evrope, bančni sektorji Zahodne Evrope, superprevodnost, metoda končnih elementov, ekonomska študija, kablovod, profitna učinkovitost bančnega sektorja, stroškovna učinkovitost bančnega sektorja, davek od dohodkov iz dejavnosti, dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, OECD, davčne olajšave., analiza širšega okolja, razvoj, investiranje, psihološke pristranskosti, investicijske odločitve, investitorji., prostovoljno zdravstveno zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, vedenjske finance, vzdržnost javnih financ, davčni sistem, Republika Severna Makedonija, finančna pismenost, osebni proračun, metodologija merjenja finančne pismenosti, finančno znanje, medicinski pripomočki, pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov, programi za omejitev stroškov staranja, izdatki za zdravstvo, zdravstveno varstvo., pokojninski izdatki, srednje veliko podjetje, vzdržnost pokojninskega sistema, demografska gibanja., vzdržnost pokojninskih sistemov, zdravstvo, servisiranje medicinskih pripomočkov., zdravstveni sistem, financiranje zdravstva, dodatno pokojninsko zavarovanje, siva ekonomija, temeljna analiza, upravljanje z zalogami, zaloge, optimizacija zalog, stroški zalog, Kartično poslovanje, financiranje zalog, trgovanje z emisijami, toplogredni plini, finančna struktura, posojilni kapital, kreditno tveganje, bonitetna razvrstitev, bonitetni model, bonitetne skupine, kartične sheme, trg plačilnih kartic, agencijski delavec, posredovanje delovne sile, fleksibilno zaposlovanje, mednarodno podjetje, metode oblikovanja transfernih cen, transferne cene, zaposlitvene agencija, odvzem predmeta lizinga., lizing, Poljska., finančni lizing vozil in opreme, vpliv recesije na lizing posle, javne finance, lastniški kapital, carina, instrumenti inovacijske politike., konkurenčnost, gospodarska kriza, analiza poslovanja, ekonomičnost, kazalniki uspešnosti, javno naročanje, nepremičninski trg, relativno vrednotenje, intrinzično vrednotenje, diskontiran denarni tok, ocenjevanje vrednosti, naložbena nepremičnina v gradnji, Češka republika, zdravila, večjo hitrost poslovanja, ki se uporabljajo pri teh postopkih. V praktičnem delu se opiše postopek in v nalogi je bil raziskan in ugotovljen finančni vidik carinskega postopka 42 glede na uvoznika carinjenja in s strani posrednika carinjenja-špediterja. Uporaba postopka 42 za uvoznika prinaša zmanjšanje stroškov carinjenja, fleksibilnost in konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji, ugled pri tujih partnerjih. Podobni zaključki prinašajo prav tako tudi carinskemu posredniku- špediterju. Ključne besede : carinski postopek, dokument, carinjenje, poudarek je na postopku 42. V teoretičnem delu naloge se zaradi lažjega pregleda opisujejo carinski postopki in njihove sestavine. Proučijo se listine, Diplomsko delo obravnava carinski postopek pri uvozu blaga, zdravstvena zavarovalnica, cene zdravil, zadruga, rejec, perutninarstvo, poslovni cilj
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica