| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Sonja Treven

Together there are 1186 keywords, that are appearing 4417 times.
362 of them (30.52 % of all) appear more than once, together appearing 3593 times (81.34 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
119x3.31%zaposlenost
87x2.42%motiviranje
67x1.86%podjetje
64x1.78%cilj
63x1.75%Slovenija
58x1.61%kadri
55x1.53%metode
54x1.5%organizacijske strukture, delovna uspešnost
53x1.48%zadovoljstvo
51x1.42%kadrovska politika
48x1.34%dejavnost
47x1.31%delo
46x1.28%razvoj, izobraževanje
44x1.22%modeli
43x1.2%stres
42x1.17%nagrajevanje, potrebe
41x1.14%organiziranost
39x1.09%vodenje
38x1.06%delovanje
35x0.97%predstava
34x0.95%sposobnosti, komuniciranje, medosebni odnosi
33x0.92%psihologija osebnosti
32x0.89%uporaba človeških zmogljivosti, ocenjevanje
31x0.86%teorija, človeški potencial
30x0.83%organizacija, uspešnost poslovanja
28x0.78%delovna organizacija, delovno mesto, praksa
27x0.75%osebnost, planiranje kadrov
26x0.72%management, zaposlovanje, programi, strategija
23x0.64%plače, analiza
22x0.61%razlike, motivacija
21x0.58%aktivnosti, zaposleni, osebni dohodek, stres na delovnem mestu, strokovno izobraževanje, delovno okolje, poslovodni delavci
20x0.56%učenje, kariera, panoge dejavnosti
19x0.53%usposabljanje
18x0.5%ankete, definicija, posledice stresa, poklicna uspešnost, vrednotenje, poslovna psihologija
17x0.47%zmogljivost
16x0.45%organizacijska kultura, empirične raziskave
15x0.42%poslovni razgovori
14x0.39%upravljanje, Evropska unija, manager, kultura
13x0.36%reševanje problemov, delovni odnosi, uspešnost, storitve, delovna sila, poslovno komuniciranje, metodologija
12x0.33%stilistika, človek, motivacijski dejavniki, povezanost
11x0.31%lastnosti, čustva
10x0.28%človeški kapital, medkulturna komunikacija, organizacija dela, vedenje, premagovanje stresa, orodja
9x0.25%prednost, zavarovalnice, komunikacije, poslovanje, vrste stresa, učinkovitost, poslovni proces, teamsko delo, sistemi, mednarodne primerjave, konflikti, človeški viri
8x0.22%kultura podjetja, vprašalniki, značilnosti, sociologija kulture, mentorstvo, kovinska industrija, Stres, zdravje, organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, poslovna pogajanja, pogovori, mednarodno poslovanje
7x0.19%bolezni, zdravilišča, organizacija podjetja, ponudba, tehnika, osebje, trg delovne sile, pogajanje, znanje, javne službe, meritve, struktura, psihotehnike
6x0.17%javna uprava, merila, kadrovska dejavnost, škoda, izboljšave, čustvena inteligenca, mobing, inteligenca, vzroki stresa, delovna razmerja, zakonodaja, poslovno okolje, intelektualni kapital, avtomobilska industrija, prilagajanje, stresorji, mineralne vode, individualizem
5x0.14%kadrovanje, moč, globalizacija, management človeških virov, duševno zdravje, oblikovanje, vrednote, življenje, izobraževalni sistemi, spremembe, poslovno sodelovanje, medosebne komunikacije, intervjuji, Evropa, mišljenje, opazovanje, turizem, kvaliteta, plača, etnične karakteristike, strokovna izobrazba, ženske, spol, karakteristike, planiranje, javni sektor, poslovna etika
4x0.11%raziskave, svetovanje, država, svet, dežele, raznolikost, pogajanja, primeri, projekti, državna uprava, Japonska, aplikacija, pospeševanje prodaje, poslovanje podjetja, družina, pravna ureditev, Azija, občine, družbe, žensko vprašanje, delavci, rešitve, poslovne funkcije, psihologija dela, ustvarjalnost, elektronsko poslovanje, duševna higiena, delovne skupine, komunikacija
3x0.08%interno komuniciranje, dobro počutje, stili vodenja, prodaja, Motivacija, nezadovoljstvo, odločanje, trgovec, vodja, trgovske družbe, razvoj zaposlenih, naloge, motiv, podpora, pretok informacij, teorija racionalnih pričakovanj, vzorci, aluminij, intervju, banke, delovni pogoji, selekcija, trgovinsko podjetje, dejavniki stresa, simptomi stresa, migracije, obvladovanje stresa, priložnosti, vzroki, SWOT analiza, srednje šolstvo, duhovnost, tipologija, življenjski uspehi, motivacijske teorije, učni proces, agencije, konkurenčnost, elektroenergetika, tisk, testiranje, Amerika, delovni proces, inovativnost, meditacija, samospoznavanje, pismenost
2x0.06%učenje na daljavo, informacijski sistemi, usklajevanje, pravice, dohodek, komunala, stroški, upravljanje raznolikosti, ekonomika podjetja, zdraviliški turizem, pogodbe, zaposlitev, časniki, založništvo, delovno pravo, organizacija poslovanja, poslovna uspešnost, integracijski procesi, notranja motivacija, mednarodno ekonomsko sodelovanje, mednarodna kooperacija, nagrade, preprečevanje, informacijska tehnologija, ZDA, konfekcija, zaznavanje, informacije, diskriminacija, proizvodnja, čas, preprečevanje stresa, model vodenja, Zadovoljstvo, Nemčija, telekomunikacije, izobraževanje in usposabljanje, viri stresa, načrtovanje, analiza dela, Avstralija, kreativnost, načrtovanje kariere, modeli stresa, demografija, izgorevanje, fleksibilnost, Severna Amerika, izbiranje, raziskava, članstvo, merjenje organizacijske klime, nezgode pri delu, trgovina, tiskarstvo, bolnišnice, vojska, KLJUČNE BESEDE: motivacija, računalništvo, socialna antropologija, d.o.o., SKEI, jezikovna antropologija, timsko delo, zavarovalstvo, konkurenčna prednost, družbene dejavnosti, upravna dejavnost, inovacije, izvori stresa, javne storitvene dejavnosti, strokovne službe, zastopniki, faktorska analiza, coaching, motivacija zaposlenih, merjenje zadovoljstva, produktivnost, poslovni bonton, lokalna uprava, Kultura, interakcije, elektrogospodarstvo, mentor, kritika, izkušnje, poučevanje, učitelji, izkustveno učenje, motiviranost, gostinstvo, konflikt, turistično posredovanje, turistične agencije, uporaba računalnika, prehrana, brezposelnost, Osebnost, razvoj človeških virov, hipoteze, osebni razvoj, sestavine kulture, problemi, poslovni rezultati, tekstilna industrija, perspektive, analiza poslovanja, metode pridobivanja kadrov, družbenoekonomski razvoj, izgorelost, tovarne, karakterologija, trendi
1xopis dela, Reorganizacija, spodbujanje konfliktov, obvladovanje konfliktov, pridobivanje kadrov, odgovorni vodja gradbišča, počutje., stili vodenja., značilnosti pogajanj, mednarodna pogajanja, izbira kadrov, reševanje konfliktov, osebnostne lastnosti vodje, dejavniki uspešnosti, znaki, metode izbire kadrov, kulturne razlike, • stres • stres pri delu • premagovanje stresa • posledice stresa, zdravljenje, pogajalski slogi., sport management, sport, simptomi, dejavniki motivacije, konflikt v podjetju, taktike pogajanj, dimenzije osebnosti, metode in tehnike izbire kadrov., preprečevanje mobinga., zaposlitveni sejmi, sistem mentorstva, Kariera, posledice mobinga, human resources management, upravljanje starosti, starejši zaposleni, d.v.z., Pravilnik o izvajanju mentorstva, problematika in predlogi za izboljšanje., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, diskriminacija starejših zaposlenih, medgeneracijsko sodelovanje, proces mentorstva, izvršilci mobinga, usposabljanje., železniški transport, volunteers, kader, Akademija Vzajemne, non-profit organizations, železnice, žrtve mobinga, e-kadrovanje, zasebne kadrovske agencije, načini pridobivanja kadrov, mentoriranec, Razvoj kadrov, sports organizations, povezava med kulturo in klimo, pogajalec, pogajalska skupina, raz, razreševanje konfliktov, uravnavanje stresa, Ključne besede: pozitivna psihologija, Interles, merjenje stresa, pogajalska strategija, vzorčenje, sporazum, Učenje, Velika Britanija, Španija, pripadniki Slovenske vojske, pogajalska taktika, priprava na pogajanja, usposabljanje zaposlenih, subjektivno emocionalno blagostanje, socialni odnosi, gospodarski kazalniki in dobro počutje zaposlenih, politika in dobro počutje zaposlenih, vera, kultura in dobro počutje, fizično ter mentalno zdravje zaposlenih, denar in dobro počutje, dobro počutje pri delu, zadovoljni zapo, teoretske razlage subjektivnega blagostanja, štipendiranje, pripravništvo, Izobraževanje zaposlenih, izobraževanje ob delu, psihično blagostanje, dimenzije psihičnega blagostanja, model petih velikih faktorjev osebnosti, metode učenja, premagovanje stresa., spremenljivke, računalniški programi, rezultati, raziskav, materialne nagrade, rekrutiranje, vrednotenje dela., sistem nagrajevanja, prosti čas in dobro počutje, nematerialne nagrade, šolstvo, osebnostne lastnosti, tipi osebnosti, nezadovoljstvo zaposlenih., dejavniki zadovoljstva, žensko delo, zadovoljstvo zaposlenih pri delu, nedenarno nagrajevanje, denarno nagrajevanje, vzroki stresa pri delu, vrste povzročiteljev, posledice stresa pri delu, posredniki, reakcije na stres, zavarovanje, oblike učenja, prepoznavanje stresa, načini obvladovanja stresa, stres pri delu v Zlatarni Celje d.d., retencija, nadomestila, odhodi, dodatki k plači, ugodnosti, Sistem nagrajevanja zaposlenih, fiksni in variabilni del plače, temperament, B, politika podjetja, poslovodenje, kolektivizem, pohištvena industrija, enotni trg, problematika, srednja podjetja, starost, življenjsko okolje, lesna industrija, mala podjetja, regionalna ekonomika, moški, hotelirstvo, skupinsko delo, mednarodno podjetje, jeklarska industrija, industrija, zagotavljanje kvalitete, feminizem, Danska, energetika, varnost, kontrola, prodajalne, carinsko poslovanje, poslovna morala, Brazilij, raziskovalne metode, carinski postopek, carine, uporabniki, potrošnik, odjemalec, finančne ustanove, filozofska antropologija, primerjave, oglaševanje, industrijska psihologija, sanitarna tehnika, odgovornost, zavodi, energija, klasifikacija, javni zavodi, glasba, informacijski inženiring, elektroindustrija, samostojnost, behaviorizem, osebna prodaja, poslovni sistemi, tržne raziskave, otroško varstvo, predšolska vzgoja, organizacijski sistemi, konstruktivizem, hierarhija, livarstvo, papirna industrija, odličnost, uprava, regionalni razvoj, programsko inženirstvo, projektni management, nogomet, šport, informacijski viri, finančna sredstva, financiranje, sponzorstvo, bela tehnika, gospodinjski aparati, finančna analiza, narod, verstvo, življenjski standard, simulacija, plačilni sistemi, prosti čas, igre, zanimivosti, socialni vidik, politični odnosi, potovalni uradi, marketing, trženje, Italija, arabske dežele, kemična industrija, proizvodni programi, promocija, izobraževanje odraslih, odnosi z javnostjo, zasebno podjetje, poslovne banke, bančno poslovanje, projektna organizacija, strokovnjaki, specialne kompetence, zdravstveni zavodi, osebno svetovanje, servisi, poklicna praksa, poklicno svetovanje, religija, norme, zadružništvo, kmetijske zadruge, inovativno poslovanje, dialektična teorija sistemov, nacionalizem, narodna zavest, inovacijski proces, inovacijska dejavnost, zadruge, privatni sektor, univerze, študenti, gospodarske pogodbe, prostor, steklarstvo, steklo, vzroki za absentizem, odsotnost z dela, posledice absentizma, pošta, zdravstvena nega, napake, bolnišnica, ocena tveganja, grafična industrija, katalogi, sistematika, ukrepi na delovnem mestu in vodenje programov, vodenje primerov ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu, vodenje primerov v zaposlitveni rehabilitaciji, tekstil, pretok blaga, pijače, absentizem, državljanstvo, svoboda, zahodna Evropa, podjetništvo, surovine, periodika, krožki kakovosti, sodobnost, odpadki, trg, finančni kapital, potovanja, partnerstvo, kupci, Afrika, oblačilna industrija, regulacija, ceste, inženiring, bančništvo, razvojna strategija, poslovna politika, blagovne znamke, moda, strateški management, strateško upravljanje, kapital, Latinska Amerika, učni programi, pristojnost, testi, hranilnice, osnovne kompetence, MIS, pravila, darila, relaksacija, transcendentalna meditacija, študij, on-line, Kitajska, sporazumi, procesi, Francija, poklicna rehabilitacija, stališča, računalniške mreže, računalniške komunikacije, vlada, pozitivizem, psihološki nasveti, strokovni razvoj, policija, učinkovito vodenje, izpopolnjevanje, center za izpopolnjevanje in usposabljanje., upokojevanje, podjetje Venge d.o.o., duhovna inteligenca, organizacijski pristopi k premagovanju stresa, pozitivno naravnani ljudje, dejavniki zunaj delovnega okolja, pozitivna samopodoba, pozitivno mišljenje in delo, individualne pristopi k premagovanju stresa, pozitivno mišljenje in zdravje., hitro upokojevanje, delavci migranti, managerji, anketa., življenjski slog, gibanje, verbalno in neverbalno komuniciranje, pristopi proučevanja kulture, sodelavci, enakost, pokojninska zakonodaja, pokojninska reforma, dnevne migracije, teorije zadovoljstva pri delu, pravičnost, modeli zadovoljstva pri delu, dejavniki v delovnem okolju, stresogeni dejavnik, pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, upravljanje človeških virov, pravilnik o delovnih razmerjih, pravilnik o plačah, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, intrapersonalni konflikt, zadovoljstvo pri delu, Play2gain, modeli učenja, tehnike uporabe izkustvenega učenja, organizacijski konflikt, lestvica konfliktov, konflikt med delom in družino, management kadrovskih virov, EURES, temeljni model stresa, medicinski kader, stopnja stresa, ZIP center, premagovanje stresa na ravni organizacije, Premagovanje stresa na ravni posameznika, Zadovoljstvo zaposlenih, Center za socialno delo Maribor., Čustva, stimulacija in nagrajevanje, prepoznavanje in opravljanje čustev, merjenje čustvene inteligence, upravljanje s stresom na delovnem mestu, medkulturno komuniciranje, arabska kultura, znanja, saj človek poseduje sposobnosti, spretnosti in osebnostne lastnosti, obenem pa ga zaznamuje motiviranost, vrednote in druga čustva. Na osnovi teh človek skuša uresničevati življenjs, volja, ki (posredno) pozitivno vpliva na uspešnost organizacij. To spoznanje iz raziskave ne preseneča, njegovo psihično dobro počutje (PDP) kakor tudi njegovo zadostno in potrebno celovitost (ZIPOC), d. d., podjetje Petrol, klicni center., Osrednji namen raziskave, je razviti in podati inovativen pogled na človeka, ki je podlaga pričujočega dela, Človeški kapital, uvajanje, trg dela, fleksibilne oblike zaposlitve, varna fleksibilnost, trendi na področju razvoja fleksibilnih oblik zaposlitve, Ključne besede: organizacijska klima, - stres - stres na delovnem mestu - vrste stresa - značilnosti stresa - posledice stresa - SKEI, metode obvladovanja stresa, delovna storilnost, problematika stresa, zadovoljstvo., program za premagovanje stresa, Zadovoljstvo pri delu, nepedagoški delavci, vloga migracij, motivacijska teorija, denarne nagrade, osnovna šola, nedenarne nagrade, varčevanje., Mednarodna pogajanja, KLJUČNE BESEDE: Poslovna pogajanja, nagrajevanje zaposlenih, stres pri zaposlenih, islam, arabski svet, tipi osebnosti., oblike motiviranja, nagrade., nemotiviranost, Strategije in taktike pogajanja, Pogajalski proces, samozavest, angažiranost zaposlenih, samoučinkovitost, postavljanje ciljev, samodisciplina, motiviranje iz okolja, pozitivno razmišljanje, Samomotivacija, Pogajanja v Sloveniji., Pogajanja v Nemčiji, Vodenje, načini motiviranja, zadovoljstvo zaposlenih., mednarodne operacije, izseljeni zaposleni, stresorji na delovnem mestu, sistem plač in nagrajevanja, nastanek stresa, individualne metode odpravljanja stresa, raziskava stresa v organizaciji, organizacijski pristopi odpravljanja stresa, osebnostna rast, individualne metode za premagovanje stresa, strateško upravljanje človeških virov., strategija človeških virov, Organizacijska klima, dejavniki organizacijske klime, Splošna bolnišnica Murska Sobota, dejavniki zadovoljstva zaposlenih, kakovost življenja, svoboda odločanja, skrivno nakupovanje, psihično zdravje, strateški razvoj človeških virov, družbena odgovornost, mikro podjetja., stopnje izgorelosti, samodeterminacija, psihološko dobro počutje, učinkovitost., kakovost delovnega življenja, delovna učinkovitost, spodbuda, pozitivno mišljenje., modeli upravljanja človeških virov, inovativna organizacija, metode ocenjevanja, Delovna uspešnost, ocenjevalni intervju, ocenjevanje uspešnosti., Evropska unija., psihično nasilje, tehnike sproščanja, strategije stresa, uravnotežena zastopanost spolov, enakopravnost spolov, Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor, organizacijski stres, karoshi smrti, izgorelost zaposlenih, Ključne besede: migracije, vzroki migracij, posledice izgorelosti, vzroki za izgorelost, obvladovanje izgorelosti, preprečevanje izgorelosti, Človeški viri, Zavarovalnica Maribor d. d., spoprijemanje z izgorelostjo, izgorelost na delovnem mestu, migracijski stres, posledice migracij, družinsko podjetje., preprečevanje mobinga, pravilniki, mladi raziskovalec, mentorski odnos, napotitev, mednarodni management človeških virov, medkulturno usposabljanje, repatriacija, III. gimnazija Maribor., prilagajanje., mednarodna organizacija, napoteni delavec, ukrepi za premagovanje stresa, vzroki stresa pri delu, organizacija Terme Olimia., upravljanje z raznolikostjo, izseljeni delavec, upravljanje s kulturno raznolikostjo, varnost in zdravje pri delu, izobraževanje in usposabljanje pri delu, timsko delo., poslovni sestanki, policist, stresnost policijskega dela, prenos znanja, management znanja, poslovni običaji, prost pretok delovne sile, področje varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji do leta 2020., zakon o varnosti in zdravju pri delu, pogajalske strategije, Indija, indijska kultura, stres pri delu v organizacijah, motivacijski dejavniki., španska kultura, slovenska kultura, selekcijski postopek, modeli preučevanja stresa, novo zaposleni, kadrovski viri, poslovna kultura, protokol., doktorat znanosti, mentorski program, sistemizacija, stimulacija, stroški stresa, pristopi k premagovanju stresa, dobri odnosi, odnosi med sodelavci, zaposlitev v Avstriji., posledice stresa., načrtovanje zaposlenih, zaposlovanje., ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki, individualni in organizacijski stresorji, osebnostna tipa A in B, didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, vodenje in odnosi, razvoj človeških virov v visokem šolstvu, raziskovalna in pedagoška aktivnost v visokem šolstvu, pedagoške kompetence visokošolskega učitelja, notranji odnosi, notranje komuniciranje in informiranje, slovensko podeželje, ustvarjalni tim., ekološko kmetijstvo, Ključni kadri, načrtovanje človeških virov, upravljanje ključnih kadrov, uspešen tim, reševanje., kadrovska politika., učeča se organizacija, zaposlitvena rehabilitacija, mobing kot posledica konflikta, posledice, vrste in oblike, razvijanje zaposlenih, zadržanje zaposlenih, vzroki konflikta, nasledstvo, vrste konfliktov, reševanje konflikta., distres, evstres, MSP, nedružinsko podjetje, orodje DNLA, Pošta Slovenije, kadrovski oddelek., nasilje, družinsko podjetje, uspešnost podjetja, planiranje človeških virov, demotiviranje, nezadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva pri delu, motivacija in zadovoljstvo zaposlenih na Premogovniku Velenje, koristi, d.d., ugotovitve., Športna organizacija, kulture, pravosodje oz. pravosodni sistem, taktika, pogajalci, mehki dejavniki motivacije, človeški vir, vzpostavitev, izvajanje, motiviranje in nagrajevanje v podjetju Unior, sistem motiviranja in nagrajevanja, d.d.., Ključne besede: izobraževanje, kadrovski management, ravnanje s človeškimi viri, nefinančne nagrade, finančne nagrade, blaginja zaposlenih, model, e-mentorstvo, področja motiviranja, generacije delovno aktivnih, frustracija, Karoshi smrt, profil motivov, kompetenčni profil, Ključne besede: stres, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, delovne naloge, dnevne obveznosti, Kompetence, pomanjkanje kadra., čustvene spretnosti, lastnosti dobrih podjetnikov, Zaposlovanje, pridobivanje delavcev, delovna dovoljenja, tuji delavci, sindrom izgorevanja, Ključne besede: vizija organizacije, tipologije organizacijske kulture, Organizacijska kultura, OCAI., mednarodne organizacije, izbira zaposlenega, pridobivanje zaposlenih, nagrajevanje., organizacijsko vedenje, učeči posameznik, poslanstvo organizacije, učeča družba, vseživljenjsko učenje, Ključne besede: management človeških virov, uspeh, regresijska analiza, oblike, cilji, izvedba, nosilci, delovna kariera, Reflex d. o. o., metode za premagovanje stresa, Pomurske lekarne., učinkovito timsko delo, sugestija., pozitivna psihologija, subjektivno blagostanje, izgorevanje na delovnem mestu, dobro počutje zaposlenih, kadrovska, organizacijska in izobrazbena struktura zaposlenih, proces usposabljanja, vloga usposabljanja, načini premagovanja stresa, Čustvena inteligenca, uspeh podjetnika, pozitivno mišljenje, ovire pri izobraževanju, oblike izobraževanja, vodilna mesta, Slovenski podjetniški sklad, delovni razvoj, motivacija za izobraževanje, metode izobraževanja, prisotnost sindroma izgorevanja pri zaposlenih v podjetju X, posledice izgorevanja, zunanja motivacija, delovne vrednote, prodajni referenti, Impol d.o.o., prodajna politika, prodaja aluminijskih izdelkov, vrednote podjetja, demotivatorji, učinki stresa, materialni in nematerialni motivacijski dejavniki., metode odpravljanja stresa, metode odpravljanja posledic stresa, Motivi, ugotovitve raziskave, Kadrovanje, Storitve zasebnih agencij, oblike nagrajevanja, medsebojni odnosi, stres., KLJUČNE BESEDE: vodenje, Ključne besede: kariera, duhovno vodenje., podjetje Var d.o.o., vrste organizacijskih kultur, Fleksibilne oblike zaposlovanja, MDDSZ, ZDR, Trg delovne sile., merjenje zadovoljstva zaposlenih, motiviranost zaposlenih, potreba, vodenje v času aktualne gospodarske krize, zaupanje, Ključne besede: kultura, nacionalna kultura, posledice stresa na delovnem mestu, pohvala., teorije vodenja, gospodarska kriza, pripadnost organizaciji, motiviranost in zavzetost, zadovoljstvo pri delu., vrste in faze stresa, GRAWE Zavarovalnica d.d., Raiffeisen banka., tehnike za premagovanje stresa., • Vloga žensk • Gospodarstvo • Ženske na vodilnih položajih • Kariera • Družina, metodologija za vrednotenje delovnih mest, sistemizacija delovnih mest, horizontalno napredovanje, redni letni razgovor, joga, javni uslužbenci, plačni sistem, DOJEMANJE STRESA., zaposleni., Plače, STRES, ANAZIZA STRESA, VREDNOTENJE STRESA, posameznik, osebnostni razvoj, prostovoljec., odpravljanje stresa., timi, taktike, izražanje posameznika, podjetje Hit Šentilj d. d., strategije spoprijemanja s stresom, organizacijski stresorji, avtogeni trening, antistresni programi, dejavniki motivacije za delo, motivacija za delo v četi X Slovenske vojske., individualni stresorji, stres v delovnem okolju, organizacijsko komuniciranje, motivacija zaposlenih., sindrom izgorevanja na delovnem mestu, Ključni pojmi: duhovna inteligenca, vzroki izgorevanja, simptomi izgorelosti, sprostitvene tehnike za preprečevanje izgorevanja, faze izgorevanja,  Izmensko delo.,  Medicinske sestre in stres pri delu, podjetje MVA, pridobivanja, d. o. o.,  Stres na delovnem mestu,  Stresorji na delovnem mestu, stresni dejavniki, Ključne besede: stres na delovnem mestu, sestava raznolikosti, Železarna Ravne – Monter Dravograd d.d., prednosti upravljanja raznolikosti, načini upravljanja raznolikosti, upravljanje raznolikosti v EU, upravljanje raznolikosti v ZDA, analiza., motiviranje zaposlenih, vodenje kariere, razvoj kariere, upravljanje kariere, razumevanje kariere., usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, dejavnosti razvoja zaposlenih, izzivi, poslovni svet, NLP in aksiomi NLP, organizacijska klima v inšpektoratu za RS za notranje zadeve., delovanje možganov, koncepti in metode po modelu NLP, učinkovito komuniciranje s pomočjo NLP, tehnike NLP, dimenzije organizacijske klime, vzgojitelj predšolskih otrok, kulture sveta, Bosch Siemens Hišni aparati d.o.o., kulturna raznolikost, medkulturne kompetence, spoprijemanje in obvladovanje stresa, pogodba o delovnem razmerju
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica