| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Katja Košir

Together there are 306 keywords, that are appearing 428 times.
69 of them (22.55 % of all) appear more than once, together appearing 191 times (44.63 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x5.24%medvrstniško nasilje
8x4.19%učitelji
7x3.66%miselna naravnanost
6x3.14%socialna sprejetost, stres
5x2.62%vrstniški odnosi, perfekcionizem, sociometrična preizkušnja
4x2.09%socialne veščine, nadarjenost
3x1.57%spol, socialna opora, starost, samopodoba, anksioznost, mladostniki, osnovna šola, neudeleženi, samoučinkovitost, nadarjeni učenci, učenci, stališča, uporaba Facebooka
2x1.05%medosebni odnosi, študija primera, socialna samopodoba, zaznana opora s strani vrstnikov, spletna viktimizacija, razredna klima, čustvena inteligentnost, izgorelost, trening socialnih veščin, razred, posvetovanje, spletne žrtve, značilnosti, evalvacija, študenti, mladostništvo, učni uspeh, osamljenost, srednje otroštvo, motivacija, refleksija, sodelovanje, čustveno delo, izobraževanje, validacija, odnosi, učitelj, otroci s posebnimi potrebami, formativno spremljanje, ure oddelčne skupnosti, srednja šola, zaznana socialna opora, dodatna strokovna pomoč, učenci s posebnimi potrebami, delovna zavzetost, šola, psihološko blagostanje, strah, vrstniki, splošna in socialna samopodoba, izražanje jeze, prijateljstvo, učenec, učna samopodoba, empatija, ciljna usmerjenost
1xsocialna preferenčnost, skupina, nasilje, kaznovanje, ocenjevanje znanja, vizualizacija, sociomatrika, sociogram, sproščanje, vzgojni stili, otrok, regulacija čustev, inkluzija, integracija, vrtec, lokalno okolje, tesnobnost., čustvena in vedenjska zavzetost, vključevanje, dvojezičnost, osnovna šola s prilagojenim programom., otroci z motnjo v duševnem razvoju, vrstniška viktimizacija, nacionalna pripadnost, priseljenci, izkušnja priseljencev., učna uspešnost, učna samoregulacija, učinki treninga, preventivni program, zaznani stres, spoprijemanje s stresom, socialni odnosi, viri zaznane socialne opore, trening regulacije čustev, šolska situacija, osebnost, dejavniki medvrstniškega nasilja, konflikti, spoprijemanje, kvalitativno raziskovanje, emocije, socialni vpliv, Brain gym, srednje in pozno otroštvo, razredna stopnja, učenci razredne stopnje, tehnika Kdo je kdo, sociometrični status, spoprijemanje z nasiljem, družinsko nasilje, strip, razlike med spoloma, STEM, STEU, spodbujanje ustvarjalnosti, test sposobnosti, bralna pismenost, literarnodidaktična metoda, bralna motivacija, ukrepi za zmanjševanje nasilja, akademska prokrastinacija, supervizija za učitelje, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, spodbujanje čustvene inteligentnosti., učitelji razrednega pouka, supervizorji, različne mere socialne sprejetosti, praksa poučevanja, zgodnje otroštvo, struktura čustev, pogostost, depresivnost, resnost, posredovanje, opredelitev čustev, Čustva, ustvarjalnost, preventiva, mnenja, poznavanje in uporaba, teorije izbire poklica, samopercepcija, model delovnih zahtev in virov, odzivanje na medvrstniško nasilje, zaznavanje medvrstniškega nasilja, mnemotehnike, spomin, samoiniciativnost, Model izkušnje TA, trening asertivnosti, dimenzije samopodobe, srednješolci, učna uspešnost., motivi za uporabo Facebooka, viktimizacija, individualni dejavniki, tradicionalni model svetovanja, svetovanje, izkustvene delavnice, sodobni model svetovanja, svetovalni delavci, šolska klima, razrednik, učna odtujenost, učna zavzetost, razvoj treninga, stališča do nasilja, razredne norme, s strani vrstnikov zaznana priljubljenost, akcijsko raziskovanje, samoučinkovitost za posredovanje v primeru medvrstniškega nasilja, spoprijemanje s strahom, poklicna samoučinkovitost, sprejetost, priljubljenost, negotovost zaradi socialnega statusa, vrstniški status, delovne zahteve in viri, šolski svetovalni delavci, socialni cilji, šolski svetovalni delavec, socialna sprejetost učencev, spletno nasilno vedenje, osebnostni razvoj, duševno zdravje, šolska svetovalna služba, pismenost o duševnem zdravju, supervizija, akademsko samooviranje, potrebe, inkluzivne prakse, vzgojitelji, svetovalna služba, zbor zaposlenih, zborovsko petje, spletni nasilneži-žrtve, spletni nasilneži, Tridimenzionalni vprašalnik perfekcionizma (BTPS), študijska uspešnost, čustvene in vedenjske motnje, vzgojni zavodi, preventivno-intervencijski program, ekstravertnost, diskusija, IKT samoučinkovitost, starševska mediacija, stališča do interneta, vzgoja, COVID-19, epidemija, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), povratne informacije, Socialno in čustveno učenje, mesto nadzora, intervencija, delavnica., pozitivna matematična miselna naravnanost, metakognicija, pregled raziskav, učno zavlačevanje, vzgojitelj, vključenost v šolanje, profesionalni razvoj, dejavniki profesionalnega razvoja, branje leposlovja, vseživljenjsko učenje, starši otrok s posebnimi potrebami, odzivi vzgojiteljic, subjektivno blagostanje, odlašanje, učno samooviranje, izstopajoče vedenje, predšolski otroci, samorefleksija, selektivni mutizem, ruminacija., psihološka rezilientnost, nasilneži, žrtve, opora vrstnikov, nasilneži-žrtve, aktivnosti, dejavnosti, učitelji., konstruktivni odziv, cerebralna paraliza, gibalna oviranost, prosti čas, samospoštovanje, opora učiteljev, priljubljenost. , učenci z avtističnimi motnjami, medvrstniški odnosi, redne osnovne šole., Šolska svetovalna služba, poklicna orientacija, ključne kompetence svetovalca, fiksna miselna naravnanost, miselna naravnanost k rasti, zanemarjanje trajanja, pravilo vrhunca in konca, kakovost življenja, hevristike, svetovalni delavec, starši, Neuspeh, lestvica, slovenska priredba, vloga učitelja, ocenjevanje, samoregulacija, e-šolski sistemi, uporaba Snapchata., čas na socialnih omrežjih, zgodnja obravnava, anksiozne motnje, tradicionalne žrtve, dvojne žrtve, samozaznana priljubljenost, opora, vključevanje staršev v šolo, komunikacija med šolo in starši, športno nadarjeni učenci, talent, vloga šole, tim, vzgoja in izobraževanje., timsko delo, splošna samopodoba, žrtve spletnega nasilja, zaznavanje starševstva, nadzor, spletno medvrstniško nasilje, dejavniki, spletno nasilje, izbira in načrtovanje
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica