| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matjaž Tratnik

Vseh ključnih besed je 551, ki se skupaj pojavijo 591 krat.
26 ključnih besed (4.72 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 66 krat (11.17 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x7.58%človekove pravice
4x6.06%Svetovna trgovinska organizacija, odškodnina, CISG, diplomska dela
3x4.55%sukcesija, kršitev pogodbe, Državljanstvo
2x3.03%državljanstvo, zemljiško pismo, zemljiški dolg, EU, mednarodno javno pravo, diplomske naloge, nepremoženjska škoda, reforma, mednarodna prodajna pogodba, pogajanja, stvarno pravo, letalski promet, sodna praksa, pravna sredstva, lastninska pravica, dolžnost zmanjševanja škode, dvojno državljanstvo, notranji trg
1xvečstopenjska klavzula, Evrosistem., prodajna pogodba, finančno premoženje, bančno posojilo, konciliacija, arbitraža, predpostavke odškodninske odgovornosti po pravu EU., obveznost, kršitev prava EU, odškodninska odgovornost države zaradi kršitev prava EU, zastopanje., Pravo EU, Direktiva 2009/44/ES, Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ), položaj neplačanega prodajalca, pravo WTO, nepriznanje neposrednega učinka, profesionalni šport, Lizbonska pogodba, pravo EU, pridržek lastninske pravice, finančna zavarovanja, plačilo kupnine, Sodišče EU, posredni učinek, neposredni učinek, Direktiva 2002/47/ES, Načelo pravičnega postopka., romanski sistemi, Francija, načelo nemo plus, prenos zemljiškega pisma, transfer lastnine, Splošni sporazum o carinah in trgovini, varovalna pogodba, Italija, varovalni zemljiški dolg, primerjalnopravna ureditev, neakcesornost, Draft Common Frame of Reference., Portugalska, Načelo največjih ugodnosti, Načelo nacionalnega tretmaja, Načelo preglednosti, forfaiting, Načelo posebne obravnave, factoring, stvarnopravna zavarovanja, prenos terjatev, cesija, premičnina, razpolagalna nesposobnost, a non domino, jamstvo del credere, Načelo predvidljivosti, prevzem dobave, že izpolnjena konsideracija, akcesornost, izvršilni naslov, zavarovalna pogodba, izolirani zemljiški dolg, zavarovalni zemljiški dolg, notarska maksimalna hipoteka, temeljno upniško-dolžniško razmerje, odškodninska obveznost, povrnitev škode, Konvencija ZN o mednarodni prodaji blaga, pravna narava poslovne odškodninske odgovornosti, Obligacijski zakonik, Poslovna odškodninska odgovornost, predvidljivost, oprostitev odgovornosti., zastavna pogodba, maksimalna hipoteka, Stalno meddržavno sodišče, Statut Meddržavnega sodišča, sodbe, reševanje sporov med državami, Meddržavno sodišče v Haagu, PCIJ, svetovalna mnenja., Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, standard 200 metrov, topniško obstreljevanje., poveljniška odgovornost, skupni hudodelski podvig, Ante Gotovina, Mladen Markač, obseg povrnitve škode., Dumping, izvršljiva konsideracija, Stavbna pravica, izvršena konsideracija, primerna konsideracija, Kljucne besede: konsideracija, zadostna konsideracija, promissory estoppel, ekonomska prisila, slovensko pogodbeno pravo, kartelno pravo, jamčevalni zahtevki, Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga oz. Dunajska konvencija, kavza., kupoprodajna pogodba, vzajemno priznavanje kvalifikacij, svoboda ustanavljanja, tuji trg, Evropska Unija, domači trg, protekcionizem, Organ za reševanje sporov, protidumpinške carine, Združene Države Amerike, forum shopping, prosto gibanje oseb, prosti pretok storitev, čezmejni insolvenčni postopek, središče dolžnikovih glavnih interesov, insolventnost, Uredba Sveta 1346/2000 o postopkih zaradi insolventnosti, evropsko konkurenčno pravo, pogodbeno pravo, obdavčitev pravnih oseb, davčna stopnja, učinkovitost, Davek, 77. člen, pogodba o mednarodni prodaji blaga, zmanjševanje škode, pravna varnost, primerjava, pravna podlaga, opcijski instrument, akademski osnutek skupnega referenčnega okvirja, Skupni referenčni okvir, Ključne besede: pogodbeno pravo ES, potrošniško pravo, Združeni narodi, mednarodna prodaja, zakonska ureditev v Nemčiji, Pfandbrief, hipotekarna obveznica v praksi, zakonska ureditev v Sloveniji, model hipotekarne obveznice, DDA, hipotekarna obveznica, varstvo okolja, člen XX GATT, Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga, mednarodna prodaja blaga, Dunajska konvencija, zelene klavzule., okoljski spori, TBT Sporazum, pripomoček za zakonodajalce, mednarodna trgovinska arbitraža, arbitražne klavzule, zastopanja, anglo-ameriški pravni sistem, arbitražni sporazumi, ISCID, tuji investitorji, investicijski spori, trgovski zastopniki, kontinentalni sistem, posebni postopki, gospodarske konciliacije, UNCITRAL, mednarodni gospodarski subjekti, javno-zasebno partnerstvo, javne službe, mednarodne investicije, trg, procesna pravila, materialna pravila, javni red, veljavnost arbitražnega sporazuma, avtonomija volje strank, trgovinski spori, uporaba prava, izpodbijanje, priznanje in izvršitev, koncentracije podjetij, gospodarsko pravo, konkurenčno pravo, hipotekarni krediti, evrohipoteke, hipoteke, reševanje sporov, ekonomska globalizacija, stranke leasinga, značilnosti finančnega leasinga, stečaj, razvoj leasinga, mednarodni finančni leasing, bistvena kršitev, finančni leasing, Unidroit konvencija, Capetownska konvencija, določnost, izvršljivost., procesna ali materialna narava, ADR postopki, mednarodna leasing združenja., stopničasta klavzula, razdor pogodbe, kršitve pogodbenih obveznosti, reforma zakona o etažni lastnini., ekonomska analiza prava, ICJ, upravnik, izključitvena tožba, ureditev v nemškem pravnem sistemu, Heimfall, enakost dajatev, enakovrednost dajatev, asimetrija informacij, predpogodbeno razkritje informacij., oderuštvo, čezmerno prikrajšanje, primerjalno pravo, laesio enormis, bilateralni investicijski sporazum, BIS arbitraža, nekateri ključni pravni akti na mednarodni (STO), nadnacionalni (EU) in nacionalni ravni (RS), njihova medsebojna razmerja in morebitne odvisnosti., Nekatere ključne besede: pojem državne pomoči, konkurenčno pravo – pravice intelektualne lastnine – licence – usklajena ravnanja – sklepi združenj – zloraba prevladujočega položaja, ZAKON O MEDIACIJI V CIVILNIH IN GOSPODARSKIH ZADEVAH, MEDIACIJA V ZDA., Evropska banka za obnovo in razvoj, države v tranziciji, liberalizacija svetovne trgovine, organi WTO, GATT, Poljska fundacija za hipotekarne kredite., hipoteka, hipotekarno pravo, SODIŠČU PRIDRUŽENA MEDIACIJA, POSTOPEK MEDIACIJE, common law, equity, sankcije, direktne tuje investicije., investitor-država arbitraža, materialne pravice, quantum meruit, restitucija, ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV (ARS, ZARSS, REŠEVANJE SPOROV, zastaranje zahtevkov, izpolnitveni zahtevek, injunction, etažna lastnina, notranji davki, letalsko pravo, mednarodna letalska pogodba, uredba, prevozno pravo, reparacije, pripisljivost protipravnega ravnanja državi, odškodninska odgovornost države, gospodarska kriza, država, najvišji politični in vojaški predstavniki, modalitete individualne kazenske odgovornosti, mednarodno kazensko pravo, individualna kazenska odgovornost, stranki pogodbe, privatizacija., mednarodna odgovornost države, magistrska dela, Črna gora, GRECO, Nepremičnine, kazensko pravo, korupcija, implementacija, neposredna uporabnost, zakonita predkupna pravica, kmetijska zemljišča, CETA, svetovna trgovina, Kanada, prostotrgovinski sporazum, promet s kmetijskimi zemljišči, predkupni upravičenci, kultura nekaznovanosti, Primerjalno pravo, EFCCA, Društvo za KVČB, nacionalno državljanstvo, Konvencija o pravicah invalidov, pravice invalidov s kronično črevesno boleznijo, Montevidejska konvencija, pravice invalidov, trajna vez, državljanstvo Evropske Unije, Ustavno sodišče, Zakon o državljanstvu Republike Slovenije, Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, predpisi., izbrisani, kriteriji državnosti, nastanek države, strah, poseg v osebnostne pravice, obrekovanje, telesne bolečine, duševna bolečine, smrt bližnjega, bolečina, trpljenje., mednarodnopravna odgovornost države, Palestinska državnost, tuji državljan, država sprejemnica, diplomtska zaščita, država zaščitnica, ratifikacija, nacionalni akti, razpad SFRJ, pridobitev in izguba državljanstva v naslednicah bivše SFRJ., pridobitev državljanstva, strategija vlade, globalni dogovor, evropski azilni sistem, newyorška deklaracija, Slovenija, Združene države Amerike, osebni podatki, GDPR, Določanje višine odškodnine, predpisi, ius sanguinis, ius soli, mednarodna zaščita, migracijska politika, international crimes, international courts, International Criminal Court (ICC), high-ranking State officials, Heads of State, immunity ratione personae, immunity ratione materiae, Rome Statute, Al-Bashir case, Evropska konvencija o državljanstvu, doktrina Kurić., dekolonizacija, brezdomovinstvo, UN Security Council, državljanstvo EU, načelo enakosti, avtomatizirano odločanje, Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Article 8, Attributability, State responsibility, ukrepi za neizvrševanje arbitražne odločbe, mednarodno pravo, neizvršitev odločbe, Control, Tadić case, mednarodni akti, akti Evropske unije, overall control test, effective control test, Military activities in Nicaragua case, Bosnian genocide case, Stalno arbitražno sodišče, mednarodna arbitražna odločba, Mednarodno letalsko pravo, Čikaška konvencija, veliko podatkovje., računalniški programi, algoritmi, umetna inteligenca, Varšavska konvencija, Montrealska konvencija, Splošna deklaracija človekovih pravic, Svet za človekove pravice, varstvo človekovih pravic, Organizacija združenih narodov, zračni prostor, civilni zrakoplov., Zakon o tujcih, Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, energetska politika EU, notranji trg EU, obnovljivi viri električne energije, konkurenca trga električne energije, dobava električne energije, liberalizacija trga, energetski zakon, pravni vidik elektrogospodarstva., postopek predhodnega odločanja, doktrina Foto-Frost, posledice neupoštevanja dolžnosti, izjeme od dolžnosti, pravno sredstvo, dolžnost predložiti vprašanje, sodišča v smislu člena 267(3) PDEU, trg električne energije, ugrabitev letala., advantage, disadvantage, membership composition, criticism, Human Rights Council, customary law., Commission on Human Rights, politicisation, credibility, neposlušni in napadalni potniki, zaščita civilnega letalstva, terorizem, nezakonito vmešavanje v civilno letalstvo, losing focus, Universal Periodic Review., število predlogov, pravica veta v Varnostnem svetu OZN, carinska unija, carine, dajatve z enakim učinkom kot carine, Evropska unija, Prost pretok blaga, nasledstvene teorije, vrste mednarodnopravnih sukcesij., State immunity, količinske omejitve, diskriminacija, vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, ekonomska liberalizacija, svoboščine notranjega trga, ukrepi z enakim učinkom kot količinske omejitve., Migracije, Dunajska konvencija o nasledstvu držav glede pogodb, nasledstvo, problem pravice veta v Varnostnem svetu OZN., Zloraba prevladujočega položaja, reforma Varnostnega sveta, statistika uporabe pravice veta v OZN, blokada Varnostnega sveta OZN, uporaba pravice veta v OZN, farmacevtski sektor, upoštevni trg, odstop od pogodbe, bistvena kršitev pogodbe, generična zdravila., regulatorna zaščita, dodatni varstveni certifikat, pravice intelektualne lastnine, peremptory norms, civilian population, non refoulement, Urad Visokega komisariata za begunce (UNHCR), Mirno reševanje mednarodnih sporov, izvzetje od vzajemnosti, izključitvene klavzule, Protokol o statusu beguncev 1967, begunec, mednarodni spor, načelo mirnega reševanja mednarodnih sporov, sprava., Sveti sedež, raziskava, dobre usluge, diplomatska sredstva, posredovanje, Konvencija o statusu beguncev 1951, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, zaščita živali, Zakon o zaščiti živali, mučenje živali, Dobrobit živali, bipatridi, apatridi, osebe brez državljanstva, zaščita živali v ZDA, zaščita živali v Španiji, Pogodba med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, Nuklearna elektrarna Krško, Mednarodni center za reševanje mednarodnih investicijskih sporov (ICSID), bikoborbe, vivisekcija., Vatikansko mesto, rimskokatoliška Cerkev, kršitev miru, agresivna dejanja, International public law, ogrožanje miru, pristojnosti, VI. poglavje Ustanovne listine OZN, VII. poglavje Ustanovne listine OZN, international humanitarian law, human rights law, Geneva Conventions, United Nations, war, fundamental guarantees, internal armed conflicts, non-international armed conflicts, resolucija, veto, verski simboli, evropsko sodišče za človekove pravice, ločitev države in cerkve, vesti in vere, mednarodnopravna subjektiviteta., svoboda mišljenja, evropska konvencija o človekovih pravicah, nevtralnost v javnem izobraževanju, Varnostni svet, varovanje mednarodnega miru in varnosti, OZN, religija, Lautsi proti Italiji, pravo, evropsko državljanstvo.
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici