| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Matjaž Tratnik

Vseh ključnih besed je 606, ki se skupaj pojavijo 660 krat.
36 ključnih besed (5.94 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 90 krat (13.64 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x6.67%človekove pravice
5x5.56%Svetovna trgovinska organizacija
4x4.44%odškodnina, CISG, diplomska dela
3x3.33%državljanstvo, kršitev pogodbe, sukcesija, stvarno pravo, Državljanstvo
2x2.22%mednarodno javno pravo, mednarodna prodajna pogodba, UNCITRAL, ZAKON O MEDIACIJI V CIVILNIH IN GOSPODARSKIH ZADEVAH, hipoteka, nepremoženjska škoda, effective control test, Organ za reševanje sporov, pravna sredstva, dolžnost zmanjševanja škode, EU, lastninska pravica, zemljiško pismo, pogajanja, hipotekarno pravo, overall control test, zemljiški dolg, sodna praksa, reforma, notranji trg, Splošni sporazum o carinah in trgovini, letalski promet, dvojno državljanstvo, GATT, diplomske naloge, Evropska konvencija o državljanstvu
1xzastopanje., nepriznanje neposrednega učinka, profesionalni šport, Pravo EU, odškodninska odgovornost države zaradi kršitev prava EU, kršitev prava EU, kartelno pravo, evropsko konkurenčno pravo, pravo WTO, Lizbonska pogodba, pravo EU, finančna zavarovanja, bančno posojilo, finančno premoženje, Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ), Direktiva 2002/47/ES, Evrosistem., večstopenjska klavzula, konciliacija, Direktiva 2009/44/ES, neposredni učinek, posredni učinek, Sodišče EU, arbitraža, forfaiting, prenos zemljiškega pisma, Načelo največjih ugodnosti, Načelo nacionalnega tretmaja, varovalna pogodba, neakcesornost, stvarnopravna zavarovanja, primerjalnopravna ureditev, varovalni zemljiški dolg, Načelo predvidljivosti, Načelo preglednosti, položaj neplačanega prodajalca, Stavbna pravica, etažna lastnina, pridržek lastninske pravice, prodajna pogodba, Načelo posebne obravnave, Načelo pravičnega postopka., Draft Common Frame of Reference., Portugalska, slovensko pogodbeno pravo, prenos terjatev, cesija, factoring, prevzem dobave, obveznost, plačilo kupnine, jamstvo del credere, a non domino, romanski sistemi, Francija, Italija, načelo nemo plus, transfer lastnine, premičnina, razpolagalna nesposobnost, predpostavke odškodninske odgovornosti po pravu EU., vzajemno priznavanje kvalifikacij, standard 200 metrov, topniško obstreljevanje., maksimalna hipoteka, poveljniška odgovornost, skupni hudodelski podvig, Ante Gotovina, Mladen Markač, zastavna pogodba, notarska maksimalna hipoteka, izvršilni naslov, zavarovalna pogodba, odškodninska obveznost, akcesornost, izolirani zemljiški dolg, temeljno upniško-dolžniško razmerje, zavarovalni zemljiški dolg, Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, svetovalna mnenja., svoboščine notranjega trga, ekonomska liberalizacija, diskriminacija, Migracije, ukrepi z enakim učinkom kot količinske omejitve., notranji davki, količinske omejitve, vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, evropsko državljanstvo., sodbe, Stalno meddržavno sodišče, Statut Meddržavnega sodišča, reševanje sporov med državami, PCIJ, ICJ, Meddržavno sodišče v Haagu, povrnitev škode, predvidljivost, ureditev v nemškem pravnem sistemu, Kljucne besede: konsideracija, zadostna konsideracija, svoboda ustanavljanja, prosti pretok storitev, čezmejni insolvenčni postopek, prosto gibanje oseb, primerna konsideracija, izvršena konsideracija, kavza., kupoprodajna pogodba, Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga oz. Dunajska konvencija, ekonomska prisila, promissory estoppel, izvršljiva konsideracija, že izpolnjena konsideracija, središče dolžnikovih glavnih interesov, Uredba Sveta 1346/2000 o postopkih zaradi insolventnosti, pravna narava poslovne odškodninske odgovornosti, obseg povrnitve škode., Dumping, Konvencija ZN o mednarodni prodaji blaga, Obligacijski zakonik, oprostitev odgovornosti., Poslovna odškodninska odgovornost, protidumpinške carine, protekcionizem, forum shopping, insolventnost, Združene Države Amerike, Evropska Unija, domači trg, tuji trg, jamčevalni zahtevki, oderuštvo, uporaba prava, avtonomija volje strank, veljavnost arbitražnega sporazuma, trgovinski spori, mednarodna trgovinska arbitraža, pravna podlaga, opcijski instrument, pripomoček za zakonodajalce, procesna pravila, materialna pravila, načelo nediskriminacije, podobnost izdelkov, STO, MFN klavzula, priznanje in izvršitev, javni red, izpodbijanje, akademski osnutek skupnega referenčnega okvirja, Skupni referenčni okvir, Združeni narodi, pogodba o mednarodni prodaji blaga, zmanjševanje škode, mednarodna prodaja, mednarodna prodaja blaga, Dunajska konvencija, Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga, 77. člen, Davek, primerjava, Ključne besede: pogodbeno pravo ES, potrošniško pravo, pravna varnost, učinkovitost, obdavčitev pravnih oseb, davčna stopnja, GATS, recipročnost, ISCID, arbitražni sporazumi, arbitražne klavzule, investicijski spori, tuji investitorji, trg, mednarodne investicije, zastopanja, anglo-ameriški pravni sistem, mednarodni gospodarski subjekti, posebni postopki, gospodarske konciliacije, javne službe, javno-zasebno partnerstvo, trgovski zastopniki, kontinentalni sistem, gospodarsko pravo, koncentracije podjetij, KONCILIACIJA, VZORČNI ZAKON O MEDNARODNI TRGOVINSKI KONCILIACIJI, ZAKON O SPRAVI, ADR, MFN izjeme., free-riding, SSP, ZAKON O MEDIACIJI, Pritožbeni organ, hipoteke, hipotekarni krediti, konkurenčno pravo, evrohipoteke, Mednarodna trgovinska organizacija, panelna skupina, Dogovor o pravilih in postopkih za reševanje sporov, zelene klavzule., TBT Sporazum, Capetownska konvencija, mednarodna leasing združenja., stopničasta klavzula, Unidroit konvencija, stečaj, razvoj leasinga, stranke leasinga, značilnosti finančnega leasinga, ADR postopki, procesna ali materialna narava, investitor-država arbitraža, materialne pravice, direktne tuje investicije., BIS arbitraža, bilateralni investicijski sporazum, določnost, izvršljivost., mednarodni finančni leasing, finančni leasing, pogodbeno pravo, enakost dajatev, enakovrednost dajatev, ekonomska analiza prava, reforma zakona o etažni lastnini., izključitvena tožba, upravnik, primerjalno pravo, laesio enormis, kršitve pogodbenih obveznosti, razdor pogodbe, bistvena kršitev, predpogodbeno razkritje informacij., asimetrija informacij, čezmerno prikrajšanje, dajatve z enakim učinkom kot carine, sankcije, common law, ekonomska globalizacija, reševanje sporov, DDA, organi WTO, liberalizacija svetovne trgovine, države v tranziciji, Poljska fundacija za hipotekarne kredite., hipotekarna obveznica, model hipotekarne obveznice, varstvo okolja, člen XX GATT, okoljski spori, hipotekarna obveznica v praksi, Pfandbrief, zakonska ureditev v Sloveniji, zakonska ureditev v Nemčiji, Evropska banka za obnovo in razvoj, njihova medsebojna razmerja in morebitne odvisnosti., injunction, zastaranje zahtevkov, REŠEVANJE SPOROV, izpolnitveni zahtevek, restitucija, equity, quantum meruit, ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV (ARS, ZARSS, Nekatere ključne besede: pojem državne pomoči, nekateri ključni pravni akti na mednarodni (STO), nadnacionalni (EU) in nacionalni ravni (RS), konkurenčno pravo – pravice intelektualne lastnine – licence – usklajena ravnanja – sklepi združenj – zloraba prevladujočega položaja, MEDIACIJA V ZDA., POSTOPEK MEDIACIJE, SODIŠČU PRIDRUŽENA MEDIACIJA, Heimfall, odstop od pogodbe, Bosnian genocide case, mednarodni akti, akti Evropske unije, Military activities in Nicaragua case, Tadić case, Article 8, Attributability, Control, nacionalni akti, ratifikacija, Črna gora, GRECO, Nepremičnine, kazensko pravo, korupcija, implementacija, neposredna uporabnost, Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, State responsibility, Montrealska konvencija, zračni prostor, civilni zrakoplov., Varšavska konvencija, Čikaška konvencija, veliko podatkovje., Mednarodno letalsko pravo, Organizacija združenih narodov, varstvo človekovih pravic, mednarodno pravo, neizvršitev odločbe, ukrepi za neizvrševanje arbitražne odločbe, Stalno arbitražno sodišče, mednarodna arbitražna odločba, Splošna deklaracija človekovih pravic, Svet za človekove pravice, zakonita predkupna pravica, kmetijska zemljišča, modalitete individualne kazenske odgovornosti, kultura nekaznovanosti, Primerjalno pravo, najvišji politični in vojaški predstavniki, mednarodno kazensko pravo, privatizacija., individualna kazenska odgovornost, duševna bolečine, smrt bližnjega, bolečina, trpljenje., diplomtska zaščita, poseg v osebnostne pravice, strah, telesne bolečine, obrekovanje, stranki pogodbe, država, CETA, svetovna trgovina, magistrska dela, Kanada, prostotrgovinski sporazum, promet s kmetijskimi zemljišči, predkupni upravičenci, mednarodna odgovornost države, pripisljivost protipravnega ravnanja državi, mednarodna letalska pogodba, uredba, gospodarska kriza, letalsko pravo, prevozno pravo, odškodninska odgovornost države, reparacije, računalniški programi, umetna inteligenca, zastavna pravica na nepremičnini, nastanek hipoteke, prenos hipoteke, zastavna pravica, postopek, pravica, ukrajinsko državljanstvo, slovensko državljanstvo, prenehanje hipoteke, zavarovana terjatev., zastopnik vlade, izvajanje javnih funkcij, člen 5 ARSIWA, Broches test, nacionalnost druge države, Konvencija ICSID, ICSID Additional Facility Rules, državljansko pravo, ARSIWA, extraterritorial use of force, jus ad bellum, Nicaragua case, Article 51 of the Charter of the United Nations, terrorism, non-state actors, the prohibition of the use of force, attributability, mednarodna odgovornost, načelo trajnostnega razvoja, UNFCCC, Pariški sporazum, načelo prepovedi povzročanja škode, previdnostno načelo, okoljska škoda, podnebne spremembe, člen 8 ARSIWA, State immunity, pridobitev državljanstva, Slovenija, Združene države Amerike, pridobitev in izguba državljanstva v naslednicah bivše SFRJ., razpad SFRJ, globalni dogovor, strategija vlade, ius sanguinis, ius soli, načelo enakosti, avtomatizirano odločanje, algoritmi, GDPR, osebni podatki, predpisi, Določanje višine odškodnine, newyorška deklaracija, evropski azilni sistem, international crimes, international courts, International Criminal Court (ICC), high-ranking State officials, Heads of State, immunity ratione personae, immunity ratione materiae, Rome Statute, Al-Bashir case, doktrina Kurić., migracijska politika, mednarodna zaščita, dekolonizacija, brezdomovinstvo, UN Security Council, državljanstvo EU, država zaščitnica, država sprejemnica, politicisation, credibility, losing focus, membership composition, disadvantage, Human Rights Council, criticism, advantage, Universal Periodic Review., nezakonito vmešavanje v civilno letalstvo, trg električne energije, liberalizacija trga, energetski zakon, ugrabitev letala., zaščita civilnega letalstva, terorizem, neposlušni in napadalni potniki, Commission on Human Rights, customary law., agresivna dejanja, International public law, international humanitarian law, kršitev miru, ogrožanje miru, VII. poglavje Ustanovne listine OZN, pristojnosti, human rights law, internal armed conflicts, United Nations, civilian population, peremptory norms, Geneva Conventions, war, non-international armed conflicts, fundamental guarantees, dobava električne energije, konkurenca trga električne energije, pravice intelektualne lastnine, regulatorna zaščita, generična zdravila., dodatni varstveni certifikat, upoštevni trg, Zloraba prevladujočega položaja, farmacevtski sektor, the right to self-defence, bistvena kršitev pogodbe, Prost pretok blaga, Evropska unija, carinska unija, vrste mednarodnopravnih sukcesij., nasledstvene teorije, nasledstvo, Dunajska konvencija o nasledstvu držav glede pogodb, problem pravice veta v Varnostnem svetu OZN., reforma Varnostnega sveta, postopek predhodnega odločanja, dolžnost predložiti vprašanje, sodišča v smislu člena 267(3) PDEU, pravni vidik elektrogospodarstva., obnovljivi viri električne energije, energetska politika EU, notranji trg EU, pravno sredstvo, izjeme od dolžnosti, blokada Varnostnega sveta OZN, uporaba pravice veta v OZN, statistika uporabe pravice veta v OZN, pravica veta v Varnostnem svetu OZN, število predlogov, doktrina Foto-Frost, posledice neupoštevanja dolžnosti, VI. poglavje Ustanovne listine OZN, resolucija, osebe brez državljanstva, bipatridi, Dobrobit živali, apatridi, Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, Ustavno sodišče, Zakon o državljanstvu Republike Slovenije, Zakon o tujcih, zaščita živali, Zakon o zaščiti živali, vivisekcija., Mednarodni center za reševanje mednarodnih investicijskih sporov (ICSID), Nuklearna elektrarna Krško, bikoborbe, zaščita živali v Španiji, mučenje živali, zaščita živali v ZDA, Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kriteriji državnosti, Montevidejska konvencija, pravice invalidov, nastanek države, Palestinska državnost, tuji državljan, mednarodnopravna odgovornost države, pravice invalidov s kronično črevesno boleznijo, Konvencija o pravicah invalidov, državljanstvo Evropske Unije, predpisi., izbrisani, trajna vez, nacionalno državljanstvo, EFCCA, Društvo za KVČB, Pogodba med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, ločitev države in cerkve, verski simboli, evropsko sodišče za človekove pravice, vesti in vere, svoboda mišljenja, rimskokatoliška Cerkev, mednarodnopravna subjektiviteta., evropska konvencija o človekovih pravicah, nevtralnost v javnem izobraževanju, Varnostni svet, varovanje mednarodnega miru in varnosti, veto, OZN, religija, Lautsi proti Italiji, pravo, Vatikansko mesto, Sveti sedež, izključitvene klavzule, izvzetje od vzajemnosti, non refoulement, begunec, Protokol o statusu beguncev 1967, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, Konvencija o statusu beguncev 1951, Urad Visokega komisariata za begunce (UNHCR), Mirno reševanje mednarodnih sporov, dobre usluge, raziskava, sprava., posredovanje, diplomatska sredstva, mednarodni spor, načelo mirnega reševanja mednarodnih sporov, carine
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici