| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Suzana Kraljić

Together there are 718 keywords, that are appearing 958 times.
103 of them (14.35 % of all) appear more than once, together appearing 343 times (35.8 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
20x5.83%otrok
13x3.79%družina, otrokove pravice
11x3.21%družinsko pravo
10x2.92%zakonska zveza
9x2.62%posvojitev
7x2.04%pojasnilna dolžnost, nasilje v družini
6x1.75%otrokova korist, zunajzakonska skupnost, pacient, diskriminacija, center za socialno delo
5x1.46%rejništvo, varstvo osebnih podatkov, roditeljska pravica
4x1.17%oploditev z biomedicinsko pomočjo, otroci s posebnimi potrebami, Družinski zakonik, razveza zakonske zveze, pravice, korist otroka, medicinska sestra, dedovanje, evtanazija, smrt
3x0.87%darovanje organov, policija, otroci, neplodnost, nadomestno materinstvo, mednarodna posvojitev, zakonodaja, etika, varstvo otrok, vnaprej izražena volja, postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo, sodna praksa, pravica do zasebnosti, pravice otrok
2x0.58%prepoved diskriminacije, pravo, istospolna partnerska skupnost, zdravstveno zavarovanje, darovanje spolnih celic, načelo enakosti., zdravljenje neplodnosti, komunikacija, umiranje, čezmejno zdravstveno varstvo, medicinska sestra., pravice pacienta, oploditev samskih žensk, poklicna molčečnost, Človekove pravice, informirana privolitev, internet, oglaševanje, zasebnost, zdravstvena nega, Zakon o pacientovih pravicah, šola, skrbništvo., pacientove pravice, pravni status zarodka, avtonomija pacienta, človekove pravice, konflikt, konvencija, nasilje nad otroki, humanitarno pravo, nasilje, varovanje poklicne skrivnosti, umetna prekinitev nosečnosti, nadomestilo preživnine, zapustnik, kodeks, integracija, nadomestna mati, kaznivo dejanje, pravica, stigmatizacija, družinska mediacija, premoženjska razmerja, starši, mediacija, mediator, Slovenija, izobrazba, varuh človekovih pravic, oporoka, Jehovove priče, zdravljenje, nadomestno materinstvo., priznanje očetovstva, diplomska dela, medicinsko pravo, Zakon o preprečevanju nasilja v družini, rejnik, samoodločba pacienta, rejenec, privolitvena sposobnost, rejniška družina
1xZakon o pacientovih pravicah., vest, moralna dolžnost, Moralna pravica, abortus, ugovor vesti, ugovor vesti medicinske sestre., odprava telesnega kaznovanja, splav, zgodovina umetne prekinitve nosečnosti, poklicna skrivnost, ugovor vesti zdravnika, kršitve varovanja poklicne skrivnosti, Deklaracija o otrokovih pravicah 1959, ki jih ima otrok kot bolnik, Temeljne človekove pravice, ureditev prepovedi diskriminacije v EU in Sloveniji, pravica do soudeležbe pri odločitvah, zdravljenje otroka, lepotna tekmovanja, zakon o preprečevanju nasilja v družini., Evropska unija, enakopravnost dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, pozitivna diskriminacija, Ženevska deklaracija o otrokovih pravicah 1924, Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah 1989, Odbor za otrokove pravice, postopki obravnave kršitev pacientovih pravic., pravna ureditev umetne prekinitve nosečnosti, pravice pacientov, kršitev pacientovih pravic, telesno kaznovanje, sodno varstvo, kazensko pravo, religija, revščina otrok, dedno pravo, istospolna partnerska zveza, pravice nosečnice in nerojenega otroka, civilno pravo, delovno pravo, verska vzgoja otroka, dobro otroka, Zakonska zveza, zaščita otrok v oboroženih spopadih, Munchausnov sindrom, socialna izključenost, stopnja tveganja revščine, razveza zakonske zveze iz verskih razlogov, kršitve otrokovih pravic, istospolne posvojitve, primerjalno pravo, policijska pooblastila, ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi., transseksualnost, Nasilje v družini, televizijske oddaje, informacijska zasebnost, spletna tehnologija, zloraba osebnih podatkov, slepi in slabovidni otroci, biološki spol, noseča ženska, Pacient, nerojeni otrok, sprememba spola, spolna identiteta, odgovornost zdravnika., družbeni spol, osebni podatki, Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, posvojitve, pravica otroka do izobrazbe., dodelitev otrok., mednarodne posvojitve, zelena knjiga o dedovanju in oporokah., mednarodno dedovanje, uredba, zelena knjiga, - posvojitev - namen in ureditev posvojitve - posvojenec - posvojitelj - postopek posvojitve - center za socialno delo, ROMSKA SKUPNOST, osebno ime, državljanstvo, verska vzgoja, otroško pravo, IZOBRAŽEVANJE ROMSKIH OTROK., ROMSKI OTROCI, DISKRIMINACIJA, mednarodna oporoka, evropsko potrdilo o dedovanju, preprečevanje zanositve, kontracepcija, pravica ženske do umetne prekinitve nosečnosti, pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, preprečevanje nasilja, mobing, žrtev, povzročitelj nasilja, zavarovanja, trgovina z ljudmi, mladostniki, korupcija, pravne ureditve in rešitve, spolna zloraba, zdravstvene pravice, otroško delo, prisilno delo, šolanje, varstvo in vzgoja, invalid, delovni invalid, verska svoboda, invalidnost, Kostno-mišična obolenja, pristojnosti zdravstvene nege, preseganje pooblastil, Biblija, invalidsko zavarovanje, zaposlitvena rehabilitacija, izpodbijanje očetovstva, Ključne besede: talent, socializacija, prost pretok storitev in dajatev, avtonomija bolnika, poklicna rehabilitacija., . Zasebnost, transfuzija krvi, zavestna privolitev, zdravje, pravice otrok šolske dobe, cepljenje proti nalezljivim boleznim, oporoke v domovih za starejše občane, darila in darilne pogodbe, brezkrvne alternative., stiki med starši in otroki, Ključne besede: pravice starostnikov, zdravstvena vzgoja, medicinske tveganja krvnih transfuzij, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Ključne besede: zdravstvena nega, slovenska zakonodaja, člani tima zdravstvene nege, osebni podatek, komunikacija., podatek, institucionalno varstvo, Zakon o zavarovalništvu, ukrepi za varstvo koristi otrok, ukrepi za varstvo žrtev, Ključne besede: Psihično nasilje, pooblaščenec mladoletne žrtve, ogroženi otrok, spoštovanje družinskega življenja, posegi države v družino, otrokove pravice., družbeno varstvo, nujni ukrepi., registrirana skupnost istospolnih partnerjev, neplačilo preživnine, sorodnik v vlogi rejnika, zakonec, preživljanje, preživnina, otrok s posebnimi potrebami, pravica otroka do posebnega varstva in skrbi, starševska pravica, starši., svoboda izražanja, vzgoja in izobraževanje, učitelj, učenec, pravice., Izobraževanje, pouk, pravica povedati svoje mnenje, pravice in dolžnosti učencev., pravica do dedovanja, načelo sorazmernosti, Otrokove pravice, svoboda oporočnega razpolaganja, nujni dediči, nujni delež, lepa, izvršilni postopek, izvršilna sredstva, postopek hospitalizacije brez privolitve bolnika., Osebe z duševnimi motnjami, zdravstvena zakonodaja, Zakon o duševnem zdravju, usklajenost kazenske zakonodaje z zakonodajo na področju duševnega zdravja, pravno varstvo nasploh in v Evropi, Evropska konvencija o človekovih pravicah, duševno zdravje v Sloveniji, duševne motnje, zdravljenje brez privolitve, transplantacija., razmerje pacient – zobozdravnik, zobozdravstvena obravnava, prejemnik organa, organi, Zakon o duševnem zdravju., Ključne besede: dajalec organa, zgodovina norosti, definicija in pojmovanje duševnega zdravja, priznanje sodnih odločb, pravice študentskih družin, študentska družina, klub študentskih družin., mednarodno uveljavljanje preživnine, kazenski postopek, individualna projektna skupina, mednarodni element, mamica študentka, razvoj, sodstvo, informirana zavrnitev, Ključne besede: duševno zdravje, racionalizacija, Evropska skupnost, Združeno kraljestvo, Jehovove priče., hitra smrt, bolnik, socialne pravice., socialnovarstvene storitve, duševno zdravje, neupravičeni prejemki, kopičenje prejemkov, življenjska skupnost, enostarševska družina, socialni transferji, ukrepi po družinski zakonodaji, multidisciplinarno sodelovanje, igre na srečo, zasvojenost, razveljavitev, ureditev psihičnega nasilja v slovenski zakonodaji, mednarodna ureditev nasilja v družini, duševna bolezen, psihično nasilje v družini, denarni prejemki, kakovost življenja, ugotovitev očetovstva, sorazmernost, pravica do izobraževanja, pravna podlaga, dolžnosti pacienta, mladostnik, spoštovanje, zdravstvena dokumentacija, inkluzija, pravna sposobnost, razveljavitev zakonske zveze, nezakonita prekinitev nosečnosti, svetost življenja, pravice še nerojenega otroka, pravice noseče ženske, možganska smrt, možganska smrt noseče ženske, osebni stiki, tretje osebe, starost, primarno pravno varstvo otroka, laična država, edukacija, indoktrinacija, bolezen, kolizija - konflikt med interesi, religiozno in filozofsko prepričanje, razveza partnerjev, psihično nasilje, roditelji, HIV/aids, okužene osebe, stiki, otrokovo mnenje, ženitna pogodba, avtonomija volje, največja otrokova korist, pravica do svobodnega izražanja, Zakon o romski skupnosti, Zakon o osnovni šoli, trpinčenje, težja duševna prizadetost, slabi življenjski pogoji, osebnostna pravica, Ključne besede: Romska skupnost, nerazsodnost, Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS, romski pomočnik., svoboda vesti, svoboščina, Mediacija, otrokova pravica, alternativne oblike reševanja sporov, družinskopravni spori, človekova pravica, Munchausnov sindrom po namestniku., avtonomija.  , medsebojni odnos, podajanje informacij., zastopniki pacientovih pravic, svojci, ZPacP, patronažna zdravstvena nega, informiranje pacientov, pacientove dolžnosti, mediacija., Preživnina, višina preživnine, vrstni red, zmožnosti zavezanca, die Düsseldorfer Tabelle, slovenski pravni sistem, zavezanec, upravičenec, nemški pravni sistem, pravica do zdravja, zdravila sirote, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Nemčija, sklenitev zakonske zveze, begunci., oboroženi spopadi, terorizem, otrok vojak, Slovenija., pedofilija, pravica do dostojanstva., razveza, pacienti z redkimi boleznimi, lajšanje bolečin, paliativna oskrba, pornografija, kibernetsko nasilje, osebnost., potrebe upravičenca., obrezovanje fantkov, varstvo in vzgoja otrok, nova odločba o varstvu in vzgoji otrok, omejevanje stikov, solidarna odgovornost., objektivna odgovornost, Otrok, krivdna odgovornost, odgovornost staršev, brezplačna pravna pomoč, materinstvo, dedovanje kmetijskih gospodarstev., multidisciplinarni tim, sodelovanje organov, izvršitelj oporoke, oporočitelj, bodoča (nameravana) starša, dojenček Gammy., oporočno dedovanje, medicina., UAGA, vrste stresa, stresni dejavniki pri zaposlenih, simptomi, stres, pravica do verske vzgoje, nadomestna privolitev, lepotni kirurški posegi, pravica do telesne celovitosti, bolezni in njegove posledice, menedžerski in pravni vidik stresa, znanstvena fantastika, dedno in družinsko pravo, napredna tehnologija, krioprezervacija, krionika, supervizija., Eurotransplant, Slovenija transplant, zdravljenje neplodnosti v tujini, etična vprašanja, pravne posledice uporabe GSO, previdnostno načelo, Varstvo osebnih podatkov v zdravstvu, ocena tveganja, vpliv na zdravje ljudi in okolja, zdravje zapornika, zdravljenje zapornika, pravica do zdravstvenega varstva, zdravstveni osebni podatki, posebne vrste osebnih podatkov, družinska razmerja, zloraba v družini, žrtve nasilja in zlorab v družini, varnostni incident., kršitev varstva osebnih podatkov, splošna načela varstva osebnih podatkov, minimalni standardi varstva osebnih podatkov, obdelava osebnih podatkov, pravice zapornika, zapornik, osebna identiteta, poznavanje lastnega izvora, spoštovanje zasebnega in družinskega življenja, Zdravniška zbornica Slovenije, malomarno zdravljenje, zdravstvena storitev, odgovornost zdravnika, standard dobrega strokovnjaka, določitev starševstva, določitev materinstva, etična načela, zdravstvena oskrba, zapor, e-subjekt, odškodninska odgovornost robota, določitev očetovstva, robotizacija, civilna odgovornost, Darovalec, pravica do življenja, kršitev človekovih pravic, načelo varstva otrokovih koristi, monogamija, primerjalnopravni vidik, dostojna smrt, športno pravo, Konvencija o otrokovih pravicah, pomoč pri samomoru, kršitev zakonodaje, islam., reproduktivni turizem, čezmejna reproduktivna pomoč, pravna vprašanja, sterilizacija, motnja spolne identitete, transspolnost, priznanje spolne identitete, potrditev spola, mladi športniki, status športnika, Avstrija., varstvo otrokovih pravic, pandemija, partnerska zveza, Istospolni partnerji, Oviedska konvencija, saviour sibling, predimplantacijska genetska diagnostika., COVID-19, izobraževanje, športna nadarjenost, šport, šola in šport, izobraževanje na daljavo, zaprtje šol, pravica do izobrazbe, izobraževanje v izrednih razmerah, homoseksualnost, istospolne družine, Ključne besede: nadomestno materinstvo, odvzem roditeljske pravice, nepravdni postopek, komunikacijska zasebnost., socialna omrežja, Pravica do zasebnosti, večrazsežnost pravice, preživljanje polnoletnih otrok, trgovina z otroci, Haaška konvencija o varstvu otrok in sodelovanje pri mednarodnih posvojitvah, zlorabe, nadzor, etičnost, transplantacija, Organ, mednarodno okolje, mednarodna konvencije, Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropska Unija, samoregulacija, posvojitelj, socialno-skrbstveni organi, država sprejema, postopek, sodbe Sodišča Evropske unije., vdovska pokojnina, razširitev zdravstvenega zavarovanja na vzdrževane družinske člane, sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, matična država, meddržavna posvojitev, pravna ureditev abortusa na Poljskem in Irskem, reproduktivne pravice žensk, otroke pravice, pravna ureditev prekinitve nosečnosti v Sloveniji, zgodovina prekinitve nosečnosti, Haaška konvencija o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah, sporazum., prekinitev nosečnosti, medicinska napaka, Ključne besede: oporoka, zavarovalnica, obvezno zdravstveno zavarovanje, dajatev zdravstvenega zavarovanja, zavarovanec, dolžnost, slovenski zdravstveni sistem, ameriški zdravstveni sistem, obvezno zdravstveno zavarovanje., dostojanstvo pacienta, etika v zdravstveni negi, mnenje pri odločanju o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ter stikih, osnovna šola, svetovalni razgovor, koristi otrok, etične dileme, zdravstvena nega umirajočega pacienta, pravice pacientov., Zdravstveno zavarovanje, postmortalna oploditev, pravica do posvojitve, vzroki za nasilje, preventiva, pravica do sklenitve zakonske zveze, istospolna skupnost, dedič, notar, oporočno dedovanje., pravni ukrepi, sodišče, reševalci, Mobbing, pravna ureditev., dilema, zakon, centri za socialno delo., nujna medicinska pomoč, reproduktivne zdravstvene metode, pravni režim skupnega premoženja, ekonomsko nasilje med sorojenci, ekonomsko nasilje nad starostniki, socialno starševstvo, ekonomsko nasilje med partnerjema, ekonomsko nasilje v družini, družinska pokojnina., teorije o vzroku nasilje, oblike in vrste nasilje, otrok rejenec, matična družina, načelo varstva največje otrokove koristi, razveljavitev posvojitve, nezakonita posvojitev, varovanje osebnih podatkov, načelo zaupnosti, nadomestna družina, goriška regija, dolgoročno rejništvo, preživljanje otrok v rejništvu, preživljanje pastorkov, medvrstniško nasilje, bullying, dejavniki, kakovost v terciarnem zdravstvu, strukturalno nasilje, nenasilje, moč, struktura in nasilje, preprečevanje medvrstniškega nasilja., Nasilje nad ženskami v družini, pravni standard rednega šolanja, zvišanje, znižanje in ukinitev preživnine, Preživljanje otrok, slovenska zakonodaja na področju nasilja nad ženskami v družini., psihično nasilje nad ženskami v družini, mednarodni pravni viri, viri EU, otrokova pravica do zasebnosti, Downov sindrom, skrbništvo, skrbništvo za poseben primer, skrbnik za odsotne in neznane osebe, postmortalna oploditev., hospic, ukrepi za zagotavljanje varnosti, poškodbe otrok v vrtcu., pravice umirajočih, skrbnik zapuščine, začasni zastopnik, pravičnost, Družina, enakopravnost, vzgojna dejavnost, vrstniška mediacija, odgovornost skrbnika, skrbniško poročilo, reševanje konfiktov, požarni red, varnost na igralih, nameravani starši, zaščita otrok, skupno premoženje, starševstvo, inkluzija., motnje v duševnem razvoju, presejalni testi, diagnostični testi, posebno premoženje, delitev skupnega premoženja, pravna ureditev, varnost otrok v vrtcu, prostor in oprema, asistenca pri samomoru, Evtanazija, razveza zakonske zveze., samoodločanje, nasilje med vrstniki
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica