| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Drago Vuk

Together there are 271 keywords, that are appearing 332 times.
37 of them (13.65 % of all) appear more than once, together appearing 98 times (29.52 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
7x7.14%obremenjevanje okolja
6x6.12%komunalni odpadki, lesna biomasa
5x5.1%ravnanje z odpadki
4x4.08%varstvo okolja
3x3.06%ločevanje odpadkov, bioplin, ekologija, analize, komunalne odpadne vode, zakonodaja
2x2.04%Obnovljivi viri energije, ekološko kmetijstvo, dehidrirano blato, biološko razgradljivi odpadki, lesni sekanci, radioaktivni odpadki, sosežig, čistilne naprave, čistilna naprava, okolje, sistem ravnanja z okoljem, toplogredni plini, odpadek, energija, azbest, fosilna goriva, emisije, odpadki, sevanje, recikliranje, obnovljivi viri energije, radioaktivnost, lokacija, kmetijstvo, komunalna podjetja, divja odlagališča
1xtoplotnoizolacijski material, okoljska in energetska problematika, ekstrudirani polistiren, diabetično stopalo, projekt izgradnje, - okolje - obremenjevanje okolja - okoljska politika - standard ISO 14001 - ekološki menedžment - ekološko knjigovodstvo, azbestno-cementne cevi, vodovodni sistem, - cestni tovorni transport - obremenitev - prometna politika - obremenjevanje - negativne posledice, dotrajanost, razbremenitev razjede, - inovacija - invencija - organizacija - društvo - kultura - gledališče, hlevska oprema, okoljska zakonodaja, plinske turbine, gradbeni odpadki, čiščenje, tehnološke vode, mulj, Julijske Alpe, visokogorska jezera, zimsko vzdrževanje avtocest, odlagališče odpadkov, cestno vremenske postaje, poledica, obremenjevanje, popolnoma prilegajoči mavec, koncesija, Ključne besede  skladišče  organska topila  lokalno odsesavanje  hlapi topil  cisterna, - nepremičninski sistem., podnebne spremembe, klimatske spremembe, izboljšava procesa, invencija, - davek na nepremičnine, - množično vrednotenje nepremičnin,  ekološka sanacija,  odvodnjavanje jamskih objektov,  prostorska sanacija,  obnovljivi viri energije., - zemljiški kataster in kataster stavb, - register nepremičnin, Zakon o varstvu okolja, CO2, optimalni delovni pogoji, varstvo pred nesrečami, institucionalno varstvo, dom za starejše, zdravstvena oskrba, socialna oskrba, prevoz nevarnega blaga, nevarne kemikalije, odpadki v zobozdravstvu, ogljikov dioksid, amalgam, živo srebro, amalgamski odpadki, okoljevarstveni vidiki, ogrevanje, zbirna posoda, zbiranje komunalnih odpadkov, nepremičnina, hiša, sortiranje odpadkov, komunalni prispevek, vrste odpadkov, odpadki iz zdravstva, vzajemni sklad, energijska učinkovitost, delniški vzajemni sklad, mešani vzajemni sklad, nevarni odpadki, elektomagnetno sevanje, Svetovna zdravstvena organizacija, varstvo pri delu, azbestne bolezni, daktiloskopija, identifikacija, AFIS, okoljski projekti, okoljska vzgoja, HACCP, bazna postaja, glodalci, vabe, vzgojno izobraževalni proces, energetski management, trajnostni razvoj, Mednarodni standard ISO 14001, Slovenske železnice, nevarne snovi, ocenjevanje tveganja, ekološki problemi, delovni procesi, investitor, investicija, zemeljski plin,  zapiranje rudnika, evropska direktiva, hlapni ogljikovodiki, ozon, tehnološki proces, kemijska obdelava, hlev − delovni prostor oziroma površina, podeželje, električna energija, alternativni viri, ozaveščanje ljudi, razvojne možnosti, Zakon o javnih naročilih, monitoring, odpadne vode, ločevanje odpadnih vod, javna naročila, javna naročila male vrednosti, obremenjevanje voda, parkirna hiša, življenjski cikel produkta, ekološko oblikovanje, porabnik, odpadna embalaža, osveščanje, izobraževanje, Slovenska vojska, mesto Celje, obremenitev, rastlinske čistilne naprave ali RČN, vodne izgube, električni avtomobili, polnilna infrastruktura, ločeno zbiranje odpadkov, - termična obdelava komunalnih odpadkov - lahka frakcija - energetska izraba odpadkov - mulj iz čistilne naprave - trdni ostanki po čiščenju dimnih plinov - pepel in žlindra, preusmeritveni načrt, konvencionalno kmetijstvo, ekološka živila, kontrola ekoloških kmetij, deklaracija, certifikacija, Sistem upravljanja z energijo (EN 16001), ISO 14064, sortiranje, embalaža, Center za ravnanje z odpadki Bukovžlak, Sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo, CO2 odtis, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda., rastlinske čistilne naprave (RČN), kompresorska hladilna naprava, električna vozila, absorpcijska hladilna naprava, daljinsko ogrevanje in hlajenje, čistilna akcija, - IT - ekološka ozaveščenost - komunalni odpadki - ločeno zbiranje - RFID tehnologija, utekočinjen naftni plin, biogoriva, varna hrana, trženje, Ekološko kmetijstvo, globalno segrevanje, zaloge nafte, daljinsko ogrevanje, daljinsko hlajenje, pokrajinski tipi, ravnanje z odpadno embalažo, materiali, obremenjevanje površinskih voda, odkrivanje vodnih izgub, Šentrupert in Trebnje, ravnanje s komunalnimi odpadki v občinah Mokronog-Trebelno, “Očistimo Slovenijo v enem dnevu”, soproizvodnja (kogeneracija) toplotne in električne energije., dopolnilna dejavnost ekološkega kmetovanja, predelovalna dejavnost., stroški, podjetje Kostak, CEROD, deponija, ozavešcenost prebivalstva, regijski center za ravnanje z odpadki, inovativna dejavnost, kmetija, logistika, ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, državni razvojni program, izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa, lesni odpadki, kmetijske površine, - kmetijstvo - ekološko kmetijstvo - varna hrana - preusmeritev, nabava, proizvodnja, inovacija, inovacijski proces, železniški transport, zelena logistika, razvojne možnosti., Celje, cestni promet, poraba energije, prihodek, prodaja, klasična gradnja, pasivna gradnja, ekološka gradnja, regionalni projekti, strukturni skladi, citostatik, rak, ravnanje s citostatiki, onkološka farmacevtska dejavnost, citostatični odpadki, centralna priprava raztopin protitumornih učinkovin, okoljska investicija, konstrukcijske rešitve, raba energije, prevoz odpadkov, čistejša tehnologija, poroznost, opečni izdelek, Zelena energija, tržna niša, razvojna regija, skladen regionalni razvoj, regionalna razvojna agencija, politika regionalnega razvoja, egionalni razvojni program, KLJUČNE BESEDE • energija • električna energija • alternativni viri • sončna energija • sončna elektrarna, nepovratna sredstva (subvencije)., ekološki management, organizacija, - ravnanje z odpadki - identifikacijska tehnologija - ločevanje odpadkov - zakonodaja, - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča - kuhinjsko poslovanje - biološki odpadki - komunalni odpadki, daljinsko ogrevanje z lesno biomaso, alternativna transportna sredstva
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica