| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Mateja Jerman: OPORTUNISTIČNE DISKRECIJSKE ODLOČITVE PRI OSLABITVAH DOBREGA IMENA PO MEDNARODNIH STANDARDIH RAČUNOVODSKEGA POROČANJA: EMPIRIČNA PREVERBA NA VZORCU PODJETIJ EVROPSKE UNIJE

Magistrska dela (14)

 1. Barbara Jelušič: UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE SMOTRNOSTI PORABE JAVNOFINANČNIH SREDSTEV NA PRIMERU SLOVENSKIH OBČIN
 2. Simona Kremzer: ODGOVORNI RAČUNOVODJA IN ODGOVORNO RAČUNOVODENJE KOT ZNANOST
 3. Manca Šuštar: DEJAVNIKI RAZVOJA RAČUNOVODSKEGA SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI
 4. Barbara Štandeker: PRIMERJALNA ANALIZA VSEBIN NAČRTOV FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA
 5. Mojca Kralj: MERILA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA JAVNIH BOLNIŠNIC V NJIHOVIH LETNIH POROČILIH: PRIMER IZBRANIH SLOVENSKIH IN TUJIH BOLNIŠNIC
 6. Andreja Repnik: OCENJEVANJE VREDNOSTI UMETNIŠKIH DEL
 7. Marina Cigut: RELATIVIZEM, IDEALIZEM IN ETIČNO PRESOJANJE ŠTUDENTOV RAČUNOVODSTVA IN REVIZIJE
 8. Melita Voje: VPLIV IZVORA NADZOROVANJA NA NEKATERE DEJAVNIKE PRI DELU REVIZORJEV
 9. Tomaž Križnik: Model obvladovanja kreditnega tveganja za slovenske banke : magistrsko delo
 10. Danijel Vukovič: Presoja bonitete zavarovalnic s sistemom ratingov : magistrsko delo
 11. Stojan Štamcar: Primerjalna analiza uspešnosti dveh podjetij s finančnimi kazalniki in z modelom ekonomske dodane vrednosti : magistrsko delo
 12. Helena Šumah Zaluberšek: Poslovanje invalidskih podjetij v Sloveniji in problemi povezani s prikazom uspešnosti poslovanja invalidskih podjetij : magistrsko delo
 13. Mojca Fink: Analiza razkritij tveganj v letnih poročilih slovenskih nefinančnih podjetij : magistrsko delo
 14. Vladoša Lutar Markovič: SPREMINJANJE PREMOŽENJSKO - FINANČNEGA STANJA ZAVAROVALNIC PRED UVEDBO SOLVENTNOSTI II

Diplomska dela (111)

 1. Jožko Golob: POSEBNOSTI OCENJEVANJA VREDNOSTI PRAVIC NA NEPREMIČNINAH V VELIKI BRITANIJI
 2. Ivanka Bezjak: EKONOMSKO VREDNOTENJE IN IZBIRA STRATEGIJ
 3. Ksenija Golob: STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO UNIVERZ
 4. Silvestra Kristan: ANALIZA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI PODJETJA JAGROS D.O.O. V PRIMERJAVI S TREMI TUJIMI KONKURENTI
 5. Jerneja Firšt: RAČUNOVODENJE USTAVLJENEGA POSLOVANJA
 6. Gregor Rožman: VPLIV KRIZE NA PREMOŽENJSKO-FINANČNI POLOŽAJ IN USPEŠNOST PODJETJA FARMTECH d.o.o.
 7. Almira Garčević: IZGOREVANJE RAČUNOVODSKIH STROKOVNJAKOV
 8. Taja Kovačič: RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE SREDSTEV
 9. Nejc Grubelnik: AVTONOMNO SPREMINJANJE RAČUNOVODSKIH USMERITEV V VELIKIH SLOVENSKIH GOSPODARSKIH DRUŽBAH
 10. Nina Jelenovec: POROČANJE O TVEGANJIH V LETNIH POROČILIH NEFINANČNIH PODJETIJ
 11. Tjaša Črnko: OCENJEVANJE ŠKOD IZ NASLOVA OBRATOVALNEGA ZASTOJA S PRIMEROM
 12. Ines Šipek: RAČUNOVODSTVO DRUŽINSKIH PODJETIJ
 13. Kristina Črešnar: POSEBNOSTI LETNIH POROČIL BORZNO POSREDNIŠKIH DRUŽB
 14. Miran Matija: PRIMERJALNA ANALIZA VPLIVA KRIZE NA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST POSLOVANJA PODJETIJ KEMIČNE INDUSTRIJE
 15. Barbara Kavaš: PRIMERJALNA ANALIZA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI SKUPINE PETROL Z DVEMA TUJIMA KONKURENTOMA
 16. Barbara Delak: Računovodske informacije za poslovodno nadziranje po mestih odgovornosti v Zdravstvenem domu Ljubljana : diplomsko delo
 17. Simona Bratuša: Odškodninska odgovornost in zavarovanje odgovornosti računovodskih servisov : diplomsko delo
 18. Mojca Fink: Izdelava predračunskih računovodskih izkazov za izbrano d.o.o. in s.p. : diplomsko delo
 19. Tina Dedič: Etični vidik v poslovodnem računovodstvu : diplomsko delo
 20. Andrej Zagradišnik: Oblikovanje prodajnih cen za trženje storitev bolnišnične pralnice : diplomsko delo
 21. Klavdija Pavletič: Nedavčni prihodki - denarne kazni in globe policije : diplomsko delo
 22. Denis Bračko: Nepridobitne organizacije in uravnoteženi sistem kazalnikov : diplomsko delo
 23. Jasmina Mandžuka: Tveganja prostovoljnih razkritij v letnih poročilih podjetij : diplomsko delo
 24. Patricija Veršič: Presoja učinkovitosti in uspešnosti podjetja "X" v pekarski dejavnosti v primerjavi s konkurentoma : diplomsko delo
 25. Marjeta Majc: Primerjalna analiza stroškov delovanja občinske uprave v izbranih občinah : diplomsko delo
 26. Irena Skornšek: Merila za financiranje krajevnih skupnosti v občini Šoštanj : diplomsko delo
 27. Tilen Ribič: Primerjalna analiza uspešnosti podjetja Polzela d.d. z dvema tujima konkurentoma na podlagi računovodskih kazalnikov : diplomsko delo
 28. Marinka Laznik: Mednarodna primerjava razkritij o družbeno odgovornem ravnanju z zaposlenimi v letnih poročilih velikih podjetij : diplomsko delo
 29. Neca Stropnik: Notranja revizija v javnem sektorju : diplomsko delo
 30. Tanja Kržan: Predračunsko mrtvilo : diplomsko delo
 31. Nina Zimšek: Etika in etičnost računovodij : delo diplomskega seminarja
 32. Mojca Slonjšak: Revizorjeva neodvisnost : delo diplomskega seminarja
 33. Tanja Liponik: Ženske in računovodstvo : delo diplomskega seminarja
 34. Marjetka Glibe: Analiza uspešnosti poslovanja KZ Šmarje z.o.o. v primerjavi z izbranima zadrugama : diplomsko delo
 35. Alenka Pajtler: Prikaz modela preseženega predračunavanja : diplomsko delo
 36. Mateja Pavlič: Primerjalna analiza učinkovitosti in uspešnosti slovenskih bank : diplomsko delo
 37. Simona Šeliga: Uporaba in uporabnost predračunavanja v sodobnih organizacijah : diplomsko delo
 38. Tina Kobale: Poročanje po odsekih v letnih poročilih velikih slovenskih podjetij : diplomsko delo
 39. Danijela Dobaja: Stres pri delu na področju računovodstva v organizacijah X in Y : diplomsko delo
 40. Nataša Levar: Merjenje učinkovitosti intelektualnega kapitala z metodo VAIC v podjetju X : diplomsko delo
 41. Danica Rojc Debeljak: Presojanje uspešnosti proizvodnega programa s pomočjo analize občutljivosti : diplomsko delo
 42. Tjaša Ramšak: Vrednotenje znamke izdelka : diplomsko delo
 43. Sabina Babič: Primerjalna analiza učinkovitosti, uspešnosti in smotrnosti delovanja dveh osnovnih šol : diplomsko delo
 44. Darinka Hrašovec: Vpliv ukinitve sredstev v upravljanju na poslovanje javnih podjetij : diplomsko delo
 45. Nadia Bilalić: Kreativno računovodstvo : diplomsko delo
 46. Anita Gramc: Letno poročanje dobrodelnih organizacij za zunanje uporabnike v Sloveniji in v ZDA : diplomsko delo
 47. Darja Hren: Zasnova modela spremljanja in poročanja o intelektualnem kapitalu podjetja Arcont d.d. : diplomsko delo
 48. Albina Garčević: Osnutek mednarodnega standarda računovodskega poročanja za male in srednje velike poslovne sisteme : diplomsko delo
 49. Sandra Bezjak: OCENJEVANJE TRŽNE VREDNOSTI STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN
 50. Igor Piršić: RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA UPRAVLJANJE S PRIHODKI
 51. Vesna Ogriz: ZASNOVA IN UPORABA KAZALCA EVA ZA PRESOJO USPEŠNOSTI V ORGANIZACIJI X
 52. Nina Saje: KONVERGIRANJE AMERIŠKIH SPLOŠNO SPREJETIH NAČEL RAČUNOVODENJA IN MEDNARODNIH STANDARDOV RAČUNOVODSKEGA POROČANJA
 53. Barbara Sivec: ETIKA IN ETIČNOST REVIZORJEV
 54. Sabina Škoberne: RAČUNOVODSTVO NA FINSKEM
 55. Elizabeta Bukovec Husak: ANALIZA VSEBINE LETNIH POROČIL V IZBRANIH SLOVENSKIH ZAVAROVALNICAH
 56. Irena Pozeb: OBVLADOVANJE STROŠKOV V JAVNEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU ZA PREDŠOLSKO VZGOJO
 57. Natalija Breznik: POSLOVNI NAČRT INVALIDSKEGA PODJETJA X D.O.O.
 58. Mirjana Bratuša: ŽENSKE V RAČUNOVODSTVU IN REVIZIJI
 59. Minka Verk: RAČUNOVODSTVO V INVESTICIJSKIH SKLADIH
 60. Nina Vlaj: VKLJUČENOST ETIKE V RAČUNOVODSKO IZOBRAŽEVANJE
 61. Jasmina Pišek: POSKUS IZDELAVE URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV V NEPRIDOBITNI ORGANIZACIJI X
 62. Mojca Čurin: VPLIV FINANČNE KRIZE NA FINANČNO RAČUNOVODSTVO
 63. Brigita Pajtler: RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA ODLOČANJE O DODATNEM ZAPOSLOVANJU V STORITVENEM PODJETJU
 64. Matej Vrčkovnik: SPREMEMBE PRI POROČANJU PO ODSEKIH PO MSRP 8 V PRIMERJAVI Z NJEGOVIM PREDHODNIKOM MRS 14
 65. Ana Sekolec Kocijančič: CELOVITO OBVLADOVANJE OKOLJSKIH STROŠKOV V PODJETJU X D.D.
 66. Maša Kotolenko: DEJAVNIKI STRESA V RAČUNOVODSKI DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ X IN Y
 67. Urška Drevenšek: Uporaba metode kalkuliranja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti v izbranih državah : diplomsko delo
 68. Gabrijela Štesl: Primerjava učinkovitosti in uspešnosti poslovanja izbranih slovenskih zdravilišč z izbranim nemškim zdraviliščem : diplomsko delo
 69. Matjaž Košir: Obvladovanje valutnega tveganja z uporabo tehnične analize : diplomsko delo
 70. Stanislava Kramberger: Trajnostna kartica dosežkov : diplomsko delo
 71. Danica Preskar: Analiza uspešnosti poslovanja s ključnimi kupci v podjetju Salus d.d. : diplomsko delo
 72. Anja Dobaj: Prehod na mednarodne standarde računovodskega poročanja v Nemčiji in Sloveniji : diplomsko delo
 73. Mojca Klemenčič: Stres v računovodstvu in reviziji : diplomsko delo
 74. Gordana Mrkonjič: Izbira metode amortiziranja osnovnih sredstev na primeru izbranega podjetja : diplomsko delo
 75. Mateja Gradič: Oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov v trgovinskem podjetju X : diplomsko delo
 76. Alenka Gabron: Zunanja zadolženost držav v razvoju in reševanje problemov odplačevanja dolgov z mednarodnimi finančnimi institucijami : diplomsko delo
 77. Vesna Krampelj: Analiza uspešnosti in učinkovitosti d.o.o.-ja v gradbeni dejavnosti v primerjavi s konkurentom : diplomsko delo
 78. Nina Šuen: Računovodske informacije za podporo upravljanja odnosov s strankami v podjetju X : diplomsko delo
 79. Natalija Dolinšek: Uvedba metode uravnoteženega sistema kazalnikov s poudarkom na kazalcu čistih obratnih sredstev v podjetje Sika d.o.o. : diplomsko delo
 80. Tina Peklar: Poslovodno računovodstvo v lokalni samoupravi : diplomsko delo
 81. Barbara Vrečič: Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence : primerjava v Sloveniji in v svetu
 82. Andrej Beškovnik: Računovodske informacije zaposlenim v Sloveniji za izbiro med prostovoljnim pokojninskim in drugimi dolgoročnimi oblikami zavarovanja : diplomsko delo
 83. Polonca Kidrič: Informacije o družbeno odgovornem poslovanju v letnih poročilih velikih slovenskih podjetij : diplomsko delo
 84. Tjaša Plaznik: Dolgoročne rezervacije za ekološke sanacije ter poravnavo ekoloških škod v Sloveniji : diplomsko delo
 85. Mitja Sevšek: Računovodske informacije za odločanje o stečaju ali prisilni poravnavi : diplomsko delo
 86. Tatjana Srša: Analiza finančnega poslovanja Doma starejših občanov Ljutomer v primerjavi z domovi v Sloveniji : diplomsko delo
 87. Petra Hladin: Slabosti statičnih kazalnikov kratkoročne "plačilne sposobnosti" : diplomsko delo
 88. Lucijana Poš: Primerjava letnih poročil o poslovanju univerz v ZDA in v Sloveniji : diplomsko delo
 89. Zdenka Horvat Kocet: Mednarodni standardi računovodskega poročanja za mala in srednje velika podjetja : diplomsko delo
 90. Romana Podrekar: Značilnosti ponudbe računovodskih servisov v Sloveniji in raziskava povpraševanja po teh storitvah : diplomsko delo
 91. Angelca Šket: Primerjava razkritij v računovodskih poročilih zavarovalnic v Sloveniji, Nemčiji in Veliki Britaniji : diplomsko delo
 92. Tomaž Kaučič: Uvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov v podjetje Market Klasek : diplomsko delo
 93. Lovrencija Firer: Poslovodni računovodje v Sloveniji in tujini : diplomsko delo
 94. Maja Obrulj: Računovodsko obravnavanje stroškov kakovosti v podjetju Gorenje d.d. : diplomsko delo
 95. Nataša Muršek: Spremembe v finančnem računovodstvu zavarovalnic po vstopu Slovenije v Evropsko unijo : diplomsko delo
 96. Igor Muraus: Analiza učinkovitosti v izobraževalnem zavodu : diplomsko delo
 97. Ernest Plej: Analiza sodnih stroškov v povezavi z uspešnostjo izterjave zavarovalnih regresov preko sodišča : diplomsko delo
 98. Albina Cafuta: Ekonomska primerjava izvajanja dejavnosti v okviru s.p. in d.o.o. : diplomsko delo
 99. Jožica Vrešnjak: Vloga poslovodnega računovodstva v postopku prisilne poravnave : diplomsko delo
 100. Mihaela Kokalj: Nadziranje dosežkov poslovodenja po stroškovnih mestih odgovornosti v podjetju Kladivar Žiri, d.d. : diplomsko delo
 101. Simon Pregl: Merjenje dosežkov delovanja storitvene organizacije - primer hotelirstva : diplomsko delo
 102. Nataša Sirc: Računovodenje dobrega imena po slovenskih in mednarodnih standardih računovodskega poročanja : diplomsko delo
 103. Tadeja Stropnik: Uporabnost uravnoteženega sistema kazalnikov v velikih slovenskih podjetjih : diplomsko delo
 104. Nataša Roškar: Poslovodno računovodstvo kot vir informacij o uspešnosti poslovnoizidnih enot, storitev in strank v bankah : diplomsko delo
 105. Urška Cvahte: Opredelitev in vrednotenje storitev računovodskega servisa : diplomsko delo
 106. Katja Bedenik: Problematika določanja cen v dejavnosti preskrbe z vodo : diplomsko delo
 107. Aleksandra Deučman: Računovodske informacije za odločanje o nakupu ali najemu osnovnih sredstev naprimeru : diplomsko delo
 108. Sudka Postružnik: Gibljivi predračun odhodkov in prihodkov za klavnico v Kmetijski zadrugi Rače z.o.o. : diplomsko delo
 109. Mojca Vrečer: Vplivi prilagajanja Evropski zvezi na pripravo, izvrševanje in nadzor proračuna Republike Slovenije : diplomsko delo
 110. Nataša Žajdela: Vrednotenje naložb v zaposlene in primerjava le-tega med slovenskimi in nemškimi podjetji : diplomsko delo
 111. Marta Zdolšek: Računovodsko poročilo Varstveno delovnega centra Sonček : diplomsko delo

Druga dela (5)

 1. Neca Stropnik, Bojana Korošec, Polona Tominc: The relationship between the intellectual capital disclosure and cost of debt capital
 2. Damjana Rant, Robert Horvat, Polona Tominc, Bojana Korošec: Household accounting - a case of subsidised self-employed entrepreneurs in Slovenia
 3. Julijana Krajnc, Klavdij Logožar, Bojana Korošec: Activity-based management of logistic costs in a manufacturing company
 4. Robert Horvat, Bojana Korošec: The role of accounting in a society
 5. Bojana Korošec: Korporativno upravljanje in (finančno) računovodstvo
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici