| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Marjan Špilar: Posebni instituti davčnega postopka v razmerju do varstva javnega interesa in varstva pravic zavezancev

Magistrska dela (74)

 1. Iris Hajd: Izzivi davčnega prava v luči sodobnih digitalnih tehnologij
 2. Jerneja Šisernik: Problemi in dileme pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala, s poudarkom na obrestih
 3. Maša Žehelj: Samoprijava v davčnem postopku
 4. Anja Korošec: Davčna pravičnost
 5. Milena Derling: Odlog in obročno plačevanje davka za poslovne subjekte v primerih hujše gospodarske škode
 6. Karolina Nina Huber: Davčni postopek v luči človekovih pravic
 7. Polona Klenovšek: Mednarodno sodelovanje davčnih organov pri izmenjavi informacij
 8. Anja Ošina: Javnofinančni vidiki intenzivnih nasadov jagodičja in primerjava z Republiko Hrvaško
 9. Marko Horvat: ODPIS DAVČNEGA DOLGA FIZIČNIM OSEBAM KOT UKREP SOCIALNE POLITIKE
 10. Darija Valančič: PRAVNI VIDIK PRISPEVKA ZA PROMOCIJO KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV
 11. Redy Petrovič Mihelič: Financiranje sistema za ravnanje z odpadno embalažo
 12. Radomir Gicić: Davčna izvršba na nepremično premoženje s poudarkom na ustavnem načelu sorazmernosti
 13. Sašo Lukač: OPTIMIZACIJA DDV V FINANČNEM SEKTORJU
 14. Maja Salmič: Kapitalski dobiček pri razpolaganju z nepremičninami
 15. Polona Čebela: UTAJE DAVKA NA DODANO VREDNOST PRI CARINSKEM POSTOPKU SPROSTITVE BLAGA V PROST PROMET
 16. Vesna Račel: Davčna obravnava dohodkov čezmejnih delovnih migrantov in napotenih delavcev
 17. Elizabeta Podlinšek: Neenakopravnost v zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju z vidika podjemne pogodbe v primerjavi s pogodbo o zaposlitvi
 18. Renata Škedelj: ZAPRTJE DEJAVNOSTI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA Z VIDIKA RAZLIČNIH DAVČNIH UČINKOV
 19. Vlasta Horvat: Obdavčitev prenosa podjetja samostojnega podjetnika in deležev družbenikov osebnih družb pri dedovanju
 20. Hermina Ternovšek: Vpliv davčne politike na OVE in energetsko trajnost v Sloveniji in izbranih Evropskih državah
 21. Mateja Škof Kurnik: PREPREČEVANJE SISTEMSKIH UTAJ DDV S POUDARKOM NA AKTIVNI DAVČNI OBRAVNAVI "KANALSKIH DRUŽB"
 22. Tina Štrukelj: DAVČNE IN DRUGE FINANČNE SPODBUDE V REPUBLIKI SLOVENIJI NA PODROČJU ZEMELJSKEGA PLINA KOT GORIVA V PROMETU
 23. Lucija-Lučka Skok: Preprečevanje čezmejnih davčnih utaj pri zavarovalnih poslih
 24. Natalija Njavro: Davčni nadzor fizične osebe v luči ustavnega načela pravne države s poudarkom na načelu sorazmernosti
 25. Klavdija Kenk: NEENAKOPRAVNA OBDAVČITEV MOTORNIH VOZIL V SLOVENIJI Z DMV
 26. Valerija Šic: DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA Z VIDIKA PRORAČUNSKEGA UČINKA TER PRIMERJAVA Z AVSTRIJO IN NEMČIJO
 27. Brigita Kušar: OKOLJSKI DAVKI Z VIDIKA EVROPSKIH TRENDOV
 28. Erika Režek: POSEBNA UREDITEV OBRAČUNAVANJA DAVKA NA DODANO VREDNOST ZA POTOVALNE AGENCIJE
 29. Aleš Kavrečič: Davčnopravni vidik odprave neenakosti obravnave lastniškega kapitala pri financiranju poslovanja gospodarskih družb
 30. Simon Vučer: Vpliv pokojninske zakonodaje na starostno varčevanje
 31. Tadeja Brenčič Ramšak: Položaj države kot upnika v stečajnih postopkih
 32. Mitja Vodušek: ANALIZA NADZORA NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM OBVEZNIH PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST OD DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 33. Katja Erjavšek: OBDAVČITEV NENAPOVEDANIH DOHODKOV POSAMEZNIKOV S POSEBNIM POUDARKOM NA SKLADNOSTI 70-ODSTOTNE DAVČNE STOPNJE Z USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
 34. Tina Logar: JAVNO RAZKRIVANJE PODATKOV DAVČNIH DOLŽNIKOV
 35. Aleksander Denžič: DAVČNI UČINKI POSLOVNIH CON NA PRORAČUN OBČIN SPODNJEPOSAVSKE REGIJE
 36. Sandi Mrvar: (POPRAVEK) ODBITKA TER (POPRAVEK) OBRAČUNANEGA DDV V STEČAJNEM POSTOPKU NAD PRAVNO OSEBO
 37. Boris Potrč: PRIMERNOST UVEDBE FINANČNE POLICIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
 38. Jelka Rakun: PROBLEMATIKA FINANCIRANJA PLAČ, POVRAČIL IN DODATKOV NA PODROČJU VISOKEGA ŠOLSTVA
 39. Ivo Kolarić: Davčna obravnava izvedenih finančnih instrumentov s poudarkom na obdavčitvi pravnih oseb
 40. Roberta Rošker: UGOTAVLJANJE DAVČNIH UTAJ V PREDKAZENSKEM POSTOPKU S POUDARKOM NA FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO
 41. Sabina Vivola: Trendi razvoja obdavčitve finančnih storitev
 42. Robert Vižintin: Davčna amnestija in davčna samoprijava
 43. Nejc Miložič: VPLIV IZBIRE PRAVNOORGANIZACIJSKE OBLIKE NA OBDAVČITEV ODVETNIKA
 44. Aleksandra Korošec: DAVČNO-PRAVNI VIDIKI TROŠARIN NA ALKOHOL IN ALKOHOLNE PIJAČE V EU
 45. Lilijana Kšela: OBRAČUNAVANJE DDV PRI VERIŽNIH TRANSAKCIJAH
 46. Marjanca Lenkič: Določanje neodvisnega razmerja med izplačevalcem in prejemnikom dohodka za davčne namene
 47. Lidija Pirc: Postopek obdavčitve dohodkov v skladu z mednarodnimi pogodbami
 48. Nevenka Simić Mićunović: OPCIJSKA OBDAVČITEV Z DAVKOM NA DODANO VREDNOST PRI PROMETU NEPREMIČNIN
 49. Nataša Čmer: PROBLEMATIKA FINANCIRANJA TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA
 50. Janja Bernard Korpar: TROŠARINSKE UTAJE IN METODE ZA NJIHOVO PREPREČEVANJE V EVROPSKI UNIJI
 51. Anita Smole: DODATNA POKOJNINSKA ZAVAROVANJA NA IRSKEM IN V VELIKI BRITANIJI - VPLIV OBDAVČITVE IN TRENDI RAZVOJA
 52. Sabina Kramberger: Davčnopravni vidik virtualnih denarnih valut s poudarkom na bitcoinu
 53. Suzana Bezjak: Obdavčitev dobav nepremičnin in z njimi povezanih storitev z davkom na dodano vrednost
 54. Marjanca Faganel: Upravni spor v davčnih zadevah
 55. Tatjana Voh Kvar: DAVČNO-PRAVNI VIDIKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
 56. Tanja Magister: Prispevki za socialno varnost pri čezmejnem opravljanju dela
 57. Ines Rožanc: Problematika obdavčitve dejavnosti oseb javnega prava z davkom na dodano vrednost
 58. Iris Plečko: UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV PRI OBDAVČITVI DOHODKA IZ DEJAVNOSTI
 59. Martina Verbančič: POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA KOT MEHANIZEM REŠEVANJA MEDNARODNIH DAVČNIH SPOROV
 60. Katarina Žnidaršič: Transparentnost v davčnih zadevah
 61. Mitja Černe: Vpliv zaračunavanja storitev v multinacionalnih povezanih podjetjih na izkazano davčno osnovo vključenih subjektov
 62. Tadeja Kremzer Jenčič: DAVČNO-PRAVNI VIDIKI DRUŠTEV
 63. Vlasta Lipovšek: Davčni vidik evropske delniške družbe (Societas Europaea)
 64. Maja Golec: Preprečevanje davčne evazije preko sistema uvedbe davčnih blagajn
 65. Miroslava Toplak: Vpliv davčnih olajšav in družinskih prejemkov na horizontalno in vertikalno izenačenost obdavčitve družin
 66. Maruša Fras Vengušt: Poslovni in davčni učinki pri spremembah mednarodnih poslovnih modelov
 67. Ivan Pridigar: DAVČNOPRAVNI VIDIKI ODVZEMA PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM ALI ZARADI NJEGA
 68. Darja Prebil: Harmonizacija davka na dodano vrednost v Evropski uniji s poudarkom na davčnih stopnjah
 69. Branka Tekavčič: Davčnopravni vidiki stalne poslovne enote
 70. Petra Hladin: DODATNA OBDAVČITEV DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV V ČASU FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE Z VIDIKA USTAVNOSTI
 71. Mira Sitar: OBDAVČITEV DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE PO NAČELU VIRA DOHODKA
 72. Brigita Franc: Pravni izzivi harmonizacije neposrednih davkov v EU
 73. Boris Petre: Primerjava dohodninskih ureditev v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji, v luči načela davčne pravičnosti
 74. Beti Privšek: ODKRIVANJE DAVČNIH UTAJ PREKO SISTEMA ODKRIVANJA IN PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA

Diplomska dela (35)

 1. Ivan Šimič: Zavarovalna pogodba v luči razmerja med pogodbenimi strankami
 2. Vinko Rebula: Zavarovanje cestnih vozil v Sloveniji
 3. Uroš Kondić: Zavarovanje transportnih sredstev s poudarkom na cestnem prometu
 4. Ana Meznarič: Primerjava obdavčitve d.o.o. v Sloveniji in Angliji
 5. Klara Fornezzi: Davčni vidiki kriptovalut
 6. Anja Pečovnik: DAVČNA IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVE DENARNE PREJEMKE
 7. Danijela Kramarič: Problematika obdavčitve brezalkoholnih pijač in drugih živil, ki vsebujejo sladkor
 8. Špela Oblak: Javna objava davčnih dolžnikov kot ukrep proti plačilni nedisciplini
 9. Sandra Šuštaršič Simonič: Davčni inšpekcijski nadzor s študijo primera missing trader-ja
 10. Sergej Černčič: Problematika na področju trošarin na alkohol in alkoholne pijače v Republiki Sloveniji
 11. Rok Skuk: KORPORACIJSKO DAVČNO NAČRTOVANJE V LUČI UKREPOV EU IN OECD ZA ZAJEZITEV EROZIJE DAVČNE OSNOVE IN PREUSMERITEV DOBIČKA V JURISDIKCIJE Z UGODNEJŠO DAVČNO ZAKONODAJO
 12. Valentina Gaberšek: Zavarovanje blaga v cestnem transportu
 13. Nives Vrečič: DAVEK NA DODANO VREDNOST - MEHANIZEM OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI
 14. Staša Horvat: DAVČNE OAZE
 15. Sergeja Sotošek: PROBLEMATIKA NA PODROČJU DAVKA OD DOBIČKA IZ KAPITALA PRI ODSVOJITVI NEPREMIČNIN
 16. Dorian Planinšec: Nezakonite evazije na področju DDV
 17. Lea Ficko: FINANCIRANJE OBČIN - NA PRIMERU OBČINE PUCONCI
 18. Tatjana Lešnik: DAVČNA IZVRŠBA NA DOLŽNIKOVO NEPREMIČNO PREMOŽENJE
 19. Andreja Nabernik: PRAVNI ASPEKT EKONOMIČNOSTI URESNIČEVANJA PROMOCIJE IN KREPITVE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
 20. Sabina Trafela: DAVČNE OLAJŠAVE IN FINANČNE SPODBUDE ZA VLAGANJE ZASEBNEGA SEKTORJA V VARSTVO OKOLJA
 21. Smiljan Murko: TRISTRANSKI POSLI V SISTEMU DDV
 22. Ingrid Skitek: KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ - KRAJ OPRAVLJANJA STORITEV V SISTEMU DDV
 23. Tjaša Polšak: DRŽAVNE DAVČNE AKTIVNOSTI ZA PREPREČEVANJE DAVČNE UTAJE
 24. Urška Omahen: OBDAVČITEV RIMOKATOLIŠKE CERKVE V SLOVENIJI IN IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH
 25. Maruša Golob: Načini preprečevanja davčnih utaj v Republiki Sloveniji
 26. Tanja Kotnik: DAVČNI VIDIK FUNDACIJ
 27. Gregor Zagozda: DAVČNE OLAJŠAVE PRI DOHODNINI
 28. Tilen Čampa: DAVČNI VIDIK MATERIALNIH PRENOSOV IN MATERIALNIH STATUSNIH PREOBLIKOVANJ KAPITALSKIH DRUŽB
 29. Špela Podobnik: Obdavčitev dela v Sloveniji primerjalno z nekaterimi drugimi evropskimi državami
 30. Brigita Ploj: Utaje davka na dodano vrednost v gradbeništvu in gostinstvu
 31. Mojca Kralj: Obdavčitev fizičnih oseb na začasnem delu v tujini - Avstriji
 32. Andreja Žafran: Zavarovanje tovora med transportom in reševanje reklamacij v podjetju Intereuropa d.d. (cargo zavarovanje)
 33. Nina Joksovič: UPRAVNA POMOČ PRI IZTERJAVI DAVŠČIN DRŽAVAM ČLANICAM EU
 34. Miha Jecić: OBDAVČITEV FINANČNIH STORITEV
 35. Andrej Dežman: PREPOVED DISKRIMINATORNIH DAVČNIH NORM IN NJEN POMEN
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici