| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Zdenka Wltavsky: VREDNOTENJE KOMPETENC NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE IN NJIHOV VPLIV NA ZAPOSLITEV INVALIDOV
 2. Mateja Lorber: ZNAČILNOSTI IN KOMPETENCE VODIJ V POVEZAVI S POČUTJEM ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI
 3. Petra Cajnko: MANAGEMENTSKI MODEL SVETOVALNEGA MENTORSTVA IN VPLIV NJEGOVIH AKTIVNOSTI NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN USPEŠNOST PODJETJA
 4. Simona Šarotar Žižek: VPLIV PSIHIČNEGA DOBREGA POČUTJA NA TEMELJU ZADOSTNE IN POTREBNE OSEBNE CELOVITOSTI ZAPOSLENEGA NA USPEŠNOST ORGANIZACIJE (rok za oddajo izdelane dok. dis. je 20. 6. 2014)

MSc theses (102)

 1. Amadeja Pušnik: ABSENTIZEM IN DELOVNE NEZGODE
 2. Janko Selinšek: Pomen in uporaba tehnik izkustvenega učenja v procesih usposabljanja in izobraževanja
 3. Maja Duh: VPLIV REORGANIZACIJ NA STRES PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE
 4. Mihaela Breznik: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN SPORTS ORGANIZATIONS
 5. Barbara Šuler: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU V PODJETJU JOHNSON CONTROLS SLOVENJ GRADEC D.O.O., ODDELEK PROIZVODNJE
 6. Danijela Todorić: POMEN RETENCIJE KLJUČNIH KADROV V PODJETJU X
 7. Martina Fekonja: PREPREČEVANJE MOBINGA V DELOVNEM OKOLJU
 8. Nadja Polovšek: UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI V ŠPORTNIH ORGANIZACIJAH
 9. Tanja Štruc Gerold: DNEVNE MIGRACIJE IN PROST PRETOK DELOVNE SILE IN STORITEV V EVROPSKI UNIJI NA PRIMERU AVSTRIJE
 10. Alenka Kocjan Pajk: ANALIZA STRESA NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU PLASTOFORM BLANCA D.O.O.
 11. Mateja Šerbinek: RAVNANJE S STAREJŠIMI ZAPOSLENIMI V ORGANIZACIJI
 12. Jana Miklavc: STRES PRI ZAPOSLENIH V PODJETJU MIKRO+POLO D.O.O.
 13. Nina Vogrin: SKRIVNO NAKUPOVANJE KOT ELEMENT ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI PRODAJNEGA OSEBJA V PODJETJU X
 14. Simona Pšeničnik: ŽENSKE IN VODENJE V GOSPODARSTVU: URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST SPOLOV NA VODILNIH MESTIH
 15. Milan Režonja: INOVATIVNO STRATEŠKO UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V PROIZVODNIH ORGANIZACIJAH
 16. Suzana Poljanec: PRIMERJAVA MOBINGA V SLOVENIJI IN DRUGIH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE
 17. Maja Šrimpf: STRES IN IZGORELOST PRI DELU V DRUŽINSKEM PODJETJU
 18. Tadeja Mitić: MIGRACIJE NA TRGU DELA IN Z NJIMI POVEZAN STRES
 19. Suzana Šket: UGOTAVLJANJE STANJA NA PODROČJU PRAVILNIKOV O PREPREČEVANJU MOBINGA NA DELOVNEM MESTU V SLOVENIJI
 20. Andreja Šegula: OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU TAMES D.O.O.
 21. Sabina Lebar: ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V SPLOŠNI BOLNIŠNICI MURSKA SOBOTA
 22. Rosvita Robar: ANALIZA STRESA ZAPOSLENIH V INŠTITUTU ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR, P.O.
 23. Maja Čanč: IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU NA PRIMERU PODJETJA ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
 24. Damjan Ilievski: ANALIZA STRESA NA DELOVNEM MESTU NA OKROŽNEM SODIŠČU V SLOVENJ GRADCU
 25. Maja Kalamar: ANALIZA PSIHOLOŠKEGA DOBREGA POČUTJA IN SAMODETERMINIRANOSTI PRI ZAPOSLENIH, ČLANIH SINDIKATA SKEI
 26. Anja Šrot: MOTIVACIJA, ZADOVOLJSTVO IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU PODKRIŽNIK D.O.O.
 27. Katja Janžekovič: ANALIZA DEJAVNIKOV STRESA NA PRIMERU PODJETJA SILKEM
 28. Monika Holsedl: VPLIV ZADOVOLJSTVA IN USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA NA KAKOVOST DELOVNEGA ŽIVLJENJA
 29. Vesna Adam: POVEZAVA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI Z INOVATIVNOSTJO ORGANIZACIJE
 30. Suzana Pšajt: MENTORSTVO MLADIM RAZISKOVALCEM NA PRIMERU UNIVERZE V MARIBORU, FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO
 31. Nevenka Stojan: STRES IN IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU NA PRIMERU MIKRO PODJETIJ
 32. Patricija Pintar: SELEKCIJSKI POSTOPEK IZBIRE NOVO ZAPOSLENIH Z VIDIKA ISKALCEV ZAPOSLITVE
 33. Anja Štrafela: RAZVIJANJE HARMONIČNIH ODNOSOV MED SODELAVCI NA DELOVNEM MESTU
 34. Živa Planinc: OSEBNOSTNA TIPA A IN B V POVEZAVI Z DOŽIVLJANJEM STRESA PRI DELU
 35. Katarina Aškerc: DIDAKTIČNO USPOSABLJANJE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV Z VIDIKA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV V VISOKEM ŠOLSTVU
 36. Daša Lukas: PRENOS ZNANJA KOT KLJUČNA FUNKCIJA IZSELJENIH ZAPOSLENIH V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
 37. Tina Kante: USPOSABLJANJE IZSELJENIH DELAVCEV V IZBRANI ORGANIZACIJI
 38. Ksenija Frangež: ANALIZA STRESA PRI DELU POLICISTOV
 39. Tatjana Hafner: MOTIVIRANOST IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
 40. Janko Selinšek: POMEN IN UPORABA TEHNIK IZKUSTVENEGA UČENJA V PROCESIH USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA
 41. Monika Horvatič: OSEBNI KONFLIKTI ZAPOSLENIH IN NJIHOV VPLIV NA DELOVANJE ORGANIZACIJE
 42. Tina Kralj: OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU S POMOČJO OPOLNOMOČENJA ČUSTVENE INTELIGENCE; Študija na primeru Centra za socialno delo Maribor
 43. Nataša Mravljak: OBVLADOVANJE STRESA IN VZPOSTAVLJANJE DOBREGA POČUTJA NA DELOVNEM MESTU
 44. Marijana Zeković: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA ODDELKU ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN MAKSILOFACIALNO KIRURGIJO TER NA ODDELKU ZA OČESNE BOLEZNI V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR
 45. Tadej Breg: PRISTOPI ZA PREMAGOVANJE STRESA PRI ČLANIH SKEI
 46. Damjan Volavšek: ANALIZA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH V SLOVENSKI POLICIJI
 47. Danijela Uran: ANALIZA DEJAVNIKOV, KI POVZROČAJO STRES PRI ZAPOSLENIH V PODJETJU ZIP CENTER D.O.O.
 48. Dragica Radić: POZITIVNO MIŠLJENJE KOT SREDSTVO ZA PREMAGOVANJE STRESA NA PRIMERU PODJETJA PLINARNA MARIBOR, D. O. O.
 49. Maja Koražija: POMEN DUHOVNE INTELIGENCE ZA UČINKOVITO VODENJE
 50. Marija Palko: POVEZAVA MED DELOVNIM DOHODKOM, GOSPODARSKO RAZVITOSTJO IN DOBRIM POČUTJEM
 51. Mateja Kežman: VPLIV DOHODKA IZ DELA NA UPRAVLJANJE OSEBNIH FINANC IN SUBJEKTIVNI OBČUTEK BLAGOSTANJA
 52. Jasna Horvat: SAMOMOTIVACIJA ZAPOSLENIH V POKRAJINSKI IN ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI MURSKA SOBOTA
 53. Vanja Korošak: ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU ARCONT IP
 54. Željka Kutija: PREPOZNAVANJE IN OBVLADOVANJE STRESA V DRUŽBAH SKUPINE IMPOL
 55. Barbara Ferbežer: ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU NEPEDAGOŠKIH DELAVCEV NA PRIMERU IZBRANIH FAKULTET UNIVERZE V MARIBORU
 56. Nika Juhart: UPRAVLJANJE ČLOVEŠKEGA KAPITALA V PODJETJU HOTEL SAVA ROGAŠKA D.O.O.
 57. Tina Črepnjak: ANALIZA STRESA PRI ZAPOSLENIH, ČLANIH SINDIKATA SKEI
 58. Klemen Žibret: MODEL VODENJA V ČASU AKTUALNE GOSPODARSKE KRIZE
 59. Danica Ozvaldič: Povezava med motiviranjem zaposlenih in kakovostjo storitev v bankah : magistrsko delo
 60. Renato Svenšek: Posebnosti motivacije v javni upravi na primeru carinskega urada : magistrsko delo
 61. Sanja Jan: Mobbing na delovnem mestu in njegova povezava s postravmatsko stresno motnjo : magistrsko delo
 62. Suzana Bračič: Intranet kot orodje interne komunikacije : magistrsko delo
 63. Sabina Stranjšak: Analiza stresa zaposlenih v podjetju Talum, d.d. : magistrsko delo
 64. Blaž Jemenšek: Model upravljanja raznolikosti zaposlenih v podjetju : magistrsko delo
 65. Rihard Režek: Vpliv izobraževanja na razvoj kariere zaposlenih na primeru Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani : magistrsko delo
 66. Boštjan Marolt: Vloga marketinga pri reševanju podjetja iz krize : magistrsko delo
 67. Simona Orthaber: Diskriminacija žensk na delovnem mestu : magistrsko delo
 68. Ivanka Flajžer: Stres in izgorelost na delovnem mestu srednješolskih učiteljev v Sloveniji in drugih državah Evropske unije : magistrsko delo
 69. Karmen Darvaš Šega: Vpliv stila vodenja na zadovoljstvo zavarovalnih zastopnikov : magistrsko delo
 70. Barbara Ferk: Izpostavljenost mobbingu med zaposlenimi : magistrsko delo
 71. Tadej Horvat: Slog vodenja in čustvena inteligenca : magistrsko delo
 72. Aleksandra Krofič: Povezava med raznolikostjo zaposlenih in inovativnostjo podjetja : magistrsko delo
 73. Marina Brumen: Management človeških virov v zdravstveni negi v splošni bolnišnici : magistrsko delo
 74. Barbara Bratina: FLEKSIBILNE OBLIKE ZAPOSLITVE V SLOVENIJI IN EU
 75. Polona Timošek: MODEL ZA PREMAGOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU NA PRIMERU RAIFFEISEN BANKE
 76. Polona Moličnik: ŽENSKE NA VODILNIH POLOŽAJIH V GOSPODARSTVU V REPUBLIKI SLOVENIJI
 77. Jassna Lapuh: SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V PODJETJU ARCONT D.D. ŠTUDIJA PRIMEROV
 78. Slobika Platovšek: USPEŠNOST LETNEGA POGOVORA S SODELAVCEM NA SODIŠČU
 79. Maja Torbica Rizvić: NAČRTOVANJE IN RAZVIJANJE KARIERE V SLOVENSKI ORGANIZACIJI
 80. Maja Videčnik: KULTURNA RAZNOLIKOST V PODJETJIH
 81. Aljaša Bravc: VPLIV ČUSTVENE INTELIGENCE VODIJ NA UPRAVLJANJE RAZNOLIKOSTI ZAPOSLENIH
 82. Nataša Premzl: STRES IN IZGOREVANJE PRI POKLICU VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK
 83. Sabina Breznik: VPLIV NEVROLINGVISTIČNEGA PROGRAMIRANJA NA UČINKOVITOST KOMUNICIRANJA
 84. Miša Marolt: PREMAGOVANJE STRESA V PODJETJU SŽ-ŽIP D.O.O.
 85. Petra Vujinić: STRES V DELOVNEM OKOLJU V PODJETJU ZAVAROVALNICA MARIBOR
 86. Jožefa Frangeš: STRATEGIJE IN TAKTIKE ZA OBLIKOVANJE UČINKOVITIH TIMOV V JAVNEM ZAVODU SC MARIBOR
 87. Sonja Goranski: STRES PRI DELU MEDICINSKIH SESTER V UKC MARIBOR
 88. Dragana Nedeljković: DUHOVNA INTELIGENCA V POSLOVNEM SVETU
 89. Urška Ferbar: ANALIZA IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH V PRAVOSODJU
 90. Kaja Rizmal: FORMALNO MENTORSTVO KOT ELEMENT RAZVOJA ZAPOSLENIH V PODJETJU
 91. Mateja Dečar: MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU UNIOR, D.D.
 92. Lučka Žvegla: ANALIZA NOTRANJEGA OKOLJA V DRUŽBI TERME 3000
 93. Ana Habjan: MOBING KOT POSLEDICA KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU
 94. Jasmina Sapač: NAČRTOVANJE ČLOVEŠKIH VIROV KOT DEJAVNIK USPEHA MALIH PODJETIJ
 95. Nina Globovnik: VLOGA ČLOVEŠKIH VIROV ZA RAZVOJ EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V PODRAVSKI REGIJI
 96. Albina Balažek: SODOBNO ORGANIZACIJSKO UČENJE
 97. Darja Kukovec: STRES POSAMEZNIKA V DELOVNEM OKOLJU PODJETJA "X"
 98. Silvana Šestanj: KOMPETENČNI PROFIL IN PROFIL MOTIVOV V RAIFFEISEN BANKI D.D.
 99. Tanja Kukec-Karanovič: STRES V UPRAVI RS ZA JAVNA PLAČILA
 100. Lara Radonjič: USPOSABLJANJE KADROV KOT DEJAVNIK RAZVOJA ORGANIZACIJE
 101. Jernej Prša: ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE: PRIMER PODJETJA ELEKTROSTUDIO D.O.O.
 102. Valerija Napast: POVEZAVA MED MOTIVACIJO IN USPEŠNOSTJO VODJE GRADBIŠČA NA PRIMERU PODJETJA VGP DRAVA PTUJ, D.D.

BSc theses (256)

 1. Rok Ribič: Upravljanje človeških virov v japonski restavraciji MIYABI J&M RIBIČ, d.o.o.
 2. Andreja Satler: KULTURNE RAZLIKE MED ŠPANIJO IN SLOVENIJO
 3. Rebeka Horvat: JOGA V POSLOVNEM SVETU
 4. Sabrina Udrih: INDIVIDUALNE METODE ZA PREMAGOVANJE STRESA
 5. Danijela Šerbinek: ANALIZA MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH NA PRIMERU PODJETJA
 6. Franci Viršek: METODE ZA OCENJEVANJE DELA V ORGANIZACIJAH
 7. Ksenija Lihtenvalner: VPLIV KULTURE NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH: PRIMER SLOVENIJE IN KITAJSKE
 8. Pavlina Kirbiš: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA PRIMERU DVEH PODJETIJ
 9. Mitja Založnik Stepic: UPRAVLJANJE KULTURNE RAZNOLIKOSTI ZAPOSLENIH
 10. Kaja Golob: PREMAGOVANJE STRESA PRI DELU V ORGANIZACIJI TERME OLIMIA D.D.
 11. Rok Lešnik: NAČRTOVANJE KADROV V PODJETJU
 12. Sara Potrč: VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
 13. Natalija Jakopiček: OBVLADOVANJE STRESA NA III. GIMNAZIJI MARIBOR
 14. Daša Prevolšek: VPLIV INDIJSKE KULTURE NA PROCES POGAJANJ
 15. Rok Ribič: UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV V JAPONSKI RESTAVRACIJI MIYABI J&M RIBIČ, d.o.o.
 16. Mira Ćirović: PREMAGOVANJE STRESA V NOVINARSTVU
 17. Eva Učakar: NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI JURŠINCI
 18. Metod Škerget: POSLOVNA POGAJANJA V NEMČIJI IN SLOVENIJI
 19. Uroš Kovač: TEORIJE IN MODELI ZADOVOLJSTVA PRI DELU
 20. Manja Žunko: STRES PRI ZAPOSLENIH V PODJETJU KAMNOSEŠTVO ŽUNKO D.O.O.
 21. Kristina Gorenjak: STRES ZAPOSLENIH V PODJETJU VENGE D.O.O.
 22. Maša Jankelj: VPLIV STILA VODENJA MANAGERJA NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH V BANKI X
 23. Martina Breznik: ŽIVLJENJSKI SLOG IN STRES PRI SLOVENSKIH MANAGERJIH
 24. Jasna Čavalić: VPLIV ARABSKE KULTURE NA NAČIN POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA
 25. Jure Zavrnik: PROBLEMATIKA HITREGA UPOKOJEVANJA V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU
 26. Rok Babošek: MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU M. TRADE GORNJA RADGONA D.O.O.
 27. Timotej Plavše: VPLIV OSEBNOSTI ČLOVEKA NA NJEGOVO DOVZETNOST ZA STRES
 28. Anita Pirc Gorenc: ANALIZA STRESA V ORGANIZACIJI SPL
 29. Nina Ščernjavič: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH KONTAKTNEGA CENTRA V PODJETJU PETROL D.D.
 30. Andreja Gjergjek: VPLIV KULTURE NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH
 31. Gregor Šmigoc: Načrtovanje zaposlenih v podjetju Šmigoc d.o.o. : diplomsko delo
 32. Tatjana Tacer: Analiza motivacije in nagrajevanja zaposlenih v podjetju Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. : diplomsko delo
 33. Tomas Hercog: MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V GRAWE ZAVAROVALNICI D.D.
 34. Jasmina Sapač: Motivacija zaposlenih v podjetju Mura d.d. : diplomsko delo
 35. Klavdija Mitrović: Strateški management človeških virov : diplomsko delo
 36. Suzana Lah: Vloga medosebnih odnosov na Davčnem uradu Ptuj : diplomsko delo
 37. Tatjana Brumec: Ženske managerke - neizkoriščen potencial v mednarodnem managementu : diplomsko delo
 38. Barbara Ferk: Izobraževanje, usposabljanje in management kadrov v turizmu : diplomsko delo
 39. Alenka Marušič: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju DDC svetovanje inženiring, družba za svetovanje in inženiring, d.o.o. : diplomsko delo
 40. Helena Rakuša: Mobbing - psihično in čustveno nasilje na delovnem mestu : diplomsko delo
 41. Vernesa Sadulai: Vpliv globalne in nacionalne kulture na organizacijsko kulturo : diplomsko delo
 42. Jure Praper: Značilnosti neverbalne komunikacije v japonskih podjetjih : diplomsko delo
 43. Anja Dovč: Strategije za zmanjševanje stresa v organizacijah : diplomsko delo
 44. Metka Kitel: Pomen mentorstva v podjetjih : diplomsko delo
 45. Ksenija Smolar: Premagovanje stresa z metodo TM - Transcendentalna meditacija : diplomsko delo
 46. Goran Jambrović: Informacijski sistem kot podpora managementu človeških virov v podjetju "X" : diplomsko delo
 47. Mateja Dečar: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Unior, d.d. : [diplomsko delo]
 48. Nataša Žerak: Integracija kompetenc v upravljanje človeških virov : diplomsko delo
 49. Nina Rajher: Planiranje in izbor ustreznih kadrov v Generali Zavarovalnici d.d. : diplomsko delo
 50. Anita Ritonja: Pomen osebnostnih lastnosti pri izbiri zaposlenih : diplomsko delo
 51. Manja Rojko: Analiza motivacije v podjetju ČZP Večer d.d. : diplomsko delo
 52. Davorin Žagar: Možnosti e-učenja v Delavski hranilnici d.d. : diplomsko delo
 53. Tadej Zorko: Razvoj zaposlenih na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije : diplomsko delo
 54. Sara Frajzman: Vloga človeškega kapitala v podjetju Zavarovalnica Maribor d.d. : diplomsko delo
 55. Marja Podrižnik: Moč pozitivnega mišljenja za managerje : diplomsko delo
 56. Bernarda Rajher: Motiviranje zaposlenih in zadovoljstvo pri delu v Termah SPA Rogaška, d.d. : diplomsko delo
 57. Barbara Oprčkal: Vpliv kulture na način pogajanj na primeru Nemčije in Kitajske : diplomsko delo
 58. Saša Osojnik: Pogajalske strategije in taktike : diplomsko delo
 59. Ines Fabič: Vpliv empatije in kulture na komunikacijo : diplomsko delo
 60. Milan Režonja: Pomen koncepta učeče se organizacije pri ravnanju s človeškimi viri v podjetju Varstroj d.d. : diplomsko delo
 61. Maša Danilović: Intelektualni kapital : diplomsko delo
 62. Aleksander Brunčko: Načini nagrajevanja zaposlenih v podjetju Avto City d.o.o. : diplomsko delo
 63. Jernej Prša: Analiza motiviranosti zaposlenih v podjetju Elektrostudio, d.o.o. : diplomsko delo
 64. Vesna Novak: Nagradna potovanja kot način motiviranja prodajnega osebja : diplomsko delo
 65. Jana Fon: Organizacijska kultura v podjetju Surovina d.d. : diplomsko delo
 66. Nives Heybal: Analiza izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v družbi Delo, d.d. : diplomsko delo
 67. Pia Heybal: Timi in timsko delo na primeru tradicionalnega japonskega modela : diplomsko delo
 68. Daliborka Tadič: Motiviranje in nagrajevanje po uspešnosti v podjetju : diplomsko delo
 69. Tanja Turnšek: Značilnosti uspešnih vodij : diplomsko delo
 70. Miran Lazar: Vpliv kulture na razvoj zaposlenih : diplomsko delo
 71. Tanja Kržan: Predračunsko mrtvilo : diplomsko delo
 72. Metka Podlogar: Motivacija zaposlenih v Občini Radeče : delo diplomskega seminarja
 73. Gregor Rojs: Programi za zmanjševanje stresa pri delu v organizaciji : delo diplomskega seminarja
 74. Aleksandar Ružičić: INDIVIDUALNE TEHNIKE ZA OBVLADOVANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU
 75. Monika Holsedl: Komuniciranje kot vir in način razreševanja konfliktov - primer podjetja SCT TKO d.o.o., Tovarna kovinske opreme Murska Sobota : diplomsko delo
 76. Janja Princ: Čustvena umetnost vodenja : diplomsko delo
 77. Maja Videčnik: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Pošta Slovenije, d.o.o. : diplomsko delo
 78. Dunja Pintarič: Nagrajevanje zaposlenih kot način motiviranja v podjetju Diamant : diplomsko delo
 79. Lovro Savernik: Nagrajevanje zaposlenih v podjetju MCA d.o.o. : diplomsko delo
 80. Danijel Gros: [Motivacija zaposlenih v podjetju Delikomat d.o.o. : diplomsko delo
 81. Darja Kukovec: Organizacijska kultura v Komunalnem podjetju Ormož d.o.o. : diplomsko delo
 82. Nataša Kožar: Pravni vidiki zaposlovanja : diplomsko delo
 83. Maruša Cugmas: Motiviranje zaposlenih v Termah Zreče : diplomsko delo
 84. Urška Bukovšek: Prost pretok delovne sile v Evropski uniji : diplomsko delo
 85. Nina Zajc: Sistem nagrajevanja zaposlenih v podjetju Sportina Group d.o.o. : diplomsko delo
 86. Tanja Cestnik: Učenje in znanje v organizaciji : diplomsko delo
 87. Aleksandra Sabo: Vpliv kulture na mednarodno komuniciranje : diplomsko delo
 88. Marko Žgavec: Merjenje organizacijske klime v podjetju Avtoservis d.d. : diplomsko delo
 89. Tina Šik: Nagrajevanje zaposlenih v projektni organizaciji s poudarkom na delovni uspešnosti : diplomsko delo
 90. Borut Poplatnik: Načrtovanje in izbira kadrov v Kliničnem centru Maribor : diplomska naloga
 91. Mateja Ribič: Planiranje kadrov v podjetju Unior d.d. : diplomsko delo
 92. Niko Grkinić: Motivacija zaposlenih v podjetju Google : diplomsko delo
 93. Zdenka Bukovec: Motiviranje zaposlenih v Slovenski vojski : diplomsko delo
 94. Jelka Krenkar: Pridobivanje novih sodelavcev v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina z.o.o. : diplomsko delo
 95. Tadej Hat: Stres na delovnem mestu v podjetjih javnega sektorja in v zasebnem sektorju : diplomsko delo
 96. Aleksandar Jovanović: Zadovoljstvo pri delu zaposlenih v Študentski organizaciji Univerze v Mariboru : diplomsko delo
 97. Anja Pivk: Razvoj zaposlenih v podjetju Cimos d.d. : diplomsko delo
 98. Elena Prinčič: NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V MAJHNEM PROIZVODNEM PODJETJU
 99. Marjetka Kolenc: PROCES KADROVANJA V ORGANIZACIJI NA PRIMERU ZASEBNIH AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE
 100. Marina Kolić: PRIMERJALNA ANALIZA STRESA KONKURENČNIH ORGANIZACIJ
 101. Metka Arzenšek: MOTIVACIJA PRODAJNEGA OSEBJA V PODJETJU IMPOL D.O.O. KOT ORODJE ZA DVIG KAKOVOSTI DELA
 102. Marija Gašper: ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
 103. Janja Buzeti: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU V PODJETJU ININ D.O.O.
 104. Tea Brdnik: RAZVOJ ZAPOSLENIH V PODJETJU KADRING D.O.O.
 105. Jure Štruc: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU ŽELEZARNA RAVNE - MONTER DRAVOGRAD D.D.
 106. Katja Makovec: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU VAR D.O.O.
 107. Niki Jacqueline Vrabič: POGAJANJA MED RAZLIČNIMI KULTURAMI
 108. Damjan Ilievski: STRATEGIJA ZMANJŠEVANJA STRESA PRI DELU V ORGANIZACIJI
 109. Lena Ocepek: DUHOVNO VODENJE
 110. Tamara Furjan: UPRAVLJANJE RAZNOLIKOSTI ZAPOSLENIH
 111. Tadej Recek: NAČINI OCENJEVANJA IN NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH NA PRIMERU PODJETJA BOSCH SIEMENS HIŠNI APARATI D.O.O.
 112. Cveto Šulin: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU KOMPAS, D.D.
 113. Simon Tašič: MOTIVACIJA V ČETI X
 114. Barbara Ščurec: ORGANIZACIJSKA KLIMA V INŠPEKTORATU RS ZA NOTRANJE ZADEVE
 115. Matej Škodič: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU HIT ŠENTILJ D.D.
 116. Tjaša Rutar: ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI
 117. Anita Huzjan: SISTEM PRIDOBIVANJA IN IZBIRANJA KADROV V PODJETJU MVA D.O.O.
 118. Izidora Bizjak: VPLIV STILA KOMUNICIRANJA NA ORGANIZACIJSKO KLIMO
 119. Petra Fras: IZGOREVANJE NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU X
 120. Tanja Penšek: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU PREMOGOVNIK VELENJE, D.D.
 121. Andrej Furman: VODENJE IN OBLIKOVANJE USPEŠNIH TIMOV
 122. Sonja Baltić: USPEŠNO IN UČINKOVITO TIMSKO DELO V POVEZAVI Z DOBRIM POČUTJEM ZAPOSLENIH
 123. Gorazd Zajc: ANALIZA STRESA ZAPOSLENIH V JAVNEM ZAVODU POMURSKE LEKARNE
 124. Roland Horvat: UPRAVLJANJE KLJUČNIH KADROV V PODJETJU POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
 125. Gregor Kante: REŠEVANJE KONFLIKTOV V PODJETJU VRTNARSTVO KANTE
 126. Petra Kujavec: RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV V JAVNI UPRAVI: PRIMER SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD
 127. Anja Zamuda: ANALIZA STRESA PRI DELU V PODJETJU CANDY HOOVER D.O.O.
 128. Milanda Bačič: SODOBNI PRISTOPI NA PODROČJU PREMAGOVANJA STRESA
 129. Barbara Štancer: INDIVIDUALNO PREMAGOVANJE STRESA
 130. Lea Klančar: MOBING-PSIHIČNO NASILJE NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU X
 131. Dejan Podlesek: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU REFLEX D.O.O.
 132. Nataša Mitrović: MODEL IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH V PROIZVODNIH PODJETJIH
 133. Boštjan Horvat: VPLIV POZITIVNEGA MIŠLJENJA IN ČUSTVENE INTELIGENCE NA USPEŠNOST PODJETNIKA
 134. Katja Vrbančič: ZAPOSLOVANJE TUJCEV V PODJETJU VALDIVIA, D.O.O.
 135. Lidija Kutnjak: POMEN MANAGEMENTA ČLOVEŠKIH VIROV ZA PRIDOBIVANJE KONKURENČNE PREDNOSTI V PODJETJU SALOMON D.O.O. LJUBLJANA
 136. Nataša Bricelj: UVAJANJE SISTEMA MENTORSTVA KOT NAČINA RAZVOJA ZAPOSLENIH V VZAJEMNI, ZDRAVSTVENI ZAVAROVALNICI, D.V.Z.
 137. Nina Lukavečki: UPORABA METOD ZA IZBIRO NOVEGA SODELAVCA NA PRIMERU PODJETJA UNIOR D.D.
 138. Mateja Poš: NAČINI PRIDOBIVANJA ZAPOSLENIH V PODJETJU X
 139. Mateja Polajžer: TAKTIKE POSLOVNIH POGAJANJ V RAZLIČNIH KULTURAH
 140. Renata Muže: GIBANJE ZAPOSLENIH ZNOTRAJ GLOBALNE ORGANIZACIJE
 141. Jasmina Paska: DOBRO POČUTJE IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU
 142. Tomaž Skledar: RAZVOJ IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU NAFTA LENDAVA D.O.O.
 143. Klavdija Grahornik: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU INTERLES D.O.O.
 144. Dunja Turek: POGAJANJA KOT ORODJA RAZREŠEVANJA KONFLIKTOV
 145. Boštjan Štromajer: PREMAGOVANJE STRESA PRI DELU NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR D.D.
 146. MIHAELA PISANEC: NAČRTOVANJE KARIERE V POŠTI SLOVENIJE
 147. Polona Majarič: UPORABA METOD UČENJA PRI RAZLIČNIH OBLIKAH UČENJA V NOVI KREDITNI BANKI MARIBOR
 148. Barbara Aleš: NAGRAJEVANJE KOT MOTIVACIJSKI DEJAVNIK ZAPOSLENIH V PODJETJU X
 149. Bojana Gričnik: NAČINI PRIDOBIVANJA KADROV V ORGANIZACIJAH
 150. Jani Bezjak: SISTEM NAGRAJEVANJA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
 151. Petra Vučak: VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA
 152. Simona Duh: REŠEVANJE KONFLIKTOV MED ZAPOSLENIMI V PODJETJIH
 153. Martina Šiftar: NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH V MERCATORJEVEM KMETIJSKEM ODDELKU AGROOPREMA MURSKA SOBOTA
 154. Polonca Siter: STRES PRI DELU V ZLATARNI CELJE D.D.
 155. Vesna Zorko: INTERVJU KOT METODA ZA PRIDOBITEV NOVOZAPOSLENIH
 156. Matej Jesenek: PREMAGOVANJE STRESA PRI DELU V PODJETJU MIKROGRAFIJA D.O.O.
 157. Rebeka Krajnc: Osebni razvoj zaposlenih : diplomsko delo
 158. Andrej Sobotkiewicz: Planiranje kadrov v organizacijah : diplomsko delo
 159. Matjaž Brezigar: Organizacijska kultura v podjetju X : diplomsko delo
 160. Jure Vrhunec: Vpliv kulture na poslovno komuniciranje : diplomsko delo
 161. Nina Lugarič: Primerjava različnih teorij osebnosti človeka : diplomsko delo
 162. Denis Valentan: Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v javnem zavodu X : diplomsko delo
 163. Marko Ozim: Motivacija zaposlenih na občini Ruše : diplomsko delo
 164. Tomaž Štefančič: Medosebni odnosi v podjetju Alcan Tomos d.o.o. : diplomsko delo
 165. Bojan Žnidarec: Pomen energetskih obravnav za osebnostni razvoj zaposlenih v turističnih organizacijah : diplomsko delo
 166. Katja Roj: Uporaba metod za izbiro novega sodelavca : diplomsko delo
 167. Tina Gradišnik: Analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Vigrad d.o.o. Celje : diplomsko delo
 168. Kaja Rizmal: Upravljanje časa na delovnem mestu : diplomsko delo
 169. Helena Rebula: Nagrajevanje kot eden izmed motivacijskih dejavnikov v Avtohiši Kolmanič & Co. : diplomsko delo
 170. Sebastjan Dobnik: Vpliv osebnosti človeka na njegovo delovno kariero : diplomsko delo
 171. Sanja Jan: Povezava med osebnostjo in doživljanjem stresa pri delu : diplomsko delo
 172. Nina Hari: Upravljanje raznolikosti zaposlenih : diplomsko delo
 173. Barbara Gradišnik: Zadovoljstvo zaposlenih v Termah Olimia d.d. : diplomsko delo
 174. Klavdija Sluga: Analiza učenja zaposlenih na III. gimnaziji Maribor : diplomsko delo
 175. Gregor Taks: Problem absentizma kot posledica stresa : diplomsko delo
 176. Karmen Debeljak: Motivacija in nagrajevanje zaposlenih v podjetju Inles d.d. : diplomsko delo
 177. Vesna Miloš: Organizacijski pristop k premagovanju stresa pri delu : diplomsko delo
 178. Vida Šilec: Motivacija zaposlenih v avtošoli X d.o.o. : diplomsko delo
 179. Simona Leskovar: Analiza motivacije zaposlenih v Termah Ptuj d.o.o. : diplomsko delo
 180. Maja Nemec: Vojaško izobraževanje in usposabljanje v Slovenski vojski : diplomsko delo
 181. Siniša Safin: Analiza motivacije zaposlenih s poudarkom na stilu vodenja : diplomsko delo
 182. Mojca Črešnar: Ženske na vodilnih položajih : diplomsko delo
 183. Lea Dragan: Analiza izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetju Telekom Slovenije, d.d. : diplomsko delo
 184. Ana Gerič: Razvoj zaposlenih v podjetju Birostroj Computers : diplomsko delo
 185. Klemen Žibret: Trendi najema delovne sile v EU : diplomsko delo
 186. Janez Adam: Pridobivanje in izbiranje kandidatov v Upravni enoti Dravograd : diplomsko delo
 187. Karmen Mihelič: Zaposlovanje žensk v Koroški regiji : diplomsko delo
 188. Karmen Švegl: Razvijanje kariere : diplomsko delo
 189. Janja Markelj: Vzroki in posledice stresa v delovnem okolju : diplomsko delo
 190. Branko Hrelja: Motivacija zaposlenih v podjetju Varstroj d.d. : diplomsko delo
 191. Peter Mrðen: Analiza zadovoljstva zaposlenih pri delu v zavarovalnici Wienerstaedtische, podružnici v Ljubljani : diplomsko delo
 192. Mateja Šošter: Uporaba metod za izbiro novega sodelavca v podjetju X : diplomsko delo
 193. Mateja Kuhar: Analiza zadovoljstva zaposlenih pri delu v podjetju NUMIP d.o.o. : diplomsko delo
 194. Alenka Trstenjak: Premagovanje stresa v organizacijah : diplomsko delo
 195. Tanja Ciglarič: Sistem motiviranja zaposlenih v Zavarovalnici Maribor : (primer oddelkov kreditnih regresov ter transportnih in kreditnih zavarovanj)
 196. Zdenka Jan: Razvoj zaposlenih v podjetju Gorenje Gostinstvo d.o.o. : diplomsko delo
 197. Aleksandra Ornik: Analiza načrtovanja zaposlenih v Termah Ptuj d.o.o. : diplomsko delo
 198. Irena Kralj: Analiza motivacije zaposlenih v podjetju Tako's d.o.o. : diplomsko delo
 199. Sabina Ravničan: Osebni razvoj zaposlenih v podjetju GKN Driveline Slovenija, d.o.o. : diplomsko delo
 200. Mateja Zorman: Središče za samostojno učenje zaposlenih v podjetju ETI Elektroelement d.d. : diplomsko delo
 201. Matejka Omrzel: Analiza stresa zaposlenih v zdravilišču Terme Olimia d.d : diplomsko delo
 202. Darja Jeseničnik: Analiza plačnega sistema v podjetju X : diplomsko delo
 203. Samo Atlagič: Kulturne razlike med pogajalci v Evropski uniji : diplomsko delo
 204. Mateja Vrečič: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Naravni park Terme 3000 d.d. Moravske Toplice : diplomsko delo
 205. Mateja Kukovič: Pridobivanje in izbira človeških virov v podjetju Kompas Celje, d.d. : diplomsko delo
 206. Davorin Tušek: Razvoj in izobraževanje managerjev : diplomsko delo
 207. Janko Unger: Izobraževanje zaposlenih v podjetju Radenska Zdravilišče Radenci d.o.o. : diplomsko delo
 208. Sonja Blas: Motivacija zaposlenih v zavarovalni družbi Adriatic d.d. : diplomsko delo
 209. Andreja Esih: Komunikacija med zaposlenimi v banki X : diplomsko delo
 210. Jure Kamenik: Analiza notranjih odjemalcev : diplomsko delo
 211. Vesna Adam: Načrtovanje in izbira kadrov v podjetju "BAS" s.p. : diplomsko delo
 212. Tadeja Cintauer: Zadovoljstvo zaposlenih v marketingu podjetja Impol d.d. : diplomsko delo
 213. Aleš Fabijan: Vpliv kulture na proces pogajanja : diplomsko delo
 214. Maja Jeriha: Razvoj zaposlenih v podjetju Gorenje, d.d. : diplomsko delo
 215. Valentina Sabol: Analiza motiviranosti zaposlenih v podjetju Elektro Maribor d.d. : diplomsko delo
 216. Maja Mrðenović: Izobraževanje zaposlenih v družbi Relax Turizem d.o.o. : diplomsko delo
 217. Mojca Degiampietro: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Impol d.d. : diplomsko delo
 218. Lidija Koprivc: Vpliv čustvene inteligence na uspešnost delovnega tima : diplomsko delo
 219. Ines Gaberc: Spremembe na področju zaposlovanja po vstopu Slovenije v EU : diplomsko delo
 220. Katja Gomboc: Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju TKO Murska Sobota : diplomsko delo
 221. Mojca Jager: Motivacija zaposlenih v državni upravi - primer Upravne enote Žalec : diplomsko delo
 222. Liljana Glavica: Usklajenost vrednot zaposlenih z vrednotami podjetja Interles d.o.o. : diplomsko delo
 223. Dušan Hauko: Sistem nagrajevanja zaposlenih na Mestni občini Murska Sobota : diplomsko delo
 224. Ivan Ivezič: Analiza motivacije zaposlenih v podjetju "X" : diplomsko delo
 225. Ana Mesarič: Analiza zadovoljstva zaposlenih pri delu v podjetju X : diplomsko delo
 226. Marjeta Ropotar: Analiza motiviranosti zaposlenih v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. : diplomsko delo
 227. Ema Djorčev: Motiviranost vzgojiteljev v dijaških domovih : diplomsko delo
 228. Tadej Vdovič: Nagrajevanje uspešnosti kot element motiviranja zavarovalnih zastopnikov v podjetju Zavarovalna agencija Broker B.B. d.o.o : diplomsko delo
 229. Jasmina Škaper: Razvoj človeških virov v podjetju Radenska, d.d. : diplomsko delo
 230. Denis Glavina: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v Javnem zavodu Gasilski brigadi Koper : diplomsko delo
 231. Mateja Šteiner: Usposabljanje zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje : diplomsko delo
 232. Marko Muhič: Pomen komunikacije pri upravljanju raznolikosti zaposlenih : diplomsko delo
 233. Marko Kac: Vpliv konfliktov na delo v podjetju : diplomsko delo
 234. Lucija Cirar: Vodenje in ženske na vodstvenih položajih : diplomsko delo
 235. Daša Lukas: Ženske in management - poudarek na razvoju kariere in delovanju v mednarodnem prostoru : diplomsko delo
 236. Mojca Markizeti: Analiza dejavnosti kadrovanja z vidika osebnostnih lastnosti kandidata : diplomsko delo
 237. Lea Stolnik: Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Livarna Vuzenica d.o.o. : diplomsko delo
 238. Alenka Jamnikar: Nagrajevanje zaposlenih v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica : diplomsko delo
 239. Darja Otorepec: Motiviranje managerjev : diplomsko delo
 240. Daniela Lončarič: Analiza motivacije zaposlenih v podjetju "X" : diplomsko delo
 241. Brane Kores: Motiviranje zaposlenih v podjetju "X" : diplomsko delo
 242. Simona Orthaber: Obvladovanje stresa v delovnem okolju : diplomsko delo
 243. Anica Šalamija: Spremembe v organizacijskem vedenju in zadovoljstvu uporabnikov v NLB d.d. : diplomsko delo
 244. Dejan Titan: Motivacija in motivacijski dejavniki zaposlenih v podjetju X : diplomsko delo
 245. Anita Skrivarnik: Analiza motivacije zaposlenih v Tovarni meril Kovine Slovenj Gradec : diplomsko delo
 246. Irena Korošec: Analiza motivacije v Zavarovalnici Triglav d.d. OE Maribor : diplomsko delo
 247. Helena Solina: Motivacija prodajnega osebja v Mercator Centru Slovenj Gradec : diplomsko delo
 248. Mateja Mernik: Motivacija zaposlenih v podjetju Cetis d.d. : diplomsko delo
 249. Urška Krajnc: Letni razgovori v teoriji in praksi v podjetju : diplomsko delo
 250. Mateja Novak: Izobraževanje brezposelnih oseb "Program 5000" : diplomsko delo
 251. Andreja Majer: Vpliv dejavnosti pogajanja na uspešnost podjetja : diplomsko delo
 252. Tina Zupan: Odločitve na področju internega marketinga pri izboljševanju kulture v podjetju Impol d.d. : diplomsko delo
 253. Peter Hödl: Zaposlovanje v nabavi na primeru podjetja Matijašec Slavica s.p. : diplomsko delo
 254. Nataša Lorbek: Načini motiviranja igralcev v Nogometnem klubu CMC Publikum : diplomsko delo
 255. Janja Hižman: Upravljanje človeških virov s primerom upravljanja javnih uslužbencev v Mestni občini Maribor : diplomsko delo
 256. Boštjan Kežmah: Projektni pristop k izdelavi poročil v modulu človeških virov programske opreme SAP R/3 : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

Other documents (29)

 1. Maja Rožman, Sonja Treven, Marijan Cingula: The impact of behavioral symptoms of burnout on work engagement of older employees
 2. Maja Rožman, Sonja Treven, Vesna Čančer: Motivation and satisfaction of employees in the workplace
 3. Sonja Treven, Urška Treven: Training in diversity management
 4. Sonja Treven: The connection between culture and organizational behavior
 5. Sonja Treven: The importance of human resource management for the success of the company
 6. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Matjaž Mulej: HRM model in tourism, based on Dialectical systems theory
 7. Sonja Treven, Matjaž Mulej, Monty L. Lynn: The impact of culture on organizational behavior
 8. Sonja Treven: Strategies and programs for managing stress in work settings
 9. Maja Rožman, Sonja Treven, Vesna Čančer: Stereotypes of older employees compared to younger employees in Slovenian companies
 10. Sonja Treven: Human resource management in international organizations
 11. Sonja Treven, Štefan Kajzer: Empowerment of employees in gaining competitive advantage
 12. Maja Rožman, Sonja Treven, Vesna Čančer, Marijan Cingula: Burnout of older and younger employees
 13. Sonja Treven, Urška Treven, Simona Šarotar Žižek: Training programs for managing well-being in companies
 14. Mateja Lorber, Sonja Treven, Damijan Mumel: The examination of factors relating to the leadership style of nursing leaders in hospitals
 15. Damijan Mumel, Sanja Jan, Sonja Treven, Domen Malc: Mobbing in Slovenia
 16. Petra Cajnko, Sonja Treven, Polona Tominc: Managerial coaching model and the impact of its activities on employee satisfaction and company performance
 17. Sonja Treven: Core concepts of organizational behavior
 18. Sonja Treven: Razpoke v zgodbi o uspehu
 19. Simona Šarotar Žižek, Matjaž Mulej, Sonja Treven: Dobro počutje/subjektivna blaginja sodelavcev kot bistveni dejavnik prehoda v inovativno družbo
 20. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Matjaž Mulej: Povezava med psihičnim dobrim počutjem zaposlenih in duhovno inteligentnostjo kot dejavniki primerno celovitega menedžmenta
 21. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Paul Jiménez, Kerstin Eibel, Borut Milfelner, Tina Črepnjak, Martina Vaner, Anita Dunkl: Seminarji, delavnice in coaching
 22. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Urška Treven, Borut Milfelner, Aleksandra Selinšek, Amna Potočnik, Matjaž Mulej, Bogdan Ivanovič: Stressabbau als Mittel zur Sicherung des Wohlbefindens : wissenschaftliche Monographie des Projektes Chance 4 change
 23. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Urška Treven, Borut Milfelner, Aleksandra Selinšek, Amna Potočnik, Matjaž Mulej, Bogdan Ivanovič: Stressabbau als Mittel zur Sicherung des Wohlbefindens : wissenschaftliche Monographie des Projektes Chance 4 change
 24. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Urška Treven, Borut Milfelner, Aleksandra Selinšek, Amna Potočnik, Matjaž Mulej, Bogdan Ivanovič: Premagovanje stresa kot sredstvo za zagotavljanje dobrega počutja : znanstvena monografija projekta Chance 4 change
 25. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven, Urška Treven, Borut Milfelner, Aleksandra Selinšek, Amna Potočnik, Matjaž Mulej, Bogdan Ivanovič: Premagovanje stresa kot sredstvo za zagotavljanje dobrega počutja : znanstvena monografija projekta Chance 4 change
 26. Anita Skrivarnik: Pomen čustvene inteligentnosti pri managerjih : specialistično delo
 27. Simona Šarotar Žižek, Sonja Treven: Uspešno premagovanje stresa - izziv sodobnega managementa
 28. Barbara Felzer: Model coachinga za doseganje učinkovitosti zaposlenih : specialistično delo
 29. Jasmina Vujanović: Reorganizacija in upravljanje človeških virov v storitvenem podjetju : specialistično delo
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica