| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (2)

 1. Maja Matrić: Vloga socilanih odnosov v razredu pri aktivnem vključevanju učencev v pouk angleškega jezika
 2. Maja Kerneža: Strip kot literarnodidaktična metoda dela za premostitev razlik med spoloma v bralni pismenosti na razredni stopnji šolanja

MSc theses (79)

 1. Monika Dimitrova: Psihološka rezilientnost: vloga preteklih stresnih izkušenj, socialne opore in mesta nadzora
 2. Mateja Kucljak: Izvedba in analiza delavnic na temo socialnega in čustvenega učenja z namenom krepitve miselne naravnanosti v 4. razredu osnovne šole
 3. Teja Jelušič: Spremljanje in evalviranje procesa izvedbe dodatne strokovne pomoči iz matematike
 4. Živa Vidic: Dejavniki starševske mediacije otrokove uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
 5. Maja Zadravec: Psihološko blagostanje, stres in vključenost v šolanje staršev otrok s posebnimi potrebami
 6. Urška Gorjup Kokerić: Odzivi vzgojiteljic na izstopajoče vedenje predšolskih otrok
 7. Katja Jeseničnik: Dejavniki učnega zavlačevanja pri srednješolcih
 8. Manja Švajger: Vzgoja in izobraževanje v času epidemije covid-19 v Sloveniji – sistematičen pregled raziskav
 9. Iris Bračun Mlačnik: Formativno spremljanje kot dejavnik profesionalnega razvoja vzgojitelja
 10. Sara Flis: Branje leposlovja kot dejavnik empatije pri mladostnikih: moderatorski učinek diskusije in skladnosti osebnostnih lastnosti bralca in protagonista
 11. Eva Sedlašek: Osamljenost, socialna samopodoba in zaznana opora s strani vrstnikov kot napovedniki spletnega medvrstniškega nasilja pri študentih
 12. Nuša Jurinec: Povezanost razredne klime in socialne sprejetosti učencev
 13. Anja Mikl: Socialni cilji kot dejavnik medvrstniškega nasilja pri mladostnikih
 14. Katja Ošlak: Pismenost o duševnem zdravju in samoučinkovitost pri šolskih svetovalnih delavcih
 15. Roberta Gvozdić: Stres in izgorelost pri šolskih svetovalnih delavcih: vloga delovnih zahtev in supervizije
 16. Mija Štrakl: Povezanost perfekcionizma z akademskim samooviranjem in študijsko uspešnostjo
 17. Roberta Kurbus: Razvoj in evalvacija preventivno-intervencijskega programa za preprečevanje medvrstniškega nasilja med otroki in mladostniki v vzgojnem zavodu
 18. Aleksandra Kunstelj: Zgodnja obravnava selektivnega mutizma - študija primera
 19. Alen Benko: Vodenje zbora zaposlenih - študija primera
 20. Mirjana Žifko: Potrebe vzgojiteljev po posvetovanju s svetovalno službo v vrtcu pri uvajanju inkluzivnih praks
 21. Nataša Divjak: Značilnosti udeležencev spletnega medvrstniškega nasilja glede na stopnjo spletne viktimizacije in nasilnega vedenja
 22. Mojca Drofelnik: Učiteljevo zaznavanje socialne sprejetosti učencev z dodatno strokovno pomočjo
 23. Eva Orka Šenekar: Validacija slovenske priredbe Frankfurtske lestvice čustvenega dela na vzorcu učiteljev
 24. Anja Kališnik: Tradicionalna in spletna viktimizacija v obdobju mladostništva: primerjava različnih profilov žrtev
 25. Petra Žula: Povezava zaznane socialne opore z anksioznostjo in perfekcionizmom pri študentih
 26. Saša Babšek: Vloga šole pri razvijanju specifičnih talentov učencev na področju športa, kot jo zaznavajo učitelji in učenci
 27. Kaja Bencak: Trening socialnih veščin pri urah oddelčne skupnosti v 4. razredu
 28. Doris Brdnik: Spletno nasilje v osnovni šoli: vloga samopodobe in pogostosti uporabe socialnega omrežja Facebook
 29. Katja Ravnikar, Ana Marie Starina: Uporaba elektronskih šolskih sistemov pri starših učencev osnovne šole: pogostost, motivi za uporabo in povezanost z vidika starševskega vedenja ter učnega delovanja otrok
 30. Igor Peras: Značilnosti učencev kot dejavniki spletnega medvrstniškega nasilja in viktimizacije
 31. Tjaša Lipovnik: Prepričanja, vezana na timsko delo in učiteljevo vlogo pri vzpostavljanju spoštljivih vrstniških odnosov: razlike med učitelji razredne in predmetne stopnje
 32. Sanja Pavlović: Sodelovanje med starši in šolo pri konstruktivnem spoprijemanju učencev z neuspehom
 33. Barbara Rola: Samospoštovanje in socialna opora ter pomoč pri osebah s cerebralno paralizo
 34. Valerija Mlinar: Interesne dejavnosti kot dejavnik organizacije prostega časa pri učencih osnovne šole
 35. Iris Gotal: Izgorelost pri učiteljih: Vloga stresa, delovne zavzetosti, poklicne samoučinkovitosti, refleksije in ruminacije
 36. Amanda Potočnik: Miselna naravnanost in perfekcionizem kot napovednika ciljne usmerjenosti učencev
 37. Maja Kodele: Perfekcionizem in ciljna usmerjenost srednješolcev: vloga spola, starosti in nadarjenosti
 38. Tanja Špes: Ocenjevanje kakovosti življenja: pravilo vrhunca in konca
 39. Tina Pivec: Psihosocialne značilnosti udeležencev medvrstniškega nasilja glede na stopnjo viktimizacije in nasilnega vedenja
 40. Andrea Pisnjak: Povezanost med miselno naravnanostjo strokovnih delavcev in njihovimi stališči o sodelovanju in timskem delu
 41. Marjanca Namestnik: Potrebe osnovnošolskih učencev po poklicnem svetovanju
 42. Živa Žovlje: Medvrstniško nasilje in otroci z motnjo v duševnem razvoju v osnovnih šolah s prilagojenim programom
 43. Eva Jazbec Leber: Nacionalnost kot dejavnik tveganj za vrstniško viktimizacijo: študija primera
 44. Marjeta Korošec: Socialna vključenost otrok priseljencev iz albanije v vzgojno izobraževalne ustanove
 45. Katja Ugovšek: Medvrstniški odnosi in učenci z avtističnimi motnjami v osnovni šoli
 46. Nina Kirič: Prisotnost hipohondrije in njenih dejavnikov pri študentih: V iskanju sindroma študentov psihologije
 47. Katja Polh Budja: Vloga prepričanj o umskih sposobnostih v šolskem okolju: Miselna naravnanost v povezavi z učnim uspehom, učno nadarjenostjo, s samoregulacijo učenja in z učno samopodobo
 48. Vesna Podpečan: Doživljanje in izražanje medvrstniškega nasilja pri nadarjenih učencih
 49. Nina Piberčnik: Miselna naravnanost o osebnosti kot dejavnik spoprijemanja s konflikti v partnerskih odnosih
 50. Anamarija Romih: Učinki treninga regulacije čustev pri učencih osnovne šole
 51. Laura Stopar: Samovrednotenje nadarjenih učencev
 52. Mateja Čeh: Razvijanje občutljivosti za tabu homoseksualnosti skozi izbrana dela mladinske književnosti
 53. Vanja Ivić: Zaznani stres in psihološko blagostanje: vloga zaznane socialne opore in spoprijemanja s stresom
 54. Urška Kovačič: Tehnika vizualizacije kot možen način zmanjšanja stresa, povezanega s preizkusi znanj, pri učencih osnovne šole
 55. Barbara Potočan: Stil vzgoje in načini kaznovanja otrok v povezavi z otrokovo izkušnjo medvrstniškega nasilja
 56. Alenka Avbelj: Doživljanje strahu učencev v šolskih situacijah
 57. Romana Kovač: Trening asertivnosti v osnovni šoli
 58. Sanja Rajšp: Odnos med različnimi vidiki uporabe facebooka in samopodobo pri srednješolcih
 59. Tina Ažman: Učiteljeva samoučinkovitost, čustveno delo in socialna opora kot zaščitni dejavnik stresa
 60. Taja Lešnik: Poznavanje in stališča osnovnošolskih učiteljev in študentov zaključnih letnikov razrednega pouka do tehnik za olajšanje pomnenja
 61. Rebeka Ros: Vrstniški odnosi v osnovni šoli: odnosi med različnimi vidiki socialne sprejetosti
 62. Tamara Cunk: Socialna sprejetost učencev z in brez dodatne strokovne pomoči v srednjem otroštvu
 63. Alenka Cvetko: ZAZNANE ZNAČILNOSTI DELA IN DELOVNA ZAVZETOST UČITELJEV KOT DEJAVNIKI ZAZNAVANJA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA IN ODZIVANJA NANJ
 64. Ana Amon, Damjana Goličnik: INDIVIDUALNI DEJAVNIKI MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA IN VIKTIMIZACIJE
 65. Tea Totić: RAZVOJ IN EVALVACIJA TRENINGA SOCIALNIH VEŠČIN ZA MLADOSTNIKE
 66. Nika Lah: SOCIALNODINAMSKE ZNAČILNOSTI RAZREDA KOT DEJAVNIKI MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
 67. Sanja Mlakar Matković: Posvetovanje med učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci v osnovnih in srednjih šolah
 68. Lucia Klasinc: Vrstniški odnosi v 7. razredu osnovne šole: študija primera
 69. Katja Naraločnik: STALIŠČA ŠTUDENTOV IN UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA DO USTVARJALNOSTI
 70. Klara Berdelak: VLOGA RAZREDNIKA PRI PREPREČEVANJU IN ODZIVANJU NA MEDVRSTNIŠKO NASILJE NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
 71. Nina Jurinec: Validacija slovenske priredbe situacijskih testov razumevanja in uravnavanja čustev
 72. Mateja Skerbiš: Socialna sprejetost otrok na razredni stopnji osnovne šole
 73. Tjaša Antolič: DEJAVNIKI KARIERNEGA ODLOČANJA ŠTUDENTOV PSIHOTERAPIJE
 74. Eva Kranjec: Dejavniki akademske prokrastinacije: vloga perfekcionizma, anksioznosti in depresivnosti
 75. Katja Posnic: Medvrstniško nasilje z vidika učiteljev in učencev osnovne šole
 76. Jure Ozvatič: ODNOS VRSTNIKOV DO IZOBRAŽEVANJA UČENCEV S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA
 77. Jana Kopše: RAZVOJ ČUSTEV IN ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI
 78. Špela Jaušovec: VEDENJSKE MOTNJE PRI OTROCIH
 79. Urška Aram: RAZLIČNI VIDIKI SOCIALNE SPREJETOSTI OSNOVNOŠOLSKIH UČENCEV

BSc theses (5)

 1. Ljudmila Ana Šekoranja: Sociometrična preizkušnja v vrtcu
 2. Tina Maze: UPORABA E-IZOBRAŽEVALNIH TEHNOLOGIJ SPLETA 2.0 NA RAZREDNI STOPNJI
 3. Nina Ševarovič: SPOPRIJEMANJE UČITELJEV Z NASILJEM
 4. Katja Kovše: Povezanost obiskovanja pevskega zbora s priljubljenostjo in socialno sprejetostjo petošolcev
 5. Anja Koželj: UMEŠČENOST REFLEKSIJE V PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica