| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Darja Kavšek: Razvoj in uporaba analiznih metod določanja težkih kovin v okoljskih vzorcih z emisijsko spektrometrijo z induktivno skopljeno plazmo
 2. Katja Šnuderl: KEMOMETRIJSKA KARAKTERIZACIJA OKOLJSKIH IN PREHRANSKIH VZORCEV

Magistrska dela (5)

 1. Evelina Mohorko: Razvoj in validacija plinskih senzorjev za medicinske aplikacije
 2. Natalija Virant: RAZVOJ HPLC ANALIZNE METODE ZA DOLOČANJE SPROŠČANJA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IZ MEDICINSKIH OBLOG OB SOČASNEM UPOŠTEVANJU EROZIJE NOSILNEGA MATERIALA
 3. Matej Hribar: PRIPRAVA IN KARAKTERIZACIJA NOVIH POLISAHARIDNIH MATERIALOV
 4. Daša Šivec: DOLOČEVANJE PORAZDELITVE VELIKOSTI DELCEV FARMACEVTSKE UČINKOVINE MOMETASON FUROAT V SUSPENZIJI, S POMOČJO OPTIČNE MIKROSKOPIJE
 5. Tina Zabukovec: Razvoj in validacija HPLC analizne metode za določanje nesteroidnih protivnetnih učinkovin

Diplomska dela (157)

 1. Damir Orkić: RAZVOJ ANALIZNE METODE ZA DOLOČEVANJE ALKIL HALIDOV S PLINSKO KROMATOGRAFIJO V AKTIVNI FARMACEVTSKI UČINKOVINI
 2. Matej Kovač: Sočasno določanje izbranih fenolnih kislin v vzorcu zelene kave s plinsko kromatografijo in masno spektrometrijo
 3. Arpad Dolgoš: DOLOČANJE PROSTE ENERGIJE ALKOHOLOV S POMOČJO KAPILARNE PLINSKE KROMATOGRAFIJE
 4. Danica Rotar: DOLOČEVANJE KRVNE SLIKE S HEMATOLOŠKIMI ANALIZATORJI
 5. Simon Pintarič: DOLOČANJE PRISOTNOSTI HPV DNA V ORL TUMORJIH
 6. Tilen Rajbar: STRUKTURNE SPREMEMBE BIOPOLIMERNIH MATERIALOV MED TOPLOTNO OBDELAVO IN STISKANJEM
 7. Marko Kocuvan: DOLOČANJE VITAMINA D (25-OH) V KRVNEM SERUMU Z ELEKTRO-KEMILUMINISCENČNIM KOMPETITIVNIM IMUNSKIM TESTOM
 8. Gabrijela Petek: DOLOČANJE IZBRANIH ELEMENTOV V ALUMINIJU IN ALUMINIJASTIH ZLITINAH Z ICP-MS METODO
 9. Tina Pintar: MERILNA NEGOTOVOST VSEBNOSTI MONOSAHARIDOV V RAZLIČNIH EKSTRAKTIH OLJČNIH LISTOV S PLINSKO KROMATOGRAFIJO IN MASNO SPEKTROMETRIJO
 10. Vanja Gaber Krepša: DOLOČANJE VSEBNOSTI TEŽKIH KOVIN V IZLUŽKIH Z INDUKTIVNO SKOPLJENO PLAZMO IN MASNO SPEKTROMETRIJO
 11. Petra Brunec: RAZVOJ METOD ZA DOLOČANJE FOS/TAC VREDNOSTI ZA SPREMLJANJE STABILNOSTI PROCESA PRESNOVE V BIOPLINSKIH NAPRAVAH
 12. Jana Ploder: Karakterizacija mikrobne združbe iz šaržnega biološkega reaktorja za odstranjevanje azo barvil in primerjava učinkovitosti mikrobnega sistema s kombiniranim mikrobno-fizikalnim sistemom
 13. Vesna Terbovc: OCENA MERILNE NEGOTOVOSTI PRI VZORČENJU ODPADNIH VOD
 14. Natalija Brečko: DINAMIKA NASTAJANJA VIŠJIH ALKOHOLOV IN ESTROV V FERMENTIRANIH PIJAČAH IZ JEČMENOVEGA, KVINOJINEGA IN AJDOVEGA SLADU
 15. Natalija Ječnik: DOLOČANJE VSEBNOSTI CINKA IN NIKLJA V GALVANSKI KOPELI Z RENTGENSKO SPEKTROSKOPIJO
 16. Staša Hamzić Gregorčič: DOLOČANJE MAGNEZIJA V NODULATORJIH FEROSILIKO MAGNEZIJ FeSiMg 25-5-1 Z ICP-OES
 17. Kristina Preskar: VALIDACIJA METODE DOLOČANJA MONOSAHARIDOV V HIDROLIZATU BIOMASE S PLINSKO KROMATOGRAFIJO IN MASNO SPEKTROMETRIJO
 18. Klara Sitar: DOLOČANJE VSEBNOSTI TEŽKIH KOVIN V EMISIJAH Z MASNO SPEKTROMETRIJO Z INDUKTIVNO SKOPLJENO PLAZMO
 19. Dijana Dugonjić: DOLOČANJE VSEBNOSTI GLIKOLA V RABLJENIH OLJIH Z IR SPEKTROSKOPIJO
 20. Simona Ocvirk: VALIDACIJA IN IZRAČUN MERILNE NEGOTOVOSTI PRI DOLOČANJU MASNEGA DELEŽA BAKRA V BAKROVIH FUNGICIDIH
 21. Branka Bojanc: VALIDACIJA METODE ZA DOLOČANJE AFLATOKSINOV V OREŠČKIH S TEKOČINSKO KROMATOGRAFIJO Z UPORABO IMUNOAFINITETNIH KOLON
 22. Jasmina Korže: DOLOČANJE FENOLNEGA INDEKSA V IZLUŽKIH ODPADKOV KOVINSKE INDUSTRIJE
 23. Janja Ojsteršek: VALIDACIJA POSTOPKA DOLOČITVE MASNEGA DELEŽA KALCIJA V VZORCIH APNENČEVE MOKE IN OVREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI REZULTATA DOLOČITVE KALCIJA
 24. Maja Kavc: Določanje SO2 v pivu
 25. Nina Marot: DOLOČANJE ADSORBLJIVIH ORGANSKIH HALOGENOV V ODPADNIH VODAH
 26. Jasmina Petek: PRIMERJAVA IN VREDNOTENJE MERITEV GLUKOZE V KRVI Z RAZLIČNIMI GLUKOMETRI
 27. Valentina Bratuša: DOLOČANJE IZBRANIH SPOJIN V HIDROLIZATU BIOMASE S TEKOČINSKO KROMATOGRAFIJO
 28. Cilka Kelenc: DOLOČANJE VSEBNOSTI N,N' diizo propil etilen diamina S PLINSKO KROMATOGRAFIJO
 29. Lidija Pušnik Verdnik: OPTIMIZACIJA STROJNEGA PRANJA OPREME V NAMENSKEM PENICILINSKEM OBRATU
 30. Saša Pušaver: DOLOČANJE IZBRANIH SPOJIN V HIDROLIZATU BIOMASE S PLINSKO KROMATOGRAFIJO IN MASNO SPEKTROMETRIJO
 31. Sabina Uran: DOLOČANJE VSEBNOSTI SREBRA PRI VEZAVI IN SPROŠČANJU S CELULOZNIH NOSILCEV V FIZIOLOŠKO OKOLJE
 32. Petra Novina: ČIŠČENJE IN PONOVNA UPORABA ZAMAŠENIH POLIMERNIH MEMBRAN PRI PROCESU ULTRAFILTRACIJE
 33. Urška Jurič: DOLOČITEV EMULGATORJA POLISORBATA S TEKOČINSKO KROMATOGRAFIJO
 34. Grega Ravljen: UPORABA ATOMSKE FLUORESCENČNE SPEKTROMETRIJE ZA DOLOČANJE VSEBNOSTI ŽIVEGA SREBRA V VZORCIH POVRŠINSKIH VOD
 35. Sandra Zupančič: VALIDACIJA HPLC METODE ZA KONTROLO KVALITETE INTERMEDIATA PRI SINTEZI TELMISARTANA
 36. Natalija Virant: DOLOČEVANJE MONOSAHARIDOV S KAPILARNO ELEKTROFOREZO
 37. Metka Vidic: Vpliv ionske moči na oksidacijo askorbinske kisline s heksacianoferatnim(III) ionom
 38. Maja Padjen: VALIDACIJA IN DOLOČANJE MERILNE NEGOTOVOSTI SPEKTROFOTOMETRIČNE METODE FENOLNEGA INDEKSA (SIST ISO 6439:1996/A) ZA IZLUŽKE ODPADKOV IZRABLJENIH AKUMULATORJEV
 39. Zvone Gregorič: Določanje izbranih kovin v izlužkih granuliranih odpadnih materialov, muljev in žlinder z ICP-OES
 40. Natalija Šubej: RAZVOJ ANALIZNIH METOD ZA DOLOČANJE SPREMLJAJOČIH KOMPONENT V ŽVEPLU
 41. Igor Zatler: DOLOČANJE IZBRANIH HLAPNIH ORGANSKIH SPOJIN S PLINSKO KROMATOGRAFIJO IN MASNO SPEKTROMETRIJO (HS-SPME/GC-MS) S TEHNIKO NADPROSTORA IN MIKROEKSTRAKCIJO NA TRDNI FAZI
 42. Suzana Kocijančič: VALIDACIJA METODE RENTGENSKE FLUORESCENČNE ANALIZE ZA MERJENJE MASNEGA DELEŽA ZLATA, SREBRA IN PLATINE V ZLITINAH PLEMENITIH KOVIN
 43. Mateja Senekovič: PRIMERJAVA METOD DOLOČANJA CISTATINA C NA RAZLIČNIH ANALIZATORJIH
 44. Ivana Hohnjec: DOLOČANJE OSTANKOV PESTICIDOV V VZORCIH ŽITARIC S PLINSKO KROMATOGRAFIJO IN MASNO SPEKTROMETRIJO
 45. Tilen Poljšak: Testiranje izolacije terapevtskega proteina z uporabo afinitetne kromatografije na avtomatskem sistemu TECAN
 46. Tina Hohler: DOLOČANJE CELOTNEGA IN RAZTOPLJENEGA ORGANSKEGA OGLJIKA V BAZENSKIH VODAH
 47. Maša Škrobar: DOLOČANJE ZEARALENONA Z METODO LC/MS/MS
 48. Hilda Kovačič: DOLOČANJE PARAMETROV KAKOVOSTI GELOV ZA TUŠIRANJE
 49. Špela Pražnikar: DOLOČANJE ANIONOV V VODAH Z IONSKO KROMATOGRAFIJO
 50. Mateja Bogataj: SPEKTROFOTOMETRIČNO DOLOČANJE STABILNOSTI BUTANOLNIH EKSTRAKTOV RESAZURINA
 51. Mojca Škerlak: DOLOČEVANJE FLUORIDA Z IONOSELEKTIVNO ELEKTRODO V VEGETACIJI
 52. Damijan Grmek: RAZVOJ HPLC METODE ZA DOLOČANJE NEČISTOT V ZDRAVILNI UČINKOVINI
 53. Darja Mahnič: VALIDACIJA ANALIZNIH METOD ZA DOLOČANJE NEPROTEINSKIH DUŠIKOVIH SPOJIN V KRVNEM SERUMU
 54. Dunja Al Mahdawi: LOČEVANJE LIPIDNIH RAZREDOV S TANKOPLASTNO KROMATOGRAFIJO IN EKSTRAKCIJO NA TRDNI FAZI
 55. Mira Habjanič: PRIMERJAVA NEFELOMETRIČNE IN TURBIDIMETRIČNE DOLOČITVE C-REAKTIVNEGA PROTEINA
 56. Tea Jazbec: Razvoj metode in določevanje frakcije PM10 lebdečih trdnih delcev
 57. Mateja Hojnik: DOLOČANJE NEKATERIH KLOROBENZENOV, HEKSAKLOROBUTADIENA IN HEKSAKLOROETANA V VODAH Z EKSTRAKCIJO TEKOČE-TEKOČE S PLINSKO KROMATOGRAFIJO IN DETEKTORJEM NA ZAJETJE ELEKTRONOV
 58. Natalija Žnidar: DOLOČANJE POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKOV V ZEMLJI
 59. Lorna Flajšman: Times New Roman CE;Arial CE;-1418 VALIDACIJA IN MERILNA NEGOTOVOST PRI DOLOČANJU SVINCA IN KADMIJA V ZEMLJI Z METODO ICP-MS
 60. Bojan Lenček: RAZVOJ UPLC METODE ZA DOLOČANJE VSEBNOSTI AKTIVNE UČINKOVINE V KAPSULAH
 61. Manuela Rudaš: IZBIRA MATERIALA ZA KONTROLO KAKOVOSTI POTENCIALA ZETA TRDNIH POVRŠIN
 62. Monika Marčec Kmetič: RAZBARVANJE TEKSTILNIH ODPADNIH VOD Z NAPREDNIM OKSIDACIJSKIM POSTOPKOM H 2 O 2 /UV
 63. Sanela Selimović: KARAKTERIZACIJA ANTOCIANINSKIH PROFILOV SADNIH SOKOV RDEČEGA SADJA
 64. Lucija Smojver: KEMOMETRIJSKA KARAKTERIZACIJA PODZEMNIH VODA DRAVSKE KOTLINE
 65. Nina Mugoša: RAZVOJ IN VALIDACIJA POLAROGRAFSKE METODE ZA DOLOČANJE VSEBNOSTI SLEDOV TIOSULFATA V FARMACEVTSKIH UČINKOVINAH
 66. Anja Moškon: Validacija analizne metode za določanje glukozinolatov v semenih navadnega rička (Camelina sativa )
 67. Simona Očko: POTENCIOMETRIČNO DOLOČANJE N-(2-MERKAPTOPROPIONIL)-GLICINA
 68. Irena Rajh: -3 Določevanje polikloriranih bifenilov v odpadnih oljih s plinsko kromatografijo
 69. Polona Ivanšek: KEMOMETRIJSKA KARAKTERIZACIJA VEZIV IN PREMAZOV Z BLIŽNJO INFRARDEČO SPEKTROSKOPIJO
 70. Bojan Smolkovič: Arial CE;Times New Roman CE; Validacija HPLC metode za medfazno spremljavo sinteze (S)-1-[3-(Dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-izobenzofurankarbonitrila
 71. Eva Soršak: OPTIMIZACIJA IN VALIDACIJA HPLC METODE ZA UGOTAVLJANJE VSEBNOSTI ARBUTINA V PRIPRAVKIH Z EKSTRAKTOM VEDNOZELENEGA GORNIKA (ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI L.)
 72. Barbara Merkač: Kemometrijska karakterizacija farmacevtskih spojin z bližnjo infrardečo spektroskopijo
 73. Urška Modlic: ZETA POTENCIAL FUNKCIONALNIH TEKSTILNIH MATERIALOV
 74. Barbara Lasecky: DOLOČANJE NITRITOV V VODAH S KONSTANTNO PRETOČNIM ANALIZATORJEM
 75. Polonca Nedeljko: RAZVOJ ANALIZNIH METOD IN UPORABA AROMATSKIH PROFILOV ZA DOLOČANJE PRISTNOSTI NARAVNIH SADNIH SOKOV
 76. Mateja Lovrec: RAZVOJ IN VALIDACIJA HPLC-UV METODE ZA SOČASNO DOLOČANJE IZBRANIH HIDROKSCIMETNIH KISLIN V VZORCU VINA
 77. Marjetka Rodošek: Določanje posameznih in celokupnih fitosterolov v rastlinskih oljih s plinsko kromatografijo : diplomsko delo
 78. Simona Cep: DOLOČANJE IN STATISTIČNO OVREDNOTENJE ZETA POTENCIALA BOMBAŽNIH TKANIN Z UPORABO CILINDRIČNE CELICE
 79. Hermina Bukšek: Določanje in statistično ovrednotenje zeta potenciala polimernih materialov z uporabo dveh merilnih celic : diplomska naloga
 80. Alenka Bunderšek: Vpliv topil na UV/VIS spektre sintetiziranih iminokumarinov : diplomsko delo
 81. Alenka Polšak: Statistična obdelava hidroliznih potenciometričnih titracij v sistemih Ca [na] 2+ - Na [spodaj] 2 C [spodaj] 2 O [spodaj] 4 in F [na] - - Na [spodaj] 2 C [spodaj] 2 O [spodaj] 4 : diplomsko delo visokošolskega študija
 82. Lidija Kozole: Kemijska in kemometrična karakterizacija atmosferskih delcev po velikosti : diplomsko delo
 83. Matejka Lobnik: Določevanje izotiazolonov s tekočinsko kromatografijo : diplomsko delo visokošolskega študija
 84. Julija Volmajer Valh: Določevanje izotiazolonov s plinsko in tekočinsko kromatografijo v tekočem detergentu : diplomska naloga [visokošolskega] študijskega programa
 85. Tatjana Čoh: Določanje [alfa]-tokoferola v različnih oljih s tekočinsko kromatografijo : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 86. Nataša Mirkovič: Določevanje anionov v pitnih in mineralnih vodah z ionsko kromatografijo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 87. Tina Petkovšek: Določevanje anionov v površinskih in mineralnih vodah z ionsko kromatografijo : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 88. Špela Stangler Herodež: Validacija HPLC analizne metode za določanje vitamina E v oljih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 89. Tatjana Brence: Določanje polarnih topil v odpadnih vodah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 90. Igor Furman: Uvedba validacijskega protokola za reometer rheolab MC 100 : diplomska naloga visokošolskega študija
 91. Nives Ramšak: Študij določanja vsebnosti [alfa]-tokoferol acetata v vitaminskih preparatih s tekočinsko kromatografijo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 92. Aleksandra Rizman: Določanje [alfa] - tokoferol acetata v vitaminskih tabletah in napitkih s tekočinsko kromatografijo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 93. Petra Divjak: Validacija HPLC analizne metode za določevanje izotiazolonov v barvah : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 94. Mojca Strašek: Validacija HPLC analizne metode za določevanje vitamina E v mleku in mlečnih dietetičnih izdelkih : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 95. Monika Majer: Primerjava gravimetrične analize z metodo rentgenske fluorescenčne analize pri določanju zlitin iz plemenitih kovin : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 96. Marko Cvetko: Validacija spektrofotometričnih metod za določevanje kemijske porabe kisika (COD), celotnega fosforja (P) in amonijevega dušika (NH4-N) pri analizi odpadnih vod : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 97. Damijana Ploj: Kemometrična karakterizacija kvalitete vode reke Mure : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 98. Katarina Erdelja: Določevanje nizkih koncentracij železa v sekundarnem krogu nuklearne elektrarne Krško : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 99. Slaðana Rikić: Validacija metode določanja kationov v pitnih vodah z ionsko kromatografijo : diplomska naloga visokostrokovnega [visokošolskega strokovnega] študijskaga programa
 100. Marinka Panjan: Določanje celokupnega organskega ogljika v vodah za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 101. Gabrijela Djura: Kemometrična karakterizacija rečnih in termalnih vod : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 102. Darja Mahnič: Določanje kovin in fenolnih snovi v vinih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 103. Jerica Vranc: Določanje izotiazolonov s plinsko kromatografijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 104. Mojca Razgoršek: Določanje acetilsalicilne in askorbinske kisline v kapsulah Aspivit C s tekočinsko kromatografijo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 105. Damjan Krajnc: Merilna negotovost pri določanju anionov z ionsko kromatografijo : diplomsko delo
 106. Irena Zvonar: Določitev nečistot v cirkonijevem dioksidu dehidratu : diplomsko delo
 107. Nataša Štandeker: Kemometrična karakterizacija rečnih, mineralnih in pitnih vod : diplomsko delo
 108. Katarina Pekovšek: Določanje kolhicina v živilih živalskega izvora in bioloških vzorcih z metodo tekočinske kromatografije : diplomsko delo
 109. Danijel Gombač: Uporaba in validacija RI detektorja v HPL sistemu : diplomska naloga visokega strokovnega programa
 110. Natalija Domjanič: Določevanje silicija in železa v mineralni volni za atomsko absorpcijsko spektrometrijo : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega programa]
 111. Jožica Sitar: Primerjava lastnosti HPLC kolon polnjenih z različnimi nosilci : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 112. Katja Šnuderl: Validacija analiznega postopka določevanja zdravilne učinkovine v plazmi : diplomska naloga [univerzitetnega študijskega programa]
 113. Boštjan Križanec: Določevanje dioksinov v maščobah : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 114. Petra Jalšovec: Določevanje vsebnosti kroma (VI) v odpadnih vodah : [diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa]
 115. Darinka Horvat: Določanje benzopiran-2-ominov in N-kloro-benzopiran-2iminov s tekočinsko kromatografijo : diplomsko delo visokostrokovnega študijskega programa
 116. Robert Šoštar: Biokemijske analize in kemometrična karakterizacija vzorcev plazme in seruma : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 117. Danica Makovec: Problematika določevanja glutamat dehidrogenaze : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 118. Romana Greifoner: Uporaba ultrazvoka pri razbarvanju tekstilnih vod : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 119. Irena Kranjc: Določevanje vsebnosti dušikovih in žveplovih spojin v zraku z ionsko kromatografijo : [diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskeg programa]
 120. Dejan Bencik: Določanje anionov v geotermalni vodi : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 121. Nataša Kante-Flanjak: Določevanje izotiazolonov s plinsko kromatografijo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 122. Ivanka Dečman: Določevanje encimskih aktivnosti pri diagnostiki odvisnosti od alkohola : diplomska naloga
 123. Alenka Ivanovič: Določevanje aluminija in cinka na metalizirani foliji z atomsko absorpcijsko spektrometrijo : diplomsko delo
 124. Andrejka Močnik: Določevanje ostankov dimetridazola v jajcih s HPLC : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 125. Špela Župerl: Ovrednotenje merilne negotovosti za pripravo referenčnih raztopin pri refraktometriji : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 126. Katja Makovšek: Določanje sterolov v bučnih oljih s plinsko kromatografijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 127. Leonida Strmšek: Razgradnja reaktivnih barvil z ultrazvokom : [diplomsko delo visokošolskega strokovnega študja]
 128. Urška Červek: Določanje glutaminske kisline v prehrambenih izdelkih s tekočinsko kromatografijo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 129. Marjan Kadoič: Razbarvanje reaktivnih barvil s postopkom H2O2/UV : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 130. Boris Videmšek: Vplivi različnih načinov konzerviranja na vrednost posameznega parametra v vzorcu odpadne vode : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 131. Aleš Doliška: Kemometrična karakterizacija spremljanja uspešnosti razbarvanja barvalnih kopeli z naprednimi oksidacijskimi postopki : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega programa]
 132. Irena Lesjak: Določanje vsebnosti aditivov valjčnih olj z infrardečo spektroskopijo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 133. Mateja Venišnik: Vplivi različnih načinov homogenizacije odpadne vode na vrednost merjenih parametrov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 134. Tanja Vnučec: Primerjava metod za določanje antioksidativnih aktivnosti sintetičnih in naravnih antioksidantov : diplomsko delo [univerzitetnega programa]
 135. Bernarda Jevšnikar: Primerjava elektroforeze serumskih beljakovin na celuloznem acetatu in agarozi : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 136. Boštjan Brežnik: Delovanje biološke čistilne naprave po rekonstrukciji opreme : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 137. Iris Novak: Optimizacija ekstrakcije na trdno fazo za določanje policikličnih aromatskih ogljikovodikov v vodi : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 138. Darija Lorber: Primerjava lastnosti HPLC kolon za analizo farmakoloških substanc v plazmi : diplomska naloga visokostrokovnega študija
 139. Brigita Brečko: Določevanje vsebnosti aluminija v serumu z elektrotermično atomsko absorpcijsko spektrometrijo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 140. Ksenija Jerković: Primerjava nefelometrične in turbidimetrične določitve proteina cistatina C : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 141. Vesna Ploj: Vpliv vode na lastnosti svežih mazalnih olj : diplomsko delo
 142. Mateja Rožman: Primerjava ustekleničenih vod s kemometričnimi metodami : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 143. Milena Srebernjak: Vpliv kritičnih parametrov na vsebnost celokupnega organskega ogljika pri validaciji čiščenja : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 144. Marjetka Bešvir: Kemometrična karakerizacija podzemnih vod : diplomska naloga [univerzitetnega študijskega programa]
 145. Sabine Čuček: Določanje bromata v pitni vodi z metodo ICP-MS : diplomska naloga
 146. Nevenka Lipić: Določanje lahkohlapnih organskih spojin v podzemnih vodah : diplomsko delo univerzietenega študijskega programa
 147. Nataša Majcen: Razbarvanje raektivnih barvil s termično aktiviranim H2O2 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 148. Polonca Brglez: Razbarvanje disperznih in kovinsko kompleksnih barvil s H2O2 aktiviranim termično in z ultrazvokom : diplomska naloga [univerzitetnega študijskega programa]
 149. Manca Murn: Korelacije med različnimi celicami za merjenje velikosti delcev z metodo laserske difrakcije : [diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 150. Nina Kermc: Določevanje celokupnega dušika v tekočih vzorcih z visoko temperaturno katalitično oksidacijo : diplomsko delo [univerzitetnega študija]
 151. Helena Germ: Določanje mineralnih olj v hladilnih vodah z infrardečo spektroskopijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 152. Tatjana Kopše: Čiščenje tekstilni odpadnih vd z naprednim oksidacijskim H2O2/UV in termičnim postopkom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 153. Simona Greifoner: Uporaba eksperimentalnega načrta za razbarvanje reaktivnih barvil z naprednim oksidacijskim postopkom H2O2/UV : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 154. Bojana Krajnc: Merilna negotovost analiznih metod pri določanju kakovosti tal : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 155. Marko Štrok: Optimizacija postopkov meritev sevalcev beta s proporcionalnim števcem : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 156. Stanka Vidrih: Statistična obdelava in vrednotenje stabilnosti podatkov : diplomsko delo visoko strokovnega študijskega programa
 157. Sonja Repše: Denzitometrično določevanje nečistot v injekcijah in validacija metode : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa

Druga dela (26)

 1. Alenka Majcen Le Marechal, Darinka Brodnjak-Vončina, Darko Golob, Nina Novak: Možna rešitev čiščenja odpadnih voda iz tekstilne industrije
 2. Bojana Vončina, Nataša Majcen, Alenka Majcen Le Marechal, Darinka Brodnjak-Vončina, Dominika Bezek: Določanje prostega formaldehida na bombažnih tekstilnih substratih s pomočjo HPLC
 3. Tanja Vnučec, Lea Cvitkovič-Maričič, Helena Prosen, Darinka Brodnjak-Vončina: Determination of topiramate in human plasma using liquid chromatography tandem mass spectrometry
 4. Vanja Forjan, Lea Cvitkovič-Maričič, Helena Prosen, Darinka Brodnjak-Vončina: Determination of candesartan in human plasma with liquid chromatography - tandem mass spectrometry
 5. Danilo Dobčnik, Darinka Brodnjak-Vončina: Determination of end-points in hydrolytic potentiometric titrations in Ca2+ -F- system
 6. Darja Kavšek, Adriána Bednárová, Miša Biro, Roman Kranvogl, Darinka Brodnjak-Vončina, Ernest Beinrohr: Characterization of Slovenian coal and estimation of coal heating value based on proximate analysis using regression and artificial neural networks
 7. Adriána Bednárová, Roman Kranvogl, Darinka Brodnjak-Vončina, Tjaša Jug: Prediction of wine sensorial quality by routinely measured chemical properties
 8. Ernest Vončina, Darinka Brodnjak-Vončina, Nataša Sovič, Marjana Novič: Chemometric characterisation of the quality of ground waters from different wells in Slovenia
 9. Roman Kranvogl, Jure Knez, Alen Miuc, Ernest Vončina, Darinka Brodnjak-Vončina, Veljko Vlaisavljević: Simultaneous determination of phthalates, their metabolites, alkylphenols and bisphenol a using GC-MS in urine of men with fertility problems
 10. Katja Šnuderl, Marjana Simonič, Jan Mocak, Darinka Brodnjak-Vončina: Multivariate data analysis of natural mineral waters
 11. Maša Islamčević Razboršek, Darinka Brodnjak-Vončina, Valter Doleček, Ernest Vončina: Determination of major phenolic acids, phenolic diterpenes and triterpenes in Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) by gas chromatography and mass spectrometry
 12. Boštjan Križanec, Alenka Majcen Le Marechal, Ernest Vončina, Darinka Brodnjak-Vončina: Presence of dioxins in textile dyes and their fate during the dyeing process
 13. Adriána Bednárová, Roman Kranvogl, Darinka Brodnjak-Vončina, Tjaša Jug, Ernest Beinrohr: Characterization of Slovenian wines using multidimensional data analysis from simple enological descriptors
 14. Darja Kavšek, Tina Jerič, Alenka Majcen Le Marechal, Simona Vajnhandl, Adriána Bednárová, Darinka Brodnjak-Vončina: Multivariate analysis and chemometric characterisation of textile wastewater streams
 15. Darinka Brodnjak-Vončina, Jasmina Korenak, Irena Petrinić, Maša Islamčević Razboršek, Aljana Petek, Jože Golič, Matjaž Golič, Peter Mlinarič, Ernest Vončina, Alen Miuc, Ladislav Küčan: Naprava za pripravo referenčnega materiala za raztopljene pline v transformatorskih oljih : zaključno poročilo EUREKA projekta IRMDGA, št. E!6779
 16. Book of abstracts
 17. Darinka Brodnjak-Vončina, Alenka Majcen Le Marechal: Reactive dye decolorization using combined ultrasound/H2O2
 18. Tanja Kurbus, Alenka Majcen Le Marechal, Darinka Brodnjak-Vončina: Comparison of H2O2/UV, H2O2/O3 and H2O2/Fe2+ processes for the decolorisation of vinylsulphone reactive dyes
 19. Marjetka Alfirević, Boštjan Križanec, Ernest Vončina, Darinka Brodnjak-Vončina: Presence of nonylphenols in plastic films and their migration into food simulants
 20. Zdenka Cencič-Kodba, Darinka Brodnjak-Vončina, Marjana Novič, Uroš Potočnik: Multivariate data analysis of erythrocyte membrane phospholipid fatty acid profiles in the discrimination between normal blood tissue and various disease states
 21. Katja Šnuderl, Jan Mocak, Darinka Brodnjak-Vončina, Bibiana Sedláčkova: Classification of white varietal wines using chemical analysis and sensorial evaluations
 22. Mitja Kolar: Osnove kvantitativne analizne kemije I : prenovljena elektronska izdaja navodil za vaje
 23. Bojana Vončina, Alenka Majcen Le Marechal, Darinka Brodnjak-Vončina: Evaluation of analytical methods for the determination of free formaldehyde on textile substrate
 24. Darinka Brodnjak-Vončina: Analizna kemija II : zbrano gradivo
 25. Darinka Brodnjak-Vončina: Naloge iz Analizne kemije 1 : zbrano gradivo
 26. Darinka Brodnjak-Vončina: Analizna kemija I : zbrano gradivo
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici