| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Sebastijan Seme: Optimalno sledenje fotonapetostnega sistema soncu ob upoštevanju izgub pogonskega sklopa

Magistrska dela (4)

 1. Tomaž Stenšak: VZDRŽEVANJE TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE V ELEKTROENERGETSKIH PODJETJIH
 2. Damjan Seme: IZVEDBA ZRAČNO ALI S PLINOM SF6 IZOLIRANEGA 400 kV STIKALIŠČA BLOKA 6 TEŠ
 3. Lovro Belak: ANALIZA ZANESLJIVOSTI 400 kV VISOKONAPETOSTNIH STIKALIŠČ ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA SLOVENIJE
 4. Boris Sovič: OPTIMIZACIJA OSKRBE Z OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE

Diplomska dela (274)

 1. Tadej Vidovič: ENERGETSKA SAMOZADOSTNOST TRISTANOVANJSKE HIŠE
 2. Robert Pirš: LASTNA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE, PROIZVEDENE IZ SONČNE ELEKTRARNE
 3. Aleš Petrej: CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE GOSPODINJSKIH ODJEMALCEV
 4. Jernej Drev: OSKRBA OBJEKTA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
 5. Dejan Hameršak: MOŽNOST GRADNJE MALE HIDROELEKTRARNE NA POTOKU ZVIRENČINA
 6. Janko Jan: PREVERJANJE MOŽNOSTI UPORABE IZOLIRANEGA KABLA ZA POTREBE IZOLIRANEGA STRELOVODNEGA VODNIKA
 7. Tomi Veberič: VPLIV DIREKTNEGA IN DIFUZNEGA SONČNEGA SEVANJA NA SILICIJEVE SONČNE CELICE
 8. Matija Milin: Delne praznitve v stikalnih napravah
 9. Borut Praznik: MERJENJE OHMSKE KOMPONENTE UHAJAVEGA TOKA PRENAPETOSTNIH ODVODNIKOV
 10. Matej Tovornik: STRELOVODNA ZAŠČITA ZA KOMPAKTNE IN BETONSKE TRANSFORMATORSKE POSTAJE
 11. Miran Ajdnik: ANALIZA IZGUB NA OSLABLJENEM PRENAPETOSTNEM ODVODNIKU
 12. Darko Malek: IDEJNA ZASNOVA OBNOVE RTP 110/35 kV PEKRE
 13. Tadej Črešnik: UPORABA SKOZNJIKOV V DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU
 14. Matevž Stepišnik: PRIMERJALNA ANALIZA OGREVANJA Z IZBRANIMI SISTEMI TOPLOTNIH ČRPALK
 15. Gašper Centrih: GIBANJE ELEKTRIČNEGA OBLOKA VZDOLŽ RAZLIČNIH PREVODNIH MATERIALOV
 16. Matjaž Ošlovnik: ZAMENJAVA ZRAČNIH ODKLOPNIKOV Z VAKUUMSKIMI NA 6,3 kV NIVOJU V NUKLEARNI ELEKTRARNI KRŠKO
 17. Dejan Pernat: NAPRAVA ZA KOMPENZACIJO JALOVE MOČI
 18. Mihael Štampar: ZNIŽANJE KONIČNEGA ODJEMA MOČI, S SONČNO ENERGIJO
 19. Izidor Šeneker: OSKRBA POVPREČNE SLOVENSKE HIŠE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
 20. Luka Regvart: OSKRBA POVPREČNE SLOVENSKE HIŠE S TOPLOTNO ENERGIJO
 21. Boris Filipič: VERJETNOSTNI PRISTOP K IZRAČUNU PRETOKOV MOČI
 22. Želimirko Pavlović: ANALIZA ENERGETSKIH IN EKONOMSKIH VPLIVOV JEDRSKEGA OBJEKTA NA LOKALNO SKUPNOST IN REGIONALNI PROSTOR
 23. Matej Mlakar: MALE ČRPALNE HIDROELEKTRARNE NA POHORJU
 24. Damjan Berghaus Majnik: ANALIZA PRENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE V 20 kV DISTRIBUCIJSKEM OMREŽJU PRIKLJUČENEM NA RTP PTUJ BREG
 25. Matej Pšajd: Analiza toplotnih razmer v transformatorski postaji KTPp630
 26. Saša Svetlin: ZMANJŠANJE INDEKSA TRENUTNE POVPREČNE FREKVENCE PREKINITEV NAPAJANJA V SISTEMU MAIFI OB PREHODU IZ INDIREKTNO OZEMLJENE NA RESONANČNO OZEMLJENO SN NEVTRALNO TOČKO TRANSFORMATORJA
 27. Srečko Herga: Rekonstrukcija stikališča v Talumu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 28. Gorazd Kiker: Podzemna nizkonapetostna napajalna električna naprava : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 29. Peter Brenčič: Ogrevanje in hlajenje z uporabo toplotne črpalke in sonca v bolnišnici Murska Sobota : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 30. Danijel Šuper: Tehnologija gorivnih celic : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 31. Gregor Videmšek: Izolacijski mediji v srednjenapetostnih stikalnih napravah : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 32. Krista Lapuh: Projektiranje srednjenapetostne transformatorske postaje Termoglas : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 33. Peter Urbanec: Analiza enofaznega zemeljskega stika : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 34. Franci Milhar: Javna razsvetljava v mestni občini Velenje : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 35. Željko Plantić: Vpliv elektrarn z asinhronskimi generatorji na distribucijsko omrežje : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 36. Robert Koprivc: Zaščita RTV objektov pred delovanjem strele : diplomsko delo visokega strokovnega študijskega programa
 37. Benjamin Metličar: Izračun in izdelava RL bremena za preskuse z malimi, izrazito induktivnimi tokovi : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 38. Marko Knez: Poenotenje srednjenapetostnega nivoja TE Trbovlje : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 39. Robert Romih: Vetrna elektrarna : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 40. Marko Primc: Napajanje informacijskih centrov v podjetju Elektro Ljubljana d.d. : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 41. Franjo Pranjić: Raziskava obratovalne zanesljivosti različnih vrst stikališč : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 42. Mitja Sajko: Uporaba termografije v električnih napravah : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 43. Franc Golob: Primerjava ocene porabe električne energije z meritvami : diplomska naloga univerzitetnega programa
 44. Milan Fostnarič: Periodični preskusi visokonapetostnih prenosnih faznih primerjalnikov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 45. Željko Jovanović: Problematika zamenjave vodnikov na obstoječih in predvidenih 400kV daljnovodih v Sloveniji s stališča projektiranja : diplomska naloga univerzitetnega programa
 46. Jurij Janko: Vpliv nesimetrij in višjih harmonskih komponent na izgube pri prenosu električne energije : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 47. Jakob Tome: Ocenjevanje stanja v elektroenergetskem sistemu : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 48. Dejan Skrivalnik: Solarni V-koncentrator za povečanje izhodne moči solarnih modulov : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 49. Priprava baze podatkov za izračun pretokov moči
 50. Alojz Kos: Zmanjšanje faznega kota med zbiralkami v NE Krško
 51. Breda Prejac: Razsvetljevanje predora Karavanke
 52. Kombinirana proizvodnja električne energije in toplote
 53. Ozemljevanje zvezdišča transformatorja preko nizkoohmskega upora
 54. Poenostavljeni izračun pretokov moči
 55. Peter Pustatičnik: Projektiranje električnih instalacij z računalnikom : diplomsko delo
 56. Simon Križaj: Nizko napetostno energetsko omrežje kot medij za prenos podatkov : diplomsko delo
 57. Ivica Flegarić: Največja možna izraba vode : diplomsko delo visokošolskega študija
 58. Sulejman Omerović: Kompenzacija jalove energije v rudniku lignita Velenje : diplomsko delo
 59. Vasja Ernecl: Elektroenergetsko napajanje Tovarne dušika Ruše : diplomsko delo visokošolskega študija
 60. Karmen Kegl-Kalšan: Analiza paralelnega obratovanja 110 kV in 400 kV sistema na 10,5 kV zbiralkah bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj : diplomsko delo visokošolskega študija
 61. Gregor Wolf: Prenapetosti-atmosferske razelektritve in zunanja zaščita : diplomsko delo
 62. Rafael Rupnik: Preskušanje nizkonapetostne stikalne opreme z velikimi toki : diplomsko delo
 63. Andrej Kosmačin: Ocena potenciala sončne energije na strešnih površinah mesta Maribora : diplomsko delo
 64. Valdi Brajković: Uporaba vodene črpalke pri regulaciji pretoka : diplomsko delo
 65. Janko Gajšt: Oblikovanje baze podatkov daljnovodov (VN omrežja Slovenije) : diplomsko delo
 66. Jože-Vili Tovšak: Napajanje odkopne mehanizacije z električno energijo : diplomsko delo
 67. Andrej Hanžič: Izdelava modela sončne celice s programom za analizo vezij - SPICE : diplomsko delo visokošolskega študija
 68. Janez Čas: Računalniški program za avtomatsko namestitev svetilk v notranjih prostorih ob zagotovitvi kazalcev kakovosti razsvetljave : diplomsko delo visokošolskega študija
 69. Vladimir Mauko: Preoblikovanje razdelilnega omrežja za zmanjšanje izgub : diplomsko delo visokošolskega študija
 70. Darko Koritnik: Meritev emisije flikerjev posameznega porabnika : diplomsko delo visokošolskega študija
 71. Manfred Lepej: Dimenzioniranje rudniškega električnega omrežja : diplomsko delo visokošolskega študija
 72. Mihael Žitnik: Gradnja ozemljitvenih sistemov : diplomsko delo visokošolskega študija
 73. Rok Kšela: Izračun simetričnih kratkih stikov : diplomsko delo visokošolskega študija
 74. Damijan Gregorič: Verjetnostna analiza pretokov moči : diplomsko delo visokošolskega študija
 75. Boris Kremer: Zamenjava zaščitnega sistema v TE Šoštanj : diplomsko delo visokošolskega študija
 76. Goran Popović: Raziskava vpliva železarne na sinhronski generator in projekt uvedbe informacijskega sistema nadzora stanja turbin s pomočjo merjenja vibracij v smislu optimizacije vzdrževanja : diplomsko delo visokošolskeg študija
 77. Željko Kalšan: Primerjava postopkov za izračun vpliva refleksij na porazdelitev osvetljenosti v notranji razsvetljavi : diplomsko delo visokošolskega študija
 78. Marko Polak: Numerična distančna zaščita na 220 kV omrežju : diplomsko delo visokošolskega študija
 79. Damir Ćatić: Brezprekinitveno napajanje v Centru vodenja Dravskih elektrarn : diplomska naloga visokošolskega študija
 80. Arpad Gaal: Vključitev RTP Koroški most 110/10 kV, 2x40 MVA v 110 kV zanko mesta Maribor : diplomska naloga
 81. Dejan Gjura: Planiranje in razvoj elektroenergetskega sistema : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 82. Marjan Orličnik: Srednjenapetostna zaščita v premogovniku Velenje : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 83. Peter Praprotnik: Vpliv okolja na telekomunikacijski kabel na avtocesti : diplomsko delo visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 84. Zdravko Marin: Preoblikovanje zankastega omrežja v žarkasto ob najmanjših izgubah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 85. Boštjan Meža: Parametrizacija numeričnih generatorskih zaščit v HE Dravograd : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 86. Zvonko Kokol: Delne praznitve v srednjenapetostnem sistemu polizoliranih nadzemnih vodov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 87. Robert Maruša: Izbira prenapetostnih odvodnikov v RTP Podlog : diplomska naloga strokovnega študijskega programa
 88. Dejan Senekovič: Oblikovanje potencialnega lijaka ozemljil : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 89. Milan Večernik: Študija izvedljivosti soproizvodnje toplote in električne energije : diplomska naloga visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 90. Franc Mauko: Načrtovanje razvoja distributivnega omrežja : diplomsko delo visokošolskega študija
 91. Srečko Rozman: Nizkonapetostno omrežje TP Mlaka - Na Griču : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 92. Majda Krsnik: Daljinsko čitanje gospodinjskih števcev : diplomsko delo visokošolskega študija
 93. Valentin Kirbiš: Aktivna harmonska kompenzacija električne napetosti : diplomska naloga strokovnega študijskega programa
 94. Jurij Podpečan: Kompenzacija jalove moči na SN nivoju v Elektro Gorenjski ob upoštevanju višjeharmonskih komponent : diplomsko delo visokošolskega študija
 95. Martin Burger: Razsvetljavni sistemi in ostali porabniki kot vir višjih harmonikov v trgovsko poslovni stavbi : diplomska naloga visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 96. Stanko Krenker: Prehod 10 kV kabelskega omrežja mesta Velenje na 20 kV : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 97. Željko Markan: Globinska ozemljila : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 98. Silvester Jeršič: Ocena preostale življenjske dobe agregata TA 1 v TE Brestanica : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega študija]
 99. Milan Tkalčec: Podaljšanje dobe obratovanja usmerniških transformatorjev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 100. Milan Novak: Analiza ukrepov za znižanje porabe in stroškov za električno energijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 101. Andrej Kovač: Prenova 110 kV stikališča elektrarne Ožbalt : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 102. Silvo Lah: Računalniško projektiranje zaščite objektov pred delovanjem strele : diplomska dela visoko strokovnega študija
 103. Janko Šarman: Električno in magnetno polje v okolici visokonapetostnih daljnovodov 110,220 in 400 kV : diplomsko delo strokovnega študijskega programa
 104. Tomislav Bevk: Elektroinštalacije v delavnici za proizvodnjo pohištva : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 105. Rado Ferlič: Elektromagnetni vplivi v energetskih prenosnih objektih na sekundarne tokokroge : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 106. Matjaž Kosmačin: Notranje delne praznitve v dielektrikih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 107. Blažen Bratić: Kakovost električne energije na področju Gorenjske : diplomska naloga visokega strokovnega študijskega programa
 108. Mladen Pleslić: Analiza lastne rabe elektroenergetskega postroja : diplomska naloga visokega strokovnega študijskega programa
 109. Milan Pavlin: Analiza napetosti po slovenskem standardu SIST EN 50160 v elektroenergetskem sistemu Industrija usnja Vrhnika : diplomska dela visokošolskega strokovnega študijskega programa
 110. Aleksander Kolka: Učinkovita raba energije : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 111. Marko Jeraj: Rekonstrukcija naprav za kompenzacijo jalove energije : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 112. Darko Koželj: Obratovanje malih elektrarn v javnem omrežju : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 113. Marjan Stegne: Izvedba preskušanja z visoko atmosfersko udarno napetostjo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 114. Martin Orehek: Zaščita antenskega sistema pred posledicami udara strele : diplomska naloga [visošolskega strokovnega] šudijskega programa
 115. Vasja Likar: Optimiranje vetrne elektrarne : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 116. Andrej Arh: Določanje stopnje zaščite pred udarom strele : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 117. Boris Pisanski: Modeliranje numeričnih zaščit v programskem okolju PSCAD : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 118. Marjan Kavčič: Ocena izolacijskega sistema energetskih transformatorjev : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 119. Marko Vetrih: Strelovodna zaščita in ozemljitev vetrne elektrarne : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 120. Boštjan Barl: Kompozitni izolatorji : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 121. Zoran Lebič: Sanacija slabih napetostnih razmer v nizkonapetostnih distribucijskih omrežjih : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 122. Tomaž Kompara: Vključitev vetrne elektrarne v omrežje : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 123. Miran Kocjančič: Problematika varnostnih višin pri daljnovodih z vplivom na zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 124. Sašo Svetlin: Zmanjševanje napetosti dotika in koraka s pomočjo plasti z visoko specifično upornostjo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 125. Matej Praper: Izbira in dimenzioniniranje električne opreme HE Plave II : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 126. Marko Pirc: Vzdrževanje razsvetljave v NEK in skladnost z novimi priporočili : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 127. Iztok Pšenica: Avtomatizacija SN distribucijskega omrežja : diplomska naloga [visokošolskega] strokovnega študijskega programa
 128. Metod Šonc: Vpliv sinhronskega kompenzatorja na napetost in izgube v EES : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 129. Gregor Milanez: Geokodiranje odjemalcev električne energije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 130. Iztok Živko: Elektro oprema za izdelavo podzemnih rudniških prostorov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 131. Boris Grčar: Daljinsko odčitavanje števcev električne energije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 132. Gregor Koselj: Sistem merjenja električne energije v industriji : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega] študijskega programa
 133. Kristjan Blažič: Obremenitev okolja pri manipulacijah in vzdrževanju visokonapetostnih naprav : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 134. Aleš Kirbiš: Napajanje izmenične lastne porabe HE Vuhred in HE Ožbalt : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 135. Anton Razpotnik: Prenapetostna zaščita srednjenapetostnega omrežja na območju oddajnika Kum : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 136. Jože Hrastnik: Uporaba programskega orodja za projektiranje : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 137. Robert Škof: Prehod na novo nazivno napetost 230/400 V omrežja iz RTP 110/20 kV Krško : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 138. Damir Lončar: Izbira naprav in optimalne rešitve v RTP Podplat pri zamenjavi napetostnega nivoja : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 139. Darko Malek: Problematika povesov in izolacije na daljnovodu 110 + 35 kV Vuhred - Ožbalt : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 140. Tomaž Farčnik: Tipski projekt transformatorske postaje na betonskem drogu : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 141. Mario Berc: Obravnava prehodnih pojavov na elementih elektroenergetskega omrežja s programskim orodjem PSCAD/EMTDC : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 142. Davorin Korpar: Izolirani univerzalni kabli in vodniki za srednjenapetostno omrežje : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 143. Anton Habjanič: Dopustne obremenitve 1 MVA preskusnega transformatorja v laboratoriju ICEM : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 144. Simon Matjaš: Analiza prenapetosti pri vklopu obločne peči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 145. Aleksander Herlah: Projekt male hidroelektrarne s pripadajočo transformatorsko postajo : diplomsko delo [visokošolskega strokovnega] študijskega programa
 146. Ivan Dovnik: Daljinsko čitanje števcev : diplomska naloga visokega strokovnega programa
 147. Miran Rošer: Modeliranje numerične zaščite v srednjenapetostnih radialnih omrežjih : diplomska naloga [visokošolskega] strokovnega študijskega programa
 148. Aleš Redjko: Možnosti vpeljave energetsko učinkovite razsvetljave v poslovne prostore Pošte Slovenije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 149. Jože Ferlič: Izvedba napajanja urbanih središč z manjšo porabo električne energije : [diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 150. Metod Pečar: Prenapetostna zaščita električnih instalacij : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 151. Albin Dobnikar: Prosti trg za električno energijo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 152. Andrej Korak: Optimizacija podatkovnega omrežja na primeru prizidka EPF Maribor : diplomsko delo univerzitetnega študija
 153. Jernej Brglez: Optimizacija obratovalnega diagrama za hidroelektrarne na reki Dravi : diplomska naloga viskokošolskega strokovnega študijskega programa
 154. Robert Celec: Predlog izvedbe javnega naročila za elemente elektroenergetskega sistema : diplomsko delo univerzitetnega študija
 155. Aleksander Obrecht: Tehnična regulativa o varnosti strojev : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študija
 156. Boris Kocjančič: Izbira svetlobnega vira in svetilke za razsvetljavo parkirišča v mestnem jedru : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 157. Marjan Lindič: Izvedba krmilja in vodenje 10 kV postrojenja laboratorija ICEM : diplomsko delo visokošolskega strokovnega programa
 158. Andrej Kolmanič: Kakovost električne energije v zaključenem gospodarskem področju : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 159. Patrick Pirš: Strela : diplomska naloga visoko strokovnega študijskega programa
 160. Robert Zadravec: Dielektrična trdnost v plinih (SF6, N2 in zrak) pri homogenem in nehomogenem polju : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 161. Damir Hasanagić: Modeliranje fotonapetostnega sistema : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 162. Janez Ribič: Primerjava jugoslovanskega predpisa in evropskega standarda za strelovodne inštalacije : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 163. Leopold Drozg: UGR - metoda ocenjevanja bleščanja za notranjo razsvetljavo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 164. Omar Latifić: Načrtovanje odvodnega in ozemljitvenega sistema : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 165. Janez Podlipnik: Projektiranje zunanje strelovodne zaščite : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 166. Radko Krivec: Srednjenapetostne kompaktne postaje z zunanjim posluževanjem : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 167. Boštjan Menhart: Konfekcijski stroj za izdelavo avtomobilskih pnevmatik : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 168. Jožef Peklar: Zamenjava malooljnih odklopnikov z vaku[u]m[!]mskimi v SN distribucijskem omrežju : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 169. Denis Dremel: Razvoj asimetrične optike za predorsko svetilko : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 170. Daniel Sitar: Prehod SN omrežja Laško na 20 kV napetost in vključitev nove RTP 110/20 kV Laško : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 171. Janez Tomšič: Analiza izpadov kogeneracije in meritev kakovosti napetosti : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 172. Zoran Zadek: Oskrba zaključenega gospodarskega območja z električno energijo : diplomska naloga visokega strokovnega programa
 173. Robert Romih: Možnosti izpolnjevanja zahtev Kyotskega protokola : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 174. Aleš Steny: Pilotni projekt postavitve fotonapetostne elektrarne : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 175. Tadej Novak: Možnosti ustanovitve podjetja za distribucijo električne energije : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 176. Igor Topolič: Zakonodaja in naloge distributerja energije na zaključnem gospodarskem območju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 177. Roman Ponebšek: Kakovost električne energije : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 178. Tomaž Stenšak: Prenova starega mestnega jedra Maribor : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 179. Damjan Miklič: Določitev konične moči v gospodinjstvu : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 180. Roman Kolenko: Modeliranje sočasne proizvodnje električne energije in toplote s programskim orodjem Gatecycle : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 181. Beno Žvikart: Analiza srednjenapetostnega omrežja s programom Gredos : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 182. Matej Praper: Načrtovanje in razvoj elektroenergetskega sistema : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 183. Marjan Stegne: Obratovanje močnostnega laboratorija ICEM in njegov vpliv na EEO : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 184. Tomaž Zver: Simulacija razmer pri udaru strele na oddajniku Kum s programskim orodjem PSCAD : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 185. Aleksander Furar: Avtomatizacija SN distribucijskega omrežja na območju Trebnjega : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 186. Jože Krk: Zemeljskostična zaščita v resonančno ozemljenem elektroenergetskem omrežju : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 187. Bojan Dobrotič: Zaščita posebnih objektov pred udarom strele : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 188. Janko Omerzu: Sprejemljivostni preizkus varovalk po normativih za jedrsko varnost : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 189. Andrej Kohn: Umerjanje izmenične močnostne proge v laboratoriju ICEM : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 190. Marko Zeme: Kakovost električne energije v zaključenem industrijskem območju : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 191. Jože Plajnšek: Povečanje prenosne moči DV 110 kV Maribor-Cirkovce 2 : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 192. Matej Bruder: Vpliv višjih harmonskih komponent na dimenzioniranje vodnikov : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 193. Simon Skalič: Modeliranje cink-oksidnega prenapetostnega odvodnika s programskim orodjem PSCAD/EMTDC : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 194. Mirko Mramor: Števčni sistem Holdinga Slovenske elektrarne : diplomska naloga visokega strokovnega študijskega programa
 195. Tina Vesenjak: Izdelava modela sočasne proizvodnje električne in toplotne energije : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 196. Bojan Cene: Elektrificirana primestna železnica v Mariboru : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 197. Anton Kokelj: Sodobni EIB sistem in klasična instalacija : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 198. Martin Barbič: Prigraditev parnega postroja k plinski turbini : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 199. Sašo Kreslin: Možnost uskladitve pretokov v sotočju Drave : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 200. Andrej Malenšek: Ozemljitev majhnih transformatorskih postaj : diplomska naloga [visokošolskega] strokovnega študijskega programa
 201. Peter Gajšek: Moderne električne instalacije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 202. Jože Podpečan: Razdeljevanje električne energije na zaključenem gospodarskem območju : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 203. Branko Dvoršak: avtomatski nadzor in regulacija konične moči : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 204. Blaž Bratina: Preverjanje električnih instalacij v zgradbah : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 205. Jože Hrastnik: Avtomatizacija sočasne proizvodnje električne energije in toplote v Toplotni oskrbi Maribor d.o.o. : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 206. Davorin Lončar: Vetrne turbine : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 207. Gregor Alauf: Ocena vpliva razsvetljave na okolje na primeru središča Trbovelj : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 208. Andrej Rajh: Merjenje delnih praznitev srednjenapetostnih kablov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 209. Bernard Krivec: Električna energija na gradbišču in varnost pri delu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
 210. Robert Breznik: Zanesljivost meritve strelovodne inštalacije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 211. Matjaž Gaber: Načrtovanje tokovnih udarnih generatorjev : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 212. Bojan Vuković: Prenapetostna zaščita porabniških omrežij : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega progama
 213. Zoran Dimović: Preskušanje visokonapetostnih izolacijskih elementov : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 214. Klemen Deželak: Dinamični model elektroenergetskega sistema : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 215. Andrej Lunežnik: Preskuševalci prisotnosti napetosti : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 216. Miroslav Pečovnik: Izolacijske zaščitne plošče : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 217. Robert Sinič: Kompenzacija jalove energije v Mariborski livarni izvedena na osnovi meritev : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 218. Marko Vilfan: Zanesljivost oskrbe z električno energijo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 219. Milan Dobovišek: Emisije hrupa nadzemnega voda 400kV : diplomska naloga strokovnega visokošolskega študijskega programa
 220. Tadej Topolnik: Modeliranje nizkonapetostnega prenapetostnega odvodnika s programskim orodjem PSCAD/EMTDC : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 221. Simon Urbancl: Primerjava delovanja prostega trga električne energije v Sloveniji in Evropi : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 222. Boštjan Vela: Delovanje in izbira gasilne komore v inštalacijskem odklopniku : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 223. Rudi Gorenšek: Upravičenost posodobitve merjenja električne energije na nivoju gospodinjskih odjemalcev : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa - ging
 224. Darko Mlinarič: Preskušanje vakuumskega odklopnika : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 225. Iztok Navršnik: Vpliv rezervnega napajanja na zanesljivost oskrbe VP Pesje z električno energijo : diplomska naloga visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 226. Marko Lesjak: Kakovost električne enrgije : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 227. Darko Kaisersberger: Priprava srednješolskega učnega gradiva za razsvetljavo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 228. Mihael Skornšek: Dinamični model 20 kV omrežja v tovarni Gorenje v Velenju : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 229. Bojan Volk: Problematika povesov pri nadzemnih vodih z vplivom neelastičnih raztezkov na povese : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 230. Franci Milhar: Prehod motenj med omrežji različnih napetosti : diplomska naloga visokošolskega [strokovnega] študijskega programa
 231. Danilo Mlinarič: Analiza omrežja z razklopljeno metodo : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 232. Vojko Kovač: Obnova sistema lastne rabe v objektu RTP Podlog : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 233. Damjan Poredoš: Naprava za izboljšanje obratovalnih parametrov omrežja - Electroflow : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 234. Sandi Sajko: Optimizacija proizvodnje električne energije verige Dravskih elektrarn : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 235. Andrej Rebernik: Razvoj algoritmov za izračun pretokov moči v distribucijskem omrežju : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 236. Gregor Vudler: Obravnava električnega obloka odklopnika v programskem orodju PSCAD : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 237. Tomaž Slatinek: Izračun porazdelitve odboja svetlobe na cestnih površinah v prostor : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 238. Aleš Fukné-Kokot: Tipski in kosovni preskus 24 kV vakuumskega odklopnika : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 239. Simon Lavrenčič: Preskušanje visokonapetostnih odklopnikov pred pričetkom obratovanja : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 240. Sašo Škorjanc: Izračun elektromagnetnega polja vodnikov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 241. Matjaž Kosmačin: Statistične metode za analizo časov do preboja in prebojnih napetosti pri preizkušanju trdnih izolacijskih materialov : diplomska naloga univerzitetnega študija
 242. Danijel Glušič: Preskušanje inštalacijskih odklopnikov z izmenično napetostjo : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 243. Drago Pungartnik: Primerjava cen transporta energentov : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 244. Boštjan Rotovnik: Vetrne turbine : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 245. Zoran Delibašič: Oznaka o skladnosti CE : diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študijskega programa]
 246. Aleš Steny: Raziskava priključitve razpršene proizvodnje na distribucijsko omrežje s programskim orodjem NEPLAN : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 247. Andrej Helbel: Učinkovita raba električne enegije v cestni razsvetljavi s pomočjo reduciranja priključne napetosti : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 248. Miran Kovačič: Določanje časa izpada napajalnika osebnega računalnika : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 249. Saša Stupar: Vključitev mikro energetskih pretvornikov v omrežje : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 250. Damjan Tirnanič: Obnova 400kV stikališča : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 251. Miran Preinig: Analiza ulične razsvetljave ob uporabi svetilk z visokotlačnimi živosrebrovimi in natrijevimi sijalkami : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa
 252. Matej Cerkvenik: Zanesljivost odvoda električne energije iz Dravske doline : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 253. Sergej Papež: Sistem za zajemanje in analizo podatkov v trifaznem sistemu : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 254. Boris Štimnikar: Izdelava tehnološke baze podatkov za obnovo visokonapetostnih stikališč : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 255. Aleš Žitek: Primerjava zračno in plinsko izoliranih stikališč : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 256. Sandi Dolšak: Vključitev dveh plinskih agregatov v Termoelektrarni Šoštanj : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 257. Edin Bajramović: Energetski prihranki pri ravnanju z odpadki : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 258. Janez Selan: Analiza dogajanja na dnevnih in terminskih trgih električne energije : diplomska naloga visoko strokovnega študijskega programa
 259. Anton Klemen: Načini ozemljitve nevtralne točke razdeljevalnega omrežja : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 260. Aleš Avsec: Izračun cen električne energije in izkoriščenost vodnega potecniala slovenskih rek : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 261. Igor Voršič: Integrirani model prenapetostnega odvodnika s polprevodniškimi elementi : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 262. Boštjan Grajfoner: Model Marxovega generatorja v programskem orodju Matlab : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 263. Boris Petelinšek: Otočno obratovanje elektrarn : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 264. Matej Polajžer: Preskušanje taljivih varovalk za izmenično napetost : diplomska naloga visokošolskega študijskega programa
 265. Jure Boček: Sončna elektrarna : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 266. Igor Kelc: Industrijska merilna mreža za merjenje količine in kakovosti električne energije : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 267. Ivan Vute: Določitev obratovalnih karakteristik elektrarn na Dravi pri različnih obratovalnih pogojih : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 268. Zoran Borković: Vgradnja Shunt odklopnika v slovenskem elektroenergetskem sistemu : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
 269. Boštjan Zorin: Gorivne celice : diplomska naloga visokostrokovnega študijskega programa
 270. Borut Colarič: Oprema lastne porabe na hidroelektrarni Boštanj : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa
 271. Albert Gömbös: Rekonstrukcija transformatorske postaje TP Topila v Nafti Lendava : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 272. Viktor Vajngerl: Novi tipi zunanjemontažnih srednjenapetostnih ločilnikov in ločilnih stikal : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 273. Andrej Cehner: Brezobločno prekinjanje izmeničnega toka : diplomska naloga visokošolskega strokovnega programa
 274. Igor Vidali: Vodenje, nadzor in optimizacija inteligentne hiše s programskim orodjem Matlab : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (11)

 1. Sebastijan Seme, Gorazd Štumberger, Jože Voršič: Optimalno sledenje sončnih modulov Soncu ob upoštevanju izgub pogonskega sklopa
 2. Robert Maruša, Jože Voršič, Jože Pihler, Rado Ferlič, Lovro Belak, Janez Ribič, Leon Maruša: Praktična izvedba preskusov drsne sponke za ozemljevanje vodnikov daljnovoda 110 kV
 3. Marjan Stegne, Jože Pihler, Jože Voršič: Operation impact of the ICEM power testing laboratory on the Slovenian power network
 4. Sebastijan Seme, Gorazd Štumberger, Jože Voršič: Napoved porazdelitve oddane moči sončne elektrarne, temelječa na napovedi porazdelitve moči globalnega sončnega sevanja
 5. Bojan Cene, Branislav S. Gavrilović, Jože Voršič: Matematični model za izračun koeficienta rasti višjih harmonikov vlečnega toka pri napajanju večjega števila elektrovlečnih vozil na elektrificiranih progah železnice Srbije
 6. Igor Vidali, Jože Voršič: Koncepti stacionarne zanesljivosti napajanja varnostne razsvetljave
 7. Klemen Deželak: Optimal arrangement of overhead power line conductors considering emissions of electromagnetic fields and audible noise
 8. Klemen Deželak: Optimalna razporeditev vodnikov daljnovoda glede na emisije elektromagnetnih polj in hrupa
 9. Miran Medved, Jože Voršič, Andrej Hanžič, Karmen Kegl-Kalšan, Boris Bizjak, Milan Masič, Štefan Masič, Ivana Banič-Kranjčevič, Marko Homšak, Bojan Grobovšek, Marko Drobnič, Alen Lacijan, Ljubo Žerak, Janez Šturm, Vida Bolha: Študija termične obdelave trdnih odpadkov iz naselij za severovzhodno Slovenijo in deponiranja preostankov odpadkov po sežigu
 10. Sebastijan Seme, Jurček Voh, Jože Voršič: Influence of small solar power plants on power quality
 11. Andrej Orgulan, Jože Voršič, Andrej Kosmačin: Solar energy potential in the urban areas
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici