| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (13)

 1. Sabina Sobočan: Računovodske rešitve srednje velikih gospodarskih družb v Madžarski pred vstopom in po vstopu v Evropsko zvezo
 2. Milena Mikola Forjan: OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ V KRIZNIH RAZMERAH
 3. Sonja Žibrat: Informacijska podpora pri oblikovanju prenosnih cen davčnega zavezanca : magistrsko delo
 4. Bojan Praznik: Ocenjevanje vrednosti poslovnih bank z uporabo metode diskontiranega denarnega toka : magistrsko delo
 5. Ditka Drev Petek: Vloga revizorja pri preprečevanju pranja denarja : magistrsko delo
 6. Ema Grošelj: Dejavniki oblikovanja prenosnih cen med povezanimi družbami : magistrsko delo
 7. Igor Mihalič: Tveganju prilagojena donosnost kapitala v bankah : magistrsko delo
 8. Pero Milutinović: Uporaba statističnega vzorčenja pri revidiranju državnega proračuna : magistrsko delo
 9. Julijana Krajnc: Procesni način obvladovanja stroškov logistične dejavnosti v proizvodnem podjetju : magistrsko delo
 10. Vesna Pogačar: Skrbni pregled poslovanja za banke v procesu združevanj in prevzemov : magistrsko delo
 11. Darja Krajnc: Revidiranje obvladovanja tveganj pri izterjavi regresnih terjatev v zavarovalnici : magistrsko delo
 12. Irma Kovač: Podpora notranje revizije pri obvladovanju poslovnih tveganj v javni bolnišnici
 13. Mira Rataj Siročić: PERCEPCIJA VLOGE IN UČINKOVITOSTI NOTRANJE REVIZIJE PRI UPORABNIKIH V FARMACEVTSKI DEJAVNOSTI

Diplomska dela (58)

 1. Tina Ajster: Samoocenjevanje notranjih kontrol v luči nemške teorije in prakse : diplomsko delo
 2. Robert Krnjak: Soodvisnost in raznolikost notranje revizije in kontrolinga : diplomsko delo
 3. Anita Lekše: Računovodski in davčni vidik poslovanja javnih podjetij : diplomsko delo
 4. Alenka Presker: Metodike revidiranja notranjih kontrol kadrovanja v zavarovalništvu : diplomsko delo
 5. Liljana Makovec: Znanja notranjega revizorja pri revidiranju javnega socialnovarstvenega zavoda : diplomsko delo
 6. Milena Mikola: Knjigovodenje poljedelske in živinorejske dejavnosti na kmetiji : diplomsko delo
 7. Mateja Antonič: Notranja presoja in ISO standardi v podjetju Avtobusni promet Murska Sobota : diplomsko delo
 8. Saša Orgl: Kvalitativni dejavniki določanja bistvenosti pri revidiranju računovodskih izkazov : diplomsko delo
 9. Peter Firer: Samoocenjevanje notranjih kontrol v družbi za upravljanje : diplomsko delo
 10. Neven Lisica: Izbrane metode ocene davčne osnove : diplomsko delo
 11. Rok Mlakar: Metode ocenjevanja vrednosti internetnih (ali virtualnih) podjetij : delo diplomskega seminarja
 12. Barbara Konobelj: Posebnosti obvladovanja poslovnih tveganj v letalskem prevozništvu : diplomsko delo
 13. Marjeta Topolovec: Računalniško podprto statistično vzorčenje pri preizkušanju podatkov v reviziji : diplomsko delo
 14. Mirjam Hancman: NOTRANJE REVIDIRANJE PORABE SREDSTEV EVROPSKE KOMISIJE ZA IZVAJANJE PROJEKTA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
 15. Vesna Črnčec: RAČUNOVODENJE USTVARJANJA RAČUNALNIŠKIH REŠITEV
 16. Karmen Žikovšek: PROJEKT UVAJANJA KONTROLINGA V ZDRAVILIŠKI TURIZEM
 17. Barbara Žežko: RAČUNOVODSKI IN REVIZIJSKI VIDIK STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA OBRTNE ZADRUGE V DELNIŠKO DRUŽBO
 18. Mojca Kerin: PRIMERJAVA METODIKE PREISKOVANJA GOSPODARSKIH PREVAR MED GOSPODARSKIMI REVIZORJI IN POOBLAŠČENIMI PREISKOVALCI
 19. Simon Bračič: NOTRANJE REVIDIRANJE OBVLADOVANJA KREDITNEGA TVEGANJA V SLOVENSKIH BANKAH
 20. Urban Ovčar: PRESOJANJE PREUDARNOSTI DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA V REPUBLIKI SLOVENIJI
 21. Saša Tomazin: RAČUNOVODSKI VIDIK ODKRIVANJA LATENTNE KRIZE V PODJETJU
 22. Janja Motaln: RAČUNOVODSKA PODPORA PRI GOSPODARJENJU S KRATKOROČNIMI SREDSTVI IN OBVEZNOSTMI
 23. Martina Repa: KNJIGOVODSTVO NA KMETIJI
 24. Luka Budna: METODE OCENJEVANJA VREDNOSTI ZEMLJIŠČ
 25. Aleš Šeško: Notranja revizija trženja električne energije s pomočjo COSO ogrodja : diplomsko delo
 26. Daniel Zdolšek: Identifikacija vrste revizijskega mnenja z uporabo računovodskih kazalnikov : diplomsko delo
 27. Vesna Remic: Računovodska podpora pri vzdrževanju plačilne sposobnosti podjetij v strojegradnji : diplomsko delo
 28. Vida Adamovič: Procesno usmerjeno stroškovno računovodstvo v zavarovalništvu : diplomsko delo
 29. Žarko Furman: Vzroki negativnih mnenj Računskega sodišča o poslovanju občin : diplomsko delo
 30. Aleš Behram: Revidiranje uspešnosti poslovanja v javnem sektorju : diplomsko delo
 31. Alenka Fišer-Obrč: Zagotavljanje verodostojnih knjigovodskih listin : diplomsko delo
 32. Danijel Dokl: Posebnosti revidiranja splošnih bolnišnic : diplomsko delo
 33. Tomaž Bobik: Procesni vidik revidiranja kratkoročnih poslovnih terjatev : diplomsko delo
 34. Vesna Novak: Vplivni dejavniki poslovne in finančne uspešnosti v špedicijski dejavnosti : diplomska naloga
 35. Marica Kozel: Notranje revidiranje knjigovodenja ustvarjanja učinkov v mesno predelovalni industriji : diplomsko delo
 36. Silvana Nartnik: Oblikovanje prodajnih cen storitev ravnanja z odpadki : diplomsko delo
 37. Nataša Volšek: Davčna obravnava prenehanja podjetij : diplomsko delo
 38. Simona Simonič: Vpliv Enrona na računovodstvo in revizijo v ZDA in EU : diplomsko delo
 39. Klavdija Šeligo: Notranja revizija javnih naročil : diplomsko delo
 40. Mateja Holcman: Posebnosti revidiranja javnih podjetij : diplomsko delo
 41. Alenka Žunkovič: Notranje revidiranje učinkovitosti in uspešnosti prodajne funkcije v podjetju Perutnina Ptuj d.d. : diplomsko delo
 42. Mitja Vodeb: Računalniško podprte revizijske tehnike : diplomsko delo
 43. Mateja Marija Marolt: Obvladovanje poslovne učinkovitosti in uspešnosti ob podpori celovite informacijske rešitve SAP R/3 : diplomsko delo
 44. Karmen Bombek: Notranje kontrole pri izvrševanju proračuna občine Ormož : diplomsko delo
 45. Romanca Šalamun: Knjigovodenje poslovnoizidnih enot v javnem podjetju : diplomsko delo
 46. Igor Reberc: Procesno obvladovanje stroškov po poslovnih procesih v trgovinski družbi : diplomsko delo
 47. Maja Biderman: Prilagoditev izkaza poslovnega izida po mednarodnih k ameriškim računovodskim standardom : diplomsko delo
 48. Andreja Hlade: Revidiranje poslovnih tveganj na ravni strateških odločitev v banki : diplomska naloga
 49. Suzana Mavrič: Optimizacija pri izvedbi zemeljskih del, zlasti s stroškovnega vidika : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 50. Marko Kresnik: Akustični merilnik majhnih nivojev in volumnov : diplomsko delo [univerzitetnega študijskega programa]
 51. Miroslav Pačnik: Linearni absolutni laserski enkoder : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 52. Primož Ložar: Vrednotenje, statična analiza in dimenzioniranje jeklene hale 15/48/10 m z mostnim žerjavom nosilnosti 200 kN : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 53. Gregor Bele: Rekonstrukcija regionalne ceste Dvor - Žužemberk : diploma univerzitetnega študijskega programa
 54. Jurij Zafošnik: Vpliv polnilnega plina v izolacijskih steklih na stroške klimatiziranja zgradb : diplomska naloga študijskega programa
 55. Gregor Osrajnik: Tehnični in ekonomski vidik lesenega mostu : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 56. Boštjan Donša: Ocenjevanje nadomestljive vrednosti nepremičnin za potrebe računovodskega poročanja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 57. Ksenija Golob: Revitalizacija neizkoriščenega podstrešja objekta v bivalne prostore - tehnična in ekonomska upravičenost naložbe : diplomsko delo univerzitetnega programa
 58. Dejan Sarjaš: Primerjava tržno zasnovanega ocenjevanja vrednosti in množičnega vrednotenja nepremičnin : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa GING - gradbeništvo

Druga dela (3)

 1. Stanko Čokelc, Majda Kokotec-Novak: Davčno svetovanje
 2. Simona Košak: Posebni računovodski izkazi gospodarskih družb v Sloveniji : specialistično delo
 3. Bernardka Draškovič: Izvedbeni kontroling uspešnosti projektov nizkih gradenj : specialistično delo
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici