| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (16)

 1. Maja Naveršnik: Izkoriščanje biosubstratov za proizvodnjo bioplina na centralni čistilni napravi Šaleške doline
 2. Aljaž Urbanc: GRADNJA IN OBRATOVANJE POSTAJ ZA PRESKRBO MOTORNIH VOZIL Z GORIVI - AVTOPLIN (UNP)
 3. Jožko Gregorčič: MOŽNOSTI RAZVOJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI
 4. Primož Lambergar: MODEL UPORABE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (IT) ZA OZAVEŠČANJE IN STIMULIRANJE PREBIVALCEV OBČINE LITIJA ZA LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
 5. Špela Kavčič: UČINKOVITO LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Z UVEDBO METODE ZBIRANJA OD VRAT DO VRAT
 6. Maja Gnidovec: Model tehnološke rešitve procesa upravljanja s pošiljkami : magistrsko delo
 7. Matjaž Glavič: Električna energija in njen vpliv na kakovost okolja : magistrsko delo
 8. Branka Jarc Kovačič: Model uvajanja okoljskih vsebin v vzgojno izobraževalni proces : magistrsko delo
 9. Maja Naveršnik: IZKORIŠČANJE BIOSUBSTRATOV ZA PROIZVODNJO BIOPLINA NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI ŠALEŠKE DOLINE
 10. Darja Kukovičič: Modeliranje kriterijev za postavitev rastlinskih čistilnih naprav v različne pokrajinske tipe Republike Slovenije
 11. Davorin Žnidarič: ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA NA ODROČNIH RURALNIH PODROČJIH ZASAVJA
 12. Melita Majč: MODEL RAZVOJA NOVIH IZDELKOV ZA GRADNJO TOPLOTNO VARČNIH OBJEKTOV
 13. Damjan Lešer: Sodobne oblike cestnega transporta - evropski modularni sistem "cestni vlak" : diplomsko delo magistrskega študija
 14. Tjaša Gerič: Pomen outsourcinga v razbremenilni logistiki na primeru podjetja Saubermacher Slovenija : diplomsko delo magistrskega študija
 15. Gregor Novak: Gospodarjenje z nevarnim blagom v podjetju v okviru sistemov ravnanja z okoljem : magistrska naloga
 16. Polona Lužan: MODEL IZBOLJŠANJA VAROVANJA OKOLJA V SKUPINI BOSCH, S POUDARKOM NA MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJIH

BSc theses (92)

 1. Polonca Noč: Organizacijski model ravnanja z bolnišničnimi odpadki v Splošni bolnišnici Jesenice
 2. Luka Debeljak: Uporaba lesnih sekancev za proizvodnjo električne in toplotne energije v Termoelektrarni toplarni Ljubljana, d.o.o.
 3. Davorin Simon: Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu
 4. Sašo Tadina: Uporaba alternativnih pogonov v avtomobilskem prometu
 5. Metoda Osolnik: IZBOLJŠANJE DELOVNIH IN BIVALNIH POGOJEV ZA VZREJO GOVEJE ŽIVINE NA KMETIJI FON
 6. Dejan Sršen: INOVATIVNA DEJAVNOST V PODJETJU LTH ULITKI D.O.O.
 7. Siniša Siračevski: IZBOLJŠANJE RAVNANJA Z ODPADKI V PODJETJU STROJNE INDUSTRIJE
 8. Dejan Pirc: RAVNANJE Z NEVARNIMI SNOVMI NA PETROLOVIH BENCINSKIH SERVISIH
 9. Miha Marijan: Možni prispevek Mestne občine Celje k zelenemu transportu s pomočjo električnih vozil
 10. Matjaž Blatnik: Logistična podpora pri optimizaciji delovanja bioplinarne v podjetju Biofutura d.o.o.
 11. Janez Šoper: ZMANJŠANJE EMISIJ CO2 V ZASAVJU S POMOČJO VGRADNJE SONČNIH ELEKTRARN
 12. Maja Koković: MODEL UREJANJA ZELENIH JAVNIH NAROČIL V REPUBLIKI SLOVENIJI
 13. Mateja Perčič: MODEL ENERGETSKE IZRABE BIOMASE V PRIMERJAVI S KURILNIM OLJEM
 14. Peter Verbič: RAVNANJE Z ODPADKI, NASTALIMI V TOPLARNI CELJE
 15. Anja Nemec: Reševanje vodnih izgub vodovoda Laško
 16. Davorin Simon: Akcija očistimo Slovenijo v enem dnevu
 17. Žiga Fain: Izboljšanje postopka čiščenja voda v podjetju Vipap Videm Krško d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 18. Boštjan Troha: Izboljšava tehnološkega procesa izdelave ekstrudiranega polistirena : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 19. Matej Kosi: Uvajanje sodobnih materialov in metod dela pri zdravljenju diabetičnega stopala : diplomsko delo univerzitetnega študija
 20. Andreja Gerdej: Model daljinskega ogrevanja v Črni na Koroškem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 21. Marko Logar: Širitev odlagališča Komunalnih odpadkov Ostri vrh Logatec v regijsko odlagališče : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 22. Janez Gorše: Posodobitev obstoječega sistema preventivnega posipanja vozišč : diplomsko delo univerzitetnega študija
 23. Roman Pirnat: Model ravnanja s hlapnimi organskimi spojinami : specialistièno delo
 24. Tomaž Pirš: Smotrnost uporabe sončne energije za proizvodnjo električne energije na Gorenjskem : specialistièno delo
 25. Lučka Djukič: Model sanacije azbestnih materialov pri obnovah gradbenih objektov : specialistièno delo
 26. Janez Zupan: Uvedba energetskega managementa in sistem varstva okolja v Slovenski vojski : specialistično delo
 27. Boštjan Višner: UPORABA TOPLOTE IZ SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA ZA HLAJENJE TRGOVSKEGA CENTRA V VELENJU
 28. Eva Mlakar: MOŽNOSTI RAZVOJA IN TRŽENJA NA EKOLOŠKI KMETIJI
 29. Luka Debeljak: UPORABA LESNIH SEKANCEV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE V TERMOELEKTRARNI TOPLARNI LJUBLJANA, D. O. O.
 30. Saša Boh: DOPOLNITEV DEJAVNOSTI PREDELAVE KMETIJSKIH PRIDELKOV NA EKOLOŠKI KMETIJI BREGAR
 31. Stanko Tomšič: RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINAH TREBNJE, MOKRONOG-TREBELNO IN ŠENTRUPERT
 32. Maja Lipuš: Vpliv električnih avtomobilov na okolje in logistična infrastruktura polnilnih mest v Celju : diplomsko delo
 33. Martin Senica: Vpliv ločevanja odpadkov na stroške gospodarjenja z odpadki v vojašnici Slovenske vojske : diplomsko delo
 34. Aleksandra Planko: Ekološko oblikovanje in problem odpadne embalaže : diplomsko delo
 35. Andrej Žohar: Uvajanje sistema ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na njihovem izvoru : diplomsko delo
 36. Sašo Panić: EKOLOŠKA PRIDELAVA ŽIVIL V SLOVENSKEM PROSTORU
 37. Marija Genc: MODEL VARNEGA RAVNANJA S CITOSTATIKI V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU MARIBOR
 38. Aleksander Mulec: MODEL IZGRADNJE BIOPLINARNE NEMŠČAK
 39. Vinko Korošec: Ravnanje z odpadno embalažo v občinah, ki so povezane v Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje : diplomsko delo
 40. Lučka Bohorč: Metode energetske učinkovitosti v podjetju : diplomsko delo
 41. Alenka Šmerc: DALJINSKO OGREVANJE Z LESNO BIOMASO NA KMETIJI KADIVEC
 42. Uroš Bogovič: Ravnanje z odpadki v občini Krško : diplomsko delo
 43. Aleš Oman: MODEL ZMANJŠANJA KOLIČIN KUHINJSKIH ODPADKOV NA UNIVERZITETNEM REHABILITACIJSKEM INŠTITUTU REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČA
 44. Simon Naglič: UVAJANJE ELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE ZA SISTEM ZBIRANJA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V SNAGI D.O.O.
 45. Katarina Pečnik: Ravnanje s komunalnimi odpadki - primer Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 46. Dušan Šiško: Izbira lokacije za deponijo komunalnih odpadkov v Posavju : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 47. Katja Kašnik: Kmetija kot logistično podjetje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 48. Renata Širec: Z ekološko gradnjo do pasivne hiše in privarčevane energije : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 49. Radovan Dušič: ORGANIZACIJSKI MODEL ALTERNATIVNE PRODUKCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z UPORABO FOTOVOLTAIKE
 50. Karmen Sonjak: SKLADEN REGIONALNI RAZVOJ S PODPORO RAZVOJNE INSTITUCIJE NA PRIMERU KOROŠKE STATISTIČNE REGIJE
 51. Simon Enci: MOŽNOSTI ZA IZRABO BIOMASE KOT ALTERNATIVNEGA VIRA TOPLOTNE ENERGIJE V SLOVENIJI
 52. Dušan Podbevšek: MODEL RAVNANJA S TOPILI V SKLADIŠČU NEVARNIH SNOVI V KRKI, D.D., NOVO MESTO
 53. Jasmina Kreča: REGISTER NEPREMIČNIN V SLOVENIJI
 54. Stojan Baumkirher: ZAPIRANJE RUDNIŠKIH OBJEKTOV IN SANACIJA POVRŠIN NA OBMOČJU RUDNIKA TRBOVLJE - HRASTNIK
 55. Simon Pernovšek: Popolno obvladovanje tokov komunalnih odpadkov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
 56. Peter Marinčič: Logistična rešitev ekoloških vplivov tranzitnega cestnega tovornega prometa v RS : diplomsko delo
 57. Vaska Pejić: Urejanje mesta Celje po načelih zelene logistike : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 58. Špela Kavčič: LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI TRŽIČ
 59. Robert Vujanović: REŠEVANJE ČEBELARSTVA V LJUBLJANSKI KOTLINI
 60. Dolores Kržišnik: Podnebne spremembe in logistiki : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 61. Bojana Maruško: Rešitev problema odpadnega amalgama na primeru podjetja J.Dens d. o. o. : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 62. Damjan Papič: MODEL ZMANJŠANJA OBREMENITEV OKOLJA, KI JIH POVZROČA CESTNI TOVORNI PROMET
 63. Barbara Primožič: Model reševanja problematike domov za starejše na ljubljanskem področju
 64. Jure Šprajc: INOVATIVNI PRISTOP ŠIRJENJA DEJAVNOSTI V PREŠERNOVEM GLEDALIŠČU KRANJ
 65. Tomaž Trobiš: Uvajanje projektnega pristopa za zmanjševanje porabe energije na nivoju grupe Livar d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 66. Branko Roblek: Model zmanjševanja vodnih izgub v vodovodnem sistemu, ki ga upravlja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 67. Andreja Jerebic: Model čiščenja odpadnih voda iz planinskih koč nad visokogorskimi jezeri : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 68. Jože Vodišek: Prenova procesa dodajanja goriva v peč za proizvodnjo klinkerja v Lafarge cement d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 69. Barbara Plut: Zmanjševanje emisijskih vplivov na okolje iz obratov TE Brestanica, d.o.o. : diplomsko delo
 70. Anja Šipuš: Ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 71. Dušan Peganc: Učinkovitost delovanja celjske in šoštanjske čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih voda : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 72. Marko Strnad: Model izgradnje hotela s tremi zvezdicami v Bovcu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 73. Nino Jezernik: Sistem ravnanja z okoljem pri vzdrževanju infrastrukture na Slovenskih železnicah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 74. Denis Štemberger: Model obvladovanja tveganja pri uporabi kemikalij v Gorenje, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 75. Aleš Brezovnik: Model reševanja problematike odpadnih snovi v steklarni Rogaška d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 76. Peter Kropec: Ravnanje z odpadnimi vodami na področju podjetja Talum d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 77. Maja Horvat: Gospodarna poraba sredstev pri izvedbi javnih naročil v Zavodu za varstvo kulturne dediščine RS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 78. Konrad Pušnik: Razvojne možnosti v podeželskem delu občine Šentjur : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 79. Maja Golub: Investiranje v vzajemne sklade : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 80. Marko Lajovic: Model reševanja trajnega skladiščenja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Republiki Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 81. Damjan Maletič: Socialno ekonomski dejavniki termične obdelave odpadkov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 82. Matjaž Maletič: Okoljski vidiki termične obdelave odpadkov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 83. Primož Potočnik: Organiziranje zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Slovenj Gradec : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 84. Aleš Plečko: Model izbora klasične in montažne gradnje družinske hiše na območju Ljubljane : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 85. Mateja Kovačič: Model ravnanja z odpadki v Splošni bolnišnici Celje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 86. Tadeja Kuhar Osterman: Možnost energetske izrabe lesne biomase : diplomsko delo univerzitetnega študija
 87. Miloš Lozič: Model organiziranja poklicnih gasilcev Slovenije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 88. Sašo Lepojić: Ekološki vplivi elektromagnetnega sevanja v mobilni telefoniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 89. Maruša Markelj: Ekološko primernejši način zatiranja glodalcev v živilski industriji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 90. Maja Kozina: Model iskanja lokacije za dispozicijo nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v RS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 91. Jurij Milanović: Model rešitve problema azbesta v podjetju SŽ - Centralne delavnice Ljubljana d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 92. Janez Jazbinšek: Uvajanje sistema za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov - AFIS v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Other documents (5)

 1. Tatjana Borojević, Drago Vuk, Nataša Petrović, Dragoslav Slović: The level of youth activism
 2. Nataša Petrović, Sonja Išljamović, Veljko Jeremić, Drago Vuk, Marjan Senegačnik: Ecological footprint as indicator of students environmental awareness level at Faculties of Organizational Sciences, University of Belgrade and University of Maribor
 3. Drago Vuk: Environmental data exchanging – the need for management
 4. Drago Vuk: The role of environmental management
 5. Andreja Verbič, Tomaž Kern, Drago Vuk: Process reengineering and innovation of remaking soapsuds
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica