| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Kiberhondrija, spletno iskanje informacij o zdravju, zdravstvena tesnoba in strah pred zamujenimi priložnostmi v povezavi z blagostanjem in osamljenostjo med študenti : magistrsko delo
Authors:ID Roškarič Duh, Pia (Author)
ID Poštuvan, Vita (Mentor) More about this mentor... New window
ID Gomboc, Vanja (Comentor)
Files:.pdf MAG_Roskaric_Duh_Pia_2023.pdf (4,30 MB)
MD5: D9F90D099E1CA56483EFDBD6C3DE40A8
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FF - Faculty of Arts
Abstract:Informacije o zdravju je dandanes preprosto pridobiti prek interneta, ki za mnoge ljudi predstavlja primarni vir informacij o simptomih, zdravju in boleznih. Medtem ko se nekateri počutijo opolnomočeni zaradi preprostega dostopa do teh informacij, so drugi zaradi tega zaskrbljeni in tesnobni. Pretirana in ponavljajoča se spletna iskanja informacij o zdravju vodijo do povišane tesnobe in skrbi glede lastnega zdravja, prav tako pa lahko oseba doživlja strah pred tem, da bo zamudila pomembne ali nove informacije o zdravju na spletu. To lahko vodi do neprilagojene preokupacije z uporabo interneta, kar povzroča težave na različnih področjih posameznikovega življenja, kot sta blagostanje in osamljenost. V raziskavi smo želeli preveriti, kako so pojavi kiberhondrije, zdravstvene tesnobe in spletnega iskanja informacij o zdravju med seboj povezani in, ali med njimi obstajajo razlike, saj med definicijami kiberhondrije ni poenotenega razumevanja in posledično ni jasnih načinov, kako preventivno ukrepati. Prav tako nas je zanimalo, kako je s temi pojavi povezan strah pred zamujenimi priložnostmi oziroma FOMO. Ker ti pojavi lahko vodijo tudi v pretirano uporabo interneta, ki ima lahko hujše negativne posledice, nas je zanimalo, ali lahko z njimi napovemo težave v duševnem zdravju študentov. Natančneje, zanimalo nas je, ali lahko s temi pojavi v večji meri napovemo težave v blagostanju ali težave z osamljenostjo. S spletnim orodjem 1ka smo oblikovali spletno anketo, ki smo jo delili v različne študentske skupine na socialnih omrežjih ter jo posredovali na oddelčne e-poštne naslove in e-poštne naslove študentov tutorjev na različnih fakultetah po Sloveniji. Za preverjanje povezanosti med spremenljivkami smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient. Za namene preverjanja razlik med pojavi kiberhondrije, spletnega iskanja informacij o zdravju in zdravstvene tesnobe smo najprej uporabili linearne regresije, nato pa še multiplo hierarhično regresijo. Za ugotavljanje odnosa teh spremenljivk s FOMO smo uporabili linearno regresijo, za napovedovanje težav na področju blagostanja in osamljenosti pa multiple regresije z metodo enter. Za preverjanje razlik v pojavih glede na spol in študijski program smo uporabili neparametrične teste Kruskal-Wallis in Mann-Whitney U-test. Ugotovili smo, da kiberhondrije ne moremo preprosto enačiti z zdravstveno tesnobo in/ali spletnim iskanjem informacij o zdravju, saj vsaka od teh spremenljivk prispeva edinstvene informacije k napovedovanju kiberhondrije. Prav tako nam informacije o drugih napovednih modelih ponujajo uvid v razlike med pojavi, saj z njimi ne moremo napovedati enakih težav na področju duševnega zdravja. Ugotovili smo, da spletno iskanje informacij o zdravju in FOMO pomembno napovedujeta osamljenost, medtem ko kiberhondrija ne napoveduje težav na področju osamljenosti. Prav tako smo ugotovili, da kiberhondrija, spletno iskanje informacij o zdravju in FOMO pomembno napovedujejo težave na področju blagostanja. Nazadnje smo ugotovili tudi, da obstajajo razlike v pojavih glede na spol in vrsto študijskega programa. Kiberhondrija in FOMO se pomembno višje izražata na ženskem spolu, medtem ko se spletno iskanje informacij o zdravju pomembno višje izraža na osebah z nebinarno spolno identiteto. Poleg tega smo ugotovili, da se kiberhondrija pomembno višje izraža na osebah, ki ne obiskujejo naravoslovnih ali družboslovnih študijskih programov, temveč druge tipe študijskih smeri. Z našo raziskavo smo pokazali, da med kiberhondrijo, spletnim iskanjem informacij o zdravju in zdravstveno tesnobo obstajajo razlike. Prav tako smo pokazali pomembno vlogo FOMO pri pretirani uporabi interneta, povezani z zdravstvenimi informacijami. Poleg tega pa naša raziskava ponuja informacije za primerno preventivno ukrepanje in intervencije na področju problematične rabe interneta, vezane na zdravstvene informacije, saj smo ugotovili, v kakšne težave na področju duševnega zdravja študentov ti pojavi vodijo.
Keywords:kiberhondrija, spletno iskanje informacij o zdravju, zdravstvena tesnoba, strah pred zamujenimi priložnostmi, blagostanje, osamljenost
Place of publishing:Maribor
Place of performance:Maribor
Publisher:P. Roškarič Duh
Year of publishing:2023
Number of pages:1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 98 str.))
PID:20.500.12556/DKUM-84463 New window
UDC:159.913:004.738.5:616.895.4(043.2)
COBISS.SI-ID:158278659 New window
Publication date in DKUM:10.07.2023
Views:391
Downloads:79
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:11.06.2023

Secondary language

Language:English
Title:Cyberchondria, seeking health information online, health anxiety and fear of missing out in correlation with well-being and loneliness among students
Abstract:Information about health is nowadays easy to obtain via the Internet. It is the primary source of information about symptoms, health, and diseases for many people. While some feel empowered by the ease of access to this information, others are concerned and anxious about it. Excessive and repeated searches for health information online lead to increased anxiety and worry about one's own health. Individuals may also experience a fear of missing out on important or new health information online. This can lead to a maladaptive preoccupation with Internet use, causing problems in various areas of an individual's life, such as well-being and loneliness. In the research, we wanted to check how the phenomena of cyberchondria, health anxiety and online health information seeking is related to each other and whether there are differences between them, as there is no unified understanding between the definitions of cyberchondria. As a result, there are no clear ways to take preventive measures. We were also interested in how the fear of missing out or FOMO is related to these phenomena. Since these phenomena can also lead to excessive use of the Internet, which can have more serious negative consequences, we were interested in whether they can be used to predict problems in the mental health of students. More specifically, we were interested in whether these phenomena could predict problems in well-being or problems with loneliness. We created an online survey with the online tool 1ka. It was distributed to various student groups on social networks and forwarded to department e-mail addresses and e-mail addresses of student tutors at various faculties across Slovenia. Pearson's correlation coefficient was used to test the association between variables. We first used linear regressions, and then multiple hierarchical regressions for the purposes of examining differences between the phenomena of cyberchondria, online health information seeking, and health anxiety. We used linear regression to determine the relationship of these variables with FOMO, and multiple regression using the enter method to predict problems in the field of well-being and loneliness. The non-parametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-tests to check the differences in phenomena according to gender and study program were used. We found out that cyberchondria cannot simply be equated with health anxiety and/or online health information seeking, as each of these variables contributes unique information to the prediction of cyberchondria. In addition, information about other predictive models offer us insight into the differences between phenomena, as they cannot be used to predict the same problems in the field of mental health. We found out that online health information seeking and FOMO significantly predicted loneliness, while cyberchondria did not predict loneliness problems. We also found out that cyberchondria, online health information seeking, and FOMO were significant predictors of well-being problems. Finally, we also found that there are differences in phenomena according to gender and type of study program. Cyberchondria and FOMO are significantly higher in women, while online health information searches are significantly higher in people with a non-binary gender identity. In addition, we found that cyberchondria is significantly more present in people who do not attend natural science or social science study programs, but other types of study courses. We have shown that there are differences between cyberchondria, online health information seeking, and health anxiety through our research. We also demonstrated the important role of FOMO in the excessive use of the Internet related to health information. Moreover, our research offers information for appropriate preventive measures and interventions in the field of problematic Internet use related to health information.
Keywords:cyberchondria, seeking health information online, health anxiety, fear of missing out, well-being, loneliness


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica