| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Model ugotavljanja vpliva zaznane dostopnosti izbranih dejavnikov rasti na uspešnost hitro rastočih podjetij
Authors:ID Frešer, Blaž (Author)
ID Tominc, Polona (Mentor) More about this mentor... New window
ID Širec, Karin (Co-mentor)
Files:.pdf DOK_Freser_Blaz_2020.pdf (5,11 MB)
MD5: F394C1CF58C7B57FA60D6D1E18053FFB
 
Language:Slovenian
Work type:Doctoral dissertation (mb31)
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:Temeljni cilj doktorske disertacije je na osnovi pregleda literature in opravljene empirične raziskave testirati konceptualni model, ki povezuje multidimenzionalne spremenljivke – dejavnike, ki vplivajo na zaznano dostopnost do različnih oblik financiranja in na ukrepe, ki jih HRP izvajajo ob zaznanih omejitvah pri financiranju, oziroma ukrepe, ki jih izvajajo, da bi si zagotovila optimalen dostop do finančnih virov in posledično vpliv na svojo finančno uspešnost. Da bi temeljni cilj doktorske disertacije lahko dosegli, smo proučili in na podlagi obstoječih definicij HRP opredelili kot dinamična podjetja, ki hitro rastejo, se bliskovito razvijajo, intenzivno zaposlujejo, inovirajo in vedno držijo korak prednosti pred konkurenco, saj njihov cilj ni preživeti, temveč uspeti (tudi s finančnega vidika). Prav tako smo teoretično opredelili koncepte podjetniške naravnanosti s pripadajočimi dimenzijami, neotipljivi kapital HRP (pri tem smo se omejili na človeški kapital in organizacijsko zmožnost mreženja) ter finančno uspešnost HRP. Oblikovani teoretični konceptualni model smo empirično preverili na vzorcu HRP s sedežem v Republiki Sloveniji. Rezultati raziskave so potrdili zanesljivost in kakovost oblikovanega teoretičnega konceptualnega modela. S SEM smo prav tako ugotovili, da podjetniška naravnanost statistično značilno in pozitivno oblikuje zaznano dostopnost do različnih virov financiranja in vpliva na implementacijo ukrepov, ki jih podjetja izvedejo, da bi premagala omejitve pri financiranju. Rezultati nakazujejo, da konstrukt neotipljivi kapital HRP kot celota nima statistično značilnega vpliva na implementacijo ukrepov in na zaznano dostopnost do različnih virov financiranja, pri ločeni obravnavi faktorjev pa je mogoče zaznati statistične vplive na zaznano dostopnost do finančnih virov in implementirane ukrepe, predvsem v povezavi z organizacijsko zmožnostjo mreženja. Implementirani ukrepi za premagovanje omejitev pri financiranju bodo statistično značilno in pozitivno oblikovali zaznani dostop do virov financiranja. Oba omenjena konstrukta (zaznana dostopnost do virov financiranja in implementirani ukrepi) bosta tudi statistično značilno in pozitivno vplivala na zaznano finančno uspešnost podjetja. Predstavljeni rezultati so koristni tako za podjetja kot tudi za potrebe podjetniške politike, ki se ob morebitni bližajoči se krizi vse bolj posveča ustvarjanju razmer za doseganje zdrave hitre rasti, in to ob osredotočanju na ohranjanje dostopnosti bančnih virov financiranja in širitev vpliva alternativnih finančnih virov. Kljub temu da večina podjetniških politik izhaja iz širšega konteksta (konteksta Evropske unije), je za oblikovane nacionalne politike in iz nje izhajajoče ukrepe prav tako pomembno razumevanje lokalnega konteksta družbene kulture, proizvodnih virov in drugih vplivnih dejavnikov. Ukrepi podjetniške politike, usmerjeni v zagotavljanje dostopnosti finančnih virov, so lahko usmerjeni v neposredno pomoč (garancije, subvencije, nepovratna sredstva, državni skladi in programi) ali pa se usmerjajo v posredne vplivne dejavnike, za katere raziskave (vključno z raziskavo v doktorski disertaciji) kažejo, da izboljšujejo tako dostop do finančnih virov kakor tudi oblikujejo pogoje za doseganje visoke stopnje rasti. Na podlagi rezultatov doktorske disertacije lahko tako vidimo, katerim vplivnim dejavnikom rasti lahko oblikovalci ukrepov podjetniške politike in tudi sama podjetja posvečajo več pozornosti, če želijo izboljšati dostop do posamezne oblike finančnega vira oziroma finančno uspešnost podjetij.
Keywords:hitro rastoče podjetje, podjetniška naravnanost, neotipljivi kapital, finančni viri, finančne prepreke, finančna uspešnost, modeliranje s strukturnimi enačbami
Year of publishing:2020
Publisher:B. Frešer]
Source:[Maribor
UDC:005.532:519.8(043.3)
COBISS.SI-ID:60841987 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:IUIPPCRN
Publication date in DKUM:22.04.2021
Views:658
Downloads:161
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:28.06.2020

Secondary language

Language:English
Title:The model for determining the impact of the perceived availability of selected growth determinants on high-growth enterprises performance
Abstract:The basic goal of this doctoral thesis is to test, based on literature overview and completed empirical research, the conceptual model that connects the multidimensional variables - factors that impact the perceived accessibility to different forms of financing and the measures carried out by the HGE upon perceived limitations of financing, or the measures carried out to ensure the optimal access to financial resources and consequently the impact on their financial performance. In order to achieve the basic goal of the doctoral thesis, we studied and, based on the existing definitions, defined HGE as dynamic enterprises that grow rapidly, develop explosively, employ intensively, innovate and always keep abreast of the competitors, since it is not their goal to survive but to thrive. We have theoretically defined the concepts of entrepreneurial orientation with the relevant dimensions, intangible capital of HGE (focusing on human capital and organisational networking capacity) and financial performance of HGE. The established theoretical conceptual model has been empirically verified on a sample of HGEs with registered offices in the Republic of Slovenia. The results of the research confirmed the reliability and quality of the devised theoretical conceptual model. It was also established with SEM that entrepreneurial orientation statistically significantly and positively shaped the perceived accessibility to different financial resources and influenced the implementation of the measures implemented by the HGEs in order to overcome financing constraints. The results indicate that the construct of intangible capital of a HGE as a whole had no statistically significant impact on the implementation of the measures and the perceived access to different sources of financing; a separate analysis of the factors has shown statistically significant impacts on the perceived access to financial resources and implemented measures, particularly in connection with organisational networking capacity. The measures implemented with the aim of overcoming financing constraints will statistically significantly and positively shape the perceived access to the sources of financing. Both above-mentioned constructs (perceived access to sources of financing and implemented measures) will have a statistically significant and positive impact on the perceived financial performance of the HGE. The results shown are beneficial for enterprises as well as for the needs of entrepreneurial policies that, in view of the impending crisis, is increasingly focused on the creation of conditions for achieving healthy high growth along with the preservation of access to financial banking resources and expansion of the impact of alternative sources of financing. In spite of the fact that most entrepreneurial policies stem from a broader context (namely, that of the European union), the understanding of the local context of social culture, production resources and other influential factors is also important for the drafting of a national policy and the ensuing measures. The measures of the entrepreneurial policy aimed at the assurance of accessibility of financial resources can be focused on direct aid (guarantees, subsidies, irredeemable funds, national funds and programmes) or oriented towards the indirect influential factors that, according to the research (including the one in this doctoral thesis), indicate that they improve access to financial resources as well as create the conditions for the achievement of a high level of growth. Based on the results of the doctoral thesis it is evident which influential factors of growth deserve more attention from the drafters of entrepreneurial policy measures as well as from enterprises, if they are to improve access to individual forms of financial resource or the financial performance of enterprises.
Keywords:high-growth enterprise, entrepreneurial orientation, intangible capital, financial resources, financial constraints, financial performance, structural model equation


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica