| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Celovita sinteza trajnostnih (bio)kemijskih in drugih procesnih oskrbovalnih mrež : doktorska disertacija
Authors:ID Zore, Žan (Author)
ID Kravanja, Zdravko (Mentor) More about this mentor... New window
ID Novak-Pintarič, Zorka (Comentor)
Files:.pdf DOK_Zore_Zan_2019.pdf (3,61 MB)
MD5: 106A271FDADDF276D0711C1973FF6E55
PID: 20.500.12556/dkum/9e487071-cd87-4c04-9af5-efc45b0fa905
 
Language:Slovenian
Work type:Doctoral dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FKKT - Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
Abstract:V zadnjih letih je netrajnostni razvoj človeške družbe povzročil degradacijo okolja in velike ekonomske ter družbene probleme. Za omenjene probleme obstaja več vzrokov, poglavitna med njimi sta pospešena rast svetovnega prebivalstva in s tem vse hitrejša rast potreb prebivalstva. Za obrnitev tega trenda je pomembno, da so trenutne in nadaljnje naložbe čim bolj trajnostne. Trajnostne naložbe morajo biti sprejemljive tako iz ekonomskih, okoljskih kot socialnih vidikov. Za pravilno izbiro med trajnostnimi alternativami moramo imeti ustrezne kriterije, ki nam ponudijo rešitve, katere odražajo optimalen kompromis med gospodarsko in okoljsko učinkovitostjo ter socialno pravičnostjo. V doktorski disertaciji predstavljamo na novo razvit trajnostni kriterij ˝trajnostni dobiček˝, ki enakovredno uravnoteženo vključuje vse tri trajnostne dimenzije. Poleg ekonomskega dobička, v okoljski komponenti enakovredno obravnava neposredne obremenilne in posredne razbremenilne učinke na okolje. Socialna komponenta pa zajema vplive na zaposlene in lokalno prebivalstvo. Vsi parametri so zasnovani na monetarni osnovi, ki omogoča njihovo enostavno združevanje v končni sestavljen kriterij in je razumljiva tudi širši javnosti. Razvit trajnostni kriterij omogoča ocenjevanje naložbe tako z vidika podjetja, širše regije kot nacionalnega vidika. Določitev dolgoročnih projektov je velik izziv, zato smo trajnostni dobiček nadgradili v koncept trajnostne neto sedanje vrednosti. V doktorski disertaciji smo z novo razvitim kriterijem ˝trajnostno neto sedanjo vrednostjo˝ raziskali tudi vpliv časovne komponente na vrednotenje trajnosti. Zasnova sestavljenih kriterijev omogoča reševanje večjih sinteznih problemov, saj se večkriterijsko optimiranje z matematičnim programiranjem pri uporabi sestavljenega kriterija spremeni v enokriterijsko. Za prikaz aplikacije na novo razvitih trajnostnih kriterijev smo razvili manjši demonstracijski model energetske oskrbovalne mreže in dodelali koncept (bio)kemijske oskrbovalne mreže. Nadgradnja (bio)kemijskih oskrbovalnih mrež v širok sistem oskrbovalnih mrež predstavlja odziv na izziv izvedbe celovite večnamenske sinteze, ki temelji na trajnostnih načelih z uporabo obnovljivih virov od molekularne ravni do ravni procesnih obratov in njihovih povezav na regionalni ali celo globalni ravni. Poleg (bio)kemijske smo vključili tudi kmetijsko in energetsko oskrbovalno mrežo. Sinteza sistema oskrbovalnih mrež s svojo širino in kompleksnostjo ponuja praktično neomejeno število možnih rešitev. Ker je sinteza sistema oskrbovalnih mrež na splošno zapletena in obsežna za modeliranje, smo uporabili učinkovite dekompozicijske tehnike in tehnike za zmanjševanje velikosti modela. V okviru doktorske disertacije smo razvili metodologijo za načrtovanje novih, okolju prijaznih procesov in produktov. V povezavi z globalnim ocenjevanjem življenjskega kroga smo razvili učinkovita orodja za načrtovanje in ocenjevanje novih spojin in sintezo inovativnih procesov v procesnih industrijah. Glavna vizija koncepta je z uporabo matematičnega programiranja hkratne sinteze sistema mrež temeljito preoblikovati procese in druge sisteme, da bi dosegli trajnejšo proizvodnjo in porabo, kar ima znaten potencial za inovacije in nova odkritja.
Keywords:Trajnostni dobiček, trajnostna neto sedanja vrednost, trajnostni kriterij, sinteza oskrbovalnih mrež, širok sistem oskrbovalnih mrež, večnamenska optimizacija, kemijska oskrbovalna mreža, trajnostna oskrbovalna mreža
Place of publishing:Maribor
Place of performance:Maribor
Publisher:[Ž. Zore]
Year of publishing:2019
Number of pages:XX, 129 str.
PID:20.500.12556/DKUM-73037 New window
UDC:502.131.1:577(043.3)
COBISS.SI-ID:22300438 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:18UKRGS6
Publication date in DKUM:24.04.2019
Views:1407
Downloads:146
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:KTFMB - FKKT
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:24.01.2019

Secondary language

Language:English
Title:Holistic synthesis of sustainable (bio)chemical and other process supply networks
Abstract:Unsustainable development of human society has in recent years caused environmental degradation and great economic and social problems. There are several causes for these problems, the two of them being is the accelerated growth of the world's population and, consequently, even faster growth of the population’s needs. In order to reverse this trend, it is important that current and future investments are as sustainable as possible. Sustainable investments have to be acceptable from economic, environmental and social aspects. For the right choice between sustainable alternatives, we have to have suitable criteria which offer solutions that reflect the optimum compromise between economic and environmental performance and social justice. In the doctoral dissertation, we present the newly developed sustainable criterion "sustainability profit", which equally balanced includes all three sustainability dimensions. In addition to economic profit, the environmental component equally treats direct burdening and indirect unburdening effects on the environment. The social component covers the effects on employees and local population. All parameters are monetary based, which enables them to easily integrate into the final composite criterion and to be easily understandable by a wider public. The developed sustainability criterion enables the evaluation of the investment from the point of view of the company, the wider region, or the national aspect. As the defining long-term projects is a major challenge, we have upgraded the sustainability profit into the concept of sustainability net present value. In the doctoral dissertation, we have with this newly developed criterion "sustainability net present value" explored the influence of the time component on the evaluation of sustainability. The use of composite criteria allows solving of large-scale synthesis problems since multi-criterion optimization based on mathematical programming changes into a single-criterion one. To demonstrate the application of newly developed sustainability criteria, we have created a smaller demonstration model of the energy supply network and upgraded the concept of the (bio)chemical supply network. The upgrade of the (bio)chemical supply network into the system-wide supply network is a response to the challenge of implementing an integrated multifunctional synthesis based on sustainable principles using renewable sources from the molecular level to the level of process plants and their links at regional or even global level. In addition to the (bio)chemical supply network, we also included an agricultural and energy supply network. The synthesis of the system-wide supply network with its huge dimensionality and complexity offers practically an unlimited number of possible solutions. Since the synthesis of the supply network system is generally complicated and comprehensive for modeling, we applied effective decomposition techniques and techniques to reduce the size of the model. In the framework of the doctoral dissertation, we have developed a methodology for the design of new, environmentally friendly processes and products. In connection with the global life cycle assessment, we have developed effective tools for the design and evaluation of new compounds and the synthesis of innovative processes in process industries. Using the mathematical programming for the simultaneous synthesis of system-wide supply networks, the main vision of the concept is to thoroughly transform processes and other systems in order to achieve more sustainable production and consumption, with significant potential for innovation and new discoveries.
Keywords:Sustainability profit, sustainability net present value, sustainability criterion, supply network synthesis, system-wide supply network, multi-criterion optimization, chemical supply network, sustainable supply network


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica