| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Vpliv davčne kompleksnosti na davčno skladnost in merjenje makroekonomskih učinkov stroškov davčne skladnosti
Authors:Štager, Vesna (Author)
Boršič, Darja (Mentor) More about this mentor... New window
Strašek, Sebastjan (Co-mentor)
Files:.pdf DOK_Stager_Vesna_2018.pdf (6,93 MB)
MD5: 7899C0F48B8596CC900179AF25C42A7B
 
Language:Slovenian
Work type:Doctoral dissertation (mb31)
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:V uvodnem delu doktorske disertacije smo opredelili raziskovalni problem doktorske disertacije, in sicer proučevanje vpliva davčne kompleksnosti na davčno skladnost. Zapisali smo cilj, to je proučitev področja davčne skladnosti s posebnim poudarkom na stroških davčne skladnosti ter empirična preveritev lastnega modela merjenja makroekonomskih učinkov stroškov davčne skladnosti. Zastavili smo osnovno tezo doktorske disertacije, in sicer, ali zmanjšanje stroškov davčne skladnosti povzroča makroekonomske učinke; v povezavi s tem smo zastavili deset hipotez. Uvodoma so predstavljeni še pričakovani izvirni znanstveni prispevki, uporabljene predpostavke in omejitve ter metode raziskovanja, uporabljene tako v teoretičnem kot empiričnem delu doktorske disertacije. V drugem poglavju smo zapisali teoretična izhodišča s področja davčne kompleksnosti v povezavi z davčno agresivnostjo in podali lastno opredelitev davčne kompleksnosti in davčne agresivnosti, pri čemer smo se oprli na znanstveno literaturo s tega področja. Predstavili smo vzroke in kazalnike davčne kompleksnosti ter podali izčrpen kvalitativni pregled dosedanjih raziskav o davčni kompleksnosti in davčni agresivnosti. V drugo poglavje doktorske disertacije smo vključili dve lastni empirični raziskavi, in sicer: raziskavo o spreminjanju davčnih predpisov primerjalno za Slovenijo, Avstrijo, Veliko Britanijo, Hrvaško, Bolgarijo, Madžarsko, Češko, Romunijo in Poljsko; raziskavo cen revizijskih storitev za Slovenijo. Pomembna nova znanstvenoraziskovalna dognanja predstavljajo tudi nove spremenljivke davčne kompleksnosti, ki smo jih prepoznali za subjekte javnega interesa, katerih delnice kotirajo na organiziranem trgu. Tretje poglavje predstavljajo teoretična izhodišča s področja davčne skladnosti, kjer smo z uporabo znanstvene literature predstavili dosedanje teorije davčne skladnosti in vrste stroškov davčne skladnosti. Dodali smo lastno opredelitev davčne skladnosti. Podali smo izčrpen kvalitativen pregled raziskav davčne skladnosti ter raziskav o merjenju stroškov davčne skladnosti, ki so osnova za izvedbo naše glavne empirične raziskave. Pregled dosedanjih znanstvenih raziskav smo razdelili v tri skupine: raziskave o merjenju stroškov davčne skladnosti; raziskave psiholoških stroškov, ki so posledica stresa in drugih dejavnikov pri doseganju davčne skladnosti; raziskave stresa v računovodstvu. V tretje poglavje doktorske disertacije smo vključili lastno empirično raziskavo o organizacijskih in osebnostnih dejavnikih stresa ter zdravstvenih težavah v povezavi s stresom, ki jih imajo davčni zavezanci pri doseganju davčne skladnosti. V okviru istega poglavja smo predstavili makroekonomske učinke davčne (ne)skladnosti. V četrtem poglavju smo predstavili obstoječe modele merjenja stroškov davčne skladnosti in njihovo uporabno vrednost ter predstavili lasten predlog merjenja makroekonomskih učinkov stroškov davčne skladnosti. Peto poglavje predstavlja predstavitev inštrumentov za povečanje davčne skladnosti, kjer navajamo: predpise in orodja Evropske komisije za povečanje davčne skladnosti; druge mednarodne predpise in orodja za povečanje davčne skladnosti; sistem ocenjevanja davčnega sistema, kaznovanje davčnih prekrškov kot inštrument za povečanje davčne skladnosti, upravljanje s tveganji davčne skladnosti in ostale inštrumente za povečanje davčne skladnosti. V peto poglavje doktorske disertacije smo vključili lastno empirično raziskavo o vrednotenju zakonodaje. V okviru istega poglavja smo predstavili še značilnosti Indeksa spoštovanja pravne države, ki se v Svetu že uporablja, ter lasten koeficient spreminjanja davčnih predpisov kot novo znanstvenoraziskovalno dognanje. Teoretičnemu delu sledi v šestem poglavju empirični del, v katerem smo predstavili raziskovalno delo. Uvodoma smo v šestem poglavju predstavili cilje raziskave, hipoteze doktorske disertacije, potek raziskave in uporabljene raziskovalne metode ter opredelili temeljne konstrukte znanstvene raziskave.
Keywords:davčna skladnost, davčna agresivnost, stroški davčne skladnosti, kazalniki davčne skladnosti, merjenje stroškov davčne skladnosti, gospodarska rast
Year of publishing:2018
Publisher:V. Štager]
Source:[Maribor
UDC:336.22
COBISS_ID:13070364 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:600HHHTO
Views:835
Downloads:94
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:15.04.2018

Secondary language

Language:English
Title:Impact of Tax Complexity on Tax Compliance and Measuring the Macroeconomic Effects of Tax Compliance Costs
Abstract:In the introductory part we defined the research problem of the doctoral dissertation, namely, the study of the impact of Tax Complexity on Tax Compliance. We have recorded the objective, namely, the study of the field of Tax Compliance, with a special emphasis on the Costs of Tax Compliance and empirical verification of our own Model For Measuring The Macroeconomic Effects Of Tax Compliance Costs. We have established the basic thesis of the doctoral dissertation, namely, whether the reduction of the Costs of Tax Compliance causes macroeconomic effects; In this connection, we have raised ten hypotheses. The introduction of the original scientific contributions, the assumptions and limitations were used, and the methods of research are presented used in both the theoretical and the empirical parts of the doctoral dissertation. In the second Chapter, we wrote the theoretical background in the field of Tax Complexity in relation to Tax Aggression, and presented our own definition of Tax Complexity and Tax Aggressiveness, based on scientific literature in this field. We presented the causes and indicators of Tax Complexity, and provided an exhaustive qualitative overview of the previous studies on Tax Complexity and Tax Aggression. In the second chapter of the doctoral dissertation, we included two of our own empirical researches, namely: A study on changing tax regulations, comparable for Slovenia, Austria, Great Britain, Croatia, Bulgaria, Hungary, the Czech Republic, Romania and Poland; a survey of the prices of audit services for Slovenia. Significant new scientific research findings also present new variables of Tax Complexity, which we have identified for Public Interest Entities whose shares are listed on the organized market. The third Chapter presents the theoretical background in the area of Tax Compliance, where, using scientific literature, we presented the current Tax Compliance Theory and the types of Tax Compliance Costs. We have added our own definition of Tax Compliance. We have provided a comprehensive qualitative overview of research on Tax Compliance and research on the measurement of Tax Compliance Costs, which are the basis for conducting our main empirical research. An overview of the current scientific research has been divided into three groups: Surveys on measuring the Costs of Tax Compliance; investigation of Psychological Costs arising from Stress and other factors in achieving Tax Compliance; stress research in accounting. In the third chapter of the doctoral dissertation, we included our own empirical research on organizational and personality factors of stress, and health problems related to the stress that taxpayers have in achieving Tax Compliance. Within the same chapter, we presented the macroeconomic effects of Tax (non)compliance. In the fourth Chapter, we presented the existing models for measuring the Costs of Tax Compliance and their useful value, and presented our own proposal for measuring the Macroeconomic Effects of Tax Compliance Costs. Chapter 5 presents a presentation of Instruments to increase Tax Compliance, stating: European Commission Regulations and Tools to increase Tax Compliance; other international rules and tools to increase Tax Compliance; the system of assessing the tax system, penalizing tax offenses as an instrument for increasing Tax Compliance, managing the risks of Tax Compliance and other instruments for increasing Tax Compliance. In the fifth chapter of the doctoral dissertation, we included our own empirical research on the evaluation of legislation. In the same chapter, we also presented the characteristics of the Rule of Law Index already in use in the Council, as well as our own coefficient of changing tax regulations as a new scientific and research knowledge. The theoretical part of the trace in the sixth Chapter is the empirical part, in which we presented the research work.
Keywords:Tax Complexity, Tax Agressivness, Tax Compliance Costs, Indicators of Tax Complexity, Measurement of Tax Compliance Costs, Economic Growth


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica