| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:KRŠITEV PRAVICE NA PODLAGI 6. ČLENA EKČP V RAZMERJU DO UPORABE PRAVIL ZPP Z ANALIZO SODNE PRAKSE
Authors:Podvršnik, Sergeja (Author)
Ivanc, Tjaša (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Podvrsnik_Sergeja_2018.pdf (924,62 KB)
MD5: EA92477115DF603E578B93BACD2F3B33
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PF - Faculty of Law
Abstract:V magistrskem delu obravnavamo prvi odstavek 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, torej pravico do poštenega sojenja. V navedenem odstavku je določeno, da ima vsakdo pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumen roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko izločena iz sojenja deloma ali v celoti v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, pa tudi tedaj, kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebnih okoliščin javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti. V magistrskem delu zraven teorije predstavljamo razlage, stališča ter odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice glede kršitev navedenega odstavka. Najpomembnejša pridobitev z vidika Evropskega sodišča je reševanje pritožb posameznikov, preko katerih se ohranja in širi pomen človekovih pravic ter vzpodbuja oziroma prisili vlade posameznih držav sprejemati ukrepe za izboljšanje delovanja domačih institucij. Pristop Evropskega sodišča je torej kazuističen ter praviloma zahteva, da so upoštevane vse okoliščine konkretnega primera in poznavanje celotnega judikata. Ravno s tega vidika smo podrobneje predstavili novejši sodbi proti Sloveniji, in sicer Tence proti Sloveniji in Aždajić proti Sloveniji, ter še nekatere druge sodbe tako proti Sloveniji kot tudi proti drugim državam. Pravica do poštenega sojenja je ena izmed največkrat uveljavljenih kršitev s strani pritožnikov hkrati pa največ sodb zadeva prav kršitev te pravice. Slovenija je s podpisom Konvencije omogočila, da so odločbe slovenskih sodišč, na podlagi posameznih pritožb povržene presoji ESČP. Procesna jamstva glede civilnih sodnih postopkov lahko uvrstimo v dve temeljni skupini. V prvi skupini so pravice posameznika do sodišča, to je zagotovitev, da lahko posameznik doseže, da bo o njegovih pravicah odločalo sodišče. V drugi skupini pa imamo pravice posameznika v postopku, ko do njega pride. V okviru te skupine so predstavljene pravica do izjave oziroma pravica do kontradiktornega postopka, pravica do enakega varstva pravic, pravica do pritožbe ter pravica do sojenja v razumnem roku. V magistrskem delu je predstavljeno tudi, kako je pravica do poštenega sojenja zagotovljena skozi določila Zakona o pravdnem postopku, ter nekatere s tem povezane novosti, ki jih je prinesla novela ZPP-E. ESČP je pristojno le za odločanje o tem, ali je država kršila EKČP ali katerega od njenih protokolov, in v primeru, da nacionalno pravo države podpisnice dovoljuje le delno zadoščenje, lahko ESČP oškodovani stranki nakloni pravično zadoščenje. Države podpisnice v večini primerov upoštevajo sodbe ESČP, a se načini izvrševanja med seboj razlikujejo med drugim tudi zato, ker države izvršujejo sodbe Sodišča skladno s svojimi nacionalnimi predpisi. V zadnjem delu magistrskega dela je predstavljeno, kaj sodba Sodišča pomeni za oškodovanca v Sloveniji ter ureditev v nekaterih tujih državah, ki imajo v svojih civilnih procesnih zakonih predvideno izredno pravno sredstvo v primeru sodbe Sodišča.
Keywords:pravica do poštenega sojenja, Evropsko sodišče za človekove pravice, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravica dostopa do sodišča, pravice v postopku, Zakon o pravdnem postopku, ukrepi za vzpostavitev prejšnjega stanja
Year of publishing:2018
Publisher:S. Podvršnik]
Source:[Maribor
UDC:341.645.2.037(043.3)
COBISS_ID:5548331 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:AYM7KK6X
Views:1668
Downloads:373
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:PF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:11.02.2018

Secondary language

Language:English
Title:BREACH OF RIGHT UNDER ARTICLE 6 OF THE ECHR (European Convention on Human Rights) IN RELATION TO THE APPLICATION OF THE CPA (Civil Procedure Act) RULES WITH THE ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE
Abstract:In this master thesis, we deal with the first paragraph of Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights, namely the right to a fair trial. The mentioned paragraph provides that everyone has the right to debate their civil rights and obligations or any criminal charges against them in a fair and public manner and within a reasonable time, by an independent and impartial tribunal established by law. The judgment must be pronounced in public, but the press and the public may be excluded from the trial, completely or partly, in the interest of morality, public order or national security, if this is required in a democratic society for the benefit of minors or the protection of private life of the parties, or even if according to the Court's opinion, due to special circumstances, the trial's publicity would damage the interests of justice. In the master thesis, beside the theory, we present explanations, positions and decisions of the European Court of Human Rights regarding violations of the mentioned paragraph. The most important acquisition from the Court's point of view is to solve the complaints of individuals through which the importance of human rights is maintained and expanded, and encourage or force the governments of individual countries to take measures to improve the functioning of domestic institutions. The approach of the Court of Justice is therefore a casuistic one and, as a rule, requires that all the circumstances of the concrete case and knowledge of the whole judiciary must be taken into account. From this point of view, we presented in more detail the recent judgments against Slovenia, namely Tence versus Slovenia and Aždajić versus Slovenia, and some other judgments both against Slovenia and against other countries. The right to a fair trial is one of the most commonly enforced violations by the complainants, while the majority of judgments concern the violation of this right. By signing the Convention, Slovenia allowed the decisions of the Slovenian courts, based on individual complaints, to be subject to the assessment of the ECHR. Procedural guarantees regarding civil litigation can be classified into two basic groups. In the first group, we find the individual's rights to the court, that is, to ensure that an individual can achieve that his or her rights will be decided by the court. In the second group, however, we have the rights of an individual in the process happening. Within this group, the right to a statement or the right to an adversarial procedure, the right to equal protection of rights, the right to appeal, and the right to a trial within a reasonable time are presented. The master thesis also shows how the right to a fair trial is ensured through the provisions of the Code of Civil Procedure, and some related novelties brought about by the amended CPA. The European Court of Human Rights only has jurisdiction to decide whether the State has violated the ECHR or one of its protocols and, in the event that the national law of a State Party allows only partial satisfaction, the ECHR may impose a just satisfaction on the injured party. States Parties, in most cases, take into account the judgments of the European Court of Human Rights, but the means of enforcement differ among themselves, inter alia, because States enforce judgments of the Court in accordance with their national regulations. In the final part of the master's thesis, we explain what the judgment of the Court means for the injured party in Slovenia and the regulation in some foreign countries, which have an extraordinary legal remedy in their civil procedural laws in the case of the Court's judgment.
Keywords:right to a fair trial, the European Court of Human Rights, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the right of access to justice, the rights in the procedure, the Code of Civil Procedure, measures to restore the situation


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica