| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Družba spektakla kot temeljni oblikovalec osebnosti in psihopatologij sodobnega človeka
Authors:ID Auer, Jernej (Author)
ID Dežman, Zlatan (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf UN_Auer_Jernej_2015.pdf (932,10 KB)
MD5: 982BD0C672D6FA3B85B75772904E7F68
 
Language:Slovenian
Work type:Undergraduate thesis
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:PF - Faculty of Law
Abstract:Diplomsko delo, ki je pred vami je sestavljeno iz treh delov. Prvi del zaobsega kratek zgodovinski pregled razvoja Guy Debordove misli in njegove Situacionistične Internacionale. Bralec se v prvem delu sreča z osnovnimi termini ter filozofsko konstrukcijo, ki tvori idejo družbe spektakla. Družba spektakla je obrazložena tako iz vidika akcij revolucionarjev (détournement), kot tudi različnih pojavnih oblik (skoncentrirana, difuzna in integrirana oblika) ter njenih osnovnih karakteristik (večna sedanjost, nenehna tehnološka inovacija, skrivnostnost, popačena realnost itd.). V drugem delu se preide nekoliko bližje posamezniku, ki prebiva v omenjeni družbi in se ga proučuje iz antropološke/darvinistične perspektive, vpliva izobraževalnega sistema, potrošništva, medijske manipulacije ter drugih faktorjev. V tem delu se želim dokopati do ugodnih zunanjih pogojev ter posameznikovih nagnjen in šibkosti, ki vzajemno poustvarjajo ugodno podlago za pojav in obstoj družbe spektakla. V tretjem delu se diplomsko delo popolnoma osredotoči na psihodinamiko, ki se poustvarja v slehernem posamezniku, kot odraz poprej opisane družbe . Podrobneje sta razdelani antisocialna in narcisoidna osebnostna motnja. Zavedajoč, da gre v obeh primerih za klinične kategorije se položaj posameznika raziskuje tudi iz drugih vidikov in pristopov, ki vključujejo vseprisotno skrb za status, nasilje, razrahljane medčloveške odnose, filozofijo denarja itd.. Tretji del vključuje tudi kritiko konvencionalnih psihiatrično/psiholoških pristopov, farmacevtske industrije in DSM zbornika, ki s pretirano individualno znanstvenim pristopom, zanemarjajo splošno družbeno klimo kot eno glavnih povzročiteljic omenjenih osebnostnih motenj. Na tak način se za ceno profita in gospodarske koristi peščice, celotno odgovornost prevali na posameznika samega, ki je popolnoma nezaščiten in izpostavljen družbi, ki kar kliče po rušenju duševnega in telesnega zdravja. Kritična psihologija ter kriminologija vidita rešitev v socialnem inženiringu, pravo je v končni fazi zgolj orodje v rokah kapitala, ki legalizira škodljive prakse ob tem, ko se posameznik kot vrtavka odbija od zunanjih in notranjih preprek, vrtincev in orkanov.
Keywords:Guy Debord, Situacionistična Internacionala, družba spektakla, antropološke predispozicije, izobraževanje, potrošništvo, medijska manipulacija, antisocialna osebnostna motnja, narcisoidna osebnostna motnja, farmacevtska industrija, DSM zbornik, kritična psihologija, kritična kriminologija
Place of publishing:Maribor
Publisher:[J. Auer]
Year of publishing:2015
PID:20.500.12556/DKUM-54222 New window
UDC:343:7.036.82(043.2)
COBISS.SI-ID:4984107 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:WECU5VG2
Publication date in DKUM:08.12.2015
Views:1945
Downloads:224
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:PF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Society of the Spectacle as fundamental creator of personality and psychopathology of modern man
Abstract:The thesis, which is in front of you is composed of three parts. The first part encompasses a brief historical overview of Guy Debord's thoughts and his Situationist International. The reader is introduced to the basic terms and philosophical structures that forms the idea of the society of spectacle. Society of the Spectacle is explained both in terms of the actions of revolutionaries (détournement), as well as various forms (concentrated, diffuse and integrated form), and its basic characteristics (eternal present, continuous technological innovation, mystery, distorted reality, etc.). The second part moves a bit closer to an individual who resides in this company and who is studied from an anthropological/Darwinian perspective, the impact of the education system, consumerism, media manipulation, and other factors. In this section I want to expose the favorable external conditions and an individual propensity and weaknesses that mutually reproduce a favorable ground for the emergence and existence of the spectacle society. In the third part, study fully concentrates on the psychodynamic that is created in every individual, as a reflection of the society previously described. This mentioned part contains advanced elaboration of antisocial and narcissistic personality disorders. Fully conscious that in both cases we talk about clinical categories of indiviudal state of mind, the position of the individual is also explored within other aspects and with approaches that include the ubiquitous concern for status, violence, loose interpersonal relationships, philosophy, money, etc.. The third part includes a critique of conventional psychiatrical/ psychological approaches, the pharmaceutical industry, DSM code that with their excessive individual scientific approach, neglect the general social climate as one of the main causes of the mentioned personality disorders. In this manner, the price of profit and economic benefit of a few, pass responsibility on to the individual himself, who is completely unprotected and exposed to society that calls for the demolition of mental and physical health. Critical psychology and criminology see the solution in the social engineering, the law is ultimately just a tool in the hands of capital, a tool which legalises harmful practices due to which the individual rotates as a peg top that hits the internal and external obstacles, vortices and hurricanes.
Keywords:Guy Debord, the Situationist International, society of the spectacle, anthropological predispositions, education, consumer, media manipulation, antisocial personality disorder, narcissistic personality disorder, the pharmaceutical industry, DSM code, critical psychology, critical criminology


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica