| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:NAČRTOVANJE ČLOVEŠKIH VIROV KOT DEJAVNIK USPEHA MALIH PODJETIJ
Authors:Sapač, Jasmina (Author)
Uršič, Duško (Mentor) More about this mentor... New window
Treven, Sonja (Co-mentor)
Files:.pdf MAG_Sapac_Jasmina_2010.pdf (1,39 MB)
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:Danes se vsa podjetja soočajo z mnogimi izzivi in spreminjajočimi se pogoji poslovanja. Na trgu delovne sile prevladuje vedno večja konkurenca, ki od podjetij in zaposlenih zahteva večjo kakovost dela, izdelkov in storitev. V takšnem nepredvidljivem okolju je zahteva po vse večji kakovosti izziv, ki ga je brez ustreznih kadrov nemogoče uresničiti, kajti prav oni so tisti, ki oblikujejo in proizvajajo najrazličnejše storitve in izdelke. Zato je pomembno, da imamo v podjetju prave ljudi na pravem mestu. Le človek s svojo edinstvenostjo lahko zagotovi drugačnost in neposnemljivost, ki je dandanes temelj uspešnosti slehernega podjetja. Vse drugo je mogoče kopirati. Večja podjetja se vedno bolj zavedajo pomena zaposlenih, zato vlagajo vedno več časa in truda v pridobivanje in izbiro kadrov. Zavedajo se, da je trud, čas in denar, ki ga vložijo v proces pridobivanja in izbiranja pravega kandidata mnogo manjši, kot pa posledice zaposlitve osebe, ki ne ustreza merilom. Bistvo načrtovanja človeških virov je torej v doseganju znosne uspešnosti podjetja in odgovornosti s pomočjo razvoja sposobne delovne sile. Magistrsko delo obravnava problematiko managementa človeških virov v malih podjetjih, s posebnim poudarkom na načrtovanju človeških virov. Mala podjetja se v veliki meri še ne zavedajo pomena človeških virov ter posledično človeške vire tudi ne načrtujejo. Celotno magistrsko delo je vsebinsko logično umeščeno v najsodobnejše trende na področju managementa in načrtovanja človeških virov. V tej luči so človeški viri obravnavani kot gonilna sila podjetja. Mala podjetja kot glavni aspekt gospodarstva vsake države zaposlujejo veliko ljudi in imajo možnost rasti, vendar pa so informacije s področja managementa in načrtovanja človeških virov v malih podjetij tako skope, da je zelo težko opredeliti vlogo samega managementa človeških virov v teh podjetjih. V okviru teoretičnega dela magistrskega dela so človeški viri, management človeških virov in načrtovanje človeških virov proučevani v širšem kontekstu. Pri tem je poseben poudarek namenjen proučitvi pomena človeških virov za podjetje, saj so le-ti vreden, redek, neposnemljiv in nezamenljiv vir vsakega podjetja. Teoretični diskurz se nadaljuje z značilnostmi, okoljskimi in kontekstualnimi spremembami v povezavi z managementom človeških virov, opredelitvi načrtovanja človeških virov kot funkciji managementa, opredelitvi njegovega pomena, komponent, prepletenosti z vsemi ravnmi managementa v podjetju, opredelitvi okoljskih, kontekstualnih in organizacijskih sprememb pri načrtovanju človeških virov ter opredelitvi trendov, izzivov, nalog in vlog managerjev pri načrtovanju človeških virov. Posebno poglavje je namenjeno tudi predstavitvi trendov v zaposlovanju in spreminjajočih se vzorcev dela. V okviru raziskovalnega dela magistrskega dela so predstavljeni rezultati raziskave o obstoju in pomenu načrtovanja človeških virov v malih podjetjih, v kateri je sodelovalo sto malih slovenskih podjetij. Izvedena raziskava je rezultirala v preveritvi zavedanja pomena načrtovanja človeških virov ter obstoju ali neobstoju tovrstnega načrtovanja v malih podjetjih. Drugi del raziskovalnega dela predstavlja osnutek modela načrtovanja človeških virov za podjetje X, d.o.o., ki spada med mala podjetja. Model obsega štiri korake, ki si sledijo v zaporedju, in sicer: postavitev strateških smernic, izvedba analize delovne sile, implementacija načrta ter kontroliranje, ocenjevanje in revizija načrta. Večina načrtov človeških virov ne zahteva kompliciranih tehnik ali programskih orodij, prav tako podjetja ne uporabljajo kompleksne statistične metode, saj je okolje podjetja preveč nestabilno in zato ni mogoče natančno napovedati povpraševanja po delovni sili.
Keywords:malo podjetje; uspešnost malih podjetij; človeški viri; človeški kapital; znanje; management človeških virov; okoljske in kontekstualne spremembe; organizacijske spremembe; konkurenčna prednost; strateški management človeških virov; načrtovanje človeških virov; ravni managementa; ovire pri načrtovanju človeških virov; naloge in vloge managerjev; trendi in izzivi managerjev; primanjkljaj načrtovanja človeških virov; trendi v zaposlovanju; spreminjajoči se vzorci dela;
Year of publishing:2010
Publisher:[J. Sapač]
Source:Murska Sobota
UDC:331.5
COBISS_ID:10443036 Link is opened in a new window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:3RTHAN1O
Views:4277
Downloads:812
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:HUMAN RESOURCE PLANNING AS SUCCESS FACTOR IN SMALL BUSINESS
Abstract:Today business are fronted with many challenges and changing business conditions. There is ongoing competition in the workforce market, which from companies and employees demand quality of work, products and services. In this unpredictable environment is quality the challenge, which can't be met without proper workforce. Employees are those who design and produce various products and services. Therefore, is very important for a company to have the right people on the right place. Only human with its uniqueness and non-substitutable factor is key success factor of every company. Everything else can be copied. Middle size and large company are becoming more aware of the importance of human resources. That is why they are spending more money, time and effort in recruiting right personnel. They know that the time, effort and money that is used for recruiting and selecting the right person is a lot less damaging than hiring the wrong person. Essence of human resource planning lies in reaching tolerable success of company and responsibility with help of capable workforce. The master thesis deals with the entire problematics of human resource management in small business, with special emphasis on human resource planning. Small businesses don't realize the importance of human resources and consequently don't plan them. The entire thesis is, regarding the contents, included in the most modern trends of human resource management and human resource planning. In this sense, human resources are presented as leading force of every company. Small business, as main economic aspect of every county, are employing many people and have ability to grow, but because of lack of information about management and human resource planning, the importance of the role of human resource in small businesses is very hard to define. Within the theoretical discourse of this master thesis, human resources, human resource management and human resource planning are studied in the broader context. Special emphasis is on studying the value of human resources as they are valuable, rare, inimitable and non-substitutable asset of every company. Theoretical discourse continues with characteristics, environmental and contextual changes in management of human resources, defining of human resource planning as main function of human resource management, its meaning to a company, its components, involvement of every level of management, environmental, contextual and organizational changes in human resource planning, defining future trends, challenges, functions and roles of managers in human resource planning process. Special chapter is intended for presenting future trends in employment and changing patterns of work. Within the empirical discourse of the thesis the results of the survey on the existence and the meaning of human resource planning in small businesses are presented. There participated hundred small businesses. The research involved examining degree of realization of the importance of human resource planning and whether such planning exist or not in studied companies. Second part of empirical discourse presents draft of model for human resource planning in company X, d.o.o., which is a small business. The model has four steps, which follows: defining strategic guidelines, workforce analysis, implementation and controlling, evaluation and audition of developed plan. Most human resource plans don't require complicated techniques and program tools. Neither do company use complex statistical methods because business environment is too unstable and therefore is impossible to thoroughly predict workforce demand.
Keywords:small business; small business success; human resources; human capital; knowledge; human resource management; environmental and contextual changes; organizational changes; competitive advantage; strategic human resource management; human resource planning; levels of management; human resource planning barriers; functions and roles of manager; trends and challenges for managers; lack of human resource planning; trends in employment; changing patterns of work.


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica