| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu
Authors:Zupanc, Darko (Author)
Bren, Matevž (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf DR_Zupanc_Darko_2010.pdf (3,00 MB)
MD5: CD94297A3ECDD579A25DE71850E74F98
 
Language:Slovenian
Work type:Dissertation (m)
Organization:FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj
Abstract:Organizacije naj bi imele postavljene jasne cilje kakovosti, upravljanje sistema in odločanje na različnih nivojih naj bi temeljilo na analizah in relevantnih podatkih. Tradicionalni vzgojno-izobraževalni sistemi in šolske prakse pogosto ne sledijo tem zahtevam. Načrtovanje v šolstvu ne more temeljiti zgolj na naštevanju učnih vsebin in metod, ampak mora biti usmerjeno učno-ciljno. Kurikul že v konceptu pomeni nekaj drugega kot učni načrt, presega zgolj načrtovanje poučevanja in učenja. Osnovne zahteve kurikularnega pristopa so racionalnost, eksaktnost in preverljivost učnih ciljev. Kurikul se obravnava na treh ravneh: načrtovani, izvedbeni in še posebej doseženi kurikul, kjer se preverja v učnem procesu dosežene merljive učne cilje. V šolskem sistemu je potrebno opredeliti standarde znanja. Opisovanje vsebinskih standardov znanja (ang. content standards) ni dovolj. Z nacionalnimi preizkusi znanja in/ali državnimi izpiti je potrebno umeriti standarde dosežkov (ang. performance standards). V šolskih sistemih z državnimi izpiti, kot je v Sloveniji matura, ali drugimi oblikami nacionalnih preverjanj znanja se dosežke poleg certificiranja lahko uporabi za povratno informacijo učiteljem, šolam in drugim strokovnjakom. Tako pridobljeni rezultati sumativnega (zbirnega) preverjanja znanja se lahko uporabijo za načrtovanje učiteljevega dela v prihodnje in za poučevanje naslednjih generacij učencev; to se opredeli kot drugi nivo formativnega preverjanja znanja. Namen formativnega preverjanja je, da se ugotovi katere prilagoditve, dopolnitve in usmeritve pri poučevanju in učenju so potrebne, ko se znanje še oblikuje (formira). Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja kot orodje upravljanja v šolstvu lahko na dolgi rok sistematično vodi k izboljšavam pri poučevanju, večji učinkovitosti in managementu kakovosti. Disertacija v empiričnem delu opisuje razvoj, zgradbo in zmožnosti Orodja za analize izkazanega znanja ob zaključku srednje šole, slovenskega sistema povratnih informacij za šole (ang. School Performance Feedback System). Z razvojnim in raziskovalnim delom, je bila kot nadgradnja razvito Orodje za upravljanje v šolstvu, kot prispevek k razvoju managementa kakovosti v šolskih sistemih z zunanjim preverjanjem znanja. Disertacija vsebuje rezultate in izsledke več raziskav: · Prikaz zgolj enega kazalca lahko ustvarja zmotno predstavo o uspešnosti šole pri pripravi in usposabljanju dijakov za maturo. · Pri izbiri maturitetnih predmetov pride do pomembnih razlik med predmeti; naravoslovne predmete izbirajo dijaki z višjim doseženim splošnim znanjem, družboslovne predmete pa dijaki z nižjim doseženim splošnim znanjem. · Šola oz. oddelki na šoli po dosežkih v znanju med predmeti niso homogeni; niso enako uspešni pri vseh šolskih predmetih. Šola oz. oddelek na šoli je pri enem od predmetov lahko nadpovprečno uspešen, pri drugem pa podpovprečno. · V nekaj zaporednih letih na šoli lahko pride do pomembnih sprememb v splošnem uspehu zaradi variabilnosti v dosežkih pri posameznih predmetih. · Poleg variabilnosti dosežkov v splošnem uspehu in/ali pri posameznem predmetu med šolami je enako pomembna tudi variabilnost dosežkov splošnega uspeha in/ali variabilnost dosežkov pri posameznem predmetu med oddelki znotraj šole. · Pri izključno eksterno ocenjenih delih izpitov se fantje pri ocenjevanju doseženega znanja in spretnosti približajo dekletom in jih lahko celo presežejo. · Dodeljene učiteljeve točke za interne dele izpitov so pri nekaterih predmetih v povprečju bližajo maksimalni vrednosti in se iz leta v leto povečujejo. Ta pojav se lahko opredeli kot inflacija ocen. Metoda stalnega analiziranja izkazanega znanja učencev kot orodje upravljanja v šolstvu se lahko uporablja pri ekspertnem vodenju nacionalnih šolskih politik (državni nivo), na nivoju šolskega managementa (ravnateljev) in v svetih šol v okviru managementa kakovosti (šolski nivo), na nivoju strokovnih aktivov in predmetnih učiteljev kot vodij
Keywords:standardi znanja v izobraževanju, kurikul, sumativno preverjanje znanja, dosežki učenca, kakovost v izobraževanju, orodje za upravljanje, orodja managementa kakovosti, učinkovitost v izobraževanju, samoevalvacija, izboljšave v šolstvu, stalno izboljševanje, analiza variabilnosti, s podatki podprto odločanje, podatki o doseženem znanju, sistem povratnih informacij v šolstvu
Year of publishing:2010
Source:Kranj
COBISS_ID:251936512 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:PSPZTK4Q
Views:4028
Downloads:311
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FOV
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Ongoing Analyses of Student Assessment Data Method as a Management Tool in Education
Abstract:Organisations should have clear quality goals, and the managing of the system and decision-making on different levels should be based on analyses and relevant data. Traditional educational systems and practices often do not follow these requirements. Planning in education cannot be based simply on lists of learning contents and methods, but must be oriented towards learning objectives. The curriculum is conceptually different from an instructional plan and it goes beyond the mere planning of teaching and learning. The fundamental requirements of the curricular approach are rationality, exactness, and the verifiability of learning objectives. The curriculum is considered on three levels: the intended, implemented, and especially attained or achieved curriculum, where the achieved measurable learning objectives are assessed. Within the school system, the standards of knowledge must be defined. Describing content standards is not sufficient. With the help of the national assessment of knowledge and/or public examinations it is necessary to set performance standards. Within school systems with public examinations, for example, the Matura exam in Slovenia or other formats of a national assessment of knowledge, such achievements can be used as feedback for teachers, schools, and other experts, in addition to being used for certification. Thus the gathered data of summative assessment can be used for planning future instructional activities – proposed for new groups of students; this is considered as a secondary level of formative assessment. The function of formative assessment is to establish which adjustments, additions, and directions are needed in the teaching and learning process while the knowledge is still forming. The ongoing analysis of the student assessment data method used as a management tool can in the long run systematically lead to improvements in teaching, effectiveness, as well as assessment and quality assurance. In its empirical part, this dissertation describes the development, structure, and capabilities of the Assessment of/for Learning Analytic Tool (ALA Tool), the Slovenian School Performance Feedback System. Within our researches, as a contribution to the development of quality management in school systems with external examinations, we upgraded the Tool for management in education. The dissertation contains results and outcomes of several studies: • Showing only one indicator can paint an erroneous picture of how successful a school is in preparing and instructing students for the Matura exam. • When selecting the subjects for the Matura exam, the following important variability can be observed: science optional subjects are selected by candidates with better overall achievement, while social science optional subjects are selected by candidates with significantly lower overall achievement. • Schools, or individual classes within the school, are not homogenous as far as their achievements in particular subjects are concerned; they are not equally successful at all school subjects. A school, or an individual class, can be above average in one subject, and below average in another. • Over several consecutive years there can be important changes in overall achievement in a school due to the variability in results in individual subjects. • In addition to the variability of the overall achievement and/or in individual subjects in different schools, the variability of the overall achievement and/or in individual subjects between classes within the same school is equally important. • The gap between boys and girls in externally assessed exam achievements is narrowing, and boys can even surpass girls. • Teacher-allocated points at internal parts of examinations have on average approached the maximum value in some subjects and increase every year. This phenomenon can be defined as grade inflation. The ongoing analyses of the student assessment data method as a management tool in education can be used in the expert management of school policy (the national level), among princip
Keywords:Educational Standards, Curriculum, Summative Assessment, Student Achievement, Quality in Education, Management Tool, Quality Management Tool, Educational Effectiveness, Self-evaluation, School Improvement, Ongoing Improvement, Variability Analysis, Data-driven decision making, Student Assessment Data, School Performance Feedback System


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica