| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:OBRAVNAVANJE RAZLIČNIH ZVRSTI JEZIKA V NEUMETNOSTNIH BESEDILIH PRI POUKU SLOVENŠČINE V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Authors:Hamler, Iris (Author)
Zemljak Jontes, Melita (Mentor) More about this mentor... New window
Pulko, Simona (Co-mentor)
Files:.pdf UNI_Hamler_Iris_2010.pdf (1,06 MB)
 
Language:Slovenian
Work type:Undergraduate thesis (m5)
Organization:FF - Faculty of Arts
Abstract:V diplomskem delu Obravnavanje različnih zvrsti jezika v neumetnostnih besedilih v tretjem triletju osnovne šole (poudarek na narečju in interesnih govoricah) so v uvodu predstavljene zvrsti in snopi zvrsti, kjer smo izpostavili socialne zvrsti jezika. Le-te delimo na knjižni in neknjižni jezik. Knjižni jezik se deli še na zborni in na splošno- ali knjižnopogovorni jezik, neknjižni jezik pa na pokrajinsko pogovorni in na zemljepisna narečja. Poleg vseh socialnih zvrsti smo predstavili še modifikacije osnovnih socialnih zvrsti, t. i. interesne govorice, kot so sleng, žargon in latovščina (argo). Več pozornosti smo namenili slengu, govorici mladih, saj tudi učbeniški kompleti v večji meri pri interesnih govoricah obravnavajo samo sleng. V nadaljevanju diplomskega dela sledi analiza Pouk slovenščine v osnovni šoli, ki je zelo povezan in odvisen od devetletnega osnovnega šolanja (devetletke), njenih ciljev ter organizacijskih in vsebinskih sprememb. Pouk slovenščine se tako v osnovni šoli deli na tri triletja. V I. triletje spadajo 1., 2. in 3. razred, v II. triletje 4., 5. in 6. razred, v III. triletje pa 7., 8. in 9. razred. Posvetili se bomo pouku slovenščine v tretjem triletju (torej v 7., 8. in 9. razredu) osnovne šole, torej tudi obravnavi splošnih, funkcionalnih in izobraževalnih ciljev pri obravnavi neumetnostnih besedil tega triletja. Pri pouku slovenščine je potrebno upoštevati tudi naloge in cilje sodobnega jezika, ki temeljijo na sporazumevalni zmožnosti učencev, zato nas zanima, v kolikšni meri so zmožni tvoriti in sprejemati različna besedila glede na različne okoliščine, namen in vsebino. Pri pouku slovenščine prav tako ne smemo pozabiti na didaktična načela kot osnovne smernice, ki vplivajo na izbiro celotnega učnega procesa in nas opozarjajo na bistvene značilnosti uspešnega pouka ter nas svarijo pred različnimi pomanjkljivostmi v poučevanju. Jedro diplomskega dela temelji na predstavitvi vseh učbeniških kompletov za pouk slovenščine v tretjem triletju in na preučevanju ter analizi le-teh pri obravnavi različnih zvrsti jezika v neumetnostnih besedilih v tretjem triletju osnovne šole. Predstavljeni so učbeniški kompleti HURA ZA SLOVENŠČINO! (DZS), SLOVENŠČINA (Mladinska knjiga) in SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN (Rokus). Pregled učbeniških kompletov temelji na obravnavi različnih (socialnih) zvrsti jezika, s poudarkom na narečju in interesnih govoricah. Pri obravnavi narečja lahko iz učnega načrta razberemo dvojno vlogo le-tega: na eni strani je narečje kot izhodišče za usvajanje knjižnega jezika, na drugi pa gre za usvajanje narečja kot socialne zvrsti. Namen diplomskega dela je predstaviti socialne zvrsti jezika in zastopanost le-teh tako v učnem načrtu kot v učbeniških kompletih za tretje triletje osnovne šole in hkrati ugotoviti, ali se določeni učbeniški kompleti dovolj posvečajo omenjeni tematiki oziroma ali se skladajo s tem, kar predvideva učni načrt. Pomembno je tudi ugotoviti, katere vrste nalog so pri preučevanju omenjene tematike predvidene (naloge zaprtega tipa, naloge polodprtega tipa ali naloge odprtega tipa) in koliko je teh nalog. Poleg omenjene analize učbeniških kompletov bomo s pomočjo ankete poskušali ugotoviti, kaj o zastopanosti socialnih zvrsti v učbeniških kompletih in skladnosti le-teh z učnim načrtom menijo učitelji slovenščine petih različnih osnovnih šol. Na podlagi vsebinskega pregleda in analize vseh učbeniških kompletov lahko ugotovimo, da so analizirani učbeniški kompleti skladni z učnim načrtom, torej za obravnavano tematiko uresničujejo z učnim načrtom predpisane vsebine in cilje, vezane na narečje in interesne govorice. Čeprav so učbeniški kompleti skladni z učnim načrtom, je možno opaziti razlike, ki se pojavljajo v vlogi oziroma pomenu, ki jo obravnavani tematiki pripisujejo posamezni učbeniški kompleti.
Keywords:Ključne besede: socialne zvrsti, modifikacije socialnih zvrsti, pouk slovenščine v tretjem triletju, učbeniški kompleti, učni načrt.
Year of publishing:2010
Publisher:[I. Hamler]
Source:Maribor
UDC:811.163.6'276(043.2):373.3.091.3
COBISS_ID:17801480 Link is opened in a new window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:6REWECLI
Views:3668
Downloads:217
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:DEALING OF DIFFERENT LANGUAGE GENRES IN INARTISTIC TEXT IN TEACHING OF SLOVENE IN THE THIRD TRIENNIUM OF PRIMARY SCHOOL
Abstract:Abstract In my diploma work, Obravnavanje različnih zvrsti jezika v neumetnostnih besedilih v tretjem triletju osnovne šole (emphasis on the dialect and speak of interest) in the introduction are primarily presented genres and bundles of genre where I focused on the social genre of language. The social genres of language are divided into literary language and non-literary language, within it the literary language is divided into meager language and in general- or literary-colloquial language, non-literary language is divided into provincially-colloquial language and into geographical dialects. In addition to all social genres I have also presented a modification of the basic social genres, so called interest languages, which are slang, jargon and lingo (ARGO). I paid more attention to slang, language of young people, because also textbook sets in greater extent in interest languages treat just slang. In following of my diploma work follows Slovene lessons in primary school, which is highly integrated and dependent on the nine-year basic education (devetletke), its aims and the organizational and contextual changes. The Slovene lessons in primary school is divided into three trienniums; in Ist triennium belong 1st, 2nd and 3rd class, in IInd triennium 4th, 5th and 6th class and in IIIrd triennium 7th, 8th and 9th class. I will devote my work to the Slovene lessons in the third triennium (therefore in the 7th, 8th and 9th class) of elementary school, which in turn implies a proceeding of general, functional and educational aims in proceeding of inartistic texts in the third triennium. In the Slovene lessons tasks and aims of modern language also must be taken in consideration, which are based on the communicative abilities of students, this means that they are able to produce and accept different texts depending on various circumstances, the purpose and content. Also in Slovene lessons we must not forget the didactic principles which are the basic guidelines that affect the choice of the entire learning process and recall us on the essential features of effective teaching and warn us before the various weaknesses in teaching. The core of diploma work is based on the presentation of textbook sets for the Slovene lessons in the third triennium and in teaching and analyzing them in dealing with different genres of language in inartistic texts in the third triennium of primary school. There are presented the textbook sets HURA ZA SLOVENŠČINO! (publishing house DZS), SLOVENŠČINA 8 (publishing house Mladinska knjiga) and SLOVENŠČINA ZA VSAKDAN IN VSAK DAN (publishing house Rokus ). Review of textbook sets is based on the preceding of different genres of language (social), the emphasis is on the dialect as a starting point for the acquisition of literary language and on dialect as the social genre as well as on interest languages. The purpose of diploma work is therefore to present social genres of language and representation of them in curriculum and in textbook sets for the third triennium of primary schools and to determine whether the textbook sets sufficiently dedicate themselves to the mentioned issue or whether it complies with what provides the curriculum. It is also important to determine how many and what types of tasks are foreseen for examination of these topics (closed-type tasks, semi-open type and open type tasks). In addition to the mentioned analysis of textbook sets I will try to figure, with the use of questioner, what the teachers of Slovene in three different schools think about representation of social genres in the textbook sets and consistency of these with the curriculum. On the basis of the substantive review and analysis of all the textbook sets we can conclude that the analyzed textbook sets are in accordance with the curriculum, therefore addressed theme is realized with the curriculum of prescribed content and aims related with the dialect. Although the textbook sets are in accordance with the curriculum, it is possible to observe the differences that occur in the role or significance t
Keywords:Keywords: social genres, the modification of social genres, the Slovene lessons in the third triennium, textbook sets, curriculum.


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica