| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 83
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
41.
ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU NEPEDAGOŠKIH DELAVCEV NA PRIMERU IZBRANIH FAKULTET UNIVERZE V MARIBORU
Barbara Ferbežer, 2012, master's thesis

Abstract: Pojem zadovoljstva pri delu je v literaturi pogosto obravnavan in preučevan. Podjetja sestavljajo ljudje, ki so njihovo največje bogastvo. Z delom zadovoljujejo lastne potrebe ter potrebe organizacije. Le motivirani zaposleni so lahko zadovoljni pri delu in lahko organizaciji pomagajo pri uresničevanju zastavljene vizije in ciljev. Organizacije se morajo zato zavedati, da je potrebno ustvariti takšno delovno okolje, v katerem bodo zaposleni zadovoljni. Prepoznati in ukrepati morajo na dejavnike, ki povzročajo nezadovoljstvo. Na zadovoljstvo zaposlenih pri delu pa ime velik vpliv tudi vodstvo organizacije, ki lahko z učinkovitim vodenjem doseže, da si bodo zaposleni prizadevali bolje opravljati delo in bodo posledično uspešnejši. Organizacije zato potrebujejo tudi učinkovite managerje, ki bodo zaposlene znali usmerjati k zastavljenim ciljem. Različni stili vodenja imajo namreč različen vpliv na zadovoljstvo pri delu zaposlenih. Z uporabo primernega stila vodenja lahko vodje vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, njihovo zavzetost in produktivnost. Zadovoljnejši zaposleni so tudi uspešnejši. Uspešnost opredelimo s tem, v kolikšni meri dosežemo zastavljene cilje. Uspešnost posamezniku prinaša notranje zadovoljstvo, za podjetja pa je pomembno, da uspešnost posameznikov prepoznajo in jih ustrezno nagrajujejo. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, najprej pojasnjujemo pojem zadovoljstva pri delu, zakaj je za organizacijo tako zelo pomemben, kakšne so lahko posledice zadovoljstva in nezadovoljstva pri delu ter zakaj in kako merimo zadovoljstvo pri delu v organizacijah. V nadaljevanju teoretičnega dela se osredotočamo na dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu ter predstavljamo povezanost motivacije in zadovoljstva zaposlenih, kako lahko vodja vpliva na zadovoljstvo pri delu ter kako lahko osebnostne lastnosti posameznika vplivajo na njegovo zadovoljstvo pri delu. Nato pojasnjujemo vpliv zadovoljstva pri delu na uspešnost organizacije, kakšen pomen ima uspešnost za posameznika in podjetje in kako sta zadovoljstvo in uspešnost organizacije povezana. V zadnjem poglavju teoretičnega dela predstavljamo še izobraževalno ustanovo, ki je bila preučevana, poslanstvo, vizijo in organizacijsko strukturo. Drugi del magistrske naloge predstavlja empiričen del, ki vsebuje raziskavo v obliki statistične analize zadovoljstva zaposlenih na petih članicah Univerze v Maribor (v nadaljnjem besedilu UM). Med zaposlene nepedagoške delavce petih članic UM smo razdelili vprašalnik in v sklepnem delu analizirali ugotovitve.
Keywords: Zadovoljstvo pri delu, nepedagoški delavci, javni sektor, motivacija, vodenje
Published: 23.08.2012; Views: 1618; Downloads: 255
.pdf Full text (1,25 MB)

42.
ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU ARCONT IP
Vanja Korošak, 2012, master's thesis

Abstract: Ne glede na to, kje smo, se vedno nahajamo v klimi, ki je ugodna ali manj ugodna. Kadar bomo čutili ugodno klimo, bo naše počutje boljše, čutili bomo sprejetje, naklonjenost in nasploh bomo bolj pozitivno naravnani. Podobno se dogaja v organizacijah, med zaposlenimi, kjer delavci lažje gredo na delo ob misli na dobro počutje, ki jih kljub napornemu delu čaka. Ugodna klima pozitivno deluje na vse zaposlene in je pomembna za vsakogar. V naši magistrski nalogi smo se posvetili organizacijski klimi v podjetju Arcont IP. V teoretičnemu delu smo se osredotočili na opredelitev organizacijske klime, napisali smo njene funkcije in lastnosti. Našteli smo vse tiste pomembne vidike, ki jih prinaša ugodna organizacijska klima. Vključili smo zadovoljstvo zaposlenih pri delu, kjer smo nekaj besed namenili tudi dejavnikom, ki prispevajo k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. V naslednjem bolj obširnem poglavju smo kar nekaj strani namenili ključnim dimenzijam: notranjim odnosom, vodenju, nagrajevanju, notranjem komuniciranju in informiranju, motiviranosti in zavzetosti, pripadnosti organizaciji in še organiziranosti. Za vsako dimenzijo smo razložili njen pomen ter napisali nekaj ključnih stvari o njej. Vključili smo tudi podpoglavje o merjenju in ukrepih za vzpostavitev spodbudne organizacijske klime. Praktični del obsega osnovno predstavitev podjetja Arcont IP. Sledi predstavitev raziskave in sama analiza raziskave, kjer smo si pomagali s statističnim programom SPSS in z Microsoft Office Excel-om. Po opravljeni raziskavi smo napisali nekaj predlogov in ukrepov, ki bi lahko podjetju pomagali do bolj ugodne klime in do večjega zadovoljstva zaposlenih pri delu.
Keywords: Ključne besede: organizacijska klima, notranji odnosi, vodenje, nagrajevanje, notranje komuniciranje in informiranje, motiviranost in zavzetost, pripadnost organizaciji, organiziranost, zadovoljstvo pri delu.
Published: 23.08.2012; Views: 1638; Downloads: 261
.pdf Full text (1,82 MB)

43.
VPLIV IZVORA NADZOROVANJA NA NEKATERE DEJAVNIKE PRI DELU REVIZORJEV
Melita Voje, 2012, master's thesis

Abstract: Izvor nadzorovanja (angl. Locus of Control) je psihološki pojem, ki ločuje posameznike na tiste s poudarjenim notranjim izvorom nadzorovanja – internaliste, in tiste s poudarjenim zunanjim izvorom nadzorovanja – eksternaliste. Razlika med njimi je v prepričanju, da kar se jim v življenju dogaja, je pri enih posledica njihovega lastnega napora, vloženega znanja, truda, pri drugih pa posledica sreče, usode. V drugem delu naloge smo opredelili pojem izvora nadzorovanja ter način ugotavljanja izvora nadzorovanja s skalo za merjenje internalnosti oziroma eksternalnosti. V nadaljevanju tega dela smo predstavili, kako se izoblikuje izvor nadzorovanja pri posamezniku, kako posameznik kontrolira izvor nadzorovanja ter kako skozi izvor nadzorovanja pojasnjuje posamezne dogodke. V tem delu smo povzeli tudi glavne ugotovitve raziskav različnih avtorjev o povezavi izvora nadzorovanja s starostjo, spolom, kulturo, etiko, vero, zdravjem, stresom, vodenjem, kakovostjo opravljanja dela, zadovoljstvom pri delu, pripadnostjo instituciji, konfliktom med delom in družino, podjetništvom in nakupovanjem. V tretjem delu naloge smo predstavili raziskave različnih avtorjev (Hyatt in Prawitt, 2001; Patten, 2005; Donnelly in drugi, 2003; Chen in Silverthorn, 2008) o vplivu izvora nadzorovanja in zaznane strukturiranosti delovnega okolja na revizorjevo opravljanje dela in zadovoljstvo pri delu, o vplivu izvora nadzorovanja na revizorjevo pripadnost instituciji, sprejemanje disfunkcionalnega vedenja, namen za zamenjavo službe in oceno opravljanja dela ter o vplivu izvora nadzorovanja na stres na delovnem mestu ter na kakovost opravljanja dela in zadovoljstvo pri delu med revizorji. V četrtem delu naloge smo predstavili raziskovalno metodologijo lastne empirične raziskave o vplivu izvora nadzorovanja na nekatere dejavnike pri delu revizorjev, in sicer posebej za revizorje računskega sodišča in posebej za pooblaščene revizorje, vpisane v register pri SIR. Vpliv izvora nadzorovanja (in zaznane strukturiranosti delovnega okolja) na nekatere dejavnike pri njihovem delu, kot so zadovoljstvo pri delu, kakovost opravljanja dela, stres na delovnem mestu, pripadnost instituciji in namen oditi oziroma ostati v instituciji smo preverili z 12 hipotezami. V okviru tega dela smo primerjali rezultate ugotovitev empirične raziskave med internalisti in eksternalisti − revizorji računskega sodišča ter internalisti in eksternalisti − pooblaščenimi revizorji, vpisanimi v register pri SIR ter med revizorji računskega sodišča in pooblaščenimi revizorji, vpisanimi v register pri SIR. Rezultate ugotovitev empirične raziskave za revizorje računskega sodišča in pooblaščene revizorje, vpisane v register pri SIR, smo primerjali z rezultati ugotovitev raziskav Hyatta in Prawitta (2001), Pattna (2005), Donnellya in drugih (2003) ter Chena in Silverthorna (2008) ter poročali o enakostih in razlikah med njimi. V sklepnem, petem delu naloge pa smo povzeli ključne ugotovitve.
Keywords: izvor nadzorovanja, internalnost, eksternalnost, strukturiranost delovnega okolja, zadovoljstvo pri delu, kakovost opravljanja dela, stres na delovnem mestu, pripadnost instituciji, namen za zamenjavo službe, revizija, računsko sodišče, inštitut za revizijo.
Published: 20.08.2012; Views: 1370; Downloads: 405
.pdf Full text (2,01 MB)

44.
ANALIZA PROSTOVOLJNE FLUKTUACIJE ZNOTRAJ POKLICNE SKUPINE PRODAJALEC/KA V IZBRANEM PODJETJU X D.O.O.
Melita Matešič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Na žalost se dandanes večina organizacij in managerjev še vedno ne zaveda človeškega kapitala in pomena zadovoljnih delavcev. Prepogosto prevladuje miselnost: »Če ti pri nas ni všeč, tam so vrata.« Zato ne čudi dejstvo, da je 89 % managerjev mnenja, da zaposleni odhajajo iz organizacije zaradi boljših plač. Resnica je ravno nasprotna. Raziskave pravijo, da kar 80 % zaposlenih odide iz organizacije zaradi takšnega ali drugačnega nezadovoljstva z obstoječim stanjem. Organizacije bi si morale prizadevati, da zadržijo tiste zaposlene, za katere obstaja dolgoročni interes ter vanje vlagati na dolgi rok. Vsi nezaželeni odhodi namreč pomenijo izgubo intelektualnega kapitala organizacije. Zaposleni morajo biti motivirani za delovanje v najboljšem interesu organizacije in svobodni pri sprejemanju odločitev in delovanju. V diplomski nalogi smo podrobneje predstavili razloge za prostovoljne odhode zaposlenih iz organizacij (prostovoljna fluktuacija). V prvem, teoretičnem delu, smo na podlagi strokovne literature definirali in orisali ključne pojme, povezane s fluktuacijo, kot so definicije pojava glede na različne vidike proučevanja, vrste, vzroki, dejavniki in posledice fluktuacije, merjenje in stopnje fluktuacije in druge. V drugem, empiričnem delu, pa smo na podlagi rezultatov izpolnjenih anketnih vprašalnikov med prodajnim osebjem v trgovinskem podjetju X d.o.o. poskušali zgoraj navedene pojme predstaviti s praktičnim prikazom. Prav tako smo si zastavili raziskovalna vprašanja, s katerimi smo želeli pojasniti oziroma potrditi ali ovreči nekatere teze o korelaciji starosti, stopnje izobrazbe in velikosti kraja dela s pogostostjo menjave zaposlitve pri prodajnem kadru. Rezultati raziskave so pokazali, da je slaba plača le eden od vzrokov, vendar še zdaleč ne tako pomemben in prevladujoč kot zmotno menijo delodajalci in kot je razširjeno med ljudmi. Mnogo pomembnejši razlogi, ki vplivajo na posameznikovo odločitev za zamenjavo službe, so slabi pogoji dela, neorganiziranost organizacije, nezmožnost izkoriščanja svojih potencialov, majhne možnosti za rast in napredovanje, prevelika pričakovanja delodajalca oziroma delovne obremenitve, šibka podpora in pomanjkanje povratnih informacij vodstva in druge, ki bodo razdelane v samem diplomskem delu. Zato delavec začne raziskovati, kje bi imel boljše priložnosti in išče organizacije, ki bi nudile možnosti zadovoljitve določenih potreb in pričakovanj.
Keywords: LJUČNE BESEDE  fluktuacija,  prostovoljna fluktuacija,  zadovoljstvo pri delu
Published: 29.10.2012; Views: 924; Downloads: 92
.pdf Full text (1,25 MB)

45.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA MINISTRSTVU ZA OBRAMBO
Boštjan Koprivnikar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Raziskava organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih omogoča vpogled v prepričanje in mnenje zaposlenih o organizaciji in njihovem delu. Hkrati je odlično diagnostično sredstvo za identifikacijo prednosti in kritičnih področij, zato je redna spremljava klime zelo pomembna. Področje raziskave diplomskega dela je bilo stanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije na Oddelku za prehrano in protokolarne storitve. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opredelili klimo, njene osnovne dimenzije in zadovoljstvo zaposlenih pri delu. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo o stanju klime in zadovoljstvu med zaposlenimi na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije na Oddelku za prehrano in protokolarne storitve s pomočjo vprašalnika, ki ga uporabljajo podjetja, ki so vključena v SiOK. Namen diplomskega dela je bil opozoriti, kako pomembna sta organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji, ter preučiti organizacijsko klimo in zadovoljstvo med zaposlenimi. Cilj diplomskega dela je bil odgovoriti na raziskovalna vprašanja, preučiti teoretična izhodišča o organizacijski klimi, primerjati rezultate raziskave v organizaciji z raziskavo SiOK in navesti predloge za izboljšavo. Klima na Oddelku za prehrano in protokolarne storitve je zelo ugodna, saj njena povprečna vrednost presega povprečno vrednost raziskave SiOK. Vse dimenzije razen nagrajevanja so zelo dobro ocenjene. Zaposleni imajo odlične medsebojne odnose in so zelo pripadni organizaciji. Na področju nagrajevanja je treba več pozornosti nameniti nedenarnemu nagrajevanju, kot so ustne pohvale, spodbude in podpora nadrejenih. Vodje se morajo redno usposabljati na področju motiviranja in komuniciranja z zaposlenimi.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo pri delu, dimenzije organizacijske klime, nagrajevanje, moriviranje.
Published: 09.11.2012; Views: 1337; Downloads: 139
.pdf Full text (545,08 KB)

46.
47.
48.
49.
Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju SUZ, d.o.o. : magistrsko delo
Tanja Avguštin Čufer, 2008, master's thesis

Keywords: zadovoljstvo pri delu, komunikacija, povezanost
Published: 04.06.2012; Views: 1591; Downloads: 76

50.
Analiza nekaterih elementov zadovoljstva pri delu
Vinko Gorenak, Jure Rus, 2009, published scientific conference contribution

Abstract: V teoretičnem delu tega dela avtorja predstavljata nekatera teoretična spoznanja iz različnih raziskav, opravljenih na področju zadovoljstva zaposlenih. Avtorja se osredotočita na dva sektorja: javni sektor in zasebni sektor. Skozi definicijo obeh sektorjev predstavita in opredelita tri pomembne elemente zadovoljstva za organizacijo in zaposlene: medsebojne odnose med zaposlenimi in vodilnimi delavci, odnose med sodelavci in zadnji element zadovoljstva, delovni pogoji in materialna stimulacija. V empiričnem delu naloge, avtorja analizirata ključne prej omenjene dejavnike zadovoljstva med policisti Policijske uprave Ljubljana in dvema izbranima podjetjema. Avtorja analizirata povezave in razlike nekaterih elementov zadovoljstva med izbranimi organizacijami javnega in zasebnega sektorja. V ta namen je raziskava vključevala 92 policistov in 43 zaposlenih v izbranima podjetjema, tako na izvršilnem kot na vodstvenem položaju.
Keywords: policija, policisti, zadovoljstvo pri delu, organizacijska kultura, vodenje
Published: 04.06.2012; Views: 729; Downloads: 59
.pdf Full text (118,99 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica