| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
FINANCIRANJE MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ
Simon Salezina, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem želel predstaviti možne vire financiranja malih in srednjih podjetij v Sloveniji. Slovensko malo gospodarstvo predstavlja namreč več kot 99 odstotkov vsega gospodarstva. Sredstva lahko pridobivamo iz notranjih in zunanjih virov financiranja. Notranji viri so dobiček, amortizacija in drugi kratkoročni denarni tokovi. Zunanje financiranje pa je mogoče z bančnimi krediti, lizingom, tveganim kapitalom, faktoringom, forfetingom ali z državnimi viri. Slovenska MSP se srečujejo s podobnimi ovirami, kot MSP v ostalih Evropskih državah. Problem financiranja slovenskega malega gospodarstva so omejene možnosti dostopa do finančnih sredstev, predraga finančna sredstva, omejitve pri najemanju posojil v tujini in nepoznavanje drugih oblik financiranja (tvegani kapital, faktoring, forfeting). Glavna ugotovitev tega diplomskega dela je, da je treba MSP-jem še bolj olajšati dostop do finančnih sredstev.
Keywords: mala in srednja podjetja (MSP), financiranje, notranji viri financiranja, zunanji viri financiranja, Slovenija, bančni kredit, lizing, tvegani kapital, faktoring, forfeting, skladi.
Published: 29.01.2010; Views: 3195; Downloads: 538
.pdf Full text (458,09 KB)

3.
ZUNANJI VIRI FINANCIRANJA PODJETJA S PRIMEROM
Gregor Križnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Finančna funkcija je podvržena stihiji tržnega okolja, v katerem podjetja delujejo ter stihiji neenakomernega pritekanja in odtekanja denarja v podjetje oziroma iz njega. Če pa želimo doseči postavljene cilje poslovne politike, ne smemo finančne funkcije prepustiti stihiji, ampak jo moramo uravnavati, usmerjati. Vsi ukrepi, ki se jih lotevamo zato, da bi usmerjali finančno funkcijo in tako dosegli določene finančne cilje, pa tvorijo finančno politiko. Finančna politika ima torej svoje področje delovanja, svoje cilje in instrumente. Cilji finančne politike se v literaturi in praksi tržnega gospodarstva postavljajo različno, vendar se v tej zvezi govori predvsem o rentabilnosti in likvidnosti. Pogosto se pojavljajo tudi vprašanja kaj je prvi cilj finančne politike, ali rentabilnost ali likvidnost. Prevladuje tisto stališče, ki je tudi najrealnejše, pravi pa, da morata biti likvidnost in rentabilnost kot cilja finančne politike v ravnotežju. Rentabilnost in likvidnost sta namreč v določenem nasprotju. Poslovne finance predstavljajo aktivnosti za pridobivanje potrebnih finančnih sredstev in aktivnosti, povezane z upravljanjem finančnih sredstev. Povezane so z drugimi področji v podjetju, predvsem z računovodstvom, proizvodnjo in trženjem. Lahko trdimo, da so finance tiste, ki povezujejo vsa poslovna področja in da imajo vse poslovne odločitve na vseh področjih poslovanja finančne posledice. Finančni oddelek mora te posledice spremljati in posredovati povratne informacije drugim delom podjetja. Pomen poslovnih financ se je v zadnjih desetletjih spremenil. Nekoč je bil omejen zgolj na pridobivanje zadostnega obsega finančnih sredstev po čim nižji ceni in želeni ročni strukturi oziroma drugače rečeno finančne odločitve. S prenosom analitičnega instrumentarija iz drugih področij se je hitro razvijala tudi finančna teorija in tudi poslovne finance, ki so se razširile tudi na področje upravljanja s kratkoročnimi in dolgoročnimi naložbami podjetja, kar imenujemo investicijske odločitve. Pri financiranju mora podjetje še posebej paziti na pravila vodoravne in navpične finančne strukture. Še posebej je pomembno omeniti zlato bilančno pravilo, ki pravi, da mora podjetje kratkoročne investicije financirati s kratkoročnimi viri sredstev, dolgoročne investicije pa z dolgoročnimi viri sredstev. Podjetje ima pri financiranju svojega poslovanja veliko različnih možnosti kako priti do finančnih sredstev in katera sredstva uporabiti za financiranje podjetja. Prosto lahko izbira med notranjimi in zunanjimi viri financiranja. Med notranje vire financiranja štejemo nerazdeljen dobiček in amortizacijo, katere se kot vir financiranja lahko koristi le tisti del, ki se je s procesom vnovčevanja terjatev preoblikoval v denar. Med zunanje vire financiranja prištevamo kapitalske vložke, ki so lahko v obliki navadnih delnic, prednostnih delnic in nakupnih bonov. Sledijo obveznice, ki so različnih vrst, in sicer: zamenljive obveznice, brezkuponske obveznice, obveznice z nakupnim bonom, obveznice s spremenljivo obrestno mero in indeksne obveznice. Podjetje lahko najema kredite, ki so različnih ročnosti, in sicer dolgoročni ter kratkoročni. Med običajne zunanje vire financiranja sodijo še subvencije, ki jih lahko podjetje prejema npr. od države. Med posebne oblike zunanjega financiranja pa sodijo zakup oziroma leasing, faktoring, franšizing, tvegani kapital in pa financiranje s pomočjo poslovnih angelov. Leasing je oblika financiranja, ki ni niti prodaja niti najem, delno pa vsebuje elemente obojega. Finančni leasing je zelo podoben prodaji, medtem ko je operativni leasing bolj podoben najemu. Faktoring je finančno orodje, ki nudi odpravljanje tveganj v finančnem poslovanju, učinkovitejše upravljanje s terjatvami in izboljšanje finančne likvidnosti. Posebej primeren je za majhna, srednje velika in hitro rastoča podjetja. Franšizing je pri nas še relativno mlad, je pa pogodbeno razmerje, v katerem dajalec franšizinga (franšizor) pridobitelju fra
Keywords: Ključne besede: financiranje podjetja, notranji viri financiranja, zunanji viri financiranja, posebne oblike zunanjega financiranja, struktura virov financiranja, Alpos d.d..
Published: 28.01.2010; Views: 3802; Downloads: 506
.pdf Full text (535,44 KB)

4.
DRUŽINSKA PODJETJA IN POSEBNOSTI VIROV FINANCIRANJA
Janja Herega, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli predstaviti družinsko podjetje in posebnosti njegovih virov financiranja. Podjetje se lahko poslužuje notranjih in zunanjih virov financiranja, pri tem pa bi naj sledilo pravilom in načelom financiranja. Notranji viri financiranja so dobiček, amortizacija in različni drugi notranji viri. Med zunanje vire pa prištevamo bančne kredite, državne vire, lizing, faktoring, forfeting, sklade tveganega kapitala in poslovne angele. Problemi s katerimi se soočijo podjetja pri pridobivanju virov so omejene možnosti dostopa do finančnih sredstev, predraga finančna sredstva in nepoznavanje nekaterih oblik financiranja. Družinska podjetja pa zraven vsega tega omejuje še njihova konzervativnost. Namreč največja želja podjetnika je, da podjetje ostane v družinski lasti.
Keywords: družinsko podjetje, prednosti in slabosti družinskega podjetja, financiranje, notranji viri financiranja, zunanji viri financiranja, posebne oblike financiranja, bančni kredit, državni viri, lizing, skladi tveganega kapitala, faktoring, forfeting, poslovni angeli
Published: 31.01.2011; Views: 1861; Downloads: 327
.pdf Full text (3,67 MB)

5.
FINANCIRANJE PODJETIJ V KRIZNIH RAZMERAH - PRIMER PROIZVODNEGA PODJETJA
Sanja Potočnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bom predstavila financiranje podjetij v kriznih razmerah s ponazoritvijo na primeru proizvodnega podjetja. Diplomsko delo se nanaša na financiranje podjetja in opisuje kako podjetje posluje v teh časih finančne krize, ki je zajela veliko večino slovenskega gospodarstva. V prvem, teoretičnem delu diplomskega dela se bom uprla na osnove financiranja podjetja, ki jih mora poznati vsako podjetje, da lahko uspešno posluje. Pričela bom z osnovnimi pojmi, kot so pomen denarja in financ, vsebina in pojem financiranja podjetja, finančni sistem in finančni trg ter razložila tudi pomen in naloge finančne funkcije. To poglavje se bo ukvarjalo tudi s finančnim vodenjem in upravljanjem, sledile bodo temeljne kategorije financiranja podjetja. Za podjetje je priporočljivo, da pozna temeljna načela financiranja, oblikovati pa mora tudi svoje cilje in politiko financiranja podjetja, saj je od tega lahko odvisen uspeh njegovega poslovanja. Pri odločanju o financiranju podjetja pa so pomembna tudi pravila financiranja. V nadaljevanju pa bom opisala oblike financiranja, ki zajemajo vire financiranja premoženja podjetja in odločanje o le-teh. Zelo pomembna za podjetje pa je cena virov financiranja, vračanje denarja le-tem in pa najpomembnejše stroški, ki nastanejo pri financiranju podjetja. Opisano bo tudi več vrst stroškov financiranja podjetja. V teh kriznih časih pa so za podjetja lahko usodna finančna tveganja s katerimi se podjetje srečuje, zato lahko na trgu, poznavanju oziroma prepoznavanju le-teh, pripišemo velik pomen. Žal pa se nekatera podjetja v finančni krizi znajdejo tudi v zelo neugodnih razmerah in prav zaradi tega je zelo pomembno poznavanje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). V praktičnem delu diplomskega dela, pa bo predstavljeno proizvodno podjetje in njegovi načini financiranja podjetja ter stroški, ki ob tem nastajajo. Pri preučevanju podjetja se bom osredotočila na oblike dolgoročnega in kratkoročnega financiranja podjetja v kriznih razmerah. Vsako financiranje pa ima določeno ceno in tako imenovane stroške, ki nastajajo ob poslovanju podjetja. Konec koncev pa je najtežji del financiranja podjetja prav vračanje denarja virom financiranja, še posebno pa v kriznih razmerah v kakršnih se nahajajo podjetja še dan danes. Tako bom na primeru omenjenega podjetja želela ugotoviti kako se s financiranjem v kriznih razmerah sooča s problemi ter tveganji in reševanju le-teh. V zaključnem delu pa bom predstavila ugotovitve kako proizvodnemu podjetju uspeva poslovanje na podlagi prikazane primerjave po letih 2007, 2008 in 2009.
Keywords: Financiranje, krizne razmere, poslovanje podjetja, finančna kriza, slovensko gospodarstvo, pomen denarja, finance, finančni sistem, finančni trg, pomen finančne funkcije, naloge finančne funkcije, finančno vodenje, upravljanje podjetja, načela financiranja, politika podjetja, politika financiranja podjetja, pravila financiranja, oblike financiranja, viri financiranja podjetja, stroški financiranja, finančna tveganja, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem preneh
Published: 19.01.2012; Views: 2992; Downloads: 225
.pdf Full text (1,18 MB)

6.
FINANCIRANJE OBNOVE LETNEGA VRTA GOSTILNE ANDERLIČ
Martina Anderlič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Skozi diplomsko delo smo prikazali različne vzroke in dejavnike rasti podjetij. Rastoča podjetja smo opisali in poudarili njihove lastnosti. Veliko podjetij se sooča s težavami pri rasti podjetja, rasti ne znajo pravilno načrtovati, zato smo težave s katerimi se lahko podjetja soočajo ob rasti. Za uspešno rast podjetja je pomemben načrt dela, finančni načrt ter želja in predanost podjetnika, da bo vse skupaj uspelo. Izpostavili smo različne vire financiranja in obdobja življenjskega cikla podjetja, v katerih lahko te vire financiranja pridobi. Osredotočili smo se na lastniško in dolžniško financiranje podjetja, ju razčlenili in natančneje opisali. Pod drobnogled smo vzeli predvsem kredit, za katerega predvidevamo, da bo osnovni vir financiranja obnove in izgradnje letnega vrta Gostilne Anderlič. Prikazali smo, kaj bi rast Gostilne Anderlič doprinesla k uspešnosti podjetja ter zadovoljstvu lastnika podjetja, Jožeta Anderliča. Dolgoročno bo obnova in izgradnja letnega vrta prispevala k večji zaposlenosti v gostilni ter večjemu dobičku podjetja. Opisali smo investicijo, razčlenili njene stroške, pripravili terminski načrt ter izpostavili kritična tveganja in probleme. Pripravili smo finančni načrt, ki zajema bilanco uspeha, izkaz poslovnega izida in izkaz finančnih tokov za obdobje petih let. Obnova in izgradnja letnega vrta bo vzpodbudila goste k večjemu obisku, izboljšala se bo storitev podjetja, kar bo dalo podjetju odločilno prednost v primerjavi s konkurenco.
Keywords: rast podjetja, viri financiranja, finančni načrt, Gostilna Anderlič
Published: 09.09.2011; Views: 1926; Downloads: 149
.pdf Full text (3,67 MB)

7.
VPLIV SVETOVNE FINANČNE KRIZE NA POLOŽAJ MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V SLOVENIJI
Sara Vilčnik, 2011, final seminar paper

Abstract: Tako v Sloveniji, kot tudi v Evropski Uniji, mala in srednje velika podjetja pomembno prispevajo k ekonomskemu razvoju. Zaradi sposobnosti hitrega reagiranja na nove poslovne priložnosti, prilagodljivosti in inovativnosti, njihov pomen samo narašča. Priznana so kot potencialno najbolj dinamičen del gospodarstva. So tudi vir novih in obstoječih delovnih mest, instrument pospeševanja konkurenčnosti industrije in pogosto motor krajevnega gospodarstva. Podjetja imajo za svoje poslovanje različne vire financiranja. Dostop do finančnih virov je eden najpomembnejših izzivov za nastanek, preživetje in uspešno rast malih in srednje velikih podjetij, še posebej tistih, katerih proizvodi oziroma način poslovanja je zelo inovativen. Glavni problemi financiranja malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji so predraga finančna sredstva, omejene možnosti dostopa do le-teh, omejitve pri najemanju posojil v tujini, nepoznavanje drugih oblik financiranja podjetij (financiranje s tveganim kapitalom) in pomanjkanje drugih oblik financiranja (skladi tveganega kapitala). Mala in srednje velika podjetja imajo že v ugodnih gospodarskih razmerah velike težave pri pridobivanju finančnih sredstev, slabša razvitost slovenskega finančnega sistema pa je v času udara finančne krize še bolj zaznamovala vire financiranja in finančno strukturo podjetij. V ekonomski politiki držav so mala in srednje velika podjetja pridobila poseben pomen in so tudi v kriznih časih deležna posebnih ukrepov. Vlade oblikujejo in razvijajo programe za preživetje, rast in razvoj, ki so se v času finančne in gospodarske krize še okrepili. Na nastalo okoliščino so se odzvale vlade držav povsod po svetu, vlade držav Evropske Unije, med njimi tudi Slovenija.
Keywords: mala in srednje velika podjetja, viri financiranja malih in srednjih podjetij, svetovna gospodarska in finančna kriza, vpliv krize na Slovenijo, otežen dostop malih in srednje velikih podjetij do virov financiranja, ukrepi Vlade Republike Slovenije
Published: 25.11.2011; Views: 2484; Downloads: 380
.pdf Full text (694,00 KB)

8.
9.
ŽENSKO PODJETNIŠTVO IN PROBLEMI FINANCIRANJA MSP
Mateja Kojc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Ženske skozi čas postajajo vse bolj pomemben člen v podjetništvu. Ustanavljajo pretežno majhna podjetja v storitveni dejavnosti, vendar z njimi prispevajo k večji gospodarnosti trga. Ker so v svetu še danes prisotni številni stereotipi glede žensk, se na lastni podjetniški poti srečujejo z ovirami, zato potrebujejo dober podporni sistem, tako s strani svoje družine kot tudi države. Njihov način vodenja, organiziranja in poslovanja se karakterno razlikuje od moškega, saj jim glavni motiv za ustanovitev ne predstavlja denar. Za ustanovitveni kapital raje uporabijo lastne prihranke in denar od družine in prijateljev. Tako največji problem pri financiranju predstavlja podkapitaliziranost in slaba informiranost glede pridobitve drugih virov financiranja, saj se v podjetništvu ženske šele uveljavljajo. Ker vse te dejavnike spremlja še strah pred zadolževanjem, ki je pri ženskah ogromen, se pojavijo težave. V diplomskem seminarju smo predstavili kaj je za žensko podjetništvo značilno, predstavili razlike med podjetniki in podjetnicami in možne oblike financiranja MSP in njihove prednosti in slabosti. Izvedli smo prav tako anketno raziskavo, s katero smo podkrepili teoretična dejstva.
Keywords: žensko podjetništvo, mala in srednja velika podjetja (MSP), financiranje, viri financiranja, podporni sistem
Published: 18.12.2012; Views: 1212; Downloads: 159
.pdf Full text (845,55 KB)

10.
PRIMERJAVA DOSTOPA DO VIROV FINANCIRANJA MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ MED SLOVENIJO IN EVROPSKO UNIJO
Janja Jakob, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje se srečuje z vprašanjem, kako financirati poslovanje. V delu diplomskega seminarja smo največ pozornosti posvetili MSP, saj so to podjetja, ki so gonilna sila gospodarstva in zaposlujejo največ ljudi. Podjetja imajo na voljo veliko različnih virov financiranja. Glede na svoje cilje in zmožnosti se morajo podjetniki odločiti, kateri vir financiranja je najbolj primeren za posamezno obdobje življenjskega cikla podjetja. Delo diplomskega seminarja je še posebej zanimivo in aktualno zaradi finančno gospodarske krize, ki je na finančnih trgih postavila nove omejitve in izzive financiranja MSP. V delu diplomskega seminarja smo preučevali, kako so dostopni različni viri financiranja MSP v Sloveniji in v EU. Med Slovenijo in EU je prihajalo do določenih razlik pri dostopnosti virov financiranja, ki jih lahko pripišemo drugačni gospodarski razvitosti članic, podjetniškega mišljenja, državne ureditve itd.. Slovenska MSP so izrazila, da imajo večje težave pri pridobivanju virov financiranja, kot MSP iz EU. Ta podatek nam da vedeti, da so nujno potrebni izboljševalni ukrepi na področju financiranja slovenskih MSP, ki bodo pomagali podjetjem uresničiti njihove cilje.
Keywords: mala in srednje velika podjetja, viri financiranja, dostop do virov financiranja, primerjava dostopa do virov financiranja med Slovenijo in EU
Published: 21.06.2013; Views: 1145; Downloads: 94
.pdf Full text (1,50 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica