| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 48
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
2.
Sodobni pouk zgodovine v luči devetletne osnovne šole
Iris Faflek Lukač, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Sodobni pouk zgodovine v luči devetletne osnovne šole, je uvodoma predstavljen opis okoliščin, ki je doprinesel do sprememb na področju osnovnošolskega sistema v naši državi. Do uzakonitve devetletke, je prišlo zaradi pomanjkljivosti dotedanjega slovenskega sistema šolanja, v primerjavi z drugimi šolskimi sistemi po Evropi in z željo vstopa v Evropsko unijo. Devetletka je razdeljena na tri vzgojno -izobraževalna obdobja. Predmet Zgodovina se prične poučevati v šestem razredu devetletke. Jedro mojega proučevanja je bilo ugotavljanje sodobnega načina poučevanja predmeta Zgodovina, napram prejšnjemu načinu poučevanja v osemletki, kjer je prevladovala pretežno frontalna oblika pouka, z minimalno uporabnostjo učnih metod, sredstev in pripomočkov. Z uvedbo devetletnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja, je prišlo do sprememb v učnem načrtu za zgodovino, kakor tudi do sprememb v načinu poučevanja omenjenega predmeta. Sodobno poučevanje predmeta Zgodovina v devetletki, je tako postalo bolj učinkovito, dinamično in nudi večjo vzročno-posledično razgledanost glede določenih problematik v preteklih obdobjih našega človeštva, kar posledično vpliva tudi na današnje razmere in današnji položaj posameznika v družbi. Na podlagi mojega raziskovanja lahko poudarim, da je v rabi sicer še vedno predvsem frontalna oblika poučevanja, vendar pa se sedaj učitelji pri pouku zgodovine, vedno bolj poslužujejo tudi kombinacije najrazličnejših učnih metod, ob sočasni uporabi sodobnih učnih sredstev in pripomočkov, ki jim izdatno olajšajo delo v razredu. Vse več je tudi raziskovalnega učenja, ki se pojavlja predvsem v višjih razredih prenovljene osnovne šole. Izmed posebnih oblik dela izven pouka zgodovine, pa je smiselno omeniti predvsem zgodovinski krožek in dodatni pouk iz zgodovine, ki sta v osnovnovnošolskem izobraževanju vseskozi prisotna, z izjemo dopolnilnega pouka, ki ga v devetletki ne zasledimo več. Proučevala sem na podlagi analize primarnih in sekundarnih virov, kakor tudi analize podatkov, ki sem jih pridobila s pomočjo raziskovalne metode, in sicer sem uporabila metodo razgovora, strukturirani intervju, preko katerega sem izprašala pet učiteljev in učiteljic predmeta Zgodovina, na petih različnih osnovnih šolah v Pomurju.
Keywords: devetletka, osemletka, primerjava, učni načrt, učne oblike, učne metode, učna sredstva, učni pripomočki, raziskovalno učenje, zgodovina.
Published: 29.08.2009; Views: 4305; Downloads: 734
.pdf Full text (401,22 KB)

3.
NADARJENI UČENCI PRI POUKU ZGODOVINE
Tadeja Jurak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem predstavila nadarjene učence, še posebno pozornost sem posvetila nadarjenim učencem pri pouku zgodovine. Predstavila sem značilnosti nadarjenih učencev pri pouku zgodovine, učiteljevo delo z nadarjenimi učenci, kako naj starši sodelujejo s šolo, itd. Definicija, kaj pomeni biti nadarjen, je ponavadi zavezujoča in povzroča zmedo. Če si vzamemo nekaj časa in se pomudimo pri gorah natisnjenega gradiva na to temo, bomo verjetno presenečeni ali celo zmedeni zaradi množice izrazov, ki se uporabljajo za označevanje nadarjenih otrok. Toda definicija izrazov, kot sta »nadarjen« in »talentiran«, je izredno pomembna in presenetljivo zapletena. Mnogi o nadarjenosti in talentih še vedno govorijo, kot bi šlo za nek sindrom ali zbirko prepoznavnih značilnosti. Ne samo starši, tudi učitelji težko prepoznajo nadarjene učence. V svojem diplomskem delu sem predstavila svoj primer iz učne priprave in letne delovne priprave za nadarjene pri pouku zgodovine. Predstavila sem tudi druge učne metode za nadarjene pri pouku zgodovine. Menim, da bi tako starši kot tudi učitelji, morali vedeti več o nadarjenosti. Le tako, bi nadarjene učence lažje in hitreje prepoznali.
Keywords: nadarjeni učenci, nadarjenost, učna priprava, učne metode, nadarjen otrok
Published: 29.08.2009; Views: 3107; Downloads: 546
.pdf Full text (852,43 KB)

4.
Naravoslovne aktivnosti na Mariborskem otoku za ciljno skupino druga triada osnovne šole
Maja Miketek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Sodobna osnovna šola teži k čim bolj aktivnem vključevanju učencev v pouk. Učitelji bi se morali zavedati, da pouk naravoslovja ne sme biti le zbirka informacij in znanja. Različne metode podajanja znanja lahko naredijo spoznavanje naravoslovja zabavno, prijetno in zanimivo. Otroci raje spoznavajo naravo v naravi kot pa v učilnici. Eno lepših učilnic v naravi omogoča Mariborski otok. Večina ljudi ga pozna kot kopališče, vendar je Mariborski otok veliko več kot to. Je zaščiteno območje v naravovarstvenem in kulturnem smislu. Ker je zanj značilna velika rastlinska in živalska pestrost, lahko poteka v tej učilnici veččutno raziskovalno učenje. Neposreden stik z rastlinami in živalmi ter spoznavanje narave z vsemi čutili, prebudi v učencih naravno začudenje, občudovanje in radovednost. Vključevanje ekskurzij na Mariborski otok ter učenčevo samostojno delo in raziskovanje, razvija odnos do naravoslovja kot predmeta in narave. Tak način učenja ima tudi vzgojno vrednost. Med ekskurzijo nastaja sproščeno demokratično vzdušje, učenci razvijajo medsebojno komunikacijo in spoštovanje. Individualne razlike posameznikov izginejo. V diplomski nalogi so predstavljene naravoslovne aktivnosti, ki se lahko izvajajo na Mariborskem otoku in so primerne predvsem za učence 4., 5. in 6. razredov. Naloge so zastavljene tako, da učenci z njimi razvijajo prostorske predstave, povezujejo teorijo s prakso ter širijo svoje znanje.
Keywords: naravoslovje, ekskurzija, Mariborski otok, učne metode
Published: 08.04.2010; Views: 1905; Downloads: 223
.pdf Full text (3,75 MB)

5.
METODE IN OBLIKE DELA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Milada Goljat, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vseživljenjsko učenje oz. izobraževanje je zelo široko področje, ki se pojavlja praktično povsod okoli nas. Del tega področja je tudi izobraževanje odraslih, ki ga srečujemo v različnih oblikah in razsežnostih. Vse več ljudi se namreč zaveda, da je znanje temeljna pot do uspeha, zato se posamezniki vključujejo v procese izobraževanja v vseh obdobjih svojega življenja, tudi v odraslem obdobju. Ker pa znanje izredno hitro zastari, je pogoj za dobro opravljanje dela in kvalitetno življenje v družbi nenehno dopolnjevanje in izpopolnjevanje obstoječih znanj. Namen diplomske naloge je na primeru Andragoškega zavoda Maribor — Ljudske univerze ugotoviti, kdo in zakaj se vključuje v izobraževanja, kakšni so odnosi med udeleženci izobraževanj in andragoškimi delavci, še posebej pa nas je zanimalo, kako kvalitetni so učni programi v izobraževanju odraslih. Na kvaliteto vpliva več dejavnikov, mi smo se podrobneje dotaknili učnih metod in oblik dela. S pomočjo dveh anketnih vprašalnikov smo izvedli raziskavo, katere rezultati so pokazali, da je veliko udeležencev v izobraževanju odraslih starostnikov, katerim je glavni motiv za udeležbo na izobraževanjih druženje in osebnostni razvoj. O svojih mentorjih / učiteljih imajo zelo pozitivno mnenje, tako kot tudi o samih izobraževalnih programih. Pokazalo se je tudi, da je uporaba učnih metod zelo raznolika in da imajo odrasli veliko možnosti pri vključevanju v različne oblike dela oz. izobraževanja, med katerimi pa so glede na število udeležencev v ospredju tečaji.
Keywords: izobraževanje odraslih, andragogika, vseživljenjsko učenje, odraslost, učne metode, oblike izobraževanj
Published: 06.07.2010; Views: 6947; Downloads: 1806
.pdf Full text (912,57 KB)

6.
SHOW PLESI V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Natalija Pravdič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Glavni namen diplomskega dela je bil sestaviti in predstaviti celoletni program za ure show plesa v drugem triletju osnovne šole, izvesti del predstavljenih ur v razredu in narediti evalvacijo izvedenih ur s pomočjo ankete. V teoretičnem delu so predstavljene različne vrste gibanja ter definicija plesa, njegov začetek in nadaljnji razvoj. Natančneje je opisan razvoj show plesa pri nas, opisane so tudi najbolj popularne plesne zvrsti. Predstavljeni so cilji, načela, oblike in metode plesne vzgoje. Sledi podrobnejši opis projekta Šolski plesni festival. V praktičnem delu je predstavljen celoletni program za show plese v osnovni šoli skupaj s cilji, ki bi jih naj učenci dosegli. Predstavljene so štiri učne priprave, ki so bile izvedene v četrtem razredu osnovne šole. V empirični raziskavi je bila uporabljena kavzalno-neeksperimentalna in deskriptivna metoda, v raziskovalni vzorec pa je bila vključena skupina 14-ih otrok. To so bili učenci četrtega razreda, ki so sodelovali pri izvedenih urah plesa. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga učenci izpolnili po končani zadnji izvajani uri. Podatki so bili obdelani s kvantitativno obdelavo, izračunana je bila deskriptivna statistika. Pridobljeni rezultati so pokazali, da so bile ure dobro zastavljene in izpeljane za vse učence, tako za punce kot tudi za fante. Na osnovi teh rezultatov lahko sklepamo, da bi bilo možno show plese vključiti v osnovno šolo kot interesno dejavnost.
Keywords: ples, show ples, cilji, načela, oblike in metode plesne vzgoje, celoletni program plesa, učne priprave
Published: 18.06.2010; Views: 2123; Downloads: 183
.pdf Full text (3,98 MB)

7.
RABA UČNIH METOD V TRETJEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Štefka Kavaš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Tema diplomskega dela je raba učnih metod v tretjem razredu osnovne šole. Namen naše raziskave je bil ugotoviti pogostost rabe posamezne učne metode pri pouku v tretjem razredu osnovne šole in pogostost rabe posamezne učne metode pri posameznem predmetu, in sicer pri slovenščini, matematiki in spoznavanju okolja. Nadalje nas je zanimala raba učnih metod v posamezni artikulacijski stopnji in pri posameznih učnih vsebinah. V teoretičnem delu diplomskega dela smo obravnavali pouk in njegove značilnosti ter artikulacijo učnega procesa. Več pozornosti smo posvetili učnim metodam, ki so predmet obravnave v empiričnem delu naše raziskave. Empirični del diplomskega dela zajema prikaz rezultatov, ki smo jih pridobili z neposrednim opazovanjem pouka v razredu s pomočjo opazovalnega lista. Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. Ugotovili smo, da učitelji tretjega razreda uporabljajo naslednje učne metode: metodo razlage, metodo razgovora, metodo z uporabo besedila, metodo prikazovanja, metodo praktičnih in laboratorijskih del in metodo reševanja problemov. Rezultati so tudi pokazali, da imajo pri izbiri učnih metod pomembno funkcijo predmet, artikulacijske stopnje in učna vsebina.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: razredni pouk, značilnosti pouka, artikulacija učnega procesa, učne metode
Published: 22.10.2010; Views: 3922; Downloads: 661
.pdf Full text (1,14 MB)

8.
VPLIV UČENJA IN POUČEVANJA MATEMATIKE NA REZULTATE NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA V NEKATERIH SLOVENSKIH REGIJAH
Polona Dovečar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Vpliv učenja in poučevanja matematike na rezultate na nacionalnem preverjanju znanja v nekaterih slovenskih regijah so prikazane metode in oblike dela pri pouku matematike, dejavniki učne uspešnosti, socialno-ekonomski dejavniki, družinsko okolje, pomen preverjanja in ocenjevanja znanja in pomen nacionalnega preverjanja znanja. Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako učenje in poučevanje matematike vplivata na rezultate na nacionalnem preverjanju znanja, primerjati pristope učiteljev Osrednjeslovenske, Podravske in Pomurske regije pri poučevanju ter spoznati odnos in stališče ravnateljev osnovnih šol do nacionalnega preverjanja znanja. V teoretičnem delu smo opredelili namen, cilje in organizacijo nacionalnega preverjanja znanja v Sloveniji ter opisali motivacijske in socialno-ekonomske dejavnike, ki vplivajo na učno uspešnost učenca. V nadaljevanju smo se osredotočili na učiteljeve didaktične odločitve pri pouku matematike, pri čemer smo izpostavili učne oblike in metode ter njihovo uporabo in pomen. Posebno pozornost smo namenili tudi preverjanju in ocenjevanju znanja pri pouku matematike ter podrobneje opisali poznavanje in uporabo Gagnejeve taksonomije. Na koncu je predstavljeno ustno in pisno ocenjevanje znanja. V empiričnem delu diplomske naloge so prikazani rezultati, ki kažejo, da učitelji matematike premalo povezujejo matematične vsebine s primeri iz vsakdanjega življenja, premalo pa je tudi medpredmetne povezave. Statistično značilne razlike med regijami v metodah poučevanja so se pokazale pri metodi reševanja problemov, pri metodi razlage in razgovora, nadalje pri uporabi sodobne informacijske tehnologije in pri učiteljevih zahtevah ob preverjanju in ocenjevanju znanja. Stališča ravnateljev do nacionalnega preverjanja znanja so si enotna v tem, da posamezna šola primerja rezultate na nacionalnem preverjanju znanja z dosežki v državi, večina ravnateljev pa tudi trdi, da se dosežki šole upoštevajo pri načrtovanju nadaljnjega dela.
Keywords: nacionalno preverjanje znanja, motivacijski dejavniki, socialno-ekonomski dejavniki, učne oblike, učne metode, preverjanje znanja, ocenjevanje znanja, Gagnejeva taksonomija
Published: 26.03.2012; Views: 2845; Downloads: 345
.pdf Full text (1,04 MB)

9.
NAČINI MOTIVIRANJA UČENCEV PRI POUKU MATEMATIKE
Katja Ilc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Učna motivacija obsega vse, kar daje pobude za učenje, ga usmerja, mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost (Marentič Požarnik, 2003, str. 184). Učna motivacija je lahko zunanja, ki se kaže na primer v oceni oziroma pohvali, ali notranja, ki se kaže v želji po razvoju lastnih sposobnosti. Cilj motiviranja je večje prevzemanje odgovornosti učencev za lastno znanje, skrb učitelja za kakovost pouka, večanje radovednosti in ustvarjalnosti učencev, spodbujanje pozitivnega odnosa do matematike in znanja nasploh. V diplomski nalogi smo predstavili devet načinov motiviranja učencev pri pouku matematike s primeri. Ti načini so: izhajanje iz pomanjkljivega znanja učencev, opazovanje vzorcev, predstavitev izziva, matematični »triki«, prikaz uporabnosti matematike, uporaba razvedrilnih nalog, pripovedovanje slikovitih zgodb, aktivno vključevanje učencev v utemeljevanje matematičnih zanimivosti ter uporaba didaktičnih modelov in gradiv. Pri predstavitvi načinov motiviranja smo izhajali iz predlogov v knjigi The Art of Motivating Students for Mathematics Instruction, avtorjev Alfreda Posamentiera in Stephena Krulika, dodali pa smo tudi nekaj lastnih primerov motivacijskih nalog. V zadnjem delu diplomske naloge smo pregledali en učbeniški komplet za srednjo šolo, pri čemer nas je zanimala vključenost predstavljenih motivacijskih pristopov v omenjenih učbenikih.
Keywords: motivacijske tehnike, načini motiviranja, popularizacija matematike, pouk matematike, učna motivacija, učne metode
Published: 16.04.2012; Views: 4020; Downloads: 512
.pdf Full text (1,02 MB)

10.
Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica