| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Ekosistemski pristop za razumevanje prsti v geografiji
Ana Vovk Korže, 2015, original scientific article

Abstract: Ob Mednarodnem letu tal (prsti) 2015 potekajo različne aktivnosti za dvig ozaveščanja o pomenu prsti v ekosistemu. Prst že dolgo nima samo pridelovalne vloge, ampak opravlja številne druge vloge, od zadrževanja vode, čiščenja vode, potek procesa humifikacije in številne druge. Zato smo v prispevku na primeru Dravinjskih goric prikazali pomen poznavanja ekosistemske vloge prsti. Najprej je potrebno prsti prepoznati na terenu, za bolj natančno poznavanje prsti pa je potrebno opraviti analize posameznih lastnosti prsti. Za pridobitev ekosistemskega vpogleda v razširjenost prsti določimo biotope, to so združbe prsti. Sestavljajo jih podatki o reliefu, naklonu, nadmorski višini, ekspoziciji in razširjenosti vegetacije. Dodatni podatki se nanašajo na vodno bilanco v prsti in zmožnost zadrževanja vode v prsti. Ekosistemski pogled na prsti nam pomaga dovolj zgodaj razumeti občutljivost prsti in zato je prepoznan kot sintezni pristop za varovanje prsti.
Keywords: prsti, biotop, ekosistem, organske snovi, analize prsti
Published: 16.04.2018; Views: 422; Downloads: 62
.pdf Full text (544,34 KB)
This document has many files! More...

2.
Čiščenje površinske vode z ultrafiltracijo
Doroteja Kuhar, 2018, master's thesis

Abstract: Osnovni cilj magistrskega dela je bil očistiti površinsko vodo z ultrafiltracijo (UF) tako, da bi bila uporabna kot vir pitne vode. Z merjenjem posameznih parametrov in izvajanjem fizikalno - kemijskih analiz, smo ugotavljali delež odstranitve naravnih organskih snovi (NOM) in preverjali mašenje membrane, na podlagi merjenja pretokov. Proučevali smo, kaj se dogaja z NOM, merili določene analizne parametre (koncentracijo huminske kisline, kemijsko potrebo po kisiku s KMnO4, temperaturo in prevodnost), pred in po UF v permeatu (filtrirana voda). Obratovanje membrane smo izvajali pri različnih transmembranskih tlakih (TMp) (2, 3 in 4 barih). Čiščenje z UF smo izvajali na napravi Memcell, s PVC membrano tipa NADIR® PM UC030 TEST - A4, katere velikost por je bila 0,05 µm. Najprej smo določili permeabilnost membranein nato izbrali dva realna vzorca površinske vode iz reke Mure in iz reke Drave. UF smo izvajali ob različnih transmembranskih tlakih (TMp). Ker je stopnja prehajanja snovi skozi membrano sorazmerna z delovnim tlakom, smo domnevali, da bo prehajanje snovi skozi membrano hitrejše pri večjem tlaku. Ugotovili smo, da tlak nima vpliva na pretok permeata, saj se je ta med procesom UF ne glede na tlak, zmanjševal podobno, kar je bila posledica - ustvarjanje filtrnega kolača, plasti gela na membrani, koncentracijske polarizacije in mašenja por membrane. Pri večjem tlaku je bila kakovost očiščene vode z UF boljša (z večanjem tlaka sta se zmanjševali vrednost KPK in vsebnost NOM), na količino dobljenega permeata (očiščene vode) pa z večanjem tlaka nismo vplivali. Pri 4 barih se je v vzorcu reke Mure KPK znižala pod 0,1 mg/L. Pri 3 barih smo dobili največjo ponovljivost UF, zato smo pri tem transmembranskem tlaku (TMp) čistili še modelno vodo (vzorec površinske vode iz reke Mure z dodatkom 2 mg/L huminske kisline). UF je bila učinkovita, čeprav je bila koncentracija huminske kisline večja, kot v realnih vzorcih iz reke Mure in iz reke Drave.
Keywords: Naravne organske snovi, ultrafiltracija, KPK, mašenje membran, površinska voda
Published: 06.04.2018; Views: 1157; Downloads: 140
.pdf Full text (8,12 MB)

3.
SIMULACIJE IN OPTIMIZACIJE ODSTRANJEVANJA HLAPNIH ORGANSKIH SNOVI IZ ODPADNIH TOKOV
Tjaša Petrovič, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo izvedli modeliranje, simulacijo in optimizacijo procesa odstranjevanja HOS iz odpadnih vod s tehniko prepihovanja z zrakom (angl. air stripping). V prvem delu naloge smo ugotavljali vpliv ključnih procesnih parametrov na učinkovitost odstranjevanja. Rezultati kažejo, da se z višanjem temperature, razmerja volumskih pretokov zrak/voda, višine polnila in premera kolone, učinkovitost odstranjevanja povečuje. Sorazmerno s tem se povečujejo tudi skupni letni stroški procesa. Zaradi tega smo izvedli ekonomsko optimizacijo procesa, da bi dosegli zakonsko dovoljeno koncentracijo posameznih HOS v pitni vodi ob čim nižjih stroških. Enačbo odvisnosti skupnih letnih stroškov od posameznih procesnih spremenljivk smo pridobili z uporabo programa SuperPro Designer. Proces smo nato simulirali in optimizirali v programih Aspen Plus in GAMS. Rezultati optimizacije kažejo, da ima največji vpliv na stroške procesa temperatura, na katero mora grelnik segreti vodo pred vstopom v kolono. Simulator tako v vseh primerih optimizacije vzdržuje ta parameter na najnižji dovoljeni vrednosti, želene učinkovitosti odstranjevanja pa skuša dosegati predvsem s spremembo višine polnila. V primerih, ko to ne zadostuje, se spreminja tudi pretok zraka in s tem posledično razmerje volumskih pretokov zrak/voda. Simulator spreminja tudi premer kolone, ki pa je omejen na ozkem območju zaradi nevarnosti poplavljanja kolone, tako da ta parameter nima tako izrazitega vpliva. Optimizacijo smo izvedli za pet HOS: benzen, toluen, kloroform, etilbenzen in klorobenzen. Učinkovitosti, ki smo jih dosegli, so zelo visoke in znašajo tudi nad 99,95 %. Izračunani skupni letni stroški znašajo okoli 400 000 €/a, odvisno od zahtevane učinkovitosti odstranjevanja in od HOS, ki jo odstranjujemo iz odpadne vode. Rezultati kažejo, da se komponente z višjimi Henry-jevimi konstantami (etilbenzen, benzen, toluen) odstranjujejo lažje kot komponente z nižjimi vrednostmi teh konstant (klorobenzen, kloroform), ki za dosego enake učinkovitosti odstranjevanja zahtevajo višje letne stroške procesa.
Keywords: hlapne organske snovi, prepihovanje z zrakom, Aspen Plus, GAMS, simulacija, optimizacija, čiščenje odpadnih voda
Published: 29.02.2016; Views: 1219; Downloads: 164
.pdf Full text (11,69 MB)

4.
Organska snov v prsti na območju Celjske kotline
Milena Petauer, 2007, original scientific article

Abstract: Količina organske snovi predstavlja pomemben kazalec kakovosti prsti. Pomembno vpliva na številne fizikalne in kemijske lastnosti prsti, posledično na rodovitnost prsti ter določa vlogo prsti v ekosistemu. Količina organske snovi v prsti je odvisna odkoličine odmrlih organskih snovi, njihove sestave, procesa humifikacije, od naravnih dejavnikov, kot so podnebje, relief, matična podlaga, voda ter seveda od živih rastlin, živali in mikroorganizmov, ki živijo v prsti ter tudi od rabe tal. V prispevku je predstavljena količina organske snovi v zgornjem sloju kmetijskih zemljišč v Sloveniji ter količina organske snovi v horizontih v prevladujočih tipih prsti v celjski kotlini. Podatki kažejo, da je količina organske snovi v prsti v Sloveniji zadovoljiva. Prsti v Celjski kotlini imajo manj kot 6 % organske snovi, razlike v vsebnosti se največ kažejo v rabi tal, saj imajo prsti porasle z gozdom tudi do 35 % organske snovi v zgornjem horizontu.
Keywords: geografija, fizična geografija, prsti, kemične lastnosti, organske snovi, Celjska kotlina, upravljanje s prstmi, varovanje prsti
Published: 21.12.2015; Views: 1020; Downloads: 106
.pdf Full text (854,56 KB)
This document has many files! More...

5.
ZNIŽEVANJE VSEBNOSTI NARAVNIH ORGANSKIH ONESNAŽIL IZ VODE
Žiga Kvar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Preučevali smo vpliv predhodne koagulacije površinske vode na učinkovitost ultrafiltracije. Izbrali smo koagulanta PACl in aluminijev sulfat ter dva nova polielektrolita Amerfloc 482 in Amerfloc 487. Dodatek PACl je učinkovitejši, saj smo s skoraj trikrat manjšo količino vodo očistili glede na KPK enako kot z aluminijevim sulfatom. Uporaba samega polielektrolita ni bila uspešna. Najučinkovitejša je kombinacija PACl in Amerfloca 487. Po koagulaciji smo izvajali ultrafiltracijo ter ovrednotili uspešnost predhodne koagulacije glede na pretok vode. Na podlagi meritev smo izračunali ireverzibilno, reverzibilno in celotno mašenje membrane. Ugotovili smo, da je bilo najmanjše ireverzibilno ter celotno mašenje pri 43,2 mg/L PACl v kombinaciji z 0,0218 mg/L Amerfloca 487 pri tlaku 1,5 bara. Pri višjem tlaku je mašenje večje. Iz rezultatov je razvidno tudi, da je celotno mašenje naraščalo z nižanjem pH vrednosti v vzorcu.
Keywords: naravne organske snovi, koagulacija, ultrafiltracija, mašenje
Published: 05.09.2013; Views: 1290; Downloads: 179
.pdf Full text (2,38 MB)

6.
Organska tehnologija
Željko Knez, Zoran Novak, 2010, other educational material

Keywords: organska kemija, organske snovi, eterična olja, destilacija, sinteza acetilsalicilne kisline, Aspirin
Published: 31.05.2012; Views: 2252; Downloads: 95
URL Link to full text

7.
RAZVOJ ANALIZNIH METOD ZA DOLOČANJE SPREMLJAJOČIH KOMPONENT V ŽVEPLU
Natalija Šubej, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo optimirali analizne metode za določitev spremljajočih komponent v žveplu. Poizkušali smo določiti vsebnost anorganskih snovi (pepel) in organskih snovi ter vsebnost kisline, izražene kot delež proste žveplove(VI) kisline v treh različnih vrstah vzorcev – v vzorcih tekočega in trdnega žvepla ter v filtrni pogači. Pri tem smo uporabili klasične analizne metode. Vsebnost anorganskih in organskih snovi smo določili gravimetrično, za določitev deleža proste žveplove(VI) kisline pa smo uporabili volumetrijsko analizo. Vzorcema trdnega žvepla in pogače smo določili tudi vsebnost vlage. Na osnovi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da je določitev vsebnosti nečistoč (organskih snovi, pepela in proste H2SO4), katerih delež v vzorcu je majhen, s klasičnimi analiznimi metodami zelo težka. Najbolj primerljive in realne rezultate smo dobili pri določitvi proste H2SO4, kjer smo primerjali rezultate, dobljene s klasično nevtralizacijsko in potenciometrično titracijo. Rezultate smo testirali tudi z Grubbsovim testom za ubežnike, t- testom in F-testom.
Keywords: žveplo, pepel, organske snovi, prosta H2SO4, ekstrakcija, nevtralizacijska titracija, potenciometrična titracija
Published: 24.05.2012; Views: 2166; Downloads: 263
.pdf Full text (1,91 MB)

8.
ODSTRANJEVANJE IZBRANIH ONESNAŽIL IZ VODE Z ZEOLITOM IN KELATNIM POLIMEROM
Tanja Širec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Z razgradnjo rastlinskega materiala, živali in mikroorganizmov v tleh in vodi se proizvajajo različne kompleksne organske molekule, ki jih imenujemo naravne organske snovi (NOM). Namen naloge je bil uspešno odstranit naravne organske snovi iz modelne vode. Ker moramo omenjene snovi iz vode odstraniti, se v zadnjem času v ta namen veliko uporabljajo membrane. Zato smo v nalogi izvajali poskuse s tistimi snovmi, ki lahko najbolj mašijo membrane. Izbrali smo predstavnika sladkorjev, polietilenglikol in alginat. Delo je potekalo z njihovo adsorpcijo na zeolit 4A in 13X, proizvajalca Silkem Kidričevo in Petro Chemicals Limited iz Indije ter s kelatnim polimerom P 26T, proizvajalca Biomontan. Z zeolitom 4A in 13X ter kelatnim polimerom P 26T se organske snovi zelo slabo odstranijo iz raztopine glukoze in glutaminske kisline. Smo pa z njimi bolj uspešno odstranili alginat iz raztopine. Poliglikol iz raztopine odstranita zeolita 4A in 13X. Glede na raziskavo predlagamo za odstranitev poliglikola iz raztopine zeolit 4A, ki ga odstrani do 76,4 %, za alginat pa Petrosorb 26T, ki ga odstrani do 94,4 %.
Keywords: odpadna voda, zeolit, kelatni polimer P 26T, adsorpcija, naravne organske snovi
Published: 28.10.2011; Views: 2245; Downloads: 224
.pdf Full text (2,38 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica