| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Presoja upravičenosti investicije v sončno elektrarno
Ana Štritof, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Dolgoročne investicije imajo pomemben vpliv na uspešno poslovanje podjetja, zato je ključnega pomena, da se investicijske odločitve v podjetju temeljito presojajo in ocenjujejo. Diplomsko delo presoja upravičenost investicijskega projekta izgradnje razdeljene male fotovoltaične elektrarne na strehi objekta podravskega podjetja. Investicijski projekt smo presojali s finančno analizo in kazalniki neto sedanje vrednosti, notranje stopnje donosa, indeksa donosnosti in dobe povračila, ki so bili izračunani na podlagi investicijskih izdatkov, stroškov obratovanja in vzdrževanja ter pričakovanih koristi, ki zajemajo prihranke pri stroških električne energije in prihodke od prodaje viškov električne energije. V ekonomski analizi, ki temelji na finančnem denarnem toku, smo ovrednotili še zunanje učinke oziroma eksternalije, tj. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. S pomočjo izbranih pristopov in meril vrednotenja smo ugotovili, da je investicija v sončno elektrarno sprejemljiva. Podjetje je želelo z investicijo v obnovljive vire energije okrepiti svoj poslovni položaj kot družbeno odgovorno podjetje, saj ne nosi odgovornosti le kot pomembno podravsko podjetje, ampak skrbi, da ima njihovo delovanje čim boljši vpliv na širšo družbo in čim manjši vpliv na naravno okolje. Sončna elektrarna, namenjena samooskrbi podjetja z električno energijo, predstavlja neposreden prispevek k zelenemu prehodu v nizkoogljično družbo.
Keywords: investicijski projekt, sončna elektrarna, presoja, finančna in ekonomska analiza, upravičenost investicije
Published in DKUM: 13.10.2023; Views: 367; Downloads: 94
.pdf Full text (1,37 MB)

2.
ANALIZA USPEŠNOSTI PROJEKTA SONČNE ELEKTRARNE GRMEN D. O. O.
Tanja Grm, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo temelji na analizi dveh aktivnih investicijskih projektov sončne elektrarne, in sicer na osnovi izračuna ČSV naložbe in pa analizi občutljivosti ključnih spremenljivk. Z namenom svetovanja investitorju je v raziskavo vključena še analiza novega investicijskega projekta, tj. naložbe v obnovljivi vir energije: sončno elektrarno. Glede na to, da raziskava temelji na analizi investicijskega projekta, so sam pojem, namen sestave, analize in vrednotenja na kratko opredeljeni v uvodnem delu. Prav tako so v diplomskem delu na kratko predstavljene metode vrednotenja investicij. Izbrane in v raziskavi tudi uporabljene metode pa so natančneje opredeljene. S samim izračunom ČSV naložbe in analize občutljivosti projekta sta v delu poudarjena pomen in upoštevanje teh dejavnikov pri odločanju o investicijah z velikim kapitalskim vložkom, kar naložba v sončno elektrarno je. Prav tako je v delu poudarek na pomenu subvencije za obnovljive vire energije Evropske skupnosti, katere del je tudi Slovenija. V sklepnem delu so podane na osnovi izdelanih izračunov in analiz pripravljene ugotovitve ter zaključno mnenje o odločitvi glede vsebine nove investicije.
Keywords: sončna elektrarna, investicijski projekt, čista sedanja vrednost investicije, obnovljivi viri energije, diskontna stopnja
Published in DKUM: 03.11.2016; Views: 2056; Downloads: 203
.pdf Full text (1,74 MB)

3.
Uporaba vrednostno-časovnega profila pri optimizaciji stroškov investicijskega projekta
Jože Pavlinjek, 2016, master's thesis

Abstract: Ideje vitke proizvodnje so prisotne tudi na področju projektnega menedžmenta. Problem vrednostno-časovne optimizacije je eden od ključnih vidikov načrtovanja investicijskih projektov. Investitorji in načrtovalci projektov morajo izbrati ustrezne vire, vključno z izvajalci, opremo, postopki in tehnologijo, da bi zagotovili učinkovito izvedbo investicijskega projekta. Pri tem se vedno soočajo z iskanjem kompromisa med stroški in časom zaključka potrebnih aktivnosti; cenejši so viri, dlje vse skupaj traja ali pa se pojavijo problemi s kakovostjo. Na izhodiščih oz. na osnovi načel vitke proizvodnje, metode kritične poti, analize toka vrednosti, obračuna stroškov po toku vrednosti in vrednostno-časovnega profila je v magistrskem delu analiziran celotni proces izgradnje 50 kW mikro soproizvodnje toplotne in električne energije, s poudarkom na razmerju med stroški in časom; zasnovani so različni ukrepi vrednostno-časovne optimizacije projekta izgradnje in ovrednoteni njihovi rezultati (stroški projekta, trajanje, vrednostno-časovni vložek) in posledice v okviru pogojev obravnavane investicije. Ugotovitve kažejo, da prinašajo pomembne prednosti hitreje izpeljani projekti. Naloga podaja znanstveno osnovo in podporo za sprejemanje projektnih odločitev.
Keywords: vitka proizvodnja, analiza toka vrednosti, investicijski projekt, stroški, vrednostno-časovni profil, vrednostno-časovni vložek, optimizacija
Published in DKUM: 09.08.2016; Views: 1365; Downloads: 193
.pdf Full text (4,02 MB)

4.
FINANCIRANJE OBČINSKIH INVESTICIJSKIH PROJEKTOV
Monika Majar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Občina za svoje normalno delovanje potrebuje dovolj finančnih sredstev. Tudi investicijski projekti so potrebni, da občina lahko nemoteno opravlja naloge, ki so v njeni pristojnosti. Ravno ta problem sem želela izpostaviti, kako si lahko občina zagotavlja dovolj finančnih sredstev za samo realizacijo investicijskih projektov v občini. V začetku diplomskega dela sem predstavila občinski proračun, natančneje pravne podlage za pripravo in sprejem občinskega proračuna ter vsebino in strukturo občinskega proračuna. Podrobneje sem prikazala tretji del občinskega proračuna - načrt razvojnih programov, saj so v tem delu odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov. V nadaljevanju sem predstavila, kaj je projekt, kaj je investicija in kaj so investicijski projekti. Najobsežnejši del raziskovanja sem namenila predstavitvi mehanizmov financiranja investicijskih projektov v občinah. Prikazani so nacionalni programi financiranja, projektno financiranje oziroma javno-zasebno partnerstvo ter evropski programi financiranja. Podrobneje so prikazane določbe Zakona o financiranju občin; pri projektnem financiranju je izpostavljena BOT-oblika financiranja; pri evropskih programih financiranja so podrobneje opisani trije glavni skladi za financiranje regionalne politike Evropske unije. V zadnjem delu sem predstavila investicijsko dokumentacijo. Na podlagi temeljnega predpisa, ki ureja investicijsko dokumentacijo, sem prikazala, kaj določa uredba o vrstah in obvezni vsebini investicijske dokumentacije ter o postopkih in udeležencih pri pripravi investicijske dokumentacije.
Keywords: občinski proračun, investicijski projekt, financiranje, Zakon o financiranju občin, projektno financiranje, evropska sredstva, investicijska dokumentacija
Published in DKUM: 12.05.2014; Views: 1672; Downloads: 309
.pdf Full text (303,64 KB)

5.
DELOVNI TOK DOKUMENTACIJE ZA VELIKE INVESTICIJSKE PROJEKTE
Samo Sagadinj, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo delovni tok dokumentacije v velikih investicijskih projektih. V projektih se pojavlja veliko število udeležencev, ki so odvisni drug od drugega. V večini primerov predstavljajo prav dokumenti potrebno osnovo, da lahko drugi udeleženec v projektu opravi svoje pogodbeno delo. Ugotavljamo, da se projektna in druga dokumentacija izdeluje kot posamezni projekti, ki lahko vsebuje tudi do 100 rednikov na en izvod, v vsaki posamezni fazi projekta pa se izdeluje več izvodov tega projekta. Ti izvodi se izdelujejo v papirni obliki. Čeprav je digitalna oblika tudi zahtevana, le ta ni enakovredna papirni obliki, saj ni enovita in celovita in, kar je najpomembnejše, ni podpisana z e-podpisi. Problem rešujemo s predlogi izboljšav, ki gredo prvič v smeri uvedbe e-oblike projektne dokumentacije, ki bo omogočala, da dobi e-oblika status pravno veljavne oblike in ne bo treba gradiv izdelovati tudi v papirni obliki. Druga smer izboljšav gre v smeri uvedbe e-sistema, ki bo najprej skrbel za to, da se dokumentacija pri izdelovalcih ustrezno izdela, v nadaljevanju pa za to, da bo pri udeležencih proces sprejetja, obdelave, arhiviranja, obveščanja, sledenja, idr. elektronsko podprt. Kot tretjič vidimo rešitev v centralnem sistemu, ki bi ga postavila država in ki bi centralno obvladoval vse projekte, ki se izvajajo pod okriljem države. Upravljanje projektne dokumentacije bi temeljil na integraciji in podvojevanju repozitorijev dokumentacije. S temi izboljšavami bi postopke izdelave dokumentacije v investicijskem projektu racionalizirali tako, da bi izboljšave prinesle merljive pozitivne učinke v obliki prihranka časa in stroškov. Obenem bi investicijski projekt postal bolj pregleden in transparenten, ustreznim instancam pa omogočal pravočasno ukrepanje, kadar začne izvajanje projekta odstopati od načrta.
Keywords: investicijski projekt projektna dokumentacija upravljanje poslovnih procesov e-poslovanje zakonodaja
Published in DKUM: 26.02.2014; Views: 2184; Downloads: 227
.pdf Full text (5,75 MB)

6.
IZVEDBA INVESTICIJ JAVNEGA ZNAČAJA s prikazom na primeru izgradnje VRTCA DOBROVNIK
Hana Sovič, 2013, diploma project paper

Abstract: Uporabniki proračunskih sredstev morajo pred začetkom investiranja izdelati investicijsko dokumentacijo, s pomočjo katere investitor sprejme primerno investicijsko odločitev. V projektni nalogi je na primeru investiranja v izgradnjo Vrtca Dobrovnik narejena demografska analiza, analiza lokacije, tehnično tehnološka analiza, analiza gradbene ekonomike ter projekcija upravičenosti investicije, za možnost odločitve investitorja o upravičenosti trošenja javnofinančnih sredstev.
Keywords: Investicije, investicijski projekt, financiranje
Published in DKUM: 15.10.2013; Views: 1746; Downloads: 196
.pdf Full text (1,17 MB)

7.
Posodobitev tehnologije ovijanja paketov v podjetju Codex d.o.o.
Denis Kohek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Vsako podjetje teži k optimiziranju delovnih procesov z namenom izboljšati produktivnost in zmanjšati stroške poslovanja. Podjetje Codex d.o.o. se ukvarja s prodajo ležajev, verig, verižnikov, jermenov, jermenic in ostalih elementov pogonske tehnike. Zaradi načina prodaje je potrebno vsakodnevno pakirati in zaviti veliko število paketov. V diplomski nalogi je opisan projekt posodobitve tehnologije ovijanja paketov. V prvem delu, ki je teoretičen, je opisan investicijski proces in dokumentacija, ki se pojavlja v procesu investiranja. V drugem delu pa je predstavljeno podjetje Codex d.o.o. in projekt vzpostavitve ovijalne linije. Z novo ovijalno linijo se bo skrajšal in poenostavil delovni proces, posledično se bodo zmanjšali stroški ovijanja paketov in izboljšal se bo servis do strank.
Keywords: investicijski elaborat, projekt, ovijalec, transportna linija, paketi
Published in DKUM: 19.06.2013; Views: 1863; Downloads: 145
.pdf Full text (3,11 MB)

8.
PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA "Ureditev križišča Terme Zreče"
Uroš Vodušek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti investicijske dokumente pri gradnji negospodarskih objektov. Vsebuje kratek oris graditve in investicijske zasnove. Kasneje se osredotoča in podrobneje opiše dokument identifikacije investicijskega projekta. Delo predstavi, kako je investicijski projekt opredeljen z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št 60/2006 in z Uredbo o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju državnih cest, Uradni list RS, št. 124/2007. Na podlagi izdelanega praktičnega primera dokumenta identifikacije investicijskega projekta so podane in razložene zaključne ugotovitve.
Keywords: gradbeništvo, investicijski projekt, zasnova graditve, dokument identifikacije investicijskega projekta.
Published in DKUM: 10.12.2010; Views: 3027; Downloads: 293
.pdf Full text (2,25 MB)

9.
INVESTICIJSKI PROJEKT GRADNJE ZA TRG
Gregor Čas, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava celoten investicijski projekt gradnje za trg. Je vrsta projekta pri kateri mora investitor ob gradnji skrbeti še za prodajo. Predstavljene so vse faze projekta in njihove aktivnosti, od začetne ideje do prodaje zadnje stanovanjske ali poslovne enote. V uvodnem delu je opredeljen vpliv projektnega menedžmenta, ter možnosti financiranja in investiranja udeležencev pri projektih gradnje za trg. Predstavljeni so zakoni in vsa potrebna dokumentacija ter značilni stroški in kazalniki ekonomske upravičenosti. Sledi predstavitev življenjskega cikla gradnje za trg, kjer je prikazan vpliv trženja oz. prodaje. V zaključku je predstavljen celoten investicijski proces gradnje za trg, s podanimi predlogi za večanje konkurenčnosti investitorjev na trgu in izdelan je zagonski elaborat za stanovanjsko — poslovni objekt Kondominij Tivoli.
Keywords: gradbeništvo, projektni menedžment, nepremičnine, investicijski projekt, gradnja za trg, zagonski elaborat, investiranje, financiranje, stroški, upravičenost projektov, dokumentacija, ...
Published in DKUM: 27.08.2010; Views: 5077; Downloads: 696
.pdf Full text (2,04 MB)

10.
Search done in 3.77 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica