| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
TURISTIČNI POTENCIAL OBČIN BISTRICA OB SOTLI, KOZJE IN PODČETRTEK
Mojca Valenčak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem najprej opredelila temo, o kateri sem nameravala pisati. Izpostavila sem namen naloge, opredelila cilje, ki sem jih tekom pisanja diplomske naloge skušala doseči in izpostavila trditve, ki sem jih dokazovala. V drugem poglavju sem izpostavila osnovne pojme, na katere se navezuje celotna diplomska naloga. Opredelila sem pojme: naravna in kulturna dediščina, regijski park, zavarovana območja in Natura 2000. Nato sem predstavila zakonodajo z varstvom kulturne dediščine in zakon o ohranjanju narave. Tretje poglavje sem namenila geografskem orisu obravnavanega območja. Ugodna lega, pester relief, reka Sotla in slikovita flora ter favna nam prikažejo pokrajino Kozjansko v posebni luči. Sledi podpoglavje, v katerem opisujem demografsko, izobrazbeno, ekonomsko ter funkcijsko podobo občin: Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek. Sledi oris življenja v obmejnem območju in v zavarovanem območju, v Kozjanskem regijskem parku. Poglavje štiri je najobsežnejše, saj sem v njem predstavila bogato naravno in kulturno dediščino. Opisujem naravne znamenitosti, sakralno kulturno dediščino, arheološke spomenike, arhitekturno dediščino in etnološko dediščino. V petem poglavju sem predstavila turistično ponudbo območja. V prvem podpoglavju sem opisala glavnega oglaševalca turizma v obravnavanem območju – Terme Olimia, nato sem v tabelah povzela turistično infrastrukturo (gostišča, restavracije, bari, turistične kmetije, vinotoči) ter opisala že obstoječe turistične poti. Dodala sem tri predloge novih kolesarskih turističnih poti in en predlog učne kolesarske poti. Potem sem opisala kaj območje nudi v t.i. dodatni ponudbi, ki sem jo dopolnila z društvenim dogajanjem ter prireditvami, ki jih društva organizirajo. Območje premore veliko društev, ampak dejavnost se od društva do društva zelo razlikuje. Šesto poglavje odkriva turistično ponudbo Kozjanskega regijskega parka, ki je z vsakim letom bolj aktiven na področju trženja turističnih produktov. V zadnjem poglavju sem predstavila vpliv razvoja Term Olimia na geografsko podobo območja. Analizirala sem vpliv Term Olimia na zaposlenost prebivalcev v terciarnem sektorju. Ugotovila sem neposredne učinke turističnega razvoja na območje. V zaključku povzemam vse priložnosti za večji razmah turizma v območju ter predstavim tako prednosti kot slabosti za razvoj turizma v obravnavanem območju.
Keywords: Kozjanski regijski park, naravna in kulturna dediščina, turistična ponudba, zdraviliški turizem, športnorekreacijski turizem, občina Bistrica ob Sotli, občina Kozje, občina Podčetrtek, zavarovana območja, Natura 2000
Published: 29.08.2009; Views: 4040; Downloads: 683
.pdf Full text (13,27 MB)

3.
4.
MOŽNOST IZRABE VODNIH POTENCIALOV V PODROČJIH ZAŠČITENIH Z NATURO 2000
Gregor Trupi, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene možnosti umestitve hidroelektrarne na območje, zaščiteno z Naturo 2000, s pravnega stališča. Vsa območja vodnega sveta s potoki in z rekami so pod različnimi vodovarstvenimi in okoljevarstvenimi zaščitami, kar močno omejuje kakršne koli posege v ta prostor. Opisane so zahteve, omejitve in postopki, potrebni za pridobitev dovoljenj za gradnjo hidroelektrarne. Podrobno je opisan postopek Celovite presoje vplivov na okolje ter zgradba in delovanje hidroelektrarn.
Keywords: vodni potencial, Natura 2000, direktiva, uredba, umestitev, hidroelektrarna, pravo, Celovita presoja vplivov na okolje
Published: 10.03.2011; Views: 1924; Downloads: 153
.pdf Full text (2,68 MB)

5.
PTIČI SKADARSKEGA JEZERA, PRILOŽNOST ZA OBMOČJE NATURA 2000
Jasna Cafuta, 2011, undergraduate thesis

Abstract: IZVLEČEK Z diplomsko nalogo smo se dotaknili sobivanja treh med seboj nerazdružljivo prepletenih elementov: ptic, narave in človeka Skadarskega jezera. Nekatere ptice so se v tisočletjih popolnoma prilagodile na človekovo navzočnost in od človeka preoblikovano pokrajino. Na šotnih otokih najdemo eno zadnjih gnezdišč kodrastega pelikana (Pelecanus crispus) na svetu. To je največja in najbolj znamenita ptica tega jezera, Črnogorci so jo uporabili kot zaščitni znak Nacionalnega parka Skadarsko jezero. Prav tako smo opazovali, kako raznolike ptice poseljujejo to čudovito pokrajino, s katerimi bitji se tam srečujejo in kako nanje vpliva človek s svojo močjo spreminjanja okolja. Črna gora je mala dežela, v kateri se skriva neprecenljiv zaklad Skadarsko jezero. Je največje jezero na Balkanu in je pravi ptičji raj. Na in ob njem je bilo opazovanih več kot 300 vrst ptic, veliko jih ima status ogrožene vrste, trajno zaščitenih je 239 vrst. Prav zaradi teh posebnosti smo se v diplomski nalogi odločili poglobiti se v ptičji svet Skadarskega jezera. Raziskovali smo: vpliv onesnaževanja na ekosistem, aktivnosti za vzpostavitev območja Natura 2000, predstavili poslanstvo centra za zaščito ptic (CZIP), varovanje ptic in njihovih habitatov ter spremljali ptičjo favno. Ugotovitve, žal, kažejo, da se število gnezd in raznolikost ptic krči. Upad lahko pripišemo vse pogostejšim industrijskim obratom in posledično večjemu onesnaževanju, nenadzorovanemu turizmu, kmetijstvu, številčnemu lovu, nekoliko ohlapni zakonodaji. Zato je vključevanje Črne gore v območje Natura 2000 še kako pozitivno in dobrodošlo.
Keywords: Ključne besede: ptice, ogroženost, varovanje, Natura 2000, Skadarsko jezero, Črna gora.
Published: 30.11.2011; Views: 1499; Downloads: 100
.pdf Full text (1,55 MB)

6.
VPLIV GRADNJE NOVIH HIDROELEKTRARN NA REKI MURI NA OKOLJE
Davorin Lovrenčec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljeni vplivi in posledice gradnje hidroelektrarn na reki Muri na okolje. Predstavljen je tudi projekt gradnje novih hidroelektrarn na reki Muri in dosedanja izkoriščenost vodnega potenciala Mure. S predstavitvijo različnih tipov hidroelektrarn in vodnih turbin smo skušali poiskati najboljšo možnost izkoriščanja energetske rabe reke Mure, kajti velik del Mure spada v območja Nature 2000. S tem je bila posledično predstavljena Natura 2000, zaradi katere so omejitve pri gradnji hidroelektrarn. Prav tako smo, s primerjavo z avstrijskimi hidroelektrarnami, poskusili oceniti okvirne stroške izgradnje hidroelektrarne Hrastje-Mota.
Keywords: reka Mura, hidroelektrarna, vpliv na okolje, Natura 2000, izkoriščanje vodnega potenciala
Published: 20.12.2012; Views: 2657; Downloads: 413
.pdf Full text (3,27 MB)

7.
MOŽNOSTI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBMOČIJ NATURA 2000 NA PRIMERU TRIDEŽELNEGA PARKA GORIČKO-RAAB-ŐRSÉG
Katarina Škraban, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so bile predstavljene možnosti trajnostnega razvoja Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség, kot območja Nature 2000. Podrobneje je bil v analizo zajet slovenski del Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség, in sicer Krajinski park Goričko. Predstavljeno je bilo omrežje Natura 2000, katero je bilo tudi podrobneje predstavljeno v povezavi z naravno in kulturno dediščino ter gospodarstvom območja. Z vidika trajnostnega razvoja parka je bil, na podlagi Metode štirih kapitalov, analiziran Regionalni razvojni program pomurske regije 2007–2013 ter Program dela za leto 2011 Krajinskega parka Goričko. Ugotovljeno je bilo, da so ukrepi v obeh programih zasnovani preveč sektorsko, ter da je njihov vpliv na trajnostni napredek kratkoročen in netrajnosten. Opravljena je bila še anketa, na podlagi katere je bilo ugotovljeno, da mlado prebivalstvo Krajinskega parka Goričko pozna vrednote parka v katerem živi, hkrati pa vidi veliko različnih priložnosti trajnostnega razvoja Krajinskega parka Goričko in želi sámo vplivati na boljše stanje območja.
Keywords: trajnostni razvoj, Natura 2000, Trideželni park Goričko-Raab-Őrség, Krajinski park Goričko, Regionalni razvojni program, Metoda štirih kapitalov.
Published: 28.02.2014; Views: 1368; Downloads: 133
.pdf Full text (29,27 MB)

8.
MODEL IZRABE VETRNE ENERGIJE V SLOVENIJI
Zlatko Makarić, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Zaradi vedno večje potrebe po električni energiji smo se odločili, da predstavimo eno izmed možnosti pridobivanja elektrike, ki je v Sloveniji slabo izkoriščena. Predstavili smo splošno stanje, možnosti in omejitve izkoriščanja vetrne energije v Sloveniji. Na podlagi dognanj smo sestavili model, s katerim smo pokazali, da je kljub omejitvam v Sloveniji možna izraba vetrne energije.
Keywords: veter, vetrna energija, povprečna hitrost vetra, Natura 2000
Published: 06.02.2015; Views: 1001; Downloads: 290
.pdf Full text (1,82 MB)

9.
10.
Poznavanje naravovarstvene terminologije med mestnim in podeželskim prebivalstvom
Nasja Škof, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Eden izmed temeljnih pogojev za ohranjanje biodiverzitete je izobraževanje. Vedenje (poznavanje problema) zmanjšuje verjetnost napačnih odločitev pri načrtovanju. Poznavanje različnih oblik trajnostnega gospodarjenja omogoča ohranjanje ekosistemov, habitatov in habitatnih tipov. Ozaveščenost čim večjega števila ljudi pa je ključni dejavnik za ohranjanje biodiverzitete. S pomočjo ankete smo raziskali predvsem življenjski slog anketirancev, in sicer: kje kupujejo hrano; če imajo doma živali in obdelovalne površine (vrtove, njive); če v prostem času opravljajo kakšne aktivnosti v naravi… Anketirane smo razdelili v štiri podvzorce, prav tako smo podali tudi skupni vzorec celotne populacije glede na razpoložljive odgovore posameznega vprašanja v anketi. Pri poznavanju terminologije smo se osredotočili predvsem na termine kot so: biodiverziteta, Natura 2000 in svetovni dan biotske raznovrstnosti. Zanimalo nas je tudi poznavanje ogroženih vrst živali, rastlin in naravovarstvenih območij. Predvidevali smo, da ljudje, ki živijo bolj povezani z naravo bolje poznajo terminologijo, ogrožene organizme in zavarovana območja. Zavarovana območja, od najmanjših naravnih spomenikov do največjih parkov, v katera so vgrajena prizadevanja in trud generacij pred nami, so namreč bogastvo, najlepši dragulj, ki ga imamo v tej kroni, ki jo imenujemo narava. V vsakdanjem življenju se tega bogastva Slovenije velikokrat premalo zavedamo. V diplomskem delu smo naredili primerjavo med mestnim in podeželskim prebivalstvom, pri čemer smo ugotovili, da večji delež naših anketiranih predstavlja mestno prebivalstvo. Predvidevali smo, da ljudje, ki živijo na podeželju in hrano pridelajo doma, bolje poznajo zavarovana območja in ogrožene organizme. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je poznavanje naravovarstvene terminologije med anketiranci zelo slabo. Primerjava mestnega in podeželskega prebivalstva je pokazala, da je poznavanje naravovarstvene terminologije boljše pri podeželskem kot pri mestnem prebivalstvu. Pri poznavanju zavarovanih območij je največ anketiranih kot zavarovano območje zapisalo Triglavski narodni park, kar smo predvidevali in je tudi razumljivo, saj gre za edini in največji slovenski narodni park.
Keywords: poznavanje terminologije, zavarovano območje, biodiverziteta, Natura 2000, redke vrste.
Published: 12.09.2016; Views: 606; Downloads: 61
.pdf Full text (962,71 KB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica