| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 37
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Rettov sindrom pri otroku
Veronika Pogorevc, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: V diplomskem delu je predstavljena deklica z Rettovim sindromom.To je razvojno nevrološka motnja, za katero je značilen upad psihomotoričnega razvoja. Ugotoviti smo želeli negovalne probleme, ki se pojavljajo pri teh otrocih. Raziskovalne metode: V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo dela. Raziskava je temeljila na kvalitativni metodologiji. Izvedli smo študijo primera s pomočjo tehnike intervjuja ter modela 14 življenjskih aktivnosti Virginie Henderson. Rezultati: Spoznali smo deklico z Rettovim sindromom ter težave, s katerimi se srečuje njena družina. S pomočjo študije primera smo ugotovili, da se težave pojavljajo ne samo v duševnem razvoju, ampak tudi v telesnem. Diskusija in zaključek: Rettov sindrom lahko za sabo povleče še veliko drugih zdravstvenih težav, kot je na primer popolna nepokretnost otroka. Vendar je vsaka družina, ki skrbi za takega otroka, nekaj posebnega. Skrb lahko družino še bolj poveže in splete še trdnejše vezi.
Keywords: Rettov sindrom, otrok, zdravstvena nega, medicinska sestra
Published: 29.06.2017; Views: 1999; Downloads: 181
.pdf Full text (426,32 KB)

2.
Primerjalna analiza pristopov zmanjševanja emisij CO2 v podjetjih
Milena Pogorevc, 2016, master's thesis

Abstract: Hiter razvoj tehnologij in potrošniški način življenja prinašata velika tveganja podnebnih sprememb v globalnem okolju, zaradi česar je potrebno zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki neposredno vplivajo na učinek tople grede in s tem prispevajo h globalnemu segrevanju ter vplivajo na podnebni sistem. Globalno prizadevanje za zniževanje emisij toplogrednih plinov in trajnostni razvoj sta postali poglavitni nalogi politike Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam. V nalogi predstavljamo razsežnost problema podnebnih sprememb, mednarodno prizadevanje za reševanje podnebnih sprememb ter različne pristope za zmanjševanje emisij CO2 oziroma toplogrednih plinov v podjetjih. Podrobneje predstavljamo sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Sloveniji in določevanje ogljičnega odtisa za organizacijo. V empiričnem delu smo opravili celovito oceno dveh pristopov zniževanja emisij CO2 oziroma toplogrednih plinov: sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji in določevanja ogljičnega odtisa za organizacije. Na podlagi opravljenih SWOT analiz smo opravili primerjalno analizo obeh pristopov ter preučili, kako se pristopa medsebojno dopolnjujeta. Ogljični odtis organizacije ponazarja količine emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzroča organizacija. Predstavlja prostovoljni instrument, s katerim organizacije zmanjšujejo svoj negativni vpliv na okolje. Zaradi velike razsežnosti problema podnebnih sprememb postaja v zadnjih letih vse bolj priljubljen. Iz rezultatov opravljene ekstrapolacije trenda, ki se sicer lahko, zaradi zunanjih dejavnikov, tudi spremeni, smo ob določenih omejitvah glede dostopnosti podatkov napovedali naraščanje poročanja o emisijah toplogrednih plinov tudi v prihodnosti. Sistem za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji, ki za nekatera podjetja predstavlja obvezen pristop za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, trenutno zaradi nizke cene emisijskih kuponov ni zadostni spodbujevalec za naložbe v nizkoogljične tehnologije. Nizka cena kuponov je tudi v preteklosti za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji predstavljala za sistem veliko težavo. Na podlagi izsledkov opravljene raziskave o preverljivosti in primerljivosti pridobljenih podatkov obeh pristopov ugotavljamo, da je za zagotovitev preverljivih in primerljivih pridobljenih podatkov in s tem širšo uporabo rezultatov posameznih pristopov potrebno natančno določiti metodologijo za izvajanje posameznega pristopa. Področje sistema za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji je zakonsko urejeno, z uveljavljeno metodologijo, ki zagotavlja preverljive in primerljive podatke. Za izračun ogljičnega odtisa so bile na mednarodni ravni na različnih ravneh razvite številne metodologije in modeli, zato je potrebno za preverljive in primerljive rezultate natančno in jasno določiti merila, predpostavke in omejitve za njegov izračun. Eden najbolj uveljavljenih standardov, ki daje podrobna navodila o metodah izračuna, je GHG Protocol: A corporate accounting and reporting standard. Oba preučevana pristopa se medsebojno sinergijsko dopolnjujeta ter ob natančnem in doslednem izvajanju uspešno pripomoreta k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v organizaciji.
Keywords: podnebne spremembe, toplogredni plini, ogljični odtis organizacije, sistem za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v Evropski uniji, SWOT analiza
Published: 12.12.2016; Views: 1010; Downloads: 190
.pdf Full text (1,39 MB)

3.
RAČUNALNIŠKO PODPRTO KONSTRUIRANJE IN SIMULACIJA KRITIČNEGA DELA SUŠILNE OMARE
Tomo Rošer, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obsega konstruiranje sušilne omare v programu NX 8.5, in sicer v modulu NX Sheet Metal. Simulacija, opravljena v okviru diplomskega dela, je bila izvedena v programskem paketu NX NASTRAN 8.5. Rezultati simulacije so bili analizirani in podan je predlog rešitve problema kritičnega dela sušilne omare.
Keywords: sušilna omara, konstruiranje, simulacija kritičnega dela
Published: 16.09.2016; Views: 636; Downloads: 54
.pdf Full text (2,22 MB)

4.
»Hub and spoke« sporazumi v konkurenčnem pravu EU – odgovornost vertikalnega udeleženca
David Pogorevc, 2016, master's thesis

Abstract: V okviru gospodarskega nastopanja na trgu poteka med udeleženci tekmovanje, v katerem skušajo v okviru svoje poslovne politike doseči določene poslovne cilje, pri čemer pa jih do njih ovirajo konkurenti. V kolikor tekmovanje oz. konkurenca poteka po pravilih in izhaja iz načela dobre vere in poštenja, potem na trgu obstoji neizkrivljena konkurenca, na podlagi katere pridobivajo vsi, tako konkurenčna podjetja med seboj, saj je edino merilo za njihov uspeh njihova inovativnost in iznajdljivost, kakor tudi potrošniki, ki žanjejo sadove inovativnosti in iznajdljivosti podjetij. Vendar pa, na žalost, idealne konkurence ni, saj se med udeleženci na trgu, podobno kot doping v športu, vedno najdejo načini, kako izigrati konkurenta ali potrošnika na način, da bo poslovni cilj dosežen z najmanj potrebnega vložka, s čimer prihaja na strani kršiteljev pravil konkurence do neutemeljenega dobička, ki je pridobljen na škodo tistih, ki na trgu delujejo v skladu s pravili. V nalogi predstavljamo in analiziramo razsežnost problema »hub and spoke« sporazumov, tj. sporazumov, v katerem sodelujejo trije udeleženci, in sicer dva horizontalna udeleženca A in C ter vertikalni udeleženec B, preko katerega poteka sporazumevanje med dvema horizontalnima udeležencema. Takšni sporazumi so v teoriji poimenovani tudi kot A-B-C sporazumi. Za lažjo predstavo te kršitve konkurenčnega prava je potrebno pojasniti, da omenjeni izraz prihaja kot metafora kolesa, kjer je »hub« – pesto oz. os, na katerega je napeta napera oz. t. i. »špica« kolesa »spoke«, ki je povezan z obročem – »rim«, ki pa predstavlja skupni interes konkurentov na horizontalni ravni, in vertikalni udeleženec, kot pesto oz. os, predstavlja ključni povezovalni člen pri izvrševanju takšnega sporazuma. Hub and spoke sporazumi so analizirani skozi sodno prakso Velike Britanije in Severne Irske ter odločb njihovega organa za varstvo konkurence, sodno prakso ZDA ter sodno prakso EU. Podrobneje so predstavljeni problemi »hub and spoke« sporazumov v okviru njihove obravnave kot horizontalnih ali kot vertikalnih sporazumov oz. usklajenih ravnanj, njihove kršitve pravil konkurence, bodisi po cilju ali učinku, njihove tripartitne sestave ter s tem v zvezi podanimi objektivnimi in subjektivnimi pogoji za obstoj takšnih sporazumov. Pri tem se naloga posebej osredotoča na vprašanje odgovornosti vertikalnega udeleženca tega sporazuma, to je t. i. »hub-a«, ki predstavlja povezovalni člen med horizontalnima udeležencema takšnega sporazuma. Na podlagi opravljene primerjalne analize sodnih praks in uporabljene strokovne literature ugotavljamo, da »hub and spoke« sporazumi predstavljajo sporazume, ki imajo za cilj preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence in zato njihovih učinkov ni potrebno posebej ugotavljati. Prav tako je bilo ugotovljeno, da takšni sporazumi predstavljajo dejanske horizontalne sporazume, ki bi jih praksa morala kot takšne obravnavati, tudi z vidika okoliščin lažjega odkrivanja v okviru programov prizanesljivosti ter v okviru razlage člena 101(1) PDEU, ki se skozi sodno prakso razlaga po njegovem namenu oz. teleološki funkciji. Vloga vertikalnega udeleženca v teh sporazumih pa se kaže skozi njegovo zavestno sodelovanje pri posredovanju ključnih informacij med horizontalnima udeležencema, s čimer se posledice kršitev pravil konkurence tudi odražajo na trgu horizontalnih udeležencev.
Keywords: »hub and spoke« sporazum, vertikalni udeleženec, horizontalni udeleženec, tripartitni sporazum, kršitev konkurence
Published: 15.09.2016; Views: 841; Downloads: 95
.pdf Full text (933,01 KB)

5.
Motivacija za izobraževanje v podjetju XY
Katja Pogorevc, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava pomen motivacije za izobraževanje zaposlenih v podjetju XY. Podjetja se dandanes zavedajo, da je treba zaposlene ob vse hitrejšem razvoju tehnologije in gospodarstva dodatno izobraževati, saj bodo le tako imela konkurenčno prednost na tržišču. V teoretičnem delu diplomskega dela najprej predstavimo pojem motivacije, ki v splošnem predstavlja temelj za usmerjanje človekove aktivnosti k nekim želenim ciljem in rezultatom. Prav od motivacije so na eni strani odvisni delovni uspehi, na drugi strani pa zadovoljstvo, ki ga ob tem pridobimo. V osnovi ločimo dva tipa motivacije, in sicer zunanjo in notranjo motivacijo. Obe obliki motivacije sta med seboj povezani in vplivata ena na drugo. Diplomsko delo poskuša skozi opise motivacijskih teorij predstaviti tiste motivacijske teorije, ki so v strokovni literaturi najbolj zastopane, ko gre za pojasnjevanje človekovega znanja in vedenja pri delu. Izredno pomembno vlogo pa igrajo motivacijski dejavniki, ki jih delimo na materialne (osebni dohodek, nagrade, bonusi, premije, ugodnosti, nagrade …) in nematerialne (dobri odnosi med zaposlenimi, ugodna organizacijska klima, uspeh pri delu, pohvale, možnost napredovanja, možnost izobraževanja in strokovnega usposabljanja, stalnost zaposlitve …). Kljub temu da motivacija predstavlja veliko prednost, pa obstajajo tudi ovire, ki te prednosti preprečujejo. V nadaljevanju naloge predstavimo tudi pojem izobraževanja zaposlenih, katerega vloga in pomen sta med seboj povezana in težita k napredku in nenehnemu razvoju. Izobraževanje zaposlenih je osrednjega pomena za vsako podjetje, ki želi, da bo pri svojem poslovanju uspešno. Cilji, motivi in naloge izobraževalnega procesa so različni, največkrat pa predstavljajo izhodišče za oblikovanje metod in oblik izobraževanja. Pri tem oblikovanju je treba upoštevati tudi pravilne organizacijske pristope, ki vključujejo analize in načrte izobraževanja zaposlenih in so osrednja naloga kadrovske službe vsakega podjetja. Tako kot pri motivaciji tudi pri izobraževanju nastajajo ovire, ki so največkrat lahko situacijske, intuicijske ali dispozicijske. V podjetju XY se še kako zavedajo pomena zadovoljnih kadrov, saj svoje zaposlene motivirajo in spodbujajo k izobraževanju. Rezultati anketne raziskave v drugem delu diplomskega dela so pokazali, da so zaposleni v podjetju XY dovolj motivirani za izobraževanje. Pri delu jih najbolj motivira možnost boljšega plačila in napredovanja, kot velik motivacijski dejavnik pa izpostavljajo dobro razumevanje zaposlenih znotraj kolektiva. Podjetje XY svojim zaposlenim omogoča tudi izobraževanje v obliki enodnevnih in večdnevnih seminarjev ter računalniških delavnic. Velika pomanjkljivost pa se kaže v organizacijski politiki izobraževanja zaposlenih, saj podjetje slednjih ne obvešča o vsebinah in programih izobraževanja.
Keywords: motivacija, izobraževanje, zaposleni, podjetje
Published: 30.06.2016; Views: 588; Downloads: 127
.pdf Full text (1,05 MB)

6.
Temeljne komunikacijske dejavnosti in strategija spraševanja pri pouku slovenščine v 6. in 9. razredu osnovne šole
Nina Pogorevc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je ugotoviti, na kakšen način se pojavljajo komunikacijske dejavnosti – govorjenje, pisanje, poslušanje in branje – ter kako se uporablja in upošteva strategija spraševanja pri pouku slovenščine v 6. in 9. razredu osnovne šole. Za pridobitev teh podatkov smo v 6. in 9. razredu osnovne šole A opravili anketo. Anketo učencev smo razširili z dodatnimi vprašanji in z njo anketirali tudi učitelje teh razredov. Dobljene podatke smo grafično prikazali, jih opisali, primerjali in analizirali. Raziskava je poskušala pokazati, ali je bil uspešen dialog med učenci in učiteljem delno okrnjen zaradi klasične postavitve miz v učilnici; ali je učitelj med razlago snovi najpogosteje uporabljal zeleno/belo tablo; ali so učenci učitelja poslušali med razlago snovi; ali so učitelji uporabljali strategijo spraševanja; ali so učitelji uporabljali retorična vprašanja; ali so odgovarjali na vprašanja, zapisana v učbenikih, delovnih zvezkih ali drugih besedilih; ali so se pri učnih urah slovenščine kot komunikacijske dejavnosti pojavljale tako govorjenje, pisanje, branje kot tudi poslušanje; ali je bilo učence strah postavljati vprašanja učiteljem med učnimi urami; ali so lahko učenci učitelju postavljali vprašanje med učno uro oziroma takoj, ko nečesa niso razumeli; ali so učitelji na napačne oziroma nepravilne odgovore učencev odreagirali na pravilen način; ali so učenci pri pouku slovenščine brali besedila tiho in glasno; ali se je po branju umetnostnega besedila najpogosteje analiziralo besedilo; ali se je pisanje učencev pri pouku pojavljalo večinoma kot prepisovanje s table/iz učbenika; ali so učitelji pri pouku slovenščine poslušali kritično in aktivno, učenci zložno in aktivno.
Keywords: osnovna šola, slovenščina, komunikacijske dejavnosti, strategija spraševanja
Published: 13.04.2016; Views: 813; Downloads: 90
.pdf Full text (2,44 MB)

7.
Oblikovanje dirkalnika
Stanislav Pehan, Breda Kegl, Primož Pogorevc, 2003, professional article

Abstract: V prispevku sta prikazani dve moznosti izboljšanja lastnosti dirkalnika Formula S. Eden najskladnejsih načinov za dvig moči motorja je spretno oblikovan dovod zraka v motor. Zato je v prvem delu prispevka predstavljen postopek optimalnega oblikovanja sesalnega sistema. Postopek optimiranja temelji na uporabi metod matematičnega programiranja in pomeni učinkovit način za povečanje moči motorja v najbolj zanimivem področju obratovanja motorja. V drugem delu prispevka je pozornost posvečena novim zamislim izdelave celotnega dirkalnika. Za dosego vrhunskih rezultatov je treba narediti več, kakor le slediti konkurenci. Analiza postavitev glavnih agregatov je pokazala, da bi k večji okretnosti in stabilnosti dirkalnika pripomoglo to, da bi bil motor postavljen ob voznikovi strani. Optimiran sesalni sistem pomeni zanesljiv korak naprej v borbi za povečanje dejanske moči dirkalnika, kar je lahko uporabno takoj. Zasnova z bočno postavitvijo motorja pa predstavlja povsem novo pot razvoja dirkalnikov Formula S, kar bo morda prineslo dolgoročne prednosti.
Published: 10.07.2015; Views: 496; Downloads: 37
URL Link to full text

8.
9.
10.
Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica