| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 69
First pagePrevious page1234567Next pageLast page
1.
Diferenciacija ur športa na podružnični osnovni šoli v kombiniranem oddelku 2. in 3. razreda : magistrsko delo
Valentina Zdovc Kotnik, 2024, master's thesis

Abstract: Glavni namen magistrskega dela je bil pripraviti, izvesti in analizirati diferencirane ure predmeta šport v kombiniranem oddelku 2. in 3. razreda na podružnični šoli. Diferencirali smo ure iz različnih tematskih sklopov, ki so v učnem načrtu za šport. Načrtovali in zapisali smo priprave za pet šolskih ur, ki so predstavljene v praktičnem delu magistrskega dela. Te ure smo izvedli, jih dokumentirali ter v omenjenem poglavju opisali in tudi analizirali z vidika poučevanja v kombiniranem oddelku, z vidika učencev in vidika diferenciacije. Ugotovili smo, da je izvedba diferenciranega pouka težja kot v čistih razredih, vendar smiselna. Naredili smo tudi empirični del, kjer smo s pomočjo ankete, ki je bila izvedena na vzorcu sedemintridesetih učiteljev, ki poučujejo ali so poučevali v kombiniranem oddelku na podružnični šoli na izbrani šoli. V tem delu naloge nas je zanimal odnos učiteljev kombiniranih oddelkov do diferenciacije – kaj diferencirajo, kdaj, ali jim diferenciacija otežuje delo in kdaj se diferenciacije poslužujejo pri športu. Z raziskavo smo ugotovili, da skoraj vsi učitelji kombinirani pouk diferencirajo, vendar pogosteje slovenščino ter matematiko kot spoznavanje okolja, glasbeno umetnost in šport. Učitelji imajo do diferenciacije pozitiven odnos, čeprav jim načrtovanje in izvajanje le-te ni najlažje. Nekateri učitelji diferencirajo ure športa, pretežno v osrednjem delu pri ciljih, vsebinah, metodičnih postopkih in pripomočkih. Z izvedbo empiričnega in praktičnega dela smo hoteli podpreti idejo o tem, da je diferenciacija v kombiniranih oddelkih zelo pomembna, tudi pri športu, predvsem pa smo z izvedbo praktičnega dela hoteli raziskati diferenciacijo ur športa v kombiniranih oddelkih na podružničnih šolah.
Keywords: šport, podružnična šola, kombiniran oddelek, kombiniran pouk, diferenciacija
Published in DKUM: 14.05.2024; Views: 55; Downloads: 7
.pdf Full text (5,97 MB)

2.
Telesna samopodoba in športna aktivnost študentk : magistrsko delo
Nika Žuža, 2023, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšna je telesna samopodoba študentk, ali se le-ta razlikuje med skupinami bolj, srednje in manj športno aktivnimi študentkami. Prav tako smo raziskali, kako se sedeče vedenje odraža na športno aktivnost in ali imajo pri študentkah družbeni mediji velik pomen pri dojemanju telesne samopodobe ali se primerjajo z drugimi, jih mediji spodbujajo pri ukvarjanju s športno aktivnostjo ali ne. V raziskavi je sodelovalo 104 študentk Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Meritve so se izvajale v predavalnih prostorih Pedagoške fakultete. Podatki o telesni samopodobi so bili pridobljeni s francoskim vprašalnikom, ki je poslovenjena različica anketnega vprašalnika, za ugotavljanje telesne samopodobe mladostnikov The Physical Self-Inventory - short form. Podatki o pomenu družbenih omrežij ter uporabi interaktivnih medijev so bili pridobljeni z vprašalnikom »Interaktivni mediji in družbena omrežja«. Podatki o sedečem vedenju so bili pridobljeni z vprašalnikom »Sedeče vedenje« ter podatki o športni aktivnosti so bili pridobljeni z vprašalnikom »Gibalna/športna« dejavnost. Za ugotavljanje razlik v telesni samopodobi med skupinami športno različno dejavnih študentk je bila uporabljena analiza variance (ANOVA) kot tudi Kruskal-Wallis test (KW). S Post-Hoc Scheffe preizkusom in Mann-Whitney U testom so bile natančneje opredeljene predhodne ugotovljene statistično značilne razlike. Statistično značilne razlike so bile ugotovljene na ravni tveganja p ≤ 0,05. Rezultati raziskav kažejo, da športno bolj aktivne študentke statistično značilno višje vrednotijo telesno samopodobo v primerjavi s športno manj aktivnimi študentkami. Srednje in bolj športno aktivne študentke se gibalno/športno udejstvujejo predvsem zaradi zdravja in boljšega počutja, kar za skupino manj aktivnih študentk ne velja. Rezultati so tudi pokazali, da srednje športno aktivne študentke pripisujejo mnenju drugih statistično značilno višji pomen pri oblikovanju lastne samopodobe kot drugi dve skupini.
Keywords: samospoštovanje, telesna dejavnost, mediji, samozavest, odnosi
Published in DKUM: 14.11.2023; Views: 354; Downloads: 69
.pdf Full text (1,41 MB)

3.
Odnos otrok in adolescentov do izvajanja športnovzgojnega kartona v osnovni šoli : magistrsko delo
Urša Kralj, 2023, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo dekleta in fantje drugega in tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja do izvajanja športnovzgojnega kartona v osnovni šoli. Prav tako nas je zanimalo, ali odnos učitelja vpliva na odnos učencev. V raziskavo smo vključili 162 učencev, starih med 9 in 15 let, dveh osnovnih šol zgornje Savinjske doline. Vzorec je temeljil na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učencev. Uporabili smo deskriptivno metodo in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultate smo obdelali s programom SPSS. Rezultate ŠVK smo standardizirali in jih pretvorili v vrednosti ter nato na tej osnovi merjence razdelili po kategorijah: gibalno podpovprečni, gibalno povprečni in gibalno nadpovprečni. Za ugotavljanje razlik v odnosu do izvajanja športnovzgojnega kartona med skupinami smo uporabili enosmerno analizo variance ANOVA. Razlike smo natančneje opredelili s Scheffe post-hoc preizkusom. Rezultati kažejo, da ne obstaja statistično značilna razlika v odnosu otrok do izvajanja športnovzgojnega kartona med različno gibalno učinkovitimi skupinami. Prav tako ne obstaja statistično značilna razlika pri preverjanju vpliva učitelja na odnos učencev do testiranja. Statistično značilno razliko pri rezultatih smo zaznali zgolj pri nevednosti učencev o posameznih meritvah pri testih športnovzgojnega kartona. Ugotovili smo, da rezultati ŠVK niso povezani s pozitivnim oziroma negativnim odnosom do izvajanja ŠVK. Prav tako smo ugotovili, da odnos učiteljev do ŠVK ni pomemben dejavnik učenčevega odnosa do športnovzgojnega kartona.
Keywords: odnos, športnovzgojni karton ali SLOfit, testiranje, gibalni razvoj
Published in DKUM: 15.09.2023; Views: 443; Downloads: 54
.pdf Full text (1,43 MB)

4.
Poznavanje teoretičnih vsebin predmeta športna vzgoja študentov razrednega pouka : magistrsko delo
Teja Bavdaž, 2023, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela z naslovom Poznavanje teoretičnih vsebin predmeta športna vzgoja študentov razrednega pouka je bil raziskati znanje študentov razrednega pouka o teoretičnih vsebinah pri predmetu športna vzgoja v prvem in drugem vzgojno izobraževalnem obdobju. Zanimale so nas razlike v poznavanju teoretičnih vsebin študentov glede na letnik študija. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 151 študentov, ki so v študijskem letu 2022/23 obiskovali študijski program Razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika in jih obdelali v programu SPSS. Razlike v trditvah študentov in letnikom študija, ki ga obiskujejo, smo preverjali s Fisherjevim eksaktnim testom. Statistično značilne razlike smo ugotavljali na stopnji tveganja p < 0,05. Rezultati so pokazali, da študentje razrednega pouka razmeroma dobro poznajo teoretične vsebine športne vzgoje. Boljše znanje se je pokazalo pri teoretičnih vsebinah za prvo vzgojno izobraževalno obdobje, nekoliko slabše pa imajo znanje pri teoretičnih vsebinah za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, predvsem pri vsebini o malih športnih igrah. Ugotovili smo, da se med študenti razrednega pouka pojavljajo statistično značilne razlike v znanju glede na letnik študija. Namreč njihovo teoretično znanje predmeta športna vzgoja se z napredovanjem v letnikih povečuje in izboljšuje oz. nadgrajuje.
Keywords: teoretične vsebine, športna vzgoja, osnovna šola, razredni pouk
Published in DKUM: 01.09.2023; Views: 334; Downloads: 28
.pdf Full text (2,40 MB)

5.
Gibalne navade učencev 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja v obdobju pred in med epidemijo covida-19 in po njej : magistrsko delo
Veronika Domjan, 2023, master's thesis

Abstract: Glavni namen magistrske naloge je bil raziskati spremembe z vidika pogostosti športnega udejstvovanja učencev 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki so se zgodile kot posledica pojava epidemije COVID-19 in ukrepov za preprečitev širjenja epidemije. Sama raziskava je vključevala 270 učencev četrtega, petega in šestega razreda osnovne šole. Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom, nato pa jih obdelali z računalniškim programom SPSS Statistic 22. V raziskavi smo uporabili deskriptivno statistiko za uporabljene spremenljivke, frekvenčno distribucijo (f,f %), kontingenčne tabele za primerjavo frekvenc in χ2 preizkus. Ugotovili smo, da imajo učenci pozitiven odnos do športa in ga smatrajo za pomembnega. Prav tako smo potrdili, da so pred epidemijo COVID-19 učenci pogosteje sodelovali v športnih interesnih dejavnostih v šoli kot med in po epidemiji. Primerjali smo število teh dejavnosti pred in po epidemiji ter ugotovili, da so učenci v povprečju obiskovali več interesnih dejavnosti pred epidemijo kot po njej. Učenci so se pred epidemijo COVID-19 pogosteje udeleževali organiziranih športnih dejavnosti kot med in po epidemiji. Prav tako smo ugotovili, da so se učenci pred epidemijo pogosteje ukvarjali s športom v okviru družine kot med in po epidemiji. Potrdili smo tudi, da so se učenci pred epidemijo COVID-19 bolj pogosto ukvarjali s športom s prijatelji ali sami kot med in po epidemiji COVID-19.
Keywords: COVID-19, gibalne dejavnosti, osnovna šola, družina, učenci
Published in DKUM: 13.07.2023; Views: 404; Downloads: 34
.pdf Full text (1,73 MB)

6.
Ples kot športna interesna dejavnost v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo
Sara Juhart, 2023, master's thesis

Abstract: Ples predstavlja in zajema široko polje možnosti raziskovanja – od kretenj, gibov, mimike, gestike in drugih telesnih premikov do prikazovanja različnih čustvenih stanj ter občutij. V nadaljevanju se v magistrskem delu ukvarjamo s pomenom plesne dejavnosti za razvoj otroka v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Najprej teoretično opredelimo plesno dejavnost – pri tem se dotaknemo njenega nastanka, razvoja in vpliva na družbo s posebnim poudarkom na pomenu plesa pri otrocih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Potem svoje raziskovanje premaknemo na praktični del magistrske naloge, pri katerem je sodelovalo 20 otrok, od tega 10 deklic in 10 dečkov. Izvedli smo 6 učnih ur interesne dejavnosti – plesa. Za ugotovitev pomena plesa pri otrocih smo uporabili vprašalnik, kjer smo raziskovali splošno znanje otrok o plesu pred in po izvedbi učnih ur ter kriterije, s čimer smo želeli dobiti objektiven uvid v otrokovo znanje in poznavanje plesne dejavnosti pred ter po izvedenih učnih urah. Preučevali smo otrokovo znanje o plesu, kreativnost, ritem, usklajenost, improvizacijo, ustvarjalnost, domišljijo in sodelovanje z drugimi. Rezultati kažejo, da po izvedbi strnjene plesne vadbe učenci razumejo ples mnogo bolj celostno in večplastno kot pred samo vadbo. Ugotoviti je mogoče, kako pomembna je plesna dejavnost za otroke – za njihov psiho-fizični razvoj in delovanje. Sama raziskava je pokazatelj, da je večja vključitev plesne dejavnosti v učni načrt ne le spodbujana in priporočena, temveč nujna.
Keywords: plesna dejavnost, otroci, učenje, učne ure, učni načrt
Published in DKUM: 23.06.2023; Views: 427; Downloads: 77
.pdf Full text (2,04 MB)

7.
Gibalne dejavnosti pri pouku tujega jezika na razredni stopnji : magistrsko delo
Tjaša Cvikl, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo raziskali uporabo gibalnih dejavnosti pri pouku tujega jezika in razvili lastni instrumentarij, ki vključuje gibalne dejavnosti pri pouku tujega jezika na razredni stopnji. V teoretičnem delu magistrskega dela smo se najprej osredotočili na gibalne dejavnosti in predstavili nekatere pristope medpredmetnega povezovanja pri pouku tujega jezika, v zadnjem delu teoretičnega dela pa smo povezali uporabo gibalnih dejavnosti pri pouku tujega jezika in poiskali raziskave, ki vključujejo uporabo gibalnih dejavnosti pri pouku tujega jezika v osnovni šoli. V praktičnem delu smo razvili lasten instrumentarij, ki bo služil učiteljem, ki poučujejo tuji jezik na nižji stopnji OŠ kot primer dobre prakse vključevanja gibalnih dejavnosti v pouk tujega jezika v 1. in 2. vzgojno-izobraževalno obdobje. Instrumentarij smo oblikovali v štirih sklopih , ki zajemajo različne gibalne dejavnosti pri pouku tujega jezika. V prvi fazi smo navedli primere gibalnih dejavnosti, ki so primerne za delitev v pare oz. skupine, v drugi fazi gibalne dejavnosti, ki so primerne za uvodni del učne ure, v tretji fazi dejavnosti primerne za osrednji oz. glavni del ure in v četrti fazi dejavnosti, ki so primerne za zaključni del učne ure tujega jezika. V drugem razredu osnovne šole smo pri pouku tujega jezika izvedli deset gibalnih dejavnosti in s pomočjo vodenega intervjuja za učenca ter s pomočjo samo-refleksije izvajalca evalvirali izvedbo gibalnih dejavnosti v tujem jeziku. S pomočjo povratne informacije učencev in izvajalca ugotavljamo, da ima vključevanje gibalnih dejavnosti k pouku tujega jezika pozitiven vpliv na učenje tujega jezika.
Keywords: gibalne dejavnosti, tuji jezik, gibanje, razredna stopnja
Published in DKUM: 16.06.2023; Views: 431; Downloads: 62
.pdf Full text (1,59 MB)

8.
Pomen strnjene vadbe za razvoj osnovnih košarkarskih spretnosti in teoretičnih znanj v četrtem razredu osnovne šole : magistrsko delo
Nika Brišnik, 2023, master's thesis

Abstract: V naši raziskavi je bil glavni cilj pripraviti program strnjene vadbe osnovnih košarkarskih prvin, ga izvesti z učenci četrtega razreda ter evalvirati njihovo teoretično in praktično znanje pred izvedbo, takoj po koncu in tri mesece po izvedeni strnjeni vadbi. V raziskavo je bilo vključenih 12 učencev četrtega razreda Osnovne šole Vransko Tabor. Izvedli smo program strnjene vadbe, ki se je izvajal dvakrat tedensko po eno šolsko uro z učenci, ki izven rednega šolskega programa ne trenirajo košarke. Pred, takoj po koncu in tri mesece po zaključku programa smo evalvirali učenčevo teoretično in praktično znanje o osnovnih košarkarskih prvinah. Teoretično znanje smo preverili s pomočjo vprašalnika, praktično znanje pa smo preverili s pomočjo vnaprej napisanih kriterijev in opazovanja. Na podlagi izvedbe smo učence razvrstili v tri kategorije, in sicer slabo, srednje ali odlično. Pridobljene rezultate smo obdelali s statističnim programom IBM SPSS Statistics, kjer smo uporabili Friedmanov preizkus in Wilcoxonov post hoc test. Rezultati so pokazali, da se je teoretično in praktično znanje izvajanja osnovnih košarkarskih prvin, natančneje vodenje žoge, soročna podaja in met na koš, pri merjencih statistično pomembno izboljšalo takoj po koncu izvajanja programa in se je ohranilo tudi tri mesece po zaključku programa.
Keywords: gibalne sposobnosti, mala košarka, učenci, športna vzgoja
Published in DKUM: 15.06.2023; Views: 356; Downloads: 56
.pdf Full text (2,73 MB)

9.
Priprava obšolskega programa plezanja na zavarovanih plezališčih v naravi za učence 2. vio. : magistrsko delo
Lucija Dolar, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo pripravili 35-urni obšolski program plezanja na zavarovanih plezališčih. Magistrsko delo je zapisano na podlagi primerjanja različnih virov in literature ter analize virov. S pomočjo programa smo predstavili prednosti plezanja za otrokov celostni razvoj ter možnosti vpeljave plezanja na zavarovanih plezališčih kot obliko športne obšolske dejavnosti. Prav tako smo s pomočjo učnih priprav ustvarili podlago za poučevanje in izvajanje te dejavnosti ter s pomočjo diferenciacije učnih pripomočkov in plezal omogočili izvajanje ne glede na lokacijo in opremljenost šole. Učenci 2. VIO so zaradi specifičnih razvojnih značilnosti pripravljeni na učenje ter usvajanje tudi drugih oblik gibanja v naravi, kot so pohodništvo, planinarjenje ali gorništvo. V teoretičnem delu magistrskega dela smo predstavili prednosti plezanja v naravi za otrokov celostni razvoj. V teoretični del sta vključena tudi opis in varnostni vidik pohodništva, plezanja in plezanja na zavarovanih plezališčih v naravi, s čimer smo zagotovili, da lahko učitelji preko magistrskega dela samostojno in varno izvajajo obšolski program. Pripravili smo program, ki omogoča varno plezanje po zavarovanih plezališčih ne glede na omejitve, ki so prisotne. Menimo, da so pozitivne posledice plezanja na zavarovanih plezališčih v naravi za otroke velike in je ključno, da ovire premagamo in otrokom omogočimo drugačen način zdravega preživljanja časa v naravi.
Keywords: Pohodništvo, plezanje, zavarovana plezališča, obšolski program.
Published in DKUM: 05.01.2023; Views: 669; Downloads: 76
.pdf Full text (3,00 MB)

10.
Učenje pri pouku spoznavanja okolja skozi gibalne/športne aktivnosti : magistrsko delo
Anja Hrastnik, 2022, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom Učenje pri spoznavanju okolja skozi gibalne/športne aktivnosti je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega dela, ki se med seboj povezujeta in dopolnjujeta. V teoretičnem delu naloge so predstavljene vsebine in pojmi, ki so pomembni za nadaljnje razumevanje. Najprej je predstavljena vsebina, ki je povezana z gibalnim razvojem otroka, sledi predstavitev učnih predmetov spoznavanje okolja in šport, v nadaljevanju pa je predstavljeno medpredmetno povezovanje učnih predmetov. V praktičnem delu naloge smo načrtovali aktivnosti pri učnem predmetu spoznavanje okolja, in sicer za tematski sklop Človek in Promet od 1. do 3. razreda osnovne šole. Vsi primeri aktivnosti vključujejo gibalne/športne aktivnosti, skozi katere učenci spoznavajo in usvajajo učne vsebine. Vse načrtovane aktivnosti so ciljno načrtovane in pri učencih spodbujajo gibanje. Cilj magistrske naloge torej je, da učiteljem predstavimo možne aktivnosti, ki jih lahko vključijo v poučevanje in tako medpredmetno povežejo predmet spoznavanje okolja s predmetom šport. Učenci skozi te aktivnosti usvajajo različne cilje spoznavanja okolja in športa, hkrati pa se navajajo na strpnost, sodelovanje, medsebojno pomoč, med drugim pa tudi spoznavajo naravne oblike gibanja, se srečujejo z različnimi obremenitvami telesa in spoznavajo različne intenzitete telesne vadbe.
Keywords: medpredmetno povezovanje, spoznavanje okolja, šport, gibalne/športne aktivnosti
Published in DKUM: 11.11.2022; Views: 893; Downloads: 183
.pdf Full text (5,83 MB)

Search done in 3.42 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica