| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 123
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Razvoj in uporaba analiznih metod določanja težkih kovin v okoljskih vzorcih z emisijsko spektrometrijo z induktivno skopljeno plazmo
Darja Kavšek, 2014, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji smo razvili, optimizirali in s pomočjo validacije potrdili analizne metode za točno in natančno določevanje izbranih težkih kovin v različnih matricah okoljskih vzorcev z optično emisijsko spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP–OES). S pomočjo izmerjenih vsebnosti onesnaževal ter kemijskih in fizikalno–kemijskih parametrov smo izvedli kemometrijsko karakterizacijo različnih okoljskih vzorcev. Iskali smo korelacije med različnimi okoljskimi vzorci, ki so bili odvzeti na različnih vzorčnih mestih v različnih časovnih obdobjih.
Keywords: ICP–OES, premog, sedimenti, odpadne tekstilne vode, odpadne industrijske vode, težke kovine, validacija, kemometrijska klasifikacija, kemometrijska karakterizacija, analiza grupiranja, metoda glavnih osi, diskriminantna analiza
Published in DKUM: 12.01.2015; Views: 2591; Downloads: 370
.pdf Full text (3,60 MB)

32.
DOLOČEVANJE KRVNE SLIKE S HEMATOLOŠKIMI ANALIZATORJI
Danica Rotar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je kontrola kakovosti rezultatov hematološkega analizatorja ABX Pentra XL 80, proizvajalca HORIBA Medical, ki smo jo izvajali v diagnostičnem laboratoriju Zdravstvenega doma Ormož. Ugotavljali smo točnost in natančnost meritev omenjenega hematološkega analizatorja. Nadzor kakovosti v laboratoriju je namenjen za odkrivanje, zmanjšanje in odpravo pomanjkljivosti v analitskem procesu v medicinskem laboratoriju. Kontrola kakovosti je ključnega pomena pri izboljšanju kakovosti rezultatov meritev parametrov krvne slike pri pacientih, ki jih vsak dan sporočamo zdravnikom in naročnikom. Naključnim pacientom v ZD Ormož smo odvzeli vzorce polne krvi z dodatkom antikoagulanta K3EDTA in izvedli meritve krvnih slik. Primerljivost izmerjenih rezultatov smo ugotavljali z referenčnim hematološkim analizatorjem ABX Pentra 60. Dobljene rezultate smo statistično ovrednotili s parnim t-testom in linearno regresijo. Ponovljivost smo izvajali z večkratnimi meritvami vzorcev znotraj delovnega dne. Izračunane koeficiente variacij smo primerjali s podanimi koeficienti variacij proizvajalca hematološkega analizatoja HORIBA Medical. Merjenje točnosti smo izvajali s komercialnimi kontrolnimi vzorci ABX Difftrol na dveh koncentracijskih nivojih (normalni in visoki nivo). Dobljene rezultate kontrolnih vzorcev smo statistično ovrednotili s t-testom in jih hkrati tudi vnesli v kontrolne karte, ter jih ocenili z Westgardovimi pravili. Diferencialne krvne slike levkocitov smo primerjali z mikroskopskim diferenciranjem krvnih razmazov, ki smo jih izdelali sami in pobarvali po metodi May-Grünwald Giemsa. Ugotovili smo, da statistično ovrednotenje hematoloških vrednosti s t-testom in parnim t-testom ni najbolj primerno. S pomočjo linearne regresije in kontrolnih kart smo prišli do sklepa, da je hematološki analizator dovolj točen in natančen za uporabo analize krvnih slik.
Keywords: hematološki analizator, kompletna krvna slika, kontrola kakovosti
Published in DKUM: 17.10.2014; Views: 2314; Downloads: 432
.pdf Full text (2,85 MB)

33.
Biodostopnost in analiza vsebnosti kovin v vzorcih prsti
Doris Golub, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Onesnaževanje okolja predstavlja veliko nevarnost za ljudi, živali in rastlinstvo. Kovine, predvsem težke kovine, so tiste, ki so potencialno nevarne, saj se kopičijo v tleh in tako ogrožajo življenja ljudi, rastlin in živali. V industrijskih območjih je vsebnost kovin antropogenega izvora nekajkrat višja od naravnega ozadja. Pomemben del predstavlja biodostopna količina kovin, ki jih rastline preko koreninskega sistema vključujejo v svoj metabolizem. V diplomskem delu smo določali koncentracije biodostopnih kovin v vzorcih prsti z območja opuščenega rudnika. Za ekstrakcijo Cd, Cr, Cu, Fe, Na, Pb in Zn smo uporabili ekstrakcijsko mešanico DTPA, CaCl2 in TEA, s pH vrednostjo 7,3, ki iz vzorcev prsti ekstrahira zadostno količino biodostopnih kovin. Analizo vzorcev smo opravili s pomočjo atomske absorpcijske spektrometrije (AAS) in s pomočjo induktivno sklopljene plazme z masno spektrometrijo (ICP-MS). Dobljene rezultate smo ovrednotili in jih primerjali z zakonsko določenimi vrednostmi. Koncentracije večine elementov ne presegajo z zakonom določenih mej, medtem ko koncentracije nekaterih elementov nismo mogli določiti, saj so bile vrednosti pod mejo detekcije. V vzorcih prsti je bila vsebnost Fe in Na najvišja, saj je koncentracija Fe je znašala kar 2441,9 mg/kg suhe mase.
Keywords: biodostopnost, kovine, ekstrakcija, AAS, ICP-MS
Published in DKUM: 07.10.2014; Views: 2246; Downloads: 368
.pdf Full text (1,48 MB)

34.
DOLOČANJE PRISOTNOSTI HPV DNA V ORL TUMORJIH
Simon Pintarič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Humani papiloma virusi predstavljajo družino izredno heterogenih in razširjenih majhnih DNA virusov, ki povzročajo različne novotvorbe pri ljudeh in živalih. So etiološko povezani z različnimi benignimi in malignimi novotvorbami epitelija in kože in so bili zadnjih 30 let predmet obsežnih raziskav po vsem svetu. V tem času so razvili številne metode za dokazovanje HPV. Namen naloge je bil, na vzorcu 51 tumorjev ORL področja določiti prisotnost HPV DNA. Uporabili smo metodo verižne reakcije s polimerazo ali PCR metodo, ki je trenutno najobčutljivejša metoda za dokazovanje okužb s HPV. Dokazovanje virusov s PCR metodo temelji na in vitro pomnoževanju za virus značilnega majhnega odseka genoma. PCR reakcija je sestavljena iz 25-40 ponovitev temperaturnih ciklov zaporedne denaturacije osamljene DNA, spajanja izbranih začetnih oligonukleotidov s komplementarnimi zaporedji, ter sinteze nove komplementarne DNA v območju med začetnima oligonukleotidoma. Vsaka novo sintetizirana kopija odseka DNA v naslednjem ciklu reakcije služi kot matrica. Ugotovili smo, da je metoda verižne reakcije s polimerazo ali PCR metoda primerna, hitra in enostavna za določanje prisotnosti HPV DNA v ORL tumorjih.
Keywords: HPV, PCR, ORL tumorji, začetni oligonukleotidi.
Published in DKUM: 26.09.2014; Views: 1862; Downloads: 159
.pdf Full text (1,46 MB)

35.
STRUKTURNE SPREMEMBE BIOPOLIMERNIH MATERIALOV MED TOPLOTNO OBDELAVO IN STISKANJEM
Tilen Rajbar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi pomanjkanja fosilnih virov in negativnega vpliva plastike in polimerov na osnovi nafte na okolje so raziskave usmerjene k njihovi zamenjavi z naravnimi in obnovljivimi viri. V diplomskem delu so prikazane mehanske in druge lastnosti termoplastičnega škroba z dodatki različnih nanodelcev. Namen diplomskega dela je bil razviti biopolimerni film na osnovi škroba za industrijsko rabo in s čim manjšo prepustnostjo vodne pare ter čim boljšimi mehanskimi lastnostmi. Material smo gnetli v Brabenderjevem gnetilniku pri različnih temperaturah in obratih ter ga stisnili na laboratorijski stiskalnici. Določevali smo natezno trdnost, prepustnost vlage skozi vzorec, viskoznost, termično analizo, posnetke površin vzorcev in kemijske spremembe z infrardečo spektroskopijo. Ugotovili smo, da filmi termoplastičnega škroba, ki smo jih uporabili v diplomskem delu, ne zadoščajo pogojem za neposredno industrijsko rabo.
Keywords: termoplastični škrob, brabenderjev gnetilnik, plastifikator, nanodelci, prepustnost vodne pare, mehanske lastnosti, biopolimerni filmi
Published in DKUM: 22.09.2014; Views: 1641; Downloads: 227
.pdf Full text (3,02 MB)

36.
DOLOČANJE ANIONOV V REALNIH VZORCIH Z IONSKO KROMATOGRAFIJO
Anka Hotko, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bila optimizacija analizne metode po ekstrakciji, s katero smo določili vsebnost kloridnih, nitratnih in oksalatnih anionov v ekstraktu tara (Colocasia esculenta (L.) Schott)) s pomočjo ionske kromatografije (IC). Ekstrakcijo smo optimirali glede: načina izvedbe, temperature in učinkovitosti Tween-reagenta. Za realni vzorec, ekstrakt tara, smo študirali sestavo mobilne faze in sicer tako, da smo dobili zadovoljivo ločljivost pikov, ki jih želimo kvantitativno ovrednotiti. Analizno metodo smo tudi delno validirali, saj smo določili: linearnost, mejo zaznavnosti, mejo določljivosti, natančnost, pravilnost, vpliv matrice in časovno stabilnost standardov. V realnih vzorcih tara, smo določili vsebnost kloridnih, nitratnih in oksalatnih ionov v koncentracijskem območju od 197 mg/kg do 2 930 mg/kg SS, od 11 mg/kg do 10 868 mg/kg SS in od 761 mg/kg do 2 680 mg/kg SS.
Keywords: IC, anioni, validacija, realni vzorci
Published in DKUM: 22.09.2014; Views: 1545; Downloads: 194
.pdf Full text (2,87 MB)

37.
PLINSKA KROMATOGRAFIJA Z MASNO SPEKTROMETRIJO ZA DOLOČANJE GALAKTOZE IN MANOZE V REALNIH VZORCIH
Katja Čuš, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Ogljikove hidrate običajno določajo s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivost (HPLC) ali s plinsko kromatografijo (GC) v povezavi z različnimi detektorji. Ker so enostavni ogljikovi hidrati, kot sta galaktoza in manoza, v raztopinah prisotni v različnih oblikah (aciklični, ciklični-furanozni in ciklični-piranozni), lahko pride posledično pri pripravi vzorcev za kromatografsko analizo do nezaželenega pojava več kromatografskih vrhov v kromatogramu, kar dodatno otežuje identifikacijo in kvantifikacijo spojin. Masno-selektivni detektorji (MS) so tisti, ki ponujajo visoko občutljivost in visoko selektivnost, tudi v primerih koelucije. Kljub neugodnim fizikalno-kemijskim lastnostim preiskovanih spojin, smo z zastavljenim obsegom raziskav uspeli razviti in vpeljati zanesljivo analizno metodo, ki vključuje ustrezno pripravo vzorcev, sočasno identifikacijo in kvantitativno določanje izbranih monosaharidov, galaktoze in manoze, v realnih vzorcih hemiceluloze ob uporabi sklopljenega sistema GC-MS. Preiskovane spojine smo pred samo analizo ustrezno derivatizirali tako, da smo tvorili termično obstojne in dovolj hlapne trimetilsililirane (TMS) derivate primerne za analizo z GC-MS. GC-MS pogoje smo optimirali tako, da smo dobili najustreznejšo ločitev komponent in s tem dovolj kvalitetne spektre posameznih spojin. Razvito analizno metodo smo validirali in s tem dokazali, da je le-ta linearna, natančna, ponovljiva in zanesljiva. S kvantitativno analizo različnih ekstraktov hemiceluloze smo določili vsebnosti preiskovanih spojin. Ugotovili smo, da je v vzorcu hemiceluloze, ekstrahiranem z 2M HCl in segrevanjem 3,5 h pri 100 °C, povprečna vsebnost manoze 0,1 mg/mg zatehte ekstrakta in povprečna vsebnost galaktoze 0,06 mg/mg zatehte ekstrakta. V vzorcu hemiceluloze, ekstrahiranem z destilirano vodo in segrevanjem 3,5 h pri 100 °C, pa nismo zasledili preiskovanih spojin. Iz tega sklepamo, da dodatek organskih kislin, katalizira hidrolizo glikozidnih vezi v polisaharidu hemicelulozi v monomerne enote, razen tega so lahko vsebnosti enostavnih sladkorjev v končnih ekstraktih odvisne tudi od načina, temperature in časa ekstrakcije.
Keywords: plinska kromatografija, masna spektrometrija, galaktoza, manoza, validacija
Published in DKUM: 22.09.2014; Views: 3661; Downloads: 639
.pdf Full text (3,56 MB)

38.
DOLOČANJE VITAMINA D (25-OH) V KRVNEM SERUMU Z ELEKTRO-KEMILUMINISCENČNIM KOMPETITIVNIM IMUNSKIM TESTOM
Marko Kocuvan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave bil je oceniti natančnost in pravilnost določitve koncentracije hidroksilirane oblike vitamina D ((25(OH)D) v serumskih vzorcih in podati čim bolj pravilno oceno merilne negotovosti izmerjene koncentracije 25(OH)D z rutinskim testom na analizatorju Roche v serumu preiskovancev. Natančnost in pravilnost testa smo ocenili v različnih klinično pomembnih koncentracijskih območjih: na meji določljivosti analizatorja (22,5 nmol/L), pri klinično pričakovani vrednosti (75 nmol/L) in pri višjih koncentracijah (120 nmol/L). Uporabljena metoda določanja 25(OH)D je elektro-kemiluminiscenčni kompetitivni vezavni imunski test. Pri tej metodi določamo koncentracijo označene beljakovine, ki veže vitamin D, in ki z neoznačeno vezno beljakovino tekmuje za vezavo na hidroksiliran vitamin D. Rezultati so pokazali, da je razširjena merilna negotovost pri 95 % stopnji zaupanja pri meji določljivosti ±6,2 nmol/L, pri klinično pričakovani vrednosti ±12,6 % in pri višjih koncentracijah ±14,4 %. Te vrednosti so manjše od napake, ki jo dovoljujeta zunanja kontrola kakovosti RfB (±30 %) in zunanji program za oceno vsebnosti vitamina D DEQAS (±25 %).
Keywords: vitamin D (25-OH), krvni serum, elektro-kemiluminiscenca, merilna negotovost
Published in DKUM: 22.09.2014; Views: 2728; Downloads: 400
.pdf Full text (2,75 MB)

39.
OPTIMIZACIJA POVRŠINSKIH LASTNOSTI MAKROPOROZNIH POLIAKRILATOV
Ana Bratuša, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavljamo pripravo poroznih polimernih materialov s tehniko sintranja poli(metil metakrilatnih) (PMMA) zrn. Nov polimerni material smo sintetizirali s polimerizacijo v vmesnih prostorih med zrni. Sintrana zrna so nam tako služila kot nosilec, prek katerega smo nanesli monomerno mešanico in jo polimelizirali. Prelit nosilec je bilo nato treba očistiti v ustreznem topilu, ki je omogočalo odstranitev sintranih zrn iz na novo sintetiziranega materiala in s tem nastanek porozne strukture. Pri izboru topila smo bili zato omejeni na dva pogoja, tj. izbrano topilo je moralo dobro raztapljati poli(metil metakrilatna) (PMMA) zrna, medtem ko nanešenega polimeliziranega materiala ni smelo topiti. Za pripravo primerno sintranih nosilcev je bilo najprej treba določiti optimalne pogoje (temperaturo in čas sintranja), pri katerih se zrna najmočneje in najbolje spojijo. Kot najbolj optimalno se je izkazalo sintranje pri 180 °C 24 h. Za dosego optimalnih rezultatov je bilo v postopek priprave sintranih nosilcev treba vključiti še predhodno stresanje zrn, ki je omogočilo zmanjšanje praznin med nasutimi zrni in s tem boljše stikanje samih zrn, kar je pripomoglo k večji končni poroznosti na novo pripravljenega polimernega materiala. Z zgoraj opisano tehniko smo tako pripravili dva porozna polimerna materiala. To sta alifatski uretanski diakrilat (AUD) in bisfenol A glicerolat (1-glicerol/fenol) dimetakrilat (Bis GMA). Oba sta nastala s porozno strukturo, sestavljeno iz primarnih por, ki jih medsebojno povezujejo manjše, povezovalne pore. Primarne pore zasedajo mesta, kjer se je pred čiščenjem novega polimera nahajal sintran nosilec, povezovalne pore pa so se izoblikovale na stičnih mestih sintranih zrn.
Keywords: poli(metil metakrilat), porozni polimeri, polimerni nosilci, sintranje, polimerizacija
Published in DKUM: 22.09.2014; Views: 2154; Downloads: 262
.pdf Full text (2,19 MB)

40.
DOLOČANJE IZBRANIH ELEMENTOV V ALUMINIJU IN ALUMINIJASTIH ZLITINAH Z ICP-MS METODO
Gabrijela Petek, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Primarna metoda za analizo aluminija in aluminijastih zlitin v podjetju Talum Inštitut d.o.o. je optična emisijska spektrometrija (OES), ki je v laboratoriju akreditirana metoda. Kadar je določanje s to metodo onemogočeno, moramo analizo opraviti s pomočjo induktivno sklopljene plazme z masnim spektrometrom. V diplomskem delu je prikazano določevanje izbranih elementov v vzorcu elektroliznega aluminija. Uporabili smo sistem induktivno sklopljene plazme z masnim spektrometrom (ICP-MS). Metodo, ki je v podjetju vpeljana za emisije in odpadne vode, smo tako razširili še na analizo primarnega aluminija. Analizni postopek smo izvedli na tri različne načine: razklop s klorovodikovo kislino, razklop z zlatotopko v mikrovalovni pečici in razklop z dušikovo kislino ob prisotnosti živosrebrovega nitrata. Dobljene rezultate smo primerjali z rezultati dobljenimi z optičnim emisijskim spektrometrom. Na podlagi dobljenih meritev z ICP-MS smo izračunali tudi nekatere parametre validacije. Najprej smo s pomočjo Grubs-Beckovega testa določili ubežnike. Nato smo preverili natančnost kot ponovljivost metode in izvedli primerjavo med posameznimi razkopi.
Keywords: elektrolizni aluminij, kovine, induktivno sklopljena plazma ICP-MS
Published in DKUM: 22.09.2014; Views: 2695; Downloads: 417
.pdf Full text (4,10 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica