| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 42
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
2.
Societas Privata Europea : diplomske naloge
Dušan Pšeničnik, 2009, undergraduate thesis

Keywords: pravo družb, Evropska zasebna družba, diplomske naloge
Published: 27.07.2009; Views: 2181; Downloads: 249
.pdf Full text (398,74 KB)

3.
PRAVNI VIDIKI ŠPEKULACIJE Z IZVEDENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI
Tine Stegovec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Na začetku diplomskega dela se pojavlja vprašanje kakšnim ciljem sploh služi trg izvedenih finančnih instrumentov. Odgovor na to vprašanje je, da trg izvedenih finančnih instrumentov služi več produktivnim ciljem: prilagajanju tveganja, boljši razporeditvi sredstev na finančnem trgu ter tudi omogočanju večjih zaslužkov. V prvem delu, ki je splošnejši in služi kot predstavitev pojmov, uporabljenih v naslednjih poglavjih, so opisane ekonomske značilnosti izvedenih finančnih instrumentov. Kot najpomembnejša je izpostavljena vezanost na osnovni instrument. V nadaljevanju je opisan razvoj mednarodnega trga z izvedenimi finančnimi instrumenti, od najbolj primitivnih začetkov do modernih trgov s standardiziranimi instrumenti, za katere je značilna poravnava v denarju. V osrednjem delu diplomskega dela sta s pravnega vidika opisana dva najpomembnejša izvedena finančna instrumenta, in sicer terminska pogodba (pogodba o prodaji vnaprej določene količine blaga po vnaprej določeni ceni na določen dan v prihodnosti) in opcija (pogodba, ki daje kupcu pravico, ne pa obveznosti, nakupa vnaprej določene količine blaga po vnaprej določeni ceni na določen dan v prihodnosti). Izvedena je tudi primerjava terminske pogodbe z opcijo, ter obeh s podobnimi finančnimi instrumenti in z osnovnimi instrumenti, predvsem primerjava delniških opcij z delnicami. Opcija se med opisanimi izvedenimi finančnimi instrumenti pokaže kot najfleksibilnejša ter tako zelo primerna za špekulacije na trgu izvedenih finančnih instrumentov. V drugi polovici osrednjega dela so opisane možnosti pri uporabi izvedenih finančnih instrumentov; za doseganje višjih dobičkov z vključevanjem višjega tveganja, za zavarovanje (hedging) ter za iskanje možnosti za zaslužek z iskanjem razlik med cenami na različnih trgih (arbitraža). Zadnji del diplomskega dela je osredotočen na stanje trga izvedenih finančnih instrumentov v Sloveniji. Predstavljeni so začetki takšnega trgovanja, ki v Sloveniji segajo že v zgodnja devetdeseta leta 20. stoletja, ko to področje še ni bilo tako podrobno urejeno kot danes, vendar je takšno trgovanje zaradi majhnosti trga kmalu zamrlo. Na kratko je opisano današnje stanje trga finančnih instrumentov in prikazana je normativna ureditev tega področja.
Keywords: trg izvedenih finančnih instrumentov, izvedeni finančni instrument, osnovni instrument, terminska pogodba, opcija, tveganje, poravnava obveznosti
Published: 14.12.2009; Views: 1714; Downloads: 255
.pdf Full text (439,52 KB)

4.
UPNIKI V POSTOPKU OSEBNEGA STEČAJA
Klaudija Seitl, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ob uvedbi osebnega stečaja v slovenski pravni prostor smo bili vsi seznanjeni s ciljem, ki ga zasleduje ta institut, in sicer zaščititi človeka in njegovo dostojanstvo, tako da se mu odpustijo obveznosti, ki med postopkom osebnega stečaja ne bodo poplačane. Osebni stečaj tako v prvi vrsti nudi pomoč plačilno nesposobni osebi, je kanček humanosti, ki ga nudi osebam na robu eksistenčnega minimuma. Sama sem se seznanila z institutom osebnega stečaja pri delu v eni izmed slovenskih bank, ki v določenih primerih osebnega stečaja nastopa tudi kot upnik. To me je spodbudilo k razmišljanju, kakšne so možnosti upnika, da bo prišel do poplačila vsaj dela svojih terjatev do stečajnega dolžnika. Zato sem se odločila v diplomski nalogi narediti raziskavo premoženja stečajnih dolžnikov in njihovih možnosti za povračilo dolgov.
Keywords: potrošnik, insolventnost, osebni stečaj, odpust dolga, stečajna masa
Published: 17.03.2010; Views: 3722; Downloads: 939
.pdf Full text (257,78 KB)

5.
UDELEŽBA DELAVCEV PRI DOBIČKU
Klemen Gornik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem predstavil institut udeležbe delavcev pri dobičku družbe, predvsem z vidika statusnopravne, delovnopravne in davčne zakonodaje. Osrednji predmet mojega diplomskega dela je bila analiza Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob). Udeležba delavcev pri dobičku pomeni, da se del dobička, ki ga gospodarska družba ustvari razdeli tudi med delavce družbe. Udeležbo delavcev pri dobičku ureja poleg ZUDDob tudi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Zakon o delovnih razmerjih (ZDR). ZUDDob ureja udeležbo delavcev pri dobičku družbe in udeležbo v lastništvu družbe, pogodbo o udeležbi in postopek za njeno sklenitev, denarno in delniško shemo ter olajšave pri davkih in prispevkih za socialno varnost. Pri tem pa ZUDDob navaja temeljna načela: prostovoljnost, neprenosljivost, enakost, prepoved posega v že pridobljene pravice ter načelo skrbnosti. ZUDDob prav tako določa posamezne omejitvi v zvezi z uresničevanjem finančne participacije delavcev v gospodarskih družbah, in sicer glede področja uporabe zakona, višine udeležbe pri dobičku ter izbire sheme udeležbe pri dobičku. ZUDDob kot pogoj za udeležbo delavcev pri dobičku določa sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku, ki jo sklene gospodarska družba in delavci, preko pooblaščenih zastopnikov. Kot dobiček se šteje čisti poslovni izid (čisti dobiček) poslovnega leta. V skladu z ZUDDob delavcu pripada pripadajoči znesek dobička v denarju (denarna shema) ali v delnicah (delniška shema). Delavci pridobijo pravico do izplačila pripadajočega zneska dobička z dnem sprejetja sklepa o potrditvi letnega poročila. Pogodbo, ki ustreza zakonsko določenim merilom, mora minister oziroma ministrica pristojna za gospodarstvo odobriti. S tem pridobi družba pravico do vpisa v poseben register. To pa je podlaga za pridobitev davčnih olajšav. Delavec lahko uveljavlja tudi do 100% davčno olajšavo, v primeru, da zahteva izplačilo pripadajočega zneska dobička v roku treh let od sprejetja letnega poročila. Enako lahko na drugi strani takšne olajšave uveljavlja tudi družba.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: udeležba delavcev pri dobičku, pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku, denarna shema, delniška shema, davčne olajšave
Published: 22.03.2010; Views: 2775; Downloads: 291
.pdf Full text (384,08 KB)

6.
LASTNE DELNICE IN ZLORABA TRGA
Aleksander Mavko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Tematika magistrske naloge se nanaša na povezavo med določbami ZGD-1 v zvezi z pridobivanjem in odsvajanjem lastnih delnic in določbami ZTFI glede zlorab trga (prepoved poslovanja na podlagi notranjih informacij in prepoved tržne manipulacije). Na podlagi določila 8. alineje 1. odstavka 247. člena ZGD-1 je namreč za transakcije z lastnimi delnicami izrecno predvidena uporaba določb ZTFI glede notranjih informacij in tržnih manipulacij, pri čemer je navedeno izrecno določeno le za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine (8. alineja 1. odstavka 247. člena ZGD-1), vendar je nesporno, da se navedeno uporablja tudi za ostale transakcije z lastnimi delnicami. Pravni okvir predlagane teme je tako podan v določbah ZGD-1 o pridobivanju lastnih delnic (247. člen ZGD-1) in v 10. poglavju ZTFI ter na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov. Problematika navedene teme se kaže predvsem v dejstvu, da je za sprejemanje vseh odločitev v zvezi z transakcijami z lastnimi delnicami večinoma pristojno poslovodstvo družbe (razen v primeru pridobivanja lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine, kjer je poslovodstvo vezano na dano pooblastilo), katero pa istočasno razpolaga tudi z vsemi informacijami glede poslovanja družbe (notranje informacije) in katero ima tudi možnost na različne načine izkrivljati ponudbo oziroma povpraševanje po delnicah družbe (tržna manipulacija). Zaradi navedenega je izredno pomembno, kako družba posluje z lastnimi delnicami, saj mora poleg splošnih načel delniškega prava in zakonskih pogojev upoštevati tudi vse relevantne določbe ZTFI in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov.
Keywords: lastne delnice, zloraba trga, notranje informacije, tržna manipulacija, načelo enakopravnega obravnavanja delničarjev, prednostna pravica delničarjev, skrbnost poslovodstva, organiziran trg
Published: 28.07.2010; Views: 3562; Downloads: 485
.pdf Full text (832,72 KB)

7.
PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC PREKO TRETJIH OSEB
Helena Brandner, 2011, master's thesis

Abstract: Povzetek V magistrski nalogi avtorica na osnovi zgodovinske, primerjalne in ekonomske analize preverja znana dejstva o pridobivanju lastnih delnic preko tretjih oseb, da bi lahko potrdila tiste resnice, ki iz teh dejstev izhajajo. Skozi zgodovinske razloge pojasni restriktivnost politike kontinentalne Evrope ko gre za nakup lastnih delnic v primerjavi z anglosaksonskimi državami. Na podlagi obsežne primerjalne analize pravnih instrumentov, ki so vključeni v pravni posel pridobivanja lastnih delnic preko tretjih oseb je ugotovljeno, da je operacija podvržena zavzetemu pravnemu urejanju. Čeprav je pravni posel dopusten, je senca izigravanja vedno bolj prisotna. Pridobitev lastnih delnic preko tretjih oseb odpira vprašanja varovanja osnovnih postulatov gospodarske družbe. Skozi primerjavo anglosaksonskega dojemanja vloge kapitala in varovanja upnikov je narejena primerjava na nemški AktG, katerega povzema tudi Evropska Unija in analogno na slovenski ZGD-1. Avtorica ugotavlja, da so osnova za izigravanje ohlapna zakonodaja v odnosih med povezanimi družbami. Predstavljeni so določeni konflikti in prepovedi pridobivanja, ter njihova pravna ureditev. Obdelana je tudi odgovornost v primeru kršitev. S pomočjo ekonomske analize poskuša avtorica pojasniti učinek liberalizacije Druge direktive 77/91/EGS, ki je nastala kot odgovor na globalizacijo svetovnega gospodarstva in integracijo finančnih trgov v slovenskem finančnem prostoru. Skladno z ugotovitvami avtorica v zaključku naloge podaja rezultate analize problema in ugotavlja, da bi večja občutljivost udeležencev finančnih trgov v prihodnje lahko preprečila ciljno zlorabo inštrumenta odkupa lastnih delnic preko tretjih oseb.
Keywords: osnovni kapital, varovanje upnikov in delničarjev, ZGD-1, ZTFI, ZPDO, AktG, Druga direktiva 77/91/EGS, Direktiva 2006/68/ES, motivi in riziki pridobivanja lastnih delnic, izigravanje, lastne delnice, členi od 247. - 251 ZGD-1, pridobivanje lastnih delnic preko tretjih oseb, povezane družbe, odvisne družbe, družbe v večinski lasti, medsebojno odvisne družbe.
Published: 24.03.2011; Views: 2817; Downloads: 554
.pdf Full text (1,54 MB)

8.
Institut usklajenega delovanja (acting in concert) v prevzemnem pravu
Denis Kostrevc, 2010, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga podaja bralcu oris instituta acting in concert v prevzemnem pravu. Opredeljena je problematika instituta ter njegova umeščenost v prevzemno pravo in umeščenost slednjega v kontekst drugih področij pravnega reda, zlasti korporacijsko in koncernsko pravo. V nalogi so obravnavana vprašanja glede osrednjih elementov usklajenega ravnanja ter tudi vprašanja v zvezi z domnevami koncertiranja. Pri tem so upoštevani izsledki primerjalnopravne analize nemškega, britanskega, avstrijskega in slovenskega pravnega reda ter prevzemne direktive, pri čemer je največji pomen dan nemški ureditvi. Osrednji elementi, ki v vseh obravnavanih pravnih redih opredeljujejo usklajeno ravnanje, so trije: (i) usklajeno ravnanje, (ii) sporazum kot podlaga za ravnanje, (iii) kontrola nad ciljno družbo (ali onemogočanje uspešnosti prevzemne ponudbe) kot cilj. Analiza ureditev pokaže, da poskuša večina obravnavanih pravnih redov institut opredeliti na dokaj podoben ali vsaj dokaj primerljiv način. V vseh je osrednje in najtežje vprašanje opredelitve pojma kontrola ter ravnanj, ki so primerna za pridobitev oziroma utrjevanje kontrole nad ciljno družbo. V zvezi s sporazumom kot podlago za usklajeno ravnanje se v vseh obravnavanih pravnih redih kot bistveno izkaže vprašanje njegovega obstoja in njegove pravne narave. V nadaljevanju magistrske naloge so pojasnjeni izsledki primerjalne analize pravnih domnev koncertiranja, razvrščeni po vsebini domnev in njihovi pravni naravi. V zaključku naloge so navedeni tudi konkretni predlogi za spremembo obstoječe ureditve nekaterih vprašanj instituta usklajenega ravnanja v veljavnem slovenskem zakonu o prevzemih.
Keywords: prevzem, prevzemno pravo, usklajeno ravnanje, acting in concert, koncertiranje
Published: 29.05.2018; Views: 328; Downloads: 28
.pdf Full text (781,20 KB)

9.
EVROPSKA ZASEBNA DRUŽBA (SOCIETAS PRIVATA EUROPAEA) IN PRIMERJAVA Z DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO PO ZGD-1
Maša Judar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Bistvo gospodarskih družb je opravljanje določene dejavnosti z namenom pridobivanja dobička na trgu. Izbira gospodarske oblike je popolnoma v domeni nosilcev kapitala, seveda v okviru zakonsko določenih statusnih oblik v katerih se lahko gospodarske družbe organizirajo in za katere velja numerus clausus. Družbo z omejeno odgovornostjo poznamo od leta 1892, ko jo je s sprejetjem nemškega nGmbHG, ustvaril nemški zakonodajalec. Gre za privlačno obliko, ki družbenikom omogoča ustanovitev z relativno nizkim osnovnim kapitalom in hkrati omejuje tveganje ob morebitnem neuspehu le na višino vloženega kapitala. Societas Privata Europaea predstavlja nadnacionalno obliko družbe z omejeno odgovornostjo in je zanimiva pridobitev za tista mala in srednje velika podjetja, ki delujejo oziroma želijo delovati v mednarodnem okolju. Tako bodo nosilci kapitala imeli možnost ustanoviti družbo v vsaki državi članici Evropske Unije pod enakimi, poenostavljenimi pogoji in v enotni obliki, skladno s skupno zakonodajo. Zdajšnja ureditev namreč predvideva ustanavljanje hčerinskih podjetij v skladu z nacionalnimi predpisi, kar predstavlja veliko oviro malim in srednje velikim podjetjem. Diplomsko delo se osredotoča na predstavitev temeljnih značilnosti Societas Privata Europaea (Evropske d.o.o.) in iskanje vzporednic ter razlik s primerljivo pravnoorganizacijsko obliko po slovenskem pravu, družbo z omejeno odgovornostjo.
Keywords: Societas Pirvata Europaea, Evropska zasebna družba, Evropska d.o.o., Družba z omejeno odgovornostjo
Published: 17.06.2011; Views: 3145; Downloads: 460
.pdf Full text (478,49 KB)

10.
UVELJAVLJANJE ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV ZOPER ČLANE POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA V DELNIŠKIH DRUŽBAH
Maja Bolko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem predstavila pojem odškodninske odgovornosti zoper člane poslovodstva in nadzornega sveta v delniških družbah z vidika Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Družbeniki in delničarji v kapitalskih družbah ne odgovarjajo za svoje obveznosti do družbe za razliko od družbenikov v osebnih družbah, in glede na to da je položaj članov organov vodenja ali nadzora zelo samostojen in načeloma neodvisen od delničarjev, je stroga tudi njihova odgovornost. V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na sam pojem odškodninske odgovornosti, na primere kjer lahko pride do izključitve odškodninske odgovornosti in na upravičence do zahtevka za škodo zoper člane uprave in nadzornega sveta v delniških družbah. Saj se z imenovanjem osebe za člana organa vodenja ali nadzora vzpostavi t.i. korporacijsko razmerje med članom in družbo, ki je urejeno v zakonodaji, kar pa velja tudi za vprašanje odgovornosti članov organov vodenja ali nadzora.
Keywords: odškodninska odgovornost, odškodninski zahtevek, poslovodstvo, nadzorni svet, delniška družba
Published: 17.06.2011; Views: 3165; Downloads: 691
.pdf Full text (355,72 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica