SLO | ENG

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 277
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vpliv dela z raziskovalnimi škatlami na znanje in ravnanje učencev v prometu - študija primera
Janja Izak, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom Vpliv dela z raziskovalnimi škatlami na znanje in ravnanje učencev v prometu – študija primera je sestavljena iz treh zaokroženih enot, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo: teoretičnega, empiričnega in praktičnega dela. Teoretični del sestoji iz didaktičnega sklopa (predstavljen učni predmet spoznavanje okolja, učbeniki, didaktične strategije za poučevanje predmeta ter raziskovalne škatle), psihološkega sklopa (predstavljene so psihološke lastnosti osemletnikov, na katere je vezan raziskovalni problem) in geografskega sklopa (predstavljen je kraj Muta in Osnovna šola Muta, kjer je potekal pedagoški eksperiment). V empiričnem delu so predstavljeni izsledki raziskave, katerih namen je bil ugotoviti vpliv uporabe raziskovalnih škatel na znanje in ravnanje učencev ob vsebini Varno v prometu. Ugotovljeno je, da raziskovalne škatle pozitivno vplivajo na znanje učencev, saj je bilo le-to po uporabi raziskovalnih škatel višje v povprečju za 15,84 %. V praktičnem delu so natančna učna priprava, potek dela in evalvacija narejenega, torej pouk spoznavanja okolja ob uporabi raziskovalnih škatel.
Keywords: raziskovalni pouk, spoznavanje okolja, raziskovalne škatle, tretji razred, promet
Published: 19.09.2017; Views: 5; Downloads: 2
.pdf Full text (1,68 MB)

2.
Raziskovalni pouk – pedagoški eksperiment z naravoslovno vsebino v tretjem razredu Osnovne šole Benedikt
Sanja Rogulj, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom »Raziskovalni pouk – pedagoški eksperiment z naravoslovno vsebino v tretjem razredu Osnovne šole Benedikt« sestavljajo tri celote, ki se med seboj povezujejo: teoretični, empirični in praktični del. Teoretični del predstavlja trajnostni razvoj (njegovo definicijo in vlogo v vzgoji ter izobraževanju), naravoslovne kompetence (opredelitev kompetenc in naravoslovna pismenost slovenskih učencev, vloga učitelja pri načrtovanju razvoja omenjenih kompetenc ter naravoslovni postopki), raziskovalni pouk (opisi različnih avtorjev, njegov pomen, cilji, načela, pogoji itd.) ter začetno naravoslovje in pouk z raziskovanjem. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati po-testa, s katerim smo ugotavljali znanje tretješolcev o snoveh in njihovih lastnostih po izvedbi pedagoškega eksperimenta. V praktičnem delu sta natančni učni pripravi, potek dela in evalvacija narejenega za eksperimentalno in kontrolno skupino. Ugotovljeno je, da raziskovalni pouk od učitelja zahteva dobro poznavanje učencev, iznajdljivost, usposobljenost za organizacijo in mnogo didaktičnega znanja. Učenci tretjega razreda ob tej strategiji pouka sicer potrebujejo veliko učiteljevega vodenja, vendar so za raziskovanje motivirani, predvsem zaradi njihove otroške zvedavosti. Sposobni so ob lastni aktivnosti graditi znanje o naravoslovnih vsebinah, ki je prav zaradi tega trajnejše.
Keywords: trajnostni razvoj, naravoslovne kompetence, raziskovalni pouk, spoznavanje okolja, tretji razred
Published: 19.09.2017; Views: 6; Downloads: 2
.pdf Full text (1,77 MB)

3.
Odnos učiteljev do tehniških dni skozi študijo primera - izdelek iz papirja
Eva Janša, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Odnos učiteljev do tehniških dni skozi študijo primera – Izdelek iz papirja, sestavljajo trije, med seboj povezani, deli – teoretični, empirični in praktični del. V teoretičnem delu so podrobneje opredeljeni dnevi dejavnosti, s poudarkom na tehniških dneh, in s stališča tehniških dni analiziran učni načrt za Spoznavanje okolja 2011. V empiričnem delu so predstavljeni izsledki empirične raziskave. Ugotovljeno je, da učitelji praktiki večinsko pojmujejo tehniške dni kot izdelovanje uporabnih izdelkov in da vsebine črpajo iz aktualnih vsebin, ki so učencem zanimive. V praktičnem delu je študija primera (Iz papirja izdelujemo uporabne predmete – držalo za pisala), ki izhaja iz sodobnih didaktičnih teorij. Ugotovljeno je, da morajo učitelji tehniške dneve skrbno načrtovati, če želijo, da so le-ti posledično učencem bolj zanimivi in da si ob praktičnem dnevu razvijajo različne spretnosti in sposobnosti.
Keywords: osnovna šola, dnevi dejavnosti, tehniški dnevi, prvo triletje, izdelek iz papirja
Published: 19.09.2017; Views: 5; Downloads: 3
.pdf Full text (1,61 MB)

4.
Zgodbe Spodnje Savinjske doline
Lea Ježovnik, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je na podlagi izbranih kratkih proznih besedil predstavljena pokrajina Spodnja Savinjska dolina. Zbrane in predstavljene so zgodbe, katerih književni prostor je Spodnja Savinjska dolina ali pa so se v tem območju ohranile in pripovedovale. Metode dela so izbrane glede na vrsto magistrskega dela, ki je teoretično. V teoretičnem delu so opisane kratke literarne vrste, ki se pojavljajo v izbranih besedilih (pripovedka, pravljica, anekdota). Prav tako je predstavljena tudi Spodnja Savinjska dolina iz zgodovinskega, geografskega in družbenega pogleda. V osrednjem delu je v obliki obnove predstavljenih in analiziranih 83 izbranih zgodb Spodnje Savinjske doline, ki jih lahko uvrstimo med nesnovno kulturno dediščino in v mladinsko književnost. Razvrščene so glede na književni prostor v zgodbi. Ugotovili smo, da se v izbranih kratkih proznih delih odraža način življenja ljudi Spodnje Savinjske doline in njihove navade, še posebej če opazujemo življenje v preteklih časih. Književni prostor v izbranih zgodbah predstavljajo zgodovinsko ali naravno-geografsko zanimivi kraji v pokrajini. Glavne literarne like pa predstavljajo tako pripadniki nižjega kot višjega sloja, svetniki in različna bajeslovna bitja. Večina izbranih zgodb je danes ljudem, sploh mladini, tudi tistim, ki živijo v neposredni bližini kraja, kjer se zgodba odvija, nepoznanih. Stare pripovedi so pomembne, ker so del nas in naše družbe, zato jih moramo ohranjati in pripovedovati prihajajočim rodovom.
Keywords: Pripovedka, pravljica, legenda, anekdota, Spodnja Savinjska dolina, bajeslovna bitja.
Published: 19.09.2017; Views: 10; Downloads: 2
.pdf Full text (2,23 MB)

5.
Vpliv različnih ilustracij Pekarne Mišmaš na učenčevo vrednotenje literarnih likov
Špela Gradišnik, 2017, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela Vpliv različnih ilustracij Pekarne Mišmaš na učenčevo vrednotenje literarnih likov je preveriti, kako različne ilustracije v različnih variantah Pekarne Mišmaš vplivajo na razumevanje in vrednotenje literarnih likov, ki v slikanici nastopajo. Cilj je bil ugotoviti ali učenci opisujejo literarne like bolj na podlagi besedila ali se pri tem bolj naslanjajo na ilustracije. Poleg tega je bila pozornost raziskave usmerjena v primerjavo vrednotenja likov med razredi, kjer je bila slikanica obravnavana. Po celostni analizi slikanice Pekarna Mišmaš, ki je potekala pod enakimi pogoji dela, je bil cilj dosežen z izvedbo polstrukturiranega intervjuja. Intervju je potekal individualno, z vsakim učencem posebej. S pomočjo intervjuja smo želeli ugotoviti ali je bil pri odgovorih učencev viden močnejši vpliv besedila ali ilustracij. Učenci so ustno dogovarjali na vprašanja odprtega tipa, ki so se navezovala na značaj in vizualni izgled literarnih likov. Odgovori so bili zapisani v razpredelnico, ki je bila sestavljena za vsak razred posebej in obdelani na nivoju deskriptivne ter inferenčne statistike. Pri raziskavi je sodelovalo 57 učencev tretjega razreda osnovne šole. Z analizo odgovorov je bilo ugotovljeno, da učenci literarne like glede na značaj sodijo bolj s pomočjo besedila in na podlagi celotne zgodbe, vizualno pa jih opišejo bolj z naslanjanjem na ilustracije in ne s pomočjo tistega, kar je v besedilu omenjeno.
Keywords: Pekarna Mišmaš, slikanica, literarni liki, klasična avtorska pravljica, Marija Lucija Stupica, Gorazd Vahen, Kostja Gatnik, Svetlana Makarovič
Published: 19.09.2017; Views: 3; Downloads: 0
.pdf Full text (1,47 MB)

6.
Individualni napredek učencev pri učenju slovenščine kot tujega jezika
Barbara Škerget, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se osredotočili na jezikovni napredek učencev pri slovenščini kot tujem jeziku. V teoretičnem delu smo opisali različna poglavja, ki se prepletajo z našo raziskavo. Učenci, ki sodelujejo v raziskavi, imajo različne prve, druge in tuje jezike, zato smo te pojme najprej opredelili. Sledi poglavje o formativnem spremljanju, ki smo ga uporabili v raziskavi, uporabljajo pa ga tudi na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani. V poglavju Usvajanje oz. učenje jezikov smo osvetlili pojem dvojezičnosti, saj so udeleženci v raziskavi dvojezični govorci. Prav tako smo se v tem poglavju osredotočili na interakcijo med jezikom in kulturo, saj učenci večkrat menjajo bivalno okolje ter se začnejo učiti novega jezika in spoznavati novo kulturo. V zadnjem poglavju je predstavljena Britanska mednarodna šola v Ljubljani, kjer smo izvedli raziskavo. V empiričnem delu je predstavljen potek naše raziskave. V določenem časovnem obdobju smo spremljali jezikovni napredek učencev v znanju slovenščine kot tujega jezika na osnovi besedišča izbrane teme. V raziskavi so sodelovali štirje učenci iz petega razreda, ki obiskujejo Britansko mednarodno šolo v Ljubljani. V obdobju raziskovanja smo preverjali začetno, vmesno in končno stanje znanja slovenščine kot tujega jezika na temo oblačila. Rezulate smo analizirali s pomočjo kriterija, ki smo ga izdelali sami. Na osnovi rezulatov lahko povemo, da učenci predznanja o tej temi niso imeli ali so ga imeli zares malo. Njihovi rezultati so se občutno izboljšali po drugem ustnem preverjanju znanja, kjer zasledimo velik jezikovni napredek učencev na osnovi besedišča na izbrano temo. Manjši napredek zasledimo le pri Učencu 3. Rezultati tretjega ustnega preverjanja znanja so pokazali, da je pri učencih jezikovno znanje izbrane teme rahlo upadlo. Le Učenec 3 je za razliko od drugih napredoval.
Keywords: jezikovni napredek, slovenščina kot tuji jezik, dvojezičnost, formativno spremljanje, ustno preverjanje znanja, Britanska mednarodna šola v Ljubljani
Published: 19.09.2017; Views: 4; Downloads: 1
.pdf Full text (1,03 MB)

7.
Povezanost med prehranjenostjo in kakovostjo življenja otrok
Mojca Drofelnik, 2017, master's thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti razlike med prehranjenostjo in kakovostjo življenja fantov ter deklet. V raziskavo je bilo vključenih 236 otrok iz severovzhodne Slovenije, starih od 9 do 11 let. Od tega je bilo 123 fantov in 113 deklet. Podatke smo pridobili v okviru projekta Sodobni trendi telesnega, gibalnega in osebnostnega razvoja OŠ mladine – socialni status in življenjski slog sta pomembna dejavnika otrokovega razvoja. Podatke smo pridobili s pomočjo vnaprej pripravljenih anketnih vprašalnikov. Za ugotavljanje kakovosti življenja otrok je bil uporabljen Kindlov vprašalnik Quality of Life Questionnaire for Children, prilagojen za uporabo v Sloveniji iz originalne nemško-angleške verzije. Za izračun indeksa telesne mase smo vsakemu otroku odmerili njegovo stojno višino, odčitali telesno težo in na podlagi izmerjenih podatkov izračunali vrednosti indeksa telesne mase po formuli: kg⁄m^2 . Zbrane podatke smo obdelali z računalniškim programom SPSS Statistic 21.0 v okolju Windows. Za ugotavljanje razlik v kakovosti življenja glede na status prehranjenosti je bila uporabljena analiza variance (ANOVA). Rezultati raziskave so pokazali, da obstajajo statistično značilne razlike v kakovosti življenja glede na status prehranjenosti za fante. Dekleta se v kakovosti življenja glede na status prehranjenosti statistično ne razlikujejo. Fantje z normalno telesno težo sicer poročajo o višji kakovosti življenja, vendar pa se skupina fantov z debelostjo postavlja na drugo mesto in šele nato skupina fantov s čezmerno telesno težo. Tako kot fantje o najvišji kakovosti življenja poročajo dekleta z normalno telesno težo. Ugotovitve kažejo, da sicer za skupino fantov ne moremo govoriti o statistično pomembnih razlikah v kakovosti življenja, vendar je mogoče opaziti, da najvišjo kakovost življenja vrednotijo otroci z normalno telesno težo. Tako je kljub temu mogoče sklepati, da ima status prehranjenosti pomembno vlogo pri kakovosti življenja otrok.
Keywords: debelost, podhranjenost, indeks telesne mase, kvaliteta življenja, drugo triletje.
Published: 19.09.2017; Views: 4; Downloads: 1
.pdf Full text (1,35 MB)

8.
Vpliv projekta "zdrava šola" na znanje in ravnanje ptujskih osnovnošolcev
Saša Fras, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Vpliv projekta »Zdrava šola« na znanje in ravnanje ptujskih osnovnošolcev sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je natančneje opredeljen pojem zdravje in njegov pomen. Posebej poudarjeno je splošno ohranjanje zdravja otrok in možnost vpliva šole na zdrav način življenja celotne družine. Predstavljen je projekt Zdrava šola, njegov namen, cilji in Slovenska mreža zdravih šol. Predvsem pa so s stališča projekta predstavljene ptujske osnovne šole, katere so vanj vključene. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, pridobljeni s pomočjo ankete, naslovljene na učence, ki kažejo, da so le-ti že predhodno veliko vedeli o zdravju. Zavedajo se, da je njihova šola vključena v projekt Zdrava šola in prepoznajo znak (logotip) le-tega. Kljub znanju, ki ga imajo o zdravem načinu življenja, pa o tem ne razmišljajo preveč in se zanj tudi preveč ne potrudijo – zobe si umivajo le dvakrat na dan, roke umijejo le štiri- do šestkrat dnevno, niso telesno aktivni, neredno obiskujejo zdravnika, tako tudi zobozdravnika in ne zajtrkujejo. Anketirani učenci sicer menijo, da dovolj skrbijo za higieno, dnevno zaužijejo zadostno količino vode, občasno jedo solato in ne jedo prigrizka, imenovanega »Smoki«.  
Keywords: zdravje, projekt Zdrava šola, učenci, osnovna šola, Ptuj
Published: 19.09.2017; Views: 3; Downloads: 1
.pdf Full text (2,68 MB)

9.
Učenje izven učilnice: študija primera v 3. razredu pri pouku spoznavanja okolja (življenjski prostori)
Simona Škvarč, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Učenje izven učilnice: študija primera v 3. razredu pri pouku spoznavanja okolja (življenjski prostori) sestavljajo tri zaokrožene celote, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo – teoretični, praktični in empirični del. V teoretičnem delu je podrobneje predstavljeno učenje izven učilnice, ki ga zaokroža izkustveno učenje. V praktičnem delu (izpeljanem v tretjem razredu Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova) je podrobna učna priprava Dobova in življenjski prostori v njej, ki izhaja iz teoretičnih spoznanj teoretičnega dela naloge, opisan je potek dela in evalvacija narejenega. Ugotovljeno je, da takšen način dela zahteva od učitelja skrbnejšo pripravo, strokovno znanje, poznavanje učencev in zagotavljanje varnosti, za učence pa višjo motivacijo, iznajdljivost in timsko sodelovanje. V empiričnem delu so predstavljeni izsledki empirične raziskave, torej predtesta (izveden je bil 14 dni pred izvajanjem učnega sprehoda) in potesta (izveden je bil 14 dni po izvajanju učnega sprehoda). Ugotovljeno je, da učenci svoj kraj in življenjske prostore v njem dobro poznajo, so pa rezultati potesta višji.
Keywords: Učenje izven učilnice, izkustveno učenje, spoznavanje okolja, tretji razred, učni sprehod
Published: 18.09.2017; Views: 32; Downloads: 1
.pdf Full text (2,88 MB)

10.
Where Does Weekly Outdoor Education Lead To: The Potential of Joy and Satisfaction
Katja Gomboc, 2017, master's thesis

Abstract: This research was set as a qualitative (descriptive) case study that portrayed the implementation and analysis of outdoor education teaching in the first grade of one primary school in Slovenia. As part of the qualitative and descriptive research I conducted interviews that researched the essence and importance of feeling/experiencing joy and satisfaction during experiencing outdoor education, as well as its connection to holistic learning dimensions. During the research period I spent five special outdoor learning days, and afterwards conducted all together 95 interviews with students. Almost every day students answered up to eight open-ended and close-ended semi-structured questions that focused on their emotions and emotional reasons while learning outside. The results showed that, while learning outdoors, students developed their cognitive, physical, social, and emotional holistic sides by forming expectations and having experiences, developed aesthetic and emotional attributes through listening tasks, developed emotional, spiritual, and cognitive traits by observing and interacting with animals. The results pointed out that all holistic learning aspects appeared during free outdoor play and outdoor learning in general, where emotions with an emphasis on joy and satisfaction played the essential roles. This study showed a good example of outdoor education implementation in a school curriculum, and also offered a new perspective on how to include the potential of joy and satisfaction into learning.
Keywords: Joy, Satisfaction, Outdoor Learning, Holistic Learning, Emotions, Interview
Published: 25.08.2017; Views: 41; Downloads: 6
.pdf Full text (2,61 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica