| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 460
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Povezanost med rabo glasbe v vsakdanjem življenju in doživljanjem anksioznosti pri pouku angleščine
Gloria Kolar, 2019, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je preučevanje vloge anksioznosti pri pouku angleščine pri slovenskih učencih in dijakih, hkrati pa ugotavljanje, ali lahko formalna in neformalna raba glasbe v vsakdanjem življenju pripomore k zmanjševanju anksioznosti pri pouku angleščine. V raziskavi je sodelovalo 260 udeležencev treh starostnih skupin (peti in deveti razred osnovne šole ter dijaki četrtega letnika srednje šole) ter dveh programov dijakov (splošna gimnazija in srednja glasbena šola). Odgovori na demografska vprašanja in informacije o rabi glasbe v vsakdanjem življenju so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom, podatki o doživljanju anksioznosti pri pouku angleščine pa so bili zbrani s pomočjo lestvice anksioznosti pri pouku angleščine (angl. Foreign Language Clasroom Anxiety Scale; FLCAS; Horwitz, Horwitz in Cope, 1986). Ugotovljene so bile statistično pomembne razlike v doživljanju anksioznosti glede na spol, starost, program dijakov in zaključno oceno pri angleščini. Prav tako je bil potrjen obstoj statistično pomembnih razlik v doživljanju anksioznosti glede na vključenost udeležencev v pevski zbor, medtem ko pri drugih formalnih in neformalnih oblikah glasbenega udejstvovanja (npr. glasbena šola, plesna šola, igranje instrumentov, pogostost igranja instrumentov, petja, plesa, poslušanja glasbe v vsakdanjem življenju ter poslušanje glasbe pred poukom angleščine) te razlike niso bile prisotne. Izkazalo se je, da se višja stopnja anksioznosti izraža pri dekletih in udeležencih z nižjo zaključno oceno, glede na starostne skupine in programe dijakov doživljajo najvišjo stopnjo anksioznosti učenci petega razreda osnovne šole, najnižjo pa učenci devetega razreda osnovne šole, medtem ko dijaki srednje glasbene šole doživljajo višjo stopnjo anksioznosti od dijakov splošne gimnazije. Pridobljene ugotovitve dajejo vpogled v stopnjo doživljanja anksioznosti otrok in mladostnikov pri pouku angleščine, hkrati pa kažejo, da glasba pri pouku angleščine sama po sebi ne pripomore k zmanjševanju anksioznosti, temveč jo je potrebno uporabljati na premišljen in ustrezen način.
Keywords: anksioznost, pouk, angleščina, glasba, formalne in neformalne oblike
Published: 19.09.2019; Views: 0; Downloads: 0
.pdf Full text (1,28 MB)

2.
Priprava učiteljev na delo z učenci s posebnimi potrebami in na delo z nadarjenimi učenci
Valentina Perenčević, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Priprava učiteljev na delo z učenci s posebnimi potrebami in na delo z nadarjenimi učenci zajema teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je predstavljena opredelitev otrok s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev, njihove prilagoditve, izobraževanje učiteljev ter posebej nadarjeni učenci, oblike podpore in pomoč učencem. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati empirične raziskave, v kateri so sodelovale učiteljice razrednega pouka. Z raziskavo smo želeli izvedeti, kako priprave potekajo, koliko časa trajajo, če pri tem uporabljajo kakšne pripomočke, kateri so ti pripomočki ter kakšne so podobnosti in razlike pri pripravi na delo z učenci s posebnimi potrebami ter za delo z nadarjenimi učenci. Ugotovili smo, da priprave potekajo sprotno, odvisno od učne snovi. Potekajo tako, da si učiteljice pripravijo konkretna ponazorila in učne pripomočke, diferencirajo naloge glede na individualiziran program. Največ se uporabljajo različni didaktični pripomočki. Ti učencem pomagajo usvajati znanje na različnih področjih. Prav tako so pri rokovanju z njimi samozavestnejši, spretnejši tako pri učenju kot kasneje tudi pri ocenjevanju znanja.
Keywords: Učenci s posebnimi potrebami, nadarjeni učenci, prilagoditve.
Published: 19.09.2019; Views: 0; Downloads: 0
.pdf Full text (1,24 MB)

3.
Prepričanja, vezana na timsko delo in učiteljevo vlogo pri vzpostavljanju spoštljivih vrstniških odnosov: razlike med učitelji razredne in predmetne stopnje
Tjaša Lipovnik, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi se povezujeta dva koncepta: vloga učitelja pri vzpostavljanju vrstniških odnosov in timsko delo. Namen raziskave je bil preveriti stališča osnovnošolskih učiteljev do timskega poučevanja ter do vloge učitelja pri vzpostavljanju pozitivnih vrstniških odnosov v šoli. Preverilo se je tudi, ali v navedenih konceptih obstajajo razlike med učitelji razrednega in predmetnega pouka. V empiričnem delu raziskave je bila uporabljena deskriptivna raziskovalna metoda na vzorcu 116 osnovnošolskih (50 % predmetnih in 50 % razrednih) učiteljev. Vsi podatki so bili pridobljeni v obliki fizičnih in spletnih anketnih vprašalnikov in obdelani kvantitativno. Z rezultati raziskave se dokazuje, da osnovnošolski učitelji dajejo priložnost timskemu delu. Socialne odnose in vzdušje na delovnem mestu se osebno ocenjuje kot harmonične in spodbudne. Večini osnovnošolskim učiteljem je pomembno, da v razredu vlada prijetna, sproščena in spodbudna razredna klima. Medosebne odnose med učenci se večina ugotavlja z opazovanjem. V določenih segmentih raziskave so se pokazale razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji, vendar so zanemarljive. Pri vzpostavljanju pozitivnih odnosov z učenci in med učenci pa se pogosteje poroča s strani razrednih učiteljev v primerjavi s predmetnimi.
Keywords: tim, timsko delo, učitelji, vrstniški odnosi, vzgoja in izobraževanje.
Published: 19.09.2019; Views: 0; Downloads: 1
.pdf Full text (2,17 MB)

4.
Učenje komunikacije in socialnih veščin pri odrasli osebi z motnjo v duševnem razvoju - študija primera
Sanja Vreča, 2019, master's thesis

Abstract: Uspeh posameznika v skupini je ključnega pomena za širši uspeh v življenju. Za oba uspeha so socialne veščine in komunikacijske kompetence osnovni dejavniki, ker omogočajo, navezovanje stikov, konstruktivno reševanje problemov in vključitev v širše socialno okolje. Za odrasle z motnjo v duševnem razvoju so te osnovne spretnosti velik napor in stres prav zaradi pomanjkanja komunikacijskih kompetenc ter socialnih veščin, ki predstavljajo osnovne gradnike za socializacijo. Raziskava je temeljila na kombiniranju kvalitativnih in kvantitativnih tehnik pridobivanja podatkov s pomočjo individualizirane ocenjevalne lestvice, opazovanja z udeležbo, pogovorov s strokovnimi delavci in branja strokovnih mnenj. Rezultati v empiričnem delu naloge so pokazali, da so se izbrani osebi med praktičnimi delavnicami in po njih izboljšale socialne veščine in komunikacijske kompetence. Prav tako so rezultati pokazali, da besedila v lahko berljivi obliki pomagajo izboljšati učenje komunikacije in socialnih veščin pri odrasli osebi z motnjo v duševnem razvoju. Odrasli osebi z motnjo v duševnem razvoju se je s pomočjo besedil v lahko berljivi obliki izboljšala tudi samoiniciativnost govora.
Keywords: motnja v duševnem razvoju, odrasli s posebnimi potrebami, socialne veščine, komunikacija, praktične delavnice.
Published: 19.09.2019; Views: 0; Downloads: 0
.pdf Full text (3,19 MB)

5.
Učinkovitost bralne strategije PV3P pri predmetu družba v 5. razredu
Mojca Ozmec, 2019, master's thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Učinkovitost bralne strategije PV3P pri predmetu družba v 5. razredu sem se v teoretičnem delu osredotočila na predmet družbo ter pojma učenje in branje, ki sta med seboj tesno povezana, saj je branje dejavnost, preko katere pridemo do novih znanj. Pri tem ni dovolj da besedilo le beremo, ampak ga moramo tudi razumeti, znati moramo izluščiti bistvo ter nove podatke povezati z že znanimi informacijami iz našega spomina. Da bi učenci besedilo čim bolje razumeli, jim lahko predstavimo bralne strategije, ki jim bodo pomagale pri obravnavi besedila ter jih usmerjale vse od aktivacije predznanja do preverjanja njihovega razumevanja besedila. Ena izmed strategij, ki jih lahko uporabimo pri obravnavi besedila je tudi bralno učna strategija PV3P. Ta vodi učence po korakih skozi celoten proces spoznavanja in branja besedila. Namen magistrske naloge je bil preveriti učinkovitost bralne strategije PV3P pri branju učbeniških besedil pri družbi. Raziskava je potekala šest tednov, izvedeni sta bili dve identični preverjanji, eno na začetku in eno ob koncu raziskave, ob koncu pa so učenci reševali še anketni vprašalnik, na podlagi katerega smo pridobili rezultate o občutkih, ki so se učencem porajali ob uporabi bralne strategije. Raziskava je pokazala, da so učenci napredovali na področju predznanja, novega znanja in razumevanja, prav tako smo potrdili povezavo med napredkom učencev in njihovimi občutki.
Keywords: Osnovna šola, predmet družba, branje, kompleksne bralne učne strategije, bralna učna strategija PV3P
Published: 19.09.2019; Views: 0; Downloads: 3
.pdf Full text (1,64 MB)

6.
Motiviranost za učenje angleščine in pomen neformalnih oblik učenja
Kristina Davidović, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava motivacijo, učenje in neformalne oblike učenja. Z raziskavo smo ugotavljali, kakšna je povezanost med motivacijo za učenje angleščine pri pouku, znanjem angleščine in neformalnimi oblikami učenja angleščine na vzorcu slovenskih osnovnošolcev. V raziskavi je sodelovalo 145 učencev (62,8 % deklet) sedmega in osmega razreda s treh osnovnih šol v jugovzhodni Sloveniji. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim smo preverili učenčeve zaključne ocene pri predmetu angleščina kot tuji jezik v šol. l. 2016/17, učenčevo samooceno na področju angleščine, pogostost neformalnega učenja angleščine in motivacijo za učenje angleščine pri pouku. Z raziskavo smo ugotovili, da na vzorcu slovenskih osnovnošolcev obstajajo statistično pomembne povezave med motivacijo za učenje angleščine pri pouku, znanjem angleščine in neformalnimi oblikami učenja angleščine. Ugotovitve raziskave imajo uporabno vrednost predvsem za področje poučevanja angleščine, ki jo na nekaterih osnovnih šolah izvajajo kot obvezen predmet že od prvega razreda osnovne šole. Angleščina ima status globalnega jezika in smo ji v vsakdanjem življenju pogosto izpostavljeni. Pridobljene raziskovalne ugotovitve so lahko učiteljem angleščine v pomoč pri razumevanju učenčevih zunajšolskih dejavnosti, ki potekajo v angleščini in se povezujejo z znanjem ter motivacijo pri angleščini. Razumevanje teh povezav lahko pripomore k ustreznemu oblikovanju pouka angleščine.
Keywords: angleščina, motivacija, učenje, neformalne oblike učenja, znanje
Published: 29.08.2019; Views: 91; Downloads: 30
.pdf Full text (966,84 KB)

7.
Sodelovanje med starši in šolo pri konstruktivnem spoprijemanju učencev z neuspehom
Sanja Pavlović, 2019, master's thesis

Abstract: Starši si od nekdaj prizadevajo, da bi bili njihovi otroci kar se da uspešni. Za otrokovo uspešnost so pripravljeni narediti in žrtvovati marsikaj. Vendar pa se starši razlikujejo v dojemanju, kaj za otroka predstavlja uspeh in kaj neuspeh. Namen magistrske raziskave je bil na vzorcu staršev otrok od drugega do šestega razreda osnovne šole proučiti njihova stališča do neuspeha. Želeli smo ugotoviti, kakšno je njihovo pojmovanje neuspeha ter kako zaznavajo njegov vpliv na otrokovo učenje in na kakovost njegovega znanja. Preverjali smo tudi, kako se starši odzivajo na otrokov neuspeh, s kom se o tem posvetujejo in ali bi si o konstruktivnem spoprijemanju z otrokovim neuspehom želeli izvedeti več in na kakšen način. V raziskavo je bilo vključenih 110 staršev otrok, ki obiskujejo osnovne šole v Celju in njegovi širši okolici, od tega je bilo 41 očetov in 69 mater. Za merjenje navedenih konstruktov smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga v celoti oblikovali s pomočjo vprašalnika, uporabljenega v raziskavi Haimovitz in Dweck (2016). Vprašalnik je meril v treh sklopih, in sicer stališča, odzive in želje z lestvico stališč, lestvico odzivov in lestvico želja ter s štirimi vprašanji delno zaprtega tipa. Rezultati so pokazali, da imajo starši do neuspeha bolj pozitiven kot negativen odnos in da se na neuspeh otrok odzivajo bolj konstruktivno kot nekonstruktivno. Razlike med poročanjem mater in očetov pretežno niso bile statistično pomembne, enako velja za korelacijo prepričanja o neuspehu in samoporočanim odzivanjem. Čeprav ima raziskava določene omejitve, je pomemben prispevek k ozaveščanju staršev o pomembnosti vpliva njihovih stališč o neuspehu na njihove otroke, saj je veliko staršev izrazilo željo po znanju na tem področju. Zato smo oblikovali smernice, ki bi lahko staršem in učiteljem pomagale pri konstruktivnejšem spoprijemanju z neuspehom otrok.
Keywords: Neuspeh, stališča, starši, konstruktivni odziv, miselna naravnanost, učitelji.
Published: 29.08.2019; Views: 74; Downloads: 21
.pdf Full text (1,67 MB)

8.
Poučevanje in učenje o onesnaženem zraku s pomočjo multimedijskih vsebin v 5. razredu osnovne šole
Kaja Kous, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo preučevali vpliv poučevanja in učenja s pomočjo multimedijskih vsebin na napredek in trajnost znanja učencev 5. razreda pri učni vsebini o onesnaženem zraku, ki jo predvideva učni načrt za naravoslovje in tehniko. Poleg tega nas je zanimalo še mnenje 43 učencev 5. razreda o izvedenih učnih urah v neposredni praksi, ki smo jih izvedli na izbrani osnovni šoli, ter mnenje razrednih učiteljic v 5. razredu o uvedeni metodi obrnjene učilnice kot delu njunega akcijskega raziskovanja. Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno in kavzalno-eksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja, v okviru katerih smo zbrali podatke s pomočjo preizkusov znanja, ankete in standardiziranega intervjuja ter jih obdelali s postopki kvantitativne in kvalitativne metodologije raziskovanja. Rezultati so pokazali, da so multimedijske vsebine, uporabljene v eksperimentalni skupini, povzročile statistično značilne razlike v napredovanju in ohranjanju znanja učencev 5. razreda pri učni vsebini »Onesnaževanje zraka in ukrepi za čistejši zrak«. Večini (90,7 %) anketiranih učencev je bila bolj všeč učna ura s pomočjo multimedijskih vsebin in z uporabo tabličnih računalnikov, kjer so jih navduševali zlasti videoposnetki, tablični računalniki in animacije, razredni učiteljici pa sta podali dokaj različni mnenji o obrnjeni učilnici, sta pa obe izrazili željo po ponovni uporabi metode.
Keywords: onesnaženi zrak, informacijsko-komunikacijska tehnologija, multimedija, obrnjena učilnica, naravoslovje v osnovni šoli
Published: 29.08.2019; Views: 71; Downloads: 12
.pdf Full text (2,19 MB)
This document has many files! More...

9.
Medpredmetno povezovanje in sodelovalno učenje skozi aktivnosti gozdne pedagogike
Tina Žvegler, 2019, master's thesis

Abstract: Realne in neposredne izkušnje, ki jih učenci z lastno aktivnostjo pridobivajo v naravi, so nujno potrebne za njihov celostni razvoj in razumevanje okolja, v katerem živijo. V magistrski nalogi smo zato v teoretičnem delu raziskovali vlogo gozdne pedagogike, gozdnega pedagoga ter gozda kot vzgojno-izobraževalnega prostora v učnem procesu. Analizirali in predstavili smo priporočene dejavnosti za spoznavanje gozda iz priročnikov in delovnih zvezkov različnih založb za predmet Spoznavanje okolja. V praktičnem delu smo načrtovali konkretne učne aktivnosti v gozdu, za učence 1., 2., in 3. razreda osnovne šole. Dejavnosti so ciljno usmerjene, pri izvajanju pa se povezujejo cilji različnih predmetnih področjih. V ospredju so aktivna vloga posameznika ter sodelovalne in socialne veščine, kot so medsebojna pomoč, strpnost, komunikacija in sodelovanje učencev, saj učenci dejavnosti izvajajo v skupinah. Cilj magistrskega dela je učiteljem predstaviti in ponuditi konkreten nabor idej za smiselno poučevanje, izvajanje aktivnosti in uresničevanje ciljev iz učnega načrta v gozdu, pri čemer učenci z lastnim raziskovanjem, sodelovanjem s sošolci, igro, pristnim stikom z okoljem in realnimi izkušnjami pridobivajo in nadgrajujejo svoje znanje, se ob tem zabavajo in oblikujejo pozitiven odnos do narave.
Keywords: gozd, gozdna pedagogika, gozdni pedagog, sodelovalno učenje, medpredmetno povezovanje
Published: 29.08.2019; Views: 72; Downloads: 19
.pdf Full text (4,48 MB)

10.
Vloga svetega Jurija in zmaja v slovenski folklorni prozi
Katja Vivod, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo opisuje vlogo svetega Jurija in zmaja v slovenski folklorni prozi, natančneje v pripovedkah in pravljicah. Najprej smo razložili termin folklorno slovstvo in opisali njegove zvrsti, nato smo analizirali 27 izbranih folklornih literarnih del, v okviru katerih smo raziskali pozitivno oz. negativno vlogo in stopnjo pogostosti pojavitve sv. Jurija in zmaja glede na posamezno folklorno prozno vrsto, preučili njune karakterne značilnosti in zunanjo podobo ter iskali povezavo med sv. Jurijem in sv. Marjeto v prozi in cerkvami na Slovenskem. Preučili smo tudi običaj jurjevanja po različnih slovenskih pokrajinah (Dolenjska, Koroška, Štajerska) ter opisali simboliko sv. Jurija in zmaja v podobi izbranih slovenskih krajevnih grbov. V sklepnem delu je sledila povezava teoretičnih spoznanj z ugotovitvami iz interpretacij pripovedk in pravljic. Ugotovili smo, da se sv. Jurij v obravnavanih folklornih proznih vrstah pojavlja v pozitivni vlogi in pogosteje v pripovedkah, za razliko od zmaja, ki se je pokazal kot negativen lik in je v enaki meri prisoten v obeh proznih vrstah. Običaj jurjevanja je povezan z likom sv. Jurija in se razlikuje širom pokrajin v obredu, poimenovanjih, vrsti zelenja oz. obleki in pesmih. Sveta Marjeta se v prozi ne pojavlja v podobi sv. Jurija, medtem ko je njuna pojavnost vplivala na gradnjo cerkva na Slovenskem, kar se kaže v obravnavanih proznih delih kot tudi v teoretičnih izhodiščih. Zmaj najpogosteje izraža značajske lastnosti, ki se nanašajo na zadovoljevanje njegovih osnovnih potreb ter na slabe odnose z ljudmi, medtem ko karakter sv. Jurija odraža njegova stalna pripravljenost za pomoč ljudem. Zunanji videz zmaja povezujemo s kačo, krokodilom, številnimi glavami, krili in repom. Prav tako smo v podobi nekaterih slovenskih krajevnih grbov v prozi našli in zaznali simboliko sv. Jurija in zmaja.
Keywords: sveti Jurij, zmaj, slovenska folklorna proza, pripovedka
Published: 29.08.2019; Views: 50; Downloads: 8
.pdf Full text (1,35 MB)

Search done in 0.36 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica