| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 82
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
71.
ZEMLJIŠKI DOLG IN REALIZACIJA ZEMLJIŠKEGA DOLGA V IZVRŠILNEM POSTOPKU
Mihael Bohinc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava zemljiški dolg kot institut stvarnopravnega zavarovanja in njegovo realizacijo v fazi izvršilnega postopka. Podrobneje je predstavljen varovalni zemljiški dolg, ki je sicer podoben hipoteki, vendar se od nje razlikuje v neakcesornosti do zavarovane terjatve ter v ugovorih posojilojemalca iz varovalne pogodbe, ki jih uveljavlja v določenih primerih. V času ko v slovenskem prostoru za zavarovanje terjatev še vedno prevladuje hipoteka kot oblika zavarovanja obveznosti, lahko ugotovimo, da v primeru izvršbe na podlagi zemljiškega dolga ali neposredno izvršljive notarske hipoteke upnik že razpolaga z izvršilnim naslovom, ki omogoča realizacijo poplačila iz nepremičnine za zavarovanje terjatve v primeru njenega neplačila ob dospelosti. Glede na razmeroma kratkotrajno zakonsko urejenost in posledično manjšo uporabnost zemljiškega dolga v Republiki Sloveniji relevantne sodne prakse s tega področja še ni, zato se bo praktična uporaba tega instituta pokazala sčasoma.
Keywords: zemljiški dolg, zemljiško pismo, izvršba, hipoteka, zemljiška knjiga, varovalni zemljiški dolg, ugovori v izvršbi.
Published in DKUM: 13.09.2011; Views: 3916; Downloads: 638
.pdf Full text (359,25 KB)

72.
VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE V POVEZAVI Z ZAKONOM O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN (ZEN)
Iza Miložič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Sistem evidentiranja nepremičnin je ključen za pravno varnost. Urejeno stanje na področju evidentiranja nepremičnim (tako v zemljiški knjigi kot tudi v katastru) je pogoj za varen promet z nepremičninami. Bolj je sistem natančen in celosten, večja je pravna varnost.Pri nas temelji evidentiranje nepremičnin na katastru (zemljiškem katastru in katastru stavb) in zemljiški knjigi. Kataster opisuje dejanske lastnosti nepremičnine, zemljiška knjiga pa je namenjena evidentiranju pravic in pravnih dejstev. Obe evidenci se med seboj dopolnjujeta in skupaj popolnoma opišeta nepremičnino. Namen mojega diplomskega dela je predstaviti bistvene značilnosti instituta etažne lastnine, opisati korake, ki jih je potrebno opravit, da se etažna lastnina vpiše. Poseben poudarek je namenjen upravnemu evidentiranju nepremičnin. Vpis v zemljiško knjigo je predstavljen na kratko zgolj zato, ker je vpis eden izmed pogojev za njen nastanek. Zemljiška knjiga je predstavljena zato, da se poda pregled nepremičninskih evidenc pri nas. Še posebej sem se posvetila katastru stavb in pogojem za vpis v kataster stavb, saj se moja tema — vzpostavitev etažne lastnine v povezavi z Zakonom o evidentiranju nepremičnin - bolj navezuje na kataster stavb in ne toliko na zemljiško knjigo.
Keywords: etažna lastnina, posamezen del zgradbe, skupni deli, nepremičninske evidence, zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga, upravno evidentiranje nepremičnin, vpis v zemljiško knjigo, vpis stavbe v kataster stavb.
Published in DKUM: 10.02.2011; Views: 4194; Downloads: 452
.pdf Full text (610,83 KB)

73.
HIPOTEKA - ZASTAVNA PRAVICA NA NEPREMIČNINI
Anja Radislav, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zastavna pravica na nepremičninah oziroma hipoteka je kot stvarna pravica celovito urejena v Stvarnopravnem zakoniku, v delu, ki ureja zastavne pravice. Zastavna pravica je splošno urejena v 128. členu SPZ, ki jo določa kot stvarno pravico na točno določeni tuji stvari ali pravici, ki zastavnemu upniku daje upravičenje, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljene nepremičnine pred vsemi drugimi upniki zastavitelja. Ta splošna definicija zastavne pravice se uporablja tudi za hipoteko kot zastavno pravico na nepremičnini, za katero se uporabljajo poleg splošnih pravil o zastavni pravici, še specialne določbe, ki so vsebovane v členih od 138. do 154. SPZ. Hipoteka predstavlja v slovenskem pravnem sistemu najbolj razširjen institut zavarovanja večjih terjatev, saj daje hipotekarnemu upniku visoko stopnjo pravne varnosti. Kot stvarna pravica se vpisuje v zemljiško knjigo, ki je ravno na pragu obsežnih sprememb, predvsem v smislu informatizacije zemljiškoknjižnega postopka.
Keywords: zastavna pravica na nepremičnini, hipoteka, skupna hipoteka, maksimalna hipoteka, nadhipoteka, zemljiška knjiga, hipotekarni upnik, hipotekarni dolžnik, nepremičnina
Published in DKUM: 24.11.2010; Views: 5097; Downloads: 1808
.pdf Full text (480,51 KB)

74.
OSEBNE SLUŽNOSTI
Katja Košak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava institut osebnih služnosti in ločeno predstavlja vsako vrsto osebnih služnosti. Osebne služnosti kot osrednja tema diplomske naloge predstavljajo star institut s koreninami v zgodnjih pravih, svoj razcvet pa doživijo v rimskem pravu. Osebne služnosti so stvarne pravice na tuji stvari, ki nastanejo na podlagi pravnega posla ali s sodno odločbo. Poznamo tri vrste osebnih služnosti in sicer užitek, raba ter služnost stanovanja. Ustanovijo se lahko na nepremičninah, premičninah in na pravicah v odvisnosti od vrste osebne služnosti. Gre za časovno omejene stvarne pravice. Njihova značilnost je neprenosljivost, kar je posledica vezanosti osebne služnosti na konkretno osebo. Na koncu je za potrebe diplomske naloga predstavljena še zemljiška knjiga, kot register kamor se vpisujejo osebne služnosti, ustanovljene na nepremičninah.
Keywords: stvarno pravo, služnost, osebna služnost, užitek, raba, služnost stanovanja, zemljiška knjiga
Published in DKUM: 15.10.2010; Views: 4718; Downloads: 859
.pdf Full text (545,85 KB)

75.
ELEKTRONSKO VLAGANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH PREDLOGOV
Maja Dvoršič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) je pravni predpis, ki določa jasna pravila glede organizacijske strukture zemljiške knjige ter pravila glede pravnih učinkov vpisovanja pravic in pravnih dejstev na nepremičninah v zemljiško knjigo. Prav zaradi pomembnosti zemljiške knjige, kot javnega registra v diplomskem delu predstavljam prihajajočo ureditev, ki bo dopolnila in spremenila Zakon o zemljiški knjigi (novela ZZK-1C). Novela zakona uvaja celovito informatizacijo vseh procesov, povezanih z odločanjem o vpisih, uvaja pa se tudi informatizirana zbirka listin. Eden od pomembnejših ciljev predloga novele je znižanje časovnega obdobja in poenostavitev zadnje in pravno najpomembnejše faze poslovanja z nepremičninami — vpisa v zemljiško knjigo, zato bo po novi ureditvi obvezna elektronska vložitev zemljiškoknjižnega predloga. Uvedba predlaganih sprememb in informatizacija sistema bosta omogočili zmanjšanje deleža nepopolnih zemljiškoknjižnih predlogov, hitrejše odločanje v postopkih zemljiškoknjižnih vpisov, večjo učinkovitost sodstva zaradi novega dodeljevanja zadev v reševanje in hkrati enakomerno obremenjenost zemljiškoknjižnih sodišč.
Keywords: zemljiškoknjižno pravo, zemljiška knjiga, elektronska zemljiška knjiga, zemljiškoknjižni predlog, elektronski zemljiškoknjižni predlog, zemljiškoknjižni vpis
Published in DKUM: 08.10.2010; Views: 3939; Downloads: 450
.pdf Full text (392,14 KB)

76.
VPIS ETAŽNE LASTNINE V ZEMLJIŠKO KNJIGO
Nastja Krašovec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Etažna lastnina je poseben institut stvarnega prava. Njena posebnost se kaže v tem, da predstavlja lastninsko pravico na posameznem delu stavbe in hkrati solastninsko pravico na skupnih delih stavbe. Etažni lastniki se velikokrat ne zavedajo, da imajo poleg pravic tudi določene obveznosti in da je za mirno notranje sožitje v večstanovanjski stavbi pomembno, da so razmerja med njimi zakonsko urejena. Pomemben element povezan z etažno lastnino je njen vpis v zemljiško knjigo. Zaradi neurejenih razmer iz časov družbene lastnine še danes številna stanovanja niso evidentirana v zemljiški knjigi. Zakonodajalec sicer skuša z različnimi zakonskimi rešitvami to področje čim bolj urediti, vendar mu to še do danes ni popolnoma uspelo. Namen diplomske naloge je predstaviti ureditev etažne lastnine pri nas, torej opisati osnovne pojme povezane z etažno lastnino in vpis le-te v zemljiško knjigo. V diplomski nalogi obravnavam: pojem in pravno ureditev etažne lastnine, odstop etažne lastnine od dveh temeljnih načel stvarnega prava, skupne in posebne dele v etažni lastnini, nastanek, razpolaganje in prenehanje etažne lastnine, postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo, na koncu pa še bistvene značilnosti posameznih zakonov, povezanih s področjem etažne lastnine.
Keywords: Etažna lastnina, posamezni deli, skupni deli, razmerja med etažnimi lastniki, vpis stavbe v kataster stavb, zemljiškoknjižni predlog, zemljiška knjiga.
Published in DKUM: 10.06.2010; Views: 7618; Downloads: 953
.pdf Full text (526,97 KB)

77.
ELEKTRONSKO VLAGANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH PREDLOGOV S PREDNOSTMI IN POMANJKLJIVOSTMI
Suzana Ornik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Posledice elektronske zemljiške knjige bodo vidne v hitrejšem reševanju tekočih zadev in odpravljanju zaostankov. Avtomatično plombiranje in hitrejša izdelava zemljiškoknjižnih izpiskov sta tisti dve točki, ki bosta prihranili največ časa.
Keywords: elektronska zemljiška knjiga, zemljiška knjiga, zemljiškoknjižno pravo, zemljiškoknjižni postopek, zemljiškoknjižni vpis, zemljiški lastnik
Published in DKUM: 02.04.2010; Views: 2781; Downloads: 396
.pdf Full text (331,43 KB)

78.
Vpisi v zemljiško knjigo s poudarkom na vpisu lastninske pravice, kadar ni listine, sposobne za vpis
Ermina Kamenčić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Samo ažurna in popolna zemljiška knjiga je edino jamstvo za varnost pravnega prometa na področju nepremičnin. Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki je namenjena vpisu in objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Vpise v zemljiško knjigo delimo na glavne in pomožne vpise. Z glavnimi vpisi se v zemljiško knjigo vpisujejo pravice in pravna dejstva, s pomožnimi pa drugi podatki, za katere zakon določa vpis v zemljiško knjigo. Za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na podlagi pravnega posla je poleg veljavnega pravnega posla potrebna še vknjižba v zemljiško knjigo. Če stranke želijo vpisati lastninsko pravico na podlagi sklenjene pogodbe, morajo skladno z določbami ZZK-1 zemljiškoknjižnemu predlogu priložiti zasebne listine v izvirniku. Listina, ki je podlaga za vknjižbo, mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje. Zasebna listina mora vsebovati zemljiškoknjižno dovolilo, overjen podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu in potrdilo o plačilu davka. Šele take pogodbe imajo status tabularne listine. Če pa listina zgoraj navedenih zahtev ne izpolnjuje, potem vknjižba v zemljiško knjigo ni mogoča. Kadar stranka ne razpolaga z listino, ki bi bila sposobna za vpis v zemljiško knjigo, ima na voljo več načinov, ki jih lahko uporabi, da pride do listine, sposobne za vpis: vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, sestavo posadne listine, tožbo na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila.
Keywords: zemljiška knjiga, vpisi v zemljiško knjigo, vknjižba lastninske pravice na nepremičninah, izvirnik zasebne listine, notarska overitev, tabularna listina, vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, posadna listina, tožba na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila
Published in DKUM: 14.12.2009; Views: 5183; Downloads: 1178
.pdf Full text (392,48 KB)

79.
PRIDOBITEV LASTNINSKE PRAVICE NA PODLAGI ODLOČBE DRŽAVNEGA ORGANA
Zdenka Gradišnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Pridobitev lastninske pravice na podlagi odločbe državnega organa v postopku denacionalizacije je vsekakor eden najbolj zapletenih in dolgotrajnih načinov pridobitve lastninske pravice. Z namenom prikaza vseh vidikov postopka so v diplomskem delu podrobno predstavljene vse stranke v postopku kot tudi upravni organ, ki vodi postopek, skozi vse faze postopka, vključno z uveljavljanjem pravnih sredstev strank v postopku. Pridobitev lastninske pravice v tem postopku pa je kljub temu le ena od možnih rešitev oz. odločitev v okviru določil Zakona o denacionalizaciji. Z vpisom lastninske pravice v korist denacionalizacijskega upravičenca v zemljiško knjigo pa se odločitev upravnega organa tudi dejansko odrazi v premoženju pravnih naslednikov bivših lastnikov nacionaliziranega premoženja. Pregled denacionalizacijskih postopkov na območju Mestne občine Velenje nazorno prikazuje dejansko stanje glede na vrsto odločitve državnega organa po posameznih strankah.
Keywords: Ključne besede: državni organ, lastninska pravica, denacionalizacija, zakon o denacionalizaciji, pravna sredstva, zemljiška knjiga
Published in DKUM: 14.12.2009; Views: 3207; Downloads: 353
.pdf Full text (393,00 KB)

80.
Pojem etažne lastnine in vpis v zemljiško knjigo : diplomsko delo
Živa Lončarič, 2009, undergraduate thesis

Keywords: etažna lastnina, zemljiška knjiga, etažni lastniki, kataster, stvarno pravo, diplomska dela
Published in DKUM: 24.07.2009; Views: 4747; Downloads: 1168
.pdf Full text (391,71 KB)

Search done in 0.57 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica